Kirjaston UKK

Usein Kysytyt Kysymykset

Vastaamme kaikkiin yhteys­tie­doilla varus­tet­tuihin palaut­teisiin henki­lö­koh­tai­sesti. Palaute käsitellään luotta­muk­sel­li­sesti. Vastauksia usein esitet­tyihin kysymyksiin ja palaut­teeseen julkaistaan myös tällä palstalla (ilman lähettäjätietoja).

Voit antaa palau­tetta tai lähettää kysymyksiä kirjastoon palau­te­lo­mak­keella tai sähkö­pos­titse osoit­teella kirjasto(at)karelia.fi.

Katso kirjaston ohjevideot Finnassa (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Mikä on Karelia-Finna?

Karelia-Finna on Karelian verkko­kir­jasto. Finnasta löydät kirjaston tieto­kannat ja verkkoai­neistot, esimer­kiksi sanakirjoja ja e-kirjoja. Verkko­ko­koelmia voit käyttää ilman kirjas­to­korttia, etäkäy­tössä kirjaudu Finnaan Karelian verkkotunnuksellasi.

Finnassa on lisäksi tiedot kirjaston paine­tuista kokoel­mista. Finnassa näet myös omat asiakas­tietosi, voit uusia lainasi ja tehdä varauksia esimer­kiksi lainassa oleviin kurssikirjoihin.

Karelia-Finnaan pääset osoit­teessa karelia.finna.fi. Muiden kirjas­tojen, museoiden ja arkis­tojen kokoelmiin pääset osoit­teessa finna.fi.


Asiakas­tie­tojen liittä­minen Finna-tiliin

Huomaathan, että sinun pitää ensin ilmoit­tautua kirjaston asiakkaaksi. 

 • Voit ottaa käyttöösi sähköisen Tuudo-kirjas­to­kortin (Karelian opiskelija/henkilökunta). Kirjas­to­korttisi on käytössä muuta­massa minuu­tissa. Video-ohje Tuudon käyttöön­ottoon tai
 • Jos haluat muovisen kirjas­to­kortin, ilmoit­taudu asiak­kaaksi netti­lo­mak­keella. Saat sähkö­pos­tiisi vahvis­tus­viestin, kun tietosi on lisätty kirjas­to­jär­jes­telmään (1 – 2 arkipäivän kuluessa).

Tietojen tallen­ta­misen jälkeen voit liittää asiakas­tietosi tiliisi Karelia-Finnassa.

 1. Kirjaudu Haka-kirjau­tu­mi­sella ja liitä kirjaston asiakas­tietosi Finna-tiliin Kirjas­to­kortit-välileh­dellä käyttäen täsmälleen samaa sähkö­pos­tio­soi­tetta kuin asiakas­tie­toihisi on tallen­nettu (huomaa ero esim. opiske­li­ja­nu­me­rol­lisen ja etunimi.sukunimi -version välillä).

  Jos otit käyttöösi muovisen kirjas­to­kortin ja annoit ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä luvan päivittää tietosi opiske­li­ja­tie­to­jä­jär­jes­tel­mästä, sähkö­pos­tio­soit­teesi on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.karelia.fi. Tietojen päivitys Pepistä ylikir­joittaa ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella annetun sähkö­pos­tio­soitteen ja korvaa sen korkea­koulun osoit­teella. Jos haluat jatkossa käyttää jotain muuta sähkö­pos­tio­soi­tetta, ota yhteyttä kirjastoon.
 2. Saat sähkö­pos­tiisi linkin, jota klikkaa­malla kirjaston tiedot yhdis­tyvät Finnaan.

Vasta tietojen liittä­misen jälkeen voit tehdä varauksia Karelia-Finnassa, näet omat lainasi jne. E-kirjojen ja muiden e-aineis­tojen käyttä­miseen ei vaadita kirjasto/opiskelijakorttia, pelkkä Haka-kirjau­tu­minen Karelia-Finnaan riittää.

Ongelmia?

 • Sähkö­pos­ti­linkkiä pitää klikata samalla selai­mella ja laitteella kuin missä Finna on auki (esim. ei siten, että Finna on tieto­ko­neella ja sähkö­posti kännykällä).
 • Jos et saa sähkö­pos­tiisi linkkiä, asiakas­tie­doissasi on toden­nä­köi­sesti jokin muu osoite kuin se, mihin yrität lähettää viestiä (gmail tms.). Tarkista myös roskaposti.
 • Jos linkki ei toimi, vaan tulee jokin virheil­moitus >> Yrititkö opiske­li­ja­nu­me­rol­li­sella sähkö­pos­tio­soit­teella? Kokeile versiota etunimi.sukunimi (ja päinvastoin).
 • Kokeile toista laitetta tai selainta.

