Opin­näy­te­työt

Opin­näy­te­työt

Opin­näy­te­työt tarjoa­vat yrityk­sille, orga­ni­saa­tioille ja hank­keille erin­omai­sen mahdol­li­suu­den hyödyn­tää opis­ke­li­joi­demme osaa­mista. Yleensä opin­to­jen loppu­vai­heessa suori­tet­ta­vat opin­näy­te­työt ovat työelä­mää palve­le­via tutki­mus-, suun­nit­telu-, valmis­tus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­viä, jotka voidaan räätä­löidä tilaa­jan tarpei­den mukaan. Alem­paan amk-tutkin­toon sisäl­ty­vän opin­näy­te­työn laajuus on 15 opin­to­pis­tettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukau­den päätoi­mista työs­ken­te­lyä. Ylem­mässä korkea­kou­lu­tut­kin­nossa laajuus on puoles­taan 30 opin­to­pis­tettä, mikä vastaa noin puolen vuoden työskentelyä.

Tarjoa opin­näy­te­työ­aihe ja saat:

  • uusia ideoita ja ratkai­suja käytän­nön haasteisiisi
  • viimei­sintä tutki­mus­tie­toa ja asian­tun­te­musta, jota voit hyödyn­tää heti omassa toiminnassasi
  • mahdol­li­suu­den tutus­tua uusiin osaa­jiin ja heidän työs­ken­te­ly­ta­poi­hinsa – toimii myös turval­li­sena väylänä rekry­toida uusia työntekijöitä
  • tilai­suu­den vahvis­taa posi­tii­vista imagoa ja lisätä tunnettuuttasi

Opin­näy­te­työ-proses­sin eteneminen:

1. Tarjoa aihe: palvelut[at]karelia.fi

  • Millaista osaa­mista tarvitset?

2. Aihe hyväk­sy­te­tään ja vali­taan ohjaaja (Karelia-amk)

  • Voit nimetä myös oman yhteyshenkilösi

3. Tehdään toimek­sian­to­so­pi­mus sekä mahdol­li­set muut sopimukset

4. Opis­ke­lija laatii suun­ni­tel­man, joka hyväk­sy­te­tään kaikilla osapuolilla

5. Opis­ke­lija toteut­taa työn yhteis­työssä toimek­sian­ta­jan ja ohjaa­jan kanssa

6. Valmis työ arvioitavaksi

  • Voit antaa oman sanal­li­sen arvioin­tisi ja esittää mahdol­li­set muutokset

7. Työn ja sen tulos­ten esittely

  • Olet lämpi­mästi terve­tul­lut seuraa­maan esittelyä!

Kesto ja ajankohta:

Opin­näy­te­työ­pro­sessi kestää keski­mää­rin 4–10kk. Toimek­sian­toja voi jättää ympäri vuoden. Eniten opis­ke­li­jat etsivät aiheita töil­leen luku­kausien alkaessa. 

Mitä edel­lyt­tää toimeksiantajalta?

Vaih­te­lee toimek­sian­non mukaan. Keski­mää­rin 1-3 pala­ve­ria opis­ke­li­jan kanssa.

Muuta huomioi­ta­vaa:

Opin­näy­te­työt ovat tutkin­to­jen osia, joiden tulee olla avoi­mesti arvioi­ta­vissa, ja siksi ne ovat lähtö­koh­tai­sesti julki­sia. Eril­li­sellä sopi­muk­sella opin­näy­te­työstä voidaan kuiten­kin jättää pois tilaa­jaor­ga­ni­saa­tion tunnis­te­tie­dot tai salai­sina pidet­tä­vät tiedot.