Opintojen suunnittelu

 • Mitä osaamista sinulle pitää olla ennalta opiskel­laksesi avoimessa ammattikorkeakoulussa?
 • Paljonko opintoihin menee aikaa?
 • Miten opintoihin kannattaa varautua?

Opiskelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytän­nön­lä­heistä – opinnoissa on tarkoitus saada teoreet­tista pohjaa, mutta mös vahvaa käytönnön osaamista. Avoimessa amk:ssa voidaan opiskella sekä lähita­paa­mi­sissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työsken­telyä, luentoja ja/tai ryhmä­töitä. Opiskelu on kirjoit­ta­mista, lukemista ja keskus­telua, mutta myös tekemistä. ”

Jatkoksi: ”Tutustu korkea­kou­luo­pis­kelun opiske­lu­tai­tojen oppimi­sym­pä­ristöön, mistä löydät vinkkejä opiskeluun.”

Tutustu osaamisen vaati­muksiin kunkin opinto­jakson tai -kokonai­suuden kuvauk­sissa. Avoimen amk:n opintoihin ei ole periaat­teessa pohja­kou­lu­tus­vaa­ti­muksia, mutta huomioi seuraavaa:

 • Opinto­jak­soissa voi olla edeltävän osaamisen vaati­muksia. Osaaminen voi olla hankittu koulu­tuk­sessta tai muutoin. 
 • Yamk-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen. 

Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoit­teita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuk­siasi ylös. Tavoit­teiden sekiy­dyttä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet. 

Opiskelu vaatii sitou­tu­mista ja aikaa, Punnitse, miten saat järjes­tettyä tilaa opiske­lulle.
Nyrkki­sääntö: 1 opinto­piste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiske­lijan työtä. OPintojen suunnit­te­lussa olennaista on kalen­terin hallinta – ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa tietty aika opiskelulle. 

Opiskelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytän­nön­lä­heistä – opinnoissa on tarkoitus saada teoreet­tista pohjaa, mutta mös vahvaa käytönnön osaamista. Avoimessa amk:ssa voidaan opiskella sekä lähita­paa­mi­sissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työsken­telyä, luentoja ja/tai ryhmä­töitä. Opiskelu on kirjoit­ta­mista, lukemista ja keskus­telua, mutta myös tekemistä. 

Mitä verkko-opinnot vaativat?

Verkko-opiskeluun tarvitset tieto­koneen verkko­yh­teyk­sillä ja perus­taidot käyttää niitä. Kareliassa on käytössä Moodle-verkko-oppimi­sym­pä­ristö, jossa opiskelu pääsään­töi­sesti tapahtuu. Verkko-opinnot voivat sisältää erilaisia tehtäviä riippuen opintojaksosta: 

 • itsenäisiä tehtäviä
 • verkko­kes­kus­teluja
 • ryhmä­töitä
 • verkko­tenttejä
 • webinaareja, verkko­luentoja, videoita jne. 

Opinto­jak­sosta riippuen opiske­lu­rytmi saattaa olla täysin kiinni sinusta itsestäsi tai sitten se on tarkemmin aikatau­lu­tettua. Joka tapauk­sessa verkko-opinnot vaativat aikaa, joten varaa sitä kalenteriisi!

Nonstop-opinnot

Joidenkin verkko-opintojen kohdalla lukee ”nonstop”. Tämä tarkoittaa, että

 • voit aloittaa opinnot jousta­valla aikatau­lulla (opinto­jakson toteu­tusaika huomioiden),
 • voit tehdä opinnot omassa tahdissa,
 • voit suorittaa opinnot itsenäi­sesti opinto­jak­solla annet­tujen suori­tus­oh­jeiden mukaisesti. 

Opinnot pääset aloit­tamaan noin viikon sisällä ilmoit­tau­tu­mi­sesta. Tarkemmat tiedot nonstop-opinto­jak­sojen toteutus- ja ilmoit­tau­tu­mis­ajoista, tavoit­teista ja sisäl­löistä löydät opinto­jak­sojen kuvauksista.