Polkuo­pis­kelu on lois­tava väylä

Trade­no­mio­pis­ke­lija Päivi Forsman

Aloitin polkuo­pin­not Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2014, koska polkuo­pin­not sopivat omaan elämän­ti­lan­tee­seeni silloin parhai­ten, ja lisäksi myöhäs­tyin normaa­li­hausta, jolloin tämä oli ainoa keino päästä aloit­ta­maan opinnot. Tavoit­tee­nani polkuo­pin­noissa oli hakea tutkinto-opis­ke­li­jaksi ja valmis­tua trade­no­miksi ja päästä kehit­tä­mään itseäni. Tutkinto-opis­ke­li­jana aloitin seuraa­vana syksynä.

Opis­kelu kolmen pienen lapsen äitinä on ollut ajoit­tain haas­ta­vaa, varsin­kin opis­ke­lu­ryt­min ja -ajan löyty­mi­nen pitkän opis­ke­lu­tauon jälkeen. Hienoa on ollut huomata mihin pystyy, kun on tahtoa ja halua opis­kella ja kehit­tää itseään. Polkuo­pis­ke­li­jana voi opis­kella myös kesäopinnoissa.

Parasta polkuo­pin­noissa on se, että saa opis­kella samaan tahtiin tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa. Meillä on ollut huip­pu­ryhmä yhdessä moni­muoto-opis­ke­li­joi­den kanssa ja olemme verkos­toi­tu­neet hienosti. Erityi­sen mukavaa on ollut mahta­vat opis­ke­lu­ka­ve­rit ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun avulias ja mukava henkilökunta!

Tavoit­tee­nani on työl­lis­tyä haas­ta­vaan, tutkin­toani ja osaa­mis­tani vastaa­vaan työhön. Erityi­sesti minua kiin­nos­ta­vat mark­ki­nointi ja sen moni­muo­toi­suus, asia­kas­ra­ja­pin­nassa toimi­mi­nen sekä sosi­aa­li­sen median mahdol­li­suu­det markkinoinnissa.

Polkuo­pis­kelu on mieles­täni lois­tava väylä päästä tutkinto-opis­ke­li­jaksi ja sitä kautta valmis­tua! Se on myös hieno mahdol­li­suus päästä oppi­maan lisää ja kehit­tä­mään itseään sekä päivit­tä­mään oma osaa­mi­nen nykyaikaan!

Suosit­te­len lämpimästi!