Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit

Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit

Työelä­mä­läh­töi­syys näkyy opetuk­ses­samme myös erityyp­pis­ten opis­ke­li­ja­pro­jek­tien muodossa. Näiden projek­tien puit­teissa työnan­ta­jien edus­ta­jille avautuu mainio tilai­suus saada osaavat ja innok­kaat opis­ke­li­jamme avuk­seen. Projek­tien loppu­tu­lok­sina saat ratkai­suja ja ideoita juuri siihen käytän­nön ongel­maan, jonka olet itse määri­tel­lyt, olipa kyse esimer­kiksi mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lusta tai tuote­ke­hi­tyk­sestä. Työn laajuus, aika­tau­lu­tus ja toteu­tus­ta­vat sovi­taan aina yhdessä tilan­teen mukaan.

Tarjoa projek­ti­työ­aihe ja saat:

  • tuoreita näkö­kul­mia ja kehi­ty­si­deoita haas­teen ratkaisemiseksi
  • uusinta tutki­mus­tie­toa toimin­tasi kehittämiseksi
  • moder­nit oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ris­tömme käyttöösi
  • posi­tii­vista näky­vyyttä ja mahdol­li­suu­den tehdä yritys­täsi tutuksi poten­ti­aa­lis­ten uusien työn­te­ki­jöi­den keskuudessa

Projek­tin eteneminen:

1. Määritä projek­tin sisältö:

  • Mihin käytän­nön ongel­maan tarvit­set ratkaisuja?
  • Millaista osaa­mista tarvitset?

2. Ota yhteyttä: palvelut[at]karelia.fi

3. Sovi­taan toteu­tuk­sesta ja yksityiskohdista

4. Opis­ke­li­jat toteut­ta­vat projek­tin opet­ta­jan ohjauksella

  • mahdol­li­suuk­sien mukaan väli­pa­la­ve­reita, joihin toimek­sian­taja osallistuu

5. Tulok­sien esittely

  •  Olet lämpi­mästi terve­tul­lut seuraa­maan ja kommen­toi­maan esityksiä!

Kesto ja ajankohta:

Vaih­te­lee tapaus­koh­tai­sesti, 1–2 päivästä koko luku­kau­den kestä­viin. Toimek­sian­toja voi tarjota läpi luku­vuo­den. Projek­tien toteu­tus tapah­tuu aina seuraa­vana luku­kau­tena eli esimer­kiksi syys­lu­ku­kau­den aikana tarjottu toimek­sianto on toteu­tuk­sessa seuraa­vana keväänä. Projek­tit sisäl­ly­te­tään tiet­tyyn opintojaksoon.

Mitä edel­lyt­tää toimeksiantajalta?

Riippuu projek­tista ja sen laajuu­desta. Osal­lis­tu­mi­nen pala­ve­rei­hin opis­ke­li­joi­den ja korkea­kou­lun edus­ta­jan kesken tarpeen mukaan sekä muu yhtey­den­pito ja infor­mointi projek­tiin osal­lis­tu­vien kesken.