Projek­tit

Kare­liassa TKI-toimin­taa toteu­te­taan tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä osana opetusta toimek­sian­to­jen, harjoit­te­lui­den tai opin­näy­te­töi­den muodossa. Tavoit­teena on osal­lis­tua yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den ratkai­se­mi­seen, vahvis­taa alueen elin­voi­maa, työl­li­syyttä ja osaa­mista sekä kehit­tää osaa­mista ja asian­tun­ti­juutta Kareliassa

Tutustu Kare­lian projekteihin

(tätä päivi­te­tään)

HAE PROJEKTEJA

KOULUTUSALA

STRATEGINEN VALINTA

TILA


Tutustu Kare­lian käyn­nissä oleviin projekteihin