Tule­vai­suu­den työkyky – Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­ky­vyn ja opin­to­jen edis­tä­mi­nen digi­taa­li­suutta hyödyntäen

Hyvä opis­ke­lu­kyky on opin­to­jen sujuvan etene­mi­sen edel­ly­tys. Hank­keen tavoit­teena on tukea korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan sujuvaa etene­mistä opin­nois­saan, kehit­tää ja tarjota varhai­sen havain­noin­nin ja tuen keinoja sekä ehkäistä opin­to­jen keskey­ty­mistä. Tavoit­teena on enna­koiva opis­ke­lu­ky­vyn tuke­mi­nen sekä opis­ke­lun haas­tei­den varhai­nen havaitseminen. 

Hank­keessa kehi­te­tään keinoja, joilla tuetaan opis­ke­lu­ky­vyn eri osa-alueita, esimer­kiksi opis­ke­li­jan arjen hallinta, opis­ke­lu­hy­vin­vointi ja tule­vai­suu­dessa tarvit­ta­vat työelä­mä­tai­dot. Näitä tuetaan kehit­tä­mällä ja hyödyn­tä­mällä uusia peda­go­gi­sia ratkai­suja, digi­taa­li­sia väli­neitä ja järjes­tel­miä. Hank­keessa luodaan ja pilo­toi­daan erilai­sia keinoja, joilla opis­ke­lija pystyy kehit­tä­mään tule­vai­suu­den työky­kyä jo opis­ke­luai­kana. Hank­keen kehit­tä­mis­toi­missa tehdään yhteis­työtä KELAn ja YTHS:n kanssa.

Kehit­tä­mis­toi­men­pi­teitä tehdään neljän työpa­ke­tin kautta:

  1. Varhai­sen tuen kehit­tä­mi­nen opis­ke­lu­ky­vyn tuke­mi­sessa, mm. ryhmä­muo­toi­sen tuen ja oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan kehit­tä­mi­sen avulla
  2. Opis­ke­lu­ky­vyn edis­tä­mi­sen opinnollistaminen
  3. Opin­to­jen etene­mi­sen seuran­nan pelil­lis­tä­mi­nen, digi­taa­li­nen kokeilu
  4. Peda­go­gi­nen hyvin­vointi ja saavutettavuus

Hanke toteu­te­taan ylimaa­kun­nal­li­sena ryhmä­hank­keena. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Hank­keen kohde­ryh­mänä ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat sekä henkilöstö. 

Hanke on EU:n osara­hoit­tama ja sen toiminta-aika on 1.8.2023-31.7.2026. Ryhmä­hank­keen hallin­noija on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teut­ta­jina ovat Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Joen­suun seudun erilai­set oppijat ry.

Lisä­tie­toja

  • projek­ti­pääl­likkö Niina Penna­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu [email protected]
  • Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu: projek­ti­pääl­likkö Pirjo Venho­vaara [email protected]
  • Joen­suun seudun erilai­set oppijat ry: Erityis­asian­tun­tija Aila Kinnu­nen, [email protected]