Mikä on Omatoimikirjasto?

Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 7.30 – 20, eli myös silloin, kun kirjas­tossa ei ole asiakas­pal­velua eikä kirjas­to­hen­ki­lö­kuntaa paikalla. Tarkista kirjaston aukio­loajat täältä (avautuu uuteen välilehteen). Kirjas­tossa on tallentava kamera­val­vonta. Kirjoja voi lainata ja palauttaa automaa­teilla. Lainaa­mista varten sinulla tulee olla kirjastokortti.

Omatoi­miaikana kirjas­tossa voi lainata ja palauttaa kirjoja automaa­teilla sekä noutaa varauksia sekä lukea lehtiä ja kirjoja että käyttää verkkoai­neistoja ja työsken­nellä kirjastossa.

HUOM. Jos maksusi ylittävät 10 €, et voi lainata automaa­teilla. Maksujen maksa­minen on mahdol­lista vain asiakas­pal­velun aukioloaikoina.

Huomioi, että Tikka­rinne-kampuksen E-talon pääovi on avoinna ma-to klo 16.30 ja pe klo 15.30 saakka. Kirjaston ovet ovat avoinna kampuksen sisällä klo 20 saakka ilman kulku­tun­nis­tetta. Loma-aikoina tarkista ulko-ovien aukio­loajat vahti­mes­ta­rilta. Kysy kulku­tun­nis­teesta (vain Karelian opiske­li­joille) vahtimestareilta.


Onko kirjas­tossa skanneria ja väritulostinta?

Kirjaston ulkopuo­lella Tikka­rinne-kampuksen pääsi­sään­käynnin aulassa on monitoi­mi­laite, jolla voi kopioida, skannata ja tulostaa (myös väriko­pioita ja -tulos­teita). Ota omat paperit mukaan. Tulos­tus­mah­dol­lisuus on vain karelialaisille.


Mihin palautan lainat kirjaston ollessa kiinni?

Palau­tus­luukku toimii 24/7 ja sijaitsee Tikka­rin­teellä raken­nuksen ulkosei­nässä, pääsi­sään­käyn­nistä katsoen oikealla, alaspäin vievän pyörätien varrella (sijainti kartalla).


En voi uusia lainojani

Yleisimmät syyt, miksi lainoja ei saa uusittua:

 • Lainaan kohdistuu varaus.
 • Sinulla on maksuja vähintään 10 €.
 • Maksi­mi­laina-aika on täynnä: Voit uusimalla pitää lainasi 1 vuoden ajan, jos siihen/niihin ei tule varauksia. Maksi­mi­laina-ajan jälkeen lainat tulee palauttaa kirjastoon.
 • Asiakas­tietosi eivät ole voimassa. Ota yhteyttä kirjastoon.
 • Et ole vielä liittänyt asiakas­tie­tojasi Finna-tiliisi. Katso ohje ylempää.
 • Jos uusiminen epäon­nistuu toistu­vasti, tyhjennä selaimen evästeet, sivuhis­toria yms., ja kokeile uudelleen.

Kuinka teen varauksen?

Voit varata kirjoja Karelia-Finnassa. Varaus lainassa olevaan kirjaan on maksuton (kaikki kappaleet ovat lainassa). Jos niteitä on hyllyssä saatavana, voit tehdä maksul­lisen (1 €) hyllys­tä­nou­to­pyynnön. Tarkista siis saata­vuus­tiedot ennen varaamista!

Kun saat saapu­mi­sil­moi­tuksen, voit noutaa varauksen kirjaston nouto­hyl­lystä. Nouto­hylly sijaitsee kirjaston alaker­rassa palau­tus­hyllyn vieressä. Varatut kirjat on järjes­tetty varaus­tun­nuksen mukaan (varaus­tunnus näkyy saapu­mi­sil­moi­tuk­sessa). Lainaa sinulle varattu aineisto lainausautomaatilla. 

Nouta­mat­to­masta varauk­sesta peritään 1 euron maksu. Varauksen voi peruuttaa Finnassa, jos varaus ei ole jo noudet­ta­vissa. Jos varaus on noudet­ta­vissa, voit perua varauksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.


Voinko maksaa myöhäs­ty­mis­maksuni verkossa?

Kyllä voit. Kirjaudu omiin asiakas­tie­toihisi Karelia-Finnassa. Maksut-valikosta löydät maksusi sekä verkko­mak­su­pai­nikkeen (välittäjä Verifone Finland Oy).

Voit maksaa verkossa vain myöhäs­ty­mis­maksuja sekä varausten käsit­te­ly­maksuja. Kadonneen kirjan korvaus­hinta tai sen käsit­te­ly­maksu tulee maksaa kotiin lähetet­tä­vällä laskulla. Pienin verkossa maksettava summa on 1 euro.

