Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit

Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit

Työ­elä­mä­läh­töi­syys näkyy ope­tuk­ses­sam­me myös eri­tyyp­pis­ten opis­ke­li­ja­pro­jek­tien muo­dos­sa. Näi­den pro­jek­tien puit­teis­sa työ­nan­ta­jien edus­ta­jil­le avau­tuu mai­nio tilai­suus saa­da osaa­vat ja innok­kaat opis­ke­li­jam­me avuk­seen. Pro­jek­tien lop­pu­tu­lok­si­na saat rat­kai­su­ja ja ideoi­ta juu­ri sii­hen käy­tän­nön ongel­maan, jon­ka olet itse mää­ri­tel­lyt, oli­pa kyse esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­ta tai tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä. Työn laa­juus, aika­tau­lu­tus ja toteu­tus­ta­vat sovi­taan aina yhdes­sä tilan­teen mukaan.

Tar­joa pro­jek­ti­työ­ai­he ja saat:

  • tuo­rei­ta näkö­kul­mia ja kehi­ty­si­deoi­ta haas­teen rat­kai­se­mi­sek­si
  • uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa toi­min­ta­si kehit­tä­mi­sek­si
  • moder­nit oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­töm­me käyt­töö­si
  • posi­tii­vis­ta näky­vyyt­tä ja mah­dol­li­suu­den teh­dä yri­tys­tä­si tutuk­si poten­ti­aa­lis­ten uusien työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

Pro­jek­tin ete­ne­mi­nen:

1. Mää­ri­tä pro­jek­tin sisäl­tö:

  • Mihin käy­tän­nön ongel­maan tar­vit­set rat­kai­su­ja?
  • Mil­lais­ta osaa­mis­ta tar­vit­set?

2. Ota yhteyt­tä: palvelut[at]karelia.fi

3. Sovi­taan toteu­tuk­ses­ta ja yksi­tyis­koh­dis­ta

4. Opis­ke­li­jat toteut­ta­vat pro­jek­tin opet­ta­jan ohjauk­sel­la

  • mah­dol­li­suuk­sien mukaan väli­pa­la­ve­rei­ta, joi­hin toi­mek­sian­ta­ja osal­lis­tuu

5. Tulok­sien esit­te­ly

  •  Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut seu­raa­maan ja kom­men­toi­maan esi­tyk­siä!

Kes­to ja ajan­koh­ta:

Vaih­te­lee tapaus­koh­tai­ses­ti, 1–2 päi­väs­tä koko luku­kau­den kes­tä­viin. Toi­mek­sian­to­ja voi tar­jo­ta läpi luku­vuo­den. Pro­jek­tien toteu­tus tapah­tuu aina seu­raa­va­na luku­kau­te­na eli esi­mer­kik­si syys­lu­ku­kau­den aika­na tar­jot­tu toi­mek­sian­to on toteu­tuk­ses­sa seu­raa­va­na kevää­nä. Pro­jek­tit sisäl­ly­te­tään tiet­tyyn opin­to­jak­soon.

Mitä edel­lyt­tää toi­mek­sian­ta­jal­ta?

Riip­puu pro­jek­tis­ta ja sen laa­juu­des­ta. Osal­lis­tu­mi­nen pala­ve­rei­hin opis­ke­li­joi­den ja kor­kea­kou­lun edus­ta­jan kes­ken tar­peen mukaan sekä muu yhtey­den­pi­to ja infor­moin­ti pro­jek­tiin osal­lis­tu­vien kes­ken.