Lean Six Sig­ma Green Belt ‑kou­lu­tus kevääl­lä 2020

Kou­lut­tau­du Lean Six Sig­ma Green Bel­tik­si!

Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mil­lä hio­taan pro­ses­sit huip­pu­kun­toon! Green Belt­ti­nä olet avain­hen­ki­lö­nä orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­ses­sä. Green Belt ‑tasoi­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa opit vetä­mään itse­näi­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑kehit­tä­mis­pro­jek­te­ja omas­sa orga­ni­saa­tios­sa­si. Käy­tän­nön­lä­hei­nen Green Belt ‑kou­lu­tus on suun­nat­tu toi­min­nan pro­ses­sien kehi­tys­työs­tä vas­taa­vil­le esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja joh­dol­le teol­li­suu­des­sa, pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la.

Green Belt-kou­lu­tuk­sen käy­tyä­si opit tehos­ta­maan lii­ke­toi­min­taa ja pro­ses­se­ja, saa­vut­ta­maan mitat­ta­vaa talou­del­lis­ta hyö­tyä, pois­ta­maan huk­kaa, lisä­ar­vo­ton­ta työ­tä ja hai­tal­lis­ta vaih­te­lua sekä paran­ta­maan asia­kas­ko­ke­mus­ta. Kou­lu­tuk­sen aika­na toteu­tat oman orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mis­pro­jek­tin raja­tus­ta ongel­mas­ta, ja kou­lu­tuk­sen jäl­keen osaat vetää itse­näi­ses­ti Lean Six Sig­ma ‑kehit­tä­mis­pro­jek­te­ja omas­sa yksi­kös­sä­si.

Kou­lu­tuk­sen sisäl­tö
  • Ongel­man­rat­kai­su­mal­li (DMAIC)
  • Kat­ta­va työ­ka­lu­pak­ki
  • Tulos­ha­kui­nen kehit­tä­mi­nen
  • Käy­tän­nön ongel­man­rat­kai­su­tai­dot
  • Pro­ses­sin­hal­lin­ta­tai­dot (Value Stream Map ‑työ­ka­lu)
  • Oman orga­ni­saa­tion toi­min­taan liit­ty­vä kehit­tä­mis­pro­jek­ti

Kou­lu­tusai­ka on 6.2. — 4.6.2020.

» Lue lisää kou­lu­tuk­ses­ta ja ilmoit­tau­du mukaan!