Opis­ke­li­ja­kau­pun­ki Joen­suu


Opis­ke­li­ja­kau­pun­ki Joen­suu

Joen­suu on vil­kas opis­ke­lu­kau­pun­ki, jon­ka asuk­kais­ta perä­ti nel­jän­nes on opis­ke­li­joi­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohel­la kau­pun­kia kan­soit­ta­vat yli­opis­ton ja amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­jat. Opis­ke­li­ja­tun­nel­ma on siis taat­tu ja tapah­tu­mia riit­tää!

Ilo­saa­ri­roc­kis­ta tutus­sa kau­pun­gis­sa voi naut­tia kult­tuu­rin koko kir­jos­ta, kon­ser­teis­ta ja teat­te­ris­ta elo­ku­viin ja kuva­tai­tei­siin. Urhei­lu­mah­dol­li­suuk­sia riit­tää jokai­seen makuun, ja luon­to odot­taa nur­kan taka­na.

Asu­mi­nen Joen­suus­sa on koh­tuu­hin­tais­ta ja asun­to­ti­lan­ne hyvä. Elin­kus­tan­nuk­set ovat muu­ten­kin mal­til­li­set, eikä liik­ku­mi­nen­kaan keven­nä kuk­ka­roa: pyö­räl­lä pää­see muka­vas­ti joka paik­kaan kat­ta­van pyö­rä­tie­ver­kos­ton ansios­ta.

Joen­suu on muka­va opis­ke­lu­kau­pun­ki, jos­sa on kar­ja­lai­sen ren­to mei­nin­ki. Kaik­ki mitä tar­vit­set on lähel­lä.

Voit tutus­tua Joen­suu­hun Opas­te Joen­suu ‑sovel­luk­sen avul­la. Opas­tees­ta löy­dät mm. Joen­suun alu­een näh­tä­vyy­det, ravin­to­lat, ulkoi­lu­mah­dol­li­suu­det, vuo­tui­set tapah­tu­mat, sekä pal­jon muu­ta vapaa-ajan teke­mis­tä kau­pun­gis­sa. Uutuu­det-kate­go­ri­aan päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti Joen­suun uusim­pia koh­tei­ta. Lisäk­si sovel­luk­ses­sa on Buc­ket List ‑osio, jon­ne jokai­nen voi itse ehdot­taa, mitä kau­pun­gis­sa tuli­si ehdot­to­mas­ti näh­dä ja kokea. Opas­te Joen­suu on saa­ta­vil­la ver­kos­sa osoit­tees­sa opaste.app, sekä Androi­dil­le Play ‑kau­pas­ta.