Rekis­te­ri­se­loste: ePereh­dy­tys- ja Ilmoita-palvelu

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 27.1.2021, päivi­tetty:
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun käyt­tä­mät ePereh­dy­tys- ja Ilmoita-palvelu

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. ePereh­dy­tys-ja Ilmoita-palve­lu­jen vastuuhenkilö

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäi­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähkö­posti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

4. Yