Oma tie­to­ko­ne opin­nois­sa

Kare­lias­sa käy­tät opin­nois­sa omaa tie­to­ko­net­ta­si, mikä jous­ta­voit­taa opis­ke­lua­si, lisää tie­to­tur­vaa­si ja tekee oppi­mis­pro­ses­sis­ta­si hen­ki­lö­koh­tai­sem­man. BYOD (Bring Your Own Device) tar­koit­taa, että pää­set oman pää­te­lait­tee­si avul­la käyt­tä­mään opis­ke­lus­sa tar­vit­se­mia­si aineis­to­ja, ohjel­mis­to­ja ja jär­jes­tel­miä koto­na­si kel­lo­na­jas­ta riip­pu­mat­ta.

Pää­set hel­pos­ti opin­to­jen alkuun mil­lä tahan­sa käy­tös­sä­si ole­val­la tie­to­ko­neel­la tai table­til­la. Opin­to­jen ede­tes­sä työs­ken­te­lyä­si hel­pot­taa se, että kone vas­taa opis­ke­lun vaa­ti­muk­sia. Joil­la­kin aloil­la hyö­dyn­nät ammat­tioh­jel­mis­to­ja, joi­ta voit käyt­tää myös kam­puk­sel­la­si nii­den käyt­töön erik­seen suun­ni­tel­luis­sa tilois­sa.

Ylei­nen lai­te­suo­si­tus (sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la, lii­ke­ta­lou­den, mat­kai­lun ja yamk-kou­lu­tuk­set)

 • Kan­net­ta­va tie­to­ko­ne
 • Vähin­tään 8 Gt kes­kus­muis­tia
 • Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­mä
 • Pro­ses­so­ri vähin­tään Intel i5 tai vas­taa­va
 • 5GHz WLAN (toi­mii myös 2,4 GHz)
 • Suo­si­tus: vähin­tään 14 tuu­man näyt­tö (Full HD tai parem­pi)
 • Kiin­to­le­vy: mini­mis­sään 128 Gt SSD-levy (suo­si­tel­laan suu­rem­paa)
 • Hyvä akku, joka kes­tää useam­man tun­nin
 • Kame­ra, kuu­lok­keet ja mik­ro­fo­ni
 • Suo­si­tel­laan takuu­ajan piden­nys­tä

Lai­te­suo­si­tus (Tie­to­jen­kä­sit­te­ly, raken­nus-/ta­lo­tek­niik­ka, kone­tek­niik­ka, met­sä­ta­lous, ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka)

 • Kan­net­ta­va tie­to­ko­ne (Tie­to­jen­kä­sit­te­lys­sä käy myös pöy­tä­ko­ne)
 • Suo­si­tel­laan 16 Gt kes­kus­muis­tia
 • Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­mä
 • Pro­ses­so­ri vähin­tään Intel i5, suo­si­tus i7 tai vas­taa­va
 • 5GHz WLAN
 • Vähin­tään 15 tuu­man näyt­tö (Full HD tai parem­pi)
 • Kiin­to­le­vy: 256 Gt SSD tai suu­rem­pi
 • DX11-yhteen­so­pi­va näy­tö­noh­jain (vähin­tään 2Gt muis­tia)
 • Hyvä akku, joka kes­tää useam­man tun­nin
 • Kame­ra, kuu­lok­keet ja mik­ro­fo­ni
 • Suo­si­tel­laan takuu­ajan piden­nys­tä

Lai­te­suo­si­tus (Media­no­mi)

PC

 • Kan­net­ta­va tie­to­ko­ne
 • Suo­si­tel­laan 16 Gt kes­kus­muis­tia
 • Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­mä
 • Pro­ses­so­ri vähin­tään Intel i5, suo­si­tus i7 tai vas­taa­va
 • 5GHz WLAN
 • Vähin­tään 15 tuu­man näyt­tö (Full HD tai parem­pi)
 • Kiin­to­le­vy: 256 Gt SSD tai suu­rem­pi
 • NVIDIA GeForce GTX näy­tö­noh­jain
 • Hyvä akku, joka kes­tää useam­man tun­nin
 • Kame­ra, kuu­lok­keet ja mik­ro­fo­ni
 • Suo­si­tel­laan takuu­ajan piden­nys­tä

tai MAC

 • Mac­Book Pro
 • Suo­si­tel­laan 16 Gt kes­kus­muis­tia
 • Pro­ses­so­ri vähin­tään Intel i5, suo­si­tus i7 tai vas­taa­va
 • 5GHz WLAN
 • Vähin­tään 13 tuu­man näyt­tö (Full HD tai parem­pi)
 • Kiin­to­le­vy: 256 Gt SSD tai suu­rem­pi
 • Hyvä akku, joka kes­tää useam­man tun­nin
 • Kame­ra, kuu­lok­keet ja mik­ro­fo­ni
 • Suo­si­tel­laan takuu­ajan piden­nys­tä