Projektit

Kareliassa TKI-toimintaa toteu­tetaan tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä osana opetusta toimek­sian­tojen, harjoit­te­luiden tai opinnäy­te­töiden muodossa. Tavoit­teena on osallistua yhteis­kun­nal­listen haasteiden ratkai­se­miseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työlli­syyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asian­tun­ti­juutta Kareliassa

Tutustu Karelian käynnissä oleviin projekteihin