Rekis­te­ri­se­loste: Energiaraitti

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                               Laatimispäivämäärä:28.10.2019
EU tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki 1050/2018

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +35813260600, sähkö­posti: [email protected]

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Uusiu­tuWat-hank­keen vastuuhenkilö

Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähkö­posti: [email protected], Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteys­hen­kilö Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen fooru­miin liit­ty­vissä asioissa

Projek­ti­pääl­likkö Kim Blom­qvist, puh. +358 50 564 2943, sähkö­posti: [email protected], Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi (www.karelia.fi/energiaraitti) on Uusiu­tuWat-hank­keen projek­ti­pal­velu, mikä tukee eri alueilla sijait­se­vian toimi­joi­den yhteis­työtä ja yhteistä palve­lu­jen suun­nit­te­lua ja kehit­tä­mistä. Yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi on keskus­telu- ja projek­ti­tyyp­pi­sen yhteis­työn alusta, jonka kautta voidaan edistää yhteis­työ­kump­pa­nei­den hankkeita.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi on osal­lis­tu­jille vapaa­eh­toi­nen. Kerätyt tiedot sisäl­tä­vät käyt­tä­jä­pro­fii­lit, jotka palve­lun käyt­tä­jät tarjoa­vat rekis­te­röin­nissä, mukaan lukien: nimi, orga­ni­saa­tio, sähkö­posti, maa, merkintä uusiu­tu­vaan ener­gi­aan ja vähä­hii­li­siin ratkai­sui­hin liit­ty­vistä päte­vyyk­sistä ja vapaan sanan kuvaus­teksti. Vapaan sanan kuvaus on kuvaus osaa­mi­sesta. Tämä on kunkin rekis­te­röi­dyn henki­lön tai orga­ni­saa­tion edus­ta­jan oma profii­li­ku­vaus. Arkis­toin­ti­jär­jes­tel­mään tallen­ne­tut tiedot vastaa­no­te­taan online-lomak­keilla ja aiheet anne­taan itse.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi on vapaa­eh­toi­nen palvelu. Rekis­te­röi­tyes­sään käyt­täjä hyväk­syy henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyn anta­malla suos­tu­muk­sensa tieto­jen käsittelyyn.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen fooru­min käyt­tä­jille tarvit­ta­vat tiedot tarvi­taan palve­lun toteut­ta­mi­seen (kump­pa­nuuk­sien, yhteis­työn. suun­nit­te­lun ja kehit­tä­mi­sen sekä verkot­tu­mi­sen tukeminen).

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen foorumi -palve­lun toteu­tus ja kehittäminen.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Tieto­jen arkis­toin­ti­jär­jes­tel­män käsit­te­lyssä nouda­te­taan erityistä varo­vai­suutta. Tietoja tallen­ne­taan vain sähköi­sessä muodossa Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun suoja­tussa verk­ko­pal­ve­li­messa, joka on EU: n tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­nen. Rekis­te­rin­pi­täjä varmis­taa, että vain ne orga­ni­saa­tion henki­löt, jotka tehtä­viensä perus­teella ovat oikeu­tet­tuja, pääse­vät tietoihin.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovu­teta ilman rekis­te­röi­dyn lupaa muuten kuin lain salli­missa ja velvoit­ta­missa rajoissa tai viran­omais­ten vaati­mus­ten edel­lyt­tä­mällä tavalla

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Asia­kas­koh­tais­ten tieto­jen säily­tyk­sessä nouda­te­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun arkis­toin­ti­suun­ni­tel­man mukai­sia säily­ty­sai­koja. Hävit­tä­mi­sessä nouda­te­taan arkis­to­lai­tok­sen kulloin­kin voimassa olevia sään­nök­siä ja määräyk­siä. Lisäksi nouda­te­taan projek­tien rahoit­ta­jien, osara­hoit­ta­jien, hallin­noi­jien ja/tai muiden toteut­ta­jien arkistointisääntöjä.

Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen palve­luun rekis­te­röi­ty­nyt henkilö voi pyytää henki­lö­tie­to­jensa pois­ta­mista otta­malla yhteyttä Ener­gia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen -palve­lun yhteys­hen­ki­löön, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän lausun­non kohdassa 4.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus, milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.