Polkuo­piskelu on loistava väylä

Trade­no­mio­pis­kelija Päivi Forsman

Aloitin polkuo­pinnot Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2014, koska polkuo­pinnot sopivat omaan elämän­ti­lan­tee­seeni silloin parhaiten, ja lisäksi myöhästyin normaa­li­hausta, jolloin tämä oli ainoa keino päästä aloit­tamaan opinnot. Tavoit­teenani polkuo­pin­noissa oli hakea tutkinto-opiske­li­jaksi ja valmistua trade­no­miksi ja päästä kehit­tämään itseäni. Tutkinto-opiske­lijana aloitin seuraavana syksynä.

Opiskelu kolmen pienen lapsen äitinä on ollut ajoittain haastavaa, varsinkin opiske­lu­rytmin ja -ajan löyty­minen pitkän opiske­lu­tauon jälkeen. Hienoa on ollut huomata mihin pystyy, kun on tahtoa ja halua opiskella ja kehittää itseään. Polkuo­pis­ke­lijana voi opiskella myös kesäopinnoissa.

Parasta polkuo­pin­noissa on se, että saa opiskella samaan tahtiin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa. Meillä on ollut huippu­ryhmä yhdessä monimuoto-opiske­li­joiden kanssa ja olemme verkos­toi­tuneet hienosti. Erityisen mukavaa on ollut mahtavat opiske­lu­ka­verit ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avulias ja mukava henkilökunta!

Tavoit­teenani on työllistyä haastavaan, tutkin­toani ja osaamistani vastaavaan työhön. Erityi­sesti minua kiinnos­tavat markki­nointi ja sen monimuo­toisuus, asiakas­ra­ja­pin­nassa toimi­minen sekä sosiaa­lisen median mahdol­li­suudet markkinoinnissa.

Polkuo­piskelu on mielestäni loistava väylä päästä tutkinto-opiske­li­jaksi ja sitä kautta valmistua! Se on myös hieno mahdol­lisuus päästä oppimaan lisää ja kehit­tämään itseään sekä päivit­tämään oma osaaminen nykyaikaan!

Suosit­telen lämpimästi!