Opiske­li­ja­pro­jektit

Opiske­li­ja­pro­jektit

Työelä­mä­läh­töisyys näkyy opetuk­ses­samme myös erityyp­pisten opiske­li­ja­pro­jektien muodossa. Näiden projektien puitteissa työnan­tajien edusta­jille avautuu mainio tilaisuus saada osaavat ja innokkaat opiske­li­jamme avukseen. Projektien loppu­tu­loksina saat ratkaisuja ja ideoita juuri siihen käytännön ongelmaan, jonka olet itse määri­tellyt, olipa kyse esimer­kiksi markki­noinnin suunnit­te­lusta tai tuote­ke­hi­tyk­sestä. Työn laajuus, aikatau­lutus ja toteu­tus­tavat sovitaan aina yhdessä tilanteen mukaan.

Tarjoa projek­ti­työaihe ja saat:

  • tuoreita näkökulmia ja kehity­si­deoita haasteen ratkaisemiseksi
  • uusinta tutki­mus­tietoa toimintasi kehittämiseksi
  • modernit oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ris­tömme käyttöösi
  • positii­vista näkyvyyttä ja mahdol­li­suuden tehdä yritystäsi tutuksi poten­ti­aa­listen uusien työnte­ki­jöiden keskuudessa

Projektin etene­minen:

1. Määritä projektin sisältö:

  • Mihin käytännön ongelmaan tarvitset ratkaisuja?
  • Millaista osaamista tarvitset?

2. Ota yhteyttä: palvelut[at]karelia.fi

3. Sovitaan toteu­tuk­sesta ja yksityiskohdista

4. Opiske­lijat toteut­tavat projektin opettajan ohjauksella

  • mahdol­li­suuksien mukaan välipa­la­ve­reita, joihin toimek­siantaja osallistuu

5. Tuloksien esittely

  •  Olet lämpi­mästi terve­tullut seuraamaan ja kommen­toimaan esityksiä!

Kesto ja ajankohta:

Vaihtelee tapaus­koh­tai­sesti, 1–2 päivästä koko lukukauden kestäviin. Toimek­siantoja voi tarjota läpi lukuvuoden. Projektien toteutus tapahtuu aina seuraavana lukukautena eli esimer­kiksi syyslu­ku­kauden aikana tarjottu toimek­sianto on toteu­tuk­sessa seuraavana keväänä. Projektit sisäl­ly­tetään tiettyyn opintojaksoon.

Mitä edellyttää toimeksiantajalta?

Riippuu projek­tista ja sen laajuu­desta. Osallis­tu­minen palave­reihin opiske­li­joiden ja korkea­koulun edustajan kesken tarpeen mukaan sekä muu yhtey­denpito ja infor­mointi projektiin osallis­tuvien kesken.