Onnis­tunut rekry­tointi ja sujuva startti -valmennus

Päivitä yrityksen rekry­tointi- ja perehdytysosaaminen

Törmäätkö haasteisiin osaavan työvoiman rekry­toin­nissa? Onnis­tunut rekry­tointi ja sujuva startti – valmen­nuk­sessa saat perustan ja -taidot henki­löstön rekry­toinnin, pereh­dy­tyksen ja osaamisen kehit­tä­misen toteut­ta­miseen. Valmen­nuksen aikana Sinun on myös mahdol­lista laatia yrityksen rekry­tointi- ja pereh­dy­tys­suun­ni­telma Karelia- ammat­ti­kor­kea­koulun asian­tun­ti­joiden tuella. Tarjoamme HR-toimintaan suunni­tel­mal­li­suutta ja realis­tiset askel­merkit. Tavoit­teena on tukea ja auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kehit­tämään HR-toimintaa käytän­nön­lä­heisin ja ratkai­su­kes­keisin menetelmin. Valmennus on kohden­nettu yrittä­jille, johdolle ja rekry­toin­neista vastaaville.

Valmennus sisältää kaksi osiota: rekry­toinnin uudet tuulet ja modernit pereh­dy­tyksen ja osaamisen kehit­tä­misen menetelmät. 

  1. Rekry­toinnin uudet tuulet 
  • Rekry­tointi tänään ja huomenna 
  • Rekry­toinnin suunnitelmallisuus 
  • Rekry­toin­ti­pro­sessi ja erilaiset menetelmät
  • Rekry­toin­ti­mark­ki­nointi                       

2. Modernit pereh­dy­tyksen ja osaamisen kehit­tä­misen menetelmät 

  • Laadukas pereh­dytys                           
  • Henki­löstö voimavarana 
  • Osaamisen kehit­tä­misen menetelmät

Valmennus toteu­tetaan kehit­tä­mis­pa­joina, joiden laajuus yhteensä on n. 16-20 h. Pereh­dymme rekry­toinnin ja pereh­dy­tyksen nykyti­lanteen kartoi­tukseen, ongel­ma­kohtien tunnis­ta­miseen, tarpeiden ja osaamisen tunnis­ta­miseen, tavoit­teiden ja mitta­reiden asetta­miseen, ratkai­sujen löytä­miseen ja rekry­tointi-, pereh­dytys- tai koulu­tus­suun­ni­telman laatimiseen.

Kehit­tä­mis­pa­jojen välillä on itsenäistä pohdintaa ja ajatte­lu­työtä, jossa työstetään konkreet­tisia kehit­tä­mis­koh­teita. Asian­tun­ti­jamme sparraavat, tukevat ja neuvovat kehit­tä­mis­polun varrella.

Pyydä tarjous!

Lisätietoja:

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 3119167