Esit­te­lyssä Kare­lian opinto-ohjauk­sen koordinaattorit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opinto-ohjauk­sen koor­di­noin­nista vastaa opotyö­pari Minna Turunen ja Janne Väätäi­nen, joista Minna Turunen toimii Tikka­rin­teen ja Janne Väätäi­nen Wärt­si­län kampuk­sella. Ohjauk­sen koor­di­noin­nin lisäksi opotyö­pari osal­lis­tuu mm. ohjauk­sen ja opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­seen. Tikka­rinne-kampuk­sella koor­di­noin­nista vastaa sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen opinto-ohjaaja, lehtori Minna Turunen ja Wärt­silä-kampuk­sella raken­nus­tek­nii­kan koulu­tuk­sen opinto-ohjaaja, lehtori Janne Väätäinen.

Tulin tammi­kuussa 2008 Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­luun hoito­työn opet­ta­jaksi. Syksystä 2010 alkaen olen toimi­nut opinto-ohjaa­jana sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sissa. Olen saanut olla useam­massa eri verkos­to­hank­keessa kehit­tä­mässä korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan konkreet­tista ohjaus- ja hyvin­voin­ti­työtä. Olen käytän­nön­lä­hei­nen toimija ja mielel­läni solmin uusia verkos­toja sekä olen mukana viemässä konkreet­tista kehi­tys­työtä edel­leen käytän­töön. 

Minna Turunen
minna.turunen[at]karelia.fi

Aloitin vuonna 2004 puutek­nii­kan lehto­rina silloi­sessa Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja jo hyvin varhai­sessa vaiheessa myös opinto-ohjaa­jana. Myöhem­min samat tehtä­vät jatkui­vat raken­nus­tek­nii­kan koulu­tuk­sessa. Työru­pea­man alusta lähtien olen ollut tiiviisti mukana ohjauk­sen ja koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sessä ammat­ti­kor­kea­kou­lus­samme. Opetuk­sen ja ohjauk­sen ohessa olen ollut kehit­tä­mässä esimer­kiksi ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohjaus­käy­tän­teitä, opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­siä ja amma­til­li­sen toisen asteen väylä­opin­toja.

Janne Väätäi­nen
janne.vaatainen[at]karelia.fi

Työteh­tä­vämme on mielen­kiin­toi­nen yhdis­telmä opis­ke­li­joi­den ohjausta ja opetuta omissa koulu­tuk­sis­samme sekä opinto-ohjauk­sen koor­di­noin­tia Kare­liassa. Koor­di­noin­nin osuus työajas­tamme on noin neljäs­osa ja siihen kuuluu mm. koor­di­noin­ti­teh­tä­viä ja kehit­tä­mistä, opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin tuke­mista ja tiivistä yhteis­työtä ohjauk­sen ja koulu­tuk­sen toimi­joi­den kanssa Kare­liassa ja sen ulkopuolella.

Haluamme, että Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja alueen ohjauk­sen asian­tun­ti­joi­den toimiva ja hyvä yhteis­työ mahdol­lis­taa jatkos­sa­kin sen, että pystymme vastaa­maan erilai­sissa elämän­vai­heissa ja tilan­teissa olevien ihmis­ten osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tar­pei­siin. Otamme mielel­lämme vastaan ajatuk­sia siitä, miten ohjausyh­teis­työ Kare­lian kanssa tällä hetkellä toimii ja miten yhteis­työtä olisi hyvä kehittää.