Opin­näy­te­työt

Opin­näy­te­työt

Opin­näy­te­työt tar­joa­vat yri­tyk­sil­le, orga­ni­saa­tioil­le ja hank­keil­le erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää opis­ke­li­joi­dem­me osaa­mis­ta. Yleen­sä opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa suo­ri­tet­ta­vat opin­näy­te­työt ovat työ­elä­mää pal­ve­le­via tutkimus‑, suunnittelu‑, val­mis­tus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­viä, jot­ka voi­daan rää­tä­löi­dä tilaa­jan tar­pei­den mukaan. Alem­paan amk-tut­kin­toon sisäl­ty­vän opin­näy­te­työn laa­juus on 15 opin­to­pis­tet­tä, mikä vas­taa noin 2–4 kuu­kau­den pää­toi­mis­ta työs­ken­te­lyä. Ylem­mäs­sä kor­kea­kou­lu­tut­kin­nos­sa laa­juus on puo­les­taan 30 opin­to­pis­tet­tä, mikä vas­taa noin puo­len vuo­den työs­ken­te­lyä.

Tar­joa opin­näy­te­työ­ai­he ja saat:

  • uusia ideoi­ta ja rat­kai­su­ja käy­tän­nön haas­tei­sii­si
  • vii­mei­sin­tä tut­ki­mus­tie­toa ja asian­tun­te­mus­ta, jota voit hyö­dyn­tää heti omas­sa toi­min­nas­sa­si
  • mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin osaa­jiin ja hei­dän työs­ken­te­ly­ta­poi­hin­sa – toi­mii myös tur­val­li­se­na väy­lä­nä rek­ry­toi­da uusia työn­te­ki­jöi­tä
  • tilai­suu­den vah­vis­taa posi­tii­vis­ta ima­goa ja lisä­tä tun­net­tuut­ta­si

Opin­näy­te­työ-pro­ses­sin ete­ne­mi­nen:

1. Tar­joa aihe: palvelut[at]karelia.fi

  • Mil­lais­ta osaa­mis­ta tar­vit­set?

2. Aihe hyväk­sy­te­tään ja vali­taan ohjaa­ja (Kare­lia-amk)

  • Voit nime­tä myös oman yhteys­hen­ki­lö­si

3. Teh­dään toi­mek­sian­to­so­pi­mus sekä mah­dol­li­set muut sopi­muk­set

4. Opis­ke­li­ja laa­tii suun­ni­tel­man, joka hyväk­sy­te­tään kai­kil­la osa­puo­lil­la

5. Opis­ke­li­ja toteut­taa työn yhteis­työs­sä toi­mek­sian­ta­jan ja ohjaa­jan kans­sa

6. Val­mis työ arvioi­ta­vak­si

  • Voit antaa oman sanal­li­sen arvioin­ti­si ja esit­tää mah­dol­li­set muu­tok­set

7. Työn ja sen tulos­ten esit­te­ly

  • Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut seu­raa­maan esit­te­lyä!

Kes­to ja ajan­koh­ta:

Opin­näy­te­työ­pro­ses­si kes­tää kes­ki­mää­rin 4–10kk. Toi­mek­sian­to­ja voi jät­tää ympä­ri vuo­den. Eni­ten opis­ke­li­jat etsi­vät aihei­ta töil­leen luku­kausien alkaes­sa. 

Mitä edel­lyt­tää toi­mek­sian­ta­jal­ta?

Vaih­te­lee toi­mek­sian­non mukaan. Kes­ki­mää­rin 1–3 pala­ve­ria opis­ke­li­jan kans­sa.

Muu­ta huo­mioi­ta­vaa:

Opin­näy­te­työt ovat tut­kin­to­jen osia, joi­den tulee olla avoi­mes­ti arvioi­ta­vis­sa, ja sik­si ne ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­ki­sia. Eril­li­sel­lä sopi­muk­sel­la opin­näy­te­työs­tä voi­daan kui­ten­kin jät­tää pois tilaa­jaor­ga­ni­saa­tion tun­nis­te­tie­dot tai salai­si­na pidet­tä­vät tie­dot.