Kokoel­mat ja tilat

Kir­jas­to sijait­see Karelia-amk:n Tik­ka­rin­teen kam­puk­sel­la, Tik­ka­rin­ne 9:ssä. Asia­kas­pal­ve­lum­me on kir­jas­ton ala­ker­ras­sa, sisään­käyn­ti kir­jas­toon löy­tyy Ravin­to­la Soli­nan vie­res­tä.

Kir­jas­ton kokoel­mat Kare­lia-Fin­nas­sa

Kare­lian kir­jas­ton verk­koai­neis­tot ja tie­dot pai­ne­tus­ta kokoel­mas­ta löy­dät verk­ko­kir­jas­tos­tam­me Kare­lia-Fin­nas­ta. Siel­tä voit tar­kis­taa esi­mer­kik­si pai­ne­tun kir­jan lai­na­ti­lan­teen tai sijain­nin kir­jas­tos­sa. Lai­nat­ta­vat kokoel­mat ovat kir­jas­ton ala­ker­ras­sa, samoin lai­naus- ja palau­tusau­to­maa­tit.

Kare­lia-Fin­nas­sa pää­set käyt­tä­mään oman ala­si koti- ja ulko­mai­sia tie­to­kan­to­ja, e‑kirjoja, verk­ko­leh­tiä, sana­kir­jo­ja ja haku­teok­sia. Aineis­to­jen käyt­tö­oi­keus on ammat­ti­kor­kea­kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­la ja opis­ke­li­joil­la. Etä­käyt­tä­jä­nä kir­jau­du Fin­naan Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sil­la­si. Kir­jas­ton tilois­sa Kare­lian ulko­puo­li­sil­la asiak­kail­la on verk­koai­neis­to­jen pai­kal­lis­käyt­tö­oi­keus.

Kare­lian opin­näy­te­työt ovat luet­ta­vis­sa The­seuk­ses­sa. Van­hem­pien opin­näy­te­töi­den tie­dot löy­ty­vät pää­sään­töi­ses­ti Fin­nas­ta ja ne ovat lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­tos­ta.

E‑kirjat

Kir­jas­to hank­kii e‑kirjoja Kare­lian opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön. E‑kirjoja han­ki­taan eri pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta kir­ja­pa­ket­tei­na tai yksit­täi­si­nä kir­joi­na. Sik­si nii­den käyt­tö­oi­keu­det, käyt­tö­ta­vat, lai­na-ajat, yhtä­ai­kais­ten käyt­tä­jien mää­rä, tulos­tus­mah­dol­li­suu­det ja vaa­di­tut lukuoh­jel­mat vaih­te­le­vat. Lisä­tie­to­ja ja käyt­tö­oh­jeet löy­dät pal­ve­lun­tar­joa­jien omil­ta sivuil­ta.

Ota yhteyt­tä kir­jas­toon e‑kirjoihin liit­ty­vis­sä asiois­sa ja kysy­myk­sis­sä. Voit myös ehdot­taa e‑kirjaa han­kit­ta­vak­si.

Löy­dä e‑kirjat

E‑kirjat löy­dät Kare­lia-Fin­nas­ta. Etä­käyt­tö on mah­dol­lis­ta Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sil­la. Osa e‑kirjoista löy­tyy Fin­nas­ta kir­jan nimel­lä tai aiheel­la hakies­sa ja haku­tu­lok­sis­sa on suo­ra link­ki e‑kirjaan. Suu­rin osa e‑kirjoista sisäl­tyy johon­kin tie­to­kan­taan ja löy­dät kir­jat tie­to­kan­nas­ta. Kir­joi­ta Fin­nan hakuun tie­to­kan­nan nimi (esim. Oppi­port­ti), klik­kaa ’tie­to­kan­nan käyt­tö­liit­ty­mä’, ja hae kir­jo­ja tie­to­kan­nan sisäl­lös­tä.

Lis­ta e‑kirjatietokannoista löy­tyy Fin­nan etusi­vul­ta koh­das­ta Selai­lu­nä­ky­mät > E‑kirjatietokannat. Klik­kaa­mal­la tie­to­kan­nan nimeä näet tie­to­kan­nan esit­te­lyn ja klik­kaa­mal­la ’tie­to­kan­nan käyt­tö­liit­ty­mä’, pää­set tie­to­kan­taan.

E‑kirjojen saa­ta­vuu­des­ta kir­jas­ton kaut­ta

  • eten­kin suo­men­kie­li­siä kurs­si­kir­jo­ja on rajal­li­ses­ti tar­jol­la kir­jas­toil­le
  • jos­kus e‑kirjaa myy­dään vain suo­raan kulut­tu­ja-asiak­kail­le (yksi­tyis­hen­ki­löil­le) eikä lain­kaan kir­jas­toil­le
  • kus­tan­ta­jat myös rajoit­ta­vat uusim­man pai­nok­sen saa­ta­vuut­ta ja usein vain kurs­si­kir­jan van­hem­mat pai­nok­set ovat saa­ta­vi­na e‑kirjana.

E‑aineistojen käyt­tö­eh­dot

Kir­jas­ton e‑aineistojen käyt­tö­oi­keu­det mää­ri­tel­lään lisens­si­so­pi­muk­sis­sa. Yleen­sä käyt­tö on sal­lit­tua vain opetus‑, opis­ke­lu- ja tut­ki­mus­tar­koi­tuk­seen sekä yksi­tyis­käyt­töön. Mitään Kare­lian e‑aineistoa ei saa käyt­tää kau­pal­li­seen tar­koi­tuk­seen. E‑aineistojen yksi­tyis­koh­tai­set käyt­tö­eh­dot (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Sal­lit­tu ja kiel­let­ty käyt­tö löy­tyy kun­kin aineis­ton nimen koh­dal­ta.

Opis­ke­lu­ti­lat kir­jas­tos­sa

Atk-luok­ka E241 kir­jas­ton 2. ker­rok­ses­sa on käy­tet­tä­vis­sä, jos luo­kas­sa ei ole ope­tus­ta.

Ryh­mä­työ­huo­neet opis­ke­li­joil­le: kir­jas­ton 2. ker­rok­ses­sa on kol­me ryh­mä­työ­huo­net­ta E243, E244 ja E245. Ryh­mä­työ­huo­nei­ta voi vara­ta netis­sä http://web.karelia.fi/kirjastontilavaraus/Peru varauk­se­si, jos et pää­se pai­kal­le.

Hil­jai­sen työs­ken­te­lyn tilas­sa kir­jas­ton 1. ker­rok­ses­sa on muu­ta­ma tie­to­ko­ne. Lisäk­si tilas­sa on työ­pis­tei­tä, joil­la voit käyt­tää omaa läp­pä­riä tai opis­kel­la ilman konet­ta. Tila on tar­koi­tet­tu hil­jai­seen työs­ken­te­lyyn, ei ryh­mä­töi­hin.

Kir­jas­ton 2. ker­rok­ses­ta löy­ty­vät kurs­si­kir­jo­jen käsi­kir­jas­to­kap­pa­leet, joi­ta voi lukea kir­jas­ton tilois­sa. Käsi­kir­jas­to­kap­pa­lei­ta ei lai­na­ta, eikä nii­tä saa vie­dä kir­jas­ton ulko­puo­lel­le.

Kir­jas­ton tilois­sa toi­mii lan­ga­ton verk­ko, joten voit työs­ken­nel­lä myös omal­la lait­teel­la­si. Kir­jau­du Edu­roam-verk­koon (ohje löy­tyy täs­tä ja se avau­tuu uuteen selai­men väli­leh­teen).