Rekis­te­ri­se­loste: Energiaraitti

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                               Laatimispäivämäärä:28.10.2019
EU tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki 1050/2018

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +35813260600, sähkö­posti: [email protected]

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Uusiu­tuWat-hankkeen vastuuhenkilö

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähkö­posti: [email protected], Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteys­henkilö Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumiin liitty­vissä asioissa

Projek­ti­pääl­likkö Kim Blomqvist, puh. +358 50 564 2943, sähkö­posti: [email protected], Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi (www.karelia.fi/energiaraitti) on Uusiu­tuWat-hankkeen projek­ti­palvelu, mikä tukee eri alueilla sijait­sevian toimi­joiden yhteis­työtä ja yhteistä palve­lujen suunnit­telua ja kehit­tä­mistä. Yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi on keskustelu- ja projek­ti­tyyp­pisen yhteistyön alusta, jonka kautta voidaan edistää yhteis­työ­kump­pa­neiden hankkeita.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi on osallis­tu­jille vapaa­eh­toinen. Kerätyt tiedot sisäl­tävät käyttä­jä­pro­fiilit, jotka palvelun käyttäjät tarjoavat rekis­te­röin­nissä, mukaan lukien: nimi, organi­saatio, sähkö­posti, maa, merkintä uusiu­tuvaan energiaan ja vähähii­lisiin ratkai­suihin liitty­vistä pätevyyk­sistä ja vapaan sanan kuvaus­teksti. Vapaan sanan kuvaus on kuvaus osaami­sesta. Tämä on kunkin rekis­te­röidyn henkilön tai organi­saation edustajan oma profii­li­kuvaus. Arkis­toin­ti­jär­jes­telmään tallen­netut tiedot vastaa­no­tetaan online-lomak­keilla ja aiheet annetaan itse.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi on vapaa­eh­toinen palvelu. Rekis­te­röi­tyessään käyttäjä hyväksyy henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyn antamalla suostu­muk­sensa tietojen käsittelyyn.

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumin käyttä­jille tarvit­tavat tiedot tarvitaan palvelun toteut­ta­miseen (kumppa­nuuksien, yhteistyön. suunnit­telun ja kehit­tä­misen sekä verkot­tu­misen tukeminen).

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen foorumi -palvelun toteutus ja kehittäminen.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Tietojen arkis­toin­ti­jär­jes­telmän käsit­te­lyssä nouda­tetaan erityistä varovai­suutta. Tietoja tallen­netaan vain sähköi­sessä muodossa Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun suoja­tussa verkko­pal­ve­li­messa, joka on EU: n tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukainen. Rekis­te­rin­pitäjä varmistaa, että vain ne organi­saation henkilöt, jotka tehtä­viensä perus­teella ovat oikeu­tettuja, pääsevät tietoihin.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta ilman rekis­te­röidyn lupaa muuten kuin lain salli­missa ja velvoit­ta­missa rajoissa tai viran­omaisten vaati­musten edellyt­tä­mällä tavalla

13. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Asiakas­koh­taisten tietojen säily­tyk­sessä nouda­tetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun arkis­toin­ti­suun­ni­telman mukaisia säily­ty­saikoja. Hävit­tä­mi­sessä nouda­tetaan arkis­to­lai­toksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi nouda­tetaan projektien rahoit­tajien, osara­hoit­tajien, hallin­noijien ja/tai muiden toteut­tajien arkistointisääntöjä.

Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen palveluun rekis­te­röi­tynyt henkilö voi pyytää henki­lö­tie­to­jensa poista­mista ottamalla yhteyttä Energia­raitti yhtei­sö­ke­hit­tä­misen -palvelun yhteys­hen­kilöön, jonka yhteys­tiedot ovat tämän lausunnon kohdassa 4.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus, milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.