Onnis­tu­nut rekry­tointi ja sujuva startti -valmennus

Päivitä yrityk­sen rekry­tointi- ja perehdytysosaaminen

Törmäätkö haas­tei­siin osaavan työvoi­man rekry­toin­nissa? Onnis­tu­nut rekry­tointi ja sujuva startti – valmen­nuk­sessa saat perus­tan ja -taidot henki­lös­tön rekry­toin­nin, pereh­dy­tyk­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen toteut­ta­mi­seen. Valmen­nuk­sen aikana Sinun on myös mahdol­lista laatia yrityk­sen rekry­tointi- ja pereh­dy­tys­suun­ni­telma Karelia- ammat­ti­kor­kea­kou­lun asian­tun­ti­joi­den tuella. Tarjoamme HR-toimin­taan suun­ni­tel­mal­li­suutta ja realis­ti­set askel­mer­kit. Tavoit­teena on tukea ja auttaa yrityk­siä ja yhtei­söjä kehit­tä­mään HR-toimin­taa käytän­nön­lä­hei­sin ja ratkai­su­kes­kei­sin mene­tel­min. Valmen­nus on kohden­nettu yrit­tä­jille, johdolle ja rekry­toin­neista vastaaville.

Valmen­nus sisäl­tää kaksi osiota: rekry­toin­nin uudet tuulet ja moder­nit pereh­dy­tyk­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen menetelmät. 

  1. Rekry­toin­nin uudet tuulet 
  • Rekry­tointi tänään ja huomenna 
  • Rekry­toin­nin suunnitelmallisuus 
  • Rekry­toin­ti­pro­sessi ja erilai­set menetelmät
  • Rekry­toin­ti­mark­ki­nointi                       

2. Moder­nit pereh­dy­tyk­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen menetelmät 

  • Laadu­kas perehdytys 
  • Henki­löstö voimavarana 
  • Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen menetelmät

Valmen­nus toteu­te­taan kehit­tä­mis­pa­joina, joiden laajuus yhteensä on n. 16-20 h. Pereh­dymme rekry­toin­nin ja pereh­dy­tyk­sen nyky­ti­lan­teen kartoi­tuk­seen, ongel­ma­koh­tien tunnis­ta­mi­seen, tarpei­den ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­seen, tavoit­tei­den ja mitta­rei­den aset­ta­mi­seen, ratkai­su­jen löytä­mi­seen ja rekry­tointi-, pereh­dy­tys- tai koulu­tus­suun­ni­tel­man laatimiseen.

Kehit­tä­mis­pa­jo­jen välillä on itse­näistä pohdin­taa ja ajat­te­lu­työtä, jossa työs­te­tään konkreet­ti­sia kehit­tä­mis­koh­teita. Asian­tun­ti­jamme spar­raa­vat, tukevat ja neuvo­vat kehit­tä­mis­po­lun varrella.

Pyydä tarjous!

Lisä­tie­toja:

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 3119167