Opinnäy­tetyöt

Opinnäy­tetyöt

Opinnäy­tetyöt tarjoavat yrityk­sille, organi­saa­tioille ja hankkeille erinomaisen mahdol­li­suuden hyödyntää opiske­li­joi­demme osaamista. Yleensä opintojen loppu­vai­heessa suori­tet­tavat opinnäy­tetyöt ovat työelämää palve­levia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehit­tä­mis­teh­täviä, jotka voidaan räätä­löidä tilaajan tarpeiden mukaan. Alempaan amk-tutkintoon sisäl­tyvän opinnäy­tetyön laajuus on 15 opinto­pis­tettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukauden päätoi­mista työsken­telyä. Ylemmässä korkea­kou­lu­tut­kin­nossa laajuus on puolestaan 30 opinto­pis­tettä, mikä vastaa noin puolen vuoden työskentelyä.

Tarjoa opinnäy­te­työaihe ja saat:

  • uusia ideoita ja ratkaisuja käytännön haasteisiisi
  • viimei­sintä tutki­mus­tietoa ja asian­tun­te­musta, jota voit hyödyntää heti omassa toiminnassasi
  • mahdol­li­suuden tutustua uusiin osaajiin ja heidän työsken­te­ly­ta­poi­hinsa – toimii myös turval­lisena väylänä rekry­toida uusia työntekijöitä
  • tilai­suuden vahvistaa positii­vista imagoa ja lisätä tunnettuuttasi

Opinnäy­tetyö-prosessin eteneminen:

1. Tarjoa aihe: palvelut[at]karelia.fi

  • Millaista osaamista tarvitset?

2. Aihe hyväk­sy­tetään ja valitaan ohjaaja (Karelia-amk)

  • Voit nimetä myös oman yhteyshenkilösi

3. Tehdään toimek­sian­to­so­pimus sekä mahdol­liset muut sopimukset

4. Opiskelija laatii suunni­telman, joka hyväk­sy­tetään kaikilla osapuolilla

5. Opiskelija toteuttaa työn yhteis­työssä toimek­sian­tajan ja ohjaajan kanssa

6. Valmis työ arvioitavaksi

  • Voit antaa oman sanal­lisen arviointisi ja esittää mahdol­liset muutokset

7. Työn ja sen tulosten esittely

  • Olet lämpi­mästi terve­tullut seuraamaan esittelyä!

Kesto ja ajankohta:

Opinnäy­te­työ­pro­sessi kestää keski­määrin 4–10kk. Toimek­siantoja voi jättää ympäri vuoden. Eniten opiske­lijat etsivät aiheita töilleen lukukausien alkaessa. 

Mitä edellyttää toimeksiantajalta?

Vaihtelee toimek­siannon mukaan. Keski­määrin 1-3 palaveria opiske­lijan kanssa.

Muuta huomioi­tavaa:

Opinnäy­tetyöt ovat tutkin­tojen osia, joiden tulee olla avoimesti arvioi­ta­vissa, ja siksi ne ovat lähtö­koh­tai­sesti julkisia. Erilli­sellä sopimuk­sella opinnäy­te­työstä voidaan kuitenkin jättää pois tilaa­jaor­ga­ni­saation tunnis­te­tiedot tai salaisina pidet­tävät tiedot.