Organi­saatio

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on monia­lainen ammat­ti­kor­kea­koulu, jonka lakisää­teisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta (TKI-toiminta) sekä alueke­hi­tys­tehtävä. Ammat­ti­kor­kea­koulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Ylin päätös­valta on osakeyh­tiölain mukai­sella yhtiö­ko­kouk­sella. Yhtiö­kokous valitsee osakeyhtiön halli­tuksen, joka vastaa yhtiön hallin­nosta ja toiminnan järjes­tä­mi­sestä. Yhtiön toimi­tus­joh­tajana toimii Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun rehtori.

Osakeyhtiön hallitus

Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyh­tiölain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallin­nosta ja toimin­nasta asian­mu­kai­sesta järjes­tä­mi­sestä sekä vastaa siitä, että yhtiö organi­soidaan ja sitä johdetaan säännösten mukaisesti.

Osakeyhtiön hallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkai­se­mi­sesta ole toisin säädetty tai määrätty:
1. Asiat, joista päättä­minen on ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laissa määrätty ammat­ti­kor­kea­kor­kea­koulun ylläpi­tä­jälle,
2. Ammat­ti­kor­kea­koulun rehtorin ottaminen,
3. Varareh­torien lukumäärä ja
4. Varareh­torien ja hallinto- ja talous­joh­tajan ottaminen

Osakeyhtiön hallitus:

Paavo Pelkonen, puheen­johtaja
Jani Kaasinen, Joensuun kaupunki
Emilia Ihanus
Mika Kärkkäinen
Emma Pöytä­laakso
Simo Rauma
Antti Toivanen, Pohjois-Karjalan kauppa­kamari
Akseli Väisänen​
Kim Wrange

Halli­tuksen esitte­lijänä toimii toimi­tus­johtaja tai hänen määrää­mänsä henkilö.

Rehtori

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun rehtorina toimii FT, dosentti Petri Raivo.

Yhteys­tiedot:
Tikka­rinne 9, 80200 JOENSUU
puh. +358 50 310 9749
Sähkö­posti: petri.raivo(at)karelia.fi