Epäsel­vissä maksu­asioissa ota yhteyttä kirjastoon ennen maksutapahtumaa!


E-aineistot kyselevät käyttä­jä­tun­nusta ja salasanaa

Menithän e-aineis­toihin Karelia-Finnan kautta? Jos olet kotona tai muualla koulun verkon ulkopuo­lella, kirjaudu ensin Finnaan. Mikäli kirjau­tu­mi­sessa on ongelmia, tyhjennä selaimen sivuhis­toria, evästeet ym. ja yritä uudelleen.


Mikä on Celia ja kuka voi käyttää palvelua?

Celia tuottaa ja välittää kirjal­li­suutta saavu­tet­ta­vassa muodossa: esimer­kiksi äänikir­joina, piste­kir­joina ja elekt­ro­nisina kirjoina.

Jos sinulla on lukemi­seste, ota ensin yhteyttä Karelian opinto­ku­raat­toriin. Kun olet tavannut opinto­ku­raat­torin, ota yhteyttä asiakas­pal­ve­luumme, niin saat Celia-tunnukset. Sovimme kanssasi tapaa­mi­sajan, tallen­namme tietosi ja teemme sinulle käyttä­jä­tun­nuksen Celia-palveluun. Lisätietoja Celian palve­luista korkea­kou­luo­pis­ke­li­jalle.


Opinnäy­te­työni on valmis. Mitä pitikään tehdä?

Kaikista opinnäy­te­töistä on oltava julkinen versio (Theseus-verkko­jul­kaisu tai kansi­tettu opinnäy­tetyö), minkä lisäksi kaikki opinnäy­tetyöt tallen­netaan pdf-tiedostona Karelia-amk:n sähköiseen arkistoon.

Theseuk­sessa opinnäy­te­työnsä julkaiseva opiskelija tallentaa itse opinnäy­te­työnsä Theseukseen. Theseuk­sessa julkais­tavaa opinnäy­te­työtä ei tarvitse erikseen lähettää kirjastoon sähköi­sessä muodossa. Kirjasto tallentaa opinnäy­te­työ­tie­doston e-arkistoon samalla kun hyväksyy opiske­lijan Theseus-tallen­nuksen. Kun opinnäy­tetyö on hyväk­sytty ja tallen­nettu arkistoon, se löytyy Theseuksesta. 

Jos et halua julkaista opinnäy­te­työtäsi Theseuk­sessa, toimita kansi­tettu versio opiske­li­ja­pal­ve­luihin ja lähetä koko opinnäy­te­työstäsi arkis­to­versio (kopio­suo­jaa­maton pdf-tiedosto) osoit­teeseen opinnayte(at)karelia.fi. Katso ohje Karelian LibGui­de­sista.

Jos sinulla on jotain kysyt­tävää, laita sähkö­postia opinnayte(a)karelia.fi -osoitteeseen.


Opiskeluni päättyy. Voinko jatkaa asiak­kaana kirjastossa?

Voit jatkaa asiak­kaana, vaikka olisitkin jo päättänyt opintosi tai eronnut amk:sta. Kirjas­tomme on kaikille avoin. Painettuja aineistoja voit lainata kirjas­to­kor­tilla. E-aineistoja voit käyttää vain kirjas­tossa paikan päällä. 

Ilmoita kirjastoon muuttuneet yhteys­tietosi, sillä esim. koulun sähkö­posti lakkaa toimi­masta opintojen päättyessä. Jos käytössäsi oli Tuudo-kirjas­to­kortti, voit käyttää edelleen samaa kirjas­to­kort­ti­nu­meroa Karelia-Finnan kautta. 

Kirjau­tu­minen Karelia-Finnaan tapahtuu sähkö­pos­tio­soit­teella, joten on tärkeää, että sähkö­pos­tio­soit­teesi on päivi­tetty. Voit käyttää kirjas­to­korttina myös esimer­kiksi Vaara-kirjas­tojen korttia. Ilmoita siinä tapauk­sessa kirjas­to­kortin numero meille, automaat­ti­sesti Vaara-kirjas­to­kortti ei tule käyttöön.

Mikäli et halua jatkaa asiak­kaana, sinun ei välttä­mättä tarvitse tehdä mitään, sillä jos maksuja, lainoja tms. ei ole, asiakas­tiedot poistuvat automaat­ti­sesti niiden vanhen­nuttua. Voit myös ottaa kirjastoon yhteyttä ja pyytää asiakas­tie­tojesi poista­mista (sähkö­pos­titse, puheli­mitse tai henki­lö­koh­tai­sesti kirjastossa).