Orga­ni­saa­tio

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on monia­lai­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lu, jon­ka laki­sää­tei­siä teh­tä­viä ovat kou­lu­tus, tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­ta (TKI-toi­min­ta) sekä alue­ke­hi­tys­teh­tä­vä. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu on Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma osa­keyh­tiö. Ylin pää­tös­val­ta on osa­keyh­tiö­lain mukai­sel­la yhtiö­ko­kouk­sel­la. Yhtiö­ko­kous valit­see osa­keyh­tiön hal­li­tuk­sen, joka vas­taa yhtiön hal­lin­nos­ta ja toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä. Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mii Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­ri.

Osa­keyh­tiön hal­li­tus

Osa­keyh­tiön hal­li­tus hoi­taa osa­keyh­tiö­lain mukai­set teh­tä­vät, huo­leh­tii yhtiön hal­lin­nos­ta ja toi­min­nas­ta asian­mu­kai­ses­ta jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä vas­taa sii­tä, että yhtiö orga­ni­soi­daan ja sitä joh­de­taan sään­nös­ten mukai­ses­ti.

Osa­keyh­tiön hal­li­tus rat­kai­see seu­raa­vat asiat, ellei nii­den rat­kai­se­mi­ses­ta ole
toi­sin sää­det­ty tai mää­rät­ty:
1. Asiat, jois­ta päät­tä­mi­nen on ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­sa mää­rät­ty ammat­ti­kor­kea­kor­kea­kou­lun yllä­pi­tä­jäl­le,
2. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rin otta­mi­nen,
3. Vara­reh­to­rien luku­mää­rä ja
4. Vara­reh­to­rien ja hal­lin­to- ja talous­joh­ta­jan otta­mi­nen

Osa­keyh­tiön hal­li­tus:

Han­na Susi­tai­val, puheen­joh­ta­ja
Tar­mo Miet­ti­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja
Mat­ti Les­ki­nen
Maa­ri­ta Man­ne­lin
Han­na-Maria Puus­ti­nen
Riit­ta Huu­ri­nai­nen, Joen­suun kau­pun­ki
Mik­hai­lov Roman
Kim Wran­ge
Mat­ti Vuo­jär­vi, Poh­jois-Kar­ja­lan kaup­pa­ka­ma­ri

Hal­li­tuk­sen esit­te­li­jä­nä toi­mii toi­mi­tus­joh­ta­ja tai hänen mää­rää­män­sä hen­ki­lö.

Reh­to­ri

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­ri­na toi­mii FT, dosent­ti Pet­ri Rai­vo.

Yhteys­tie­dot:
Tik­ka­rin­ne 9, 80200 JOENSUU
puh. +358 50 310 9749
Säh­kö­pos­ti: petri.raivo(at)karelia.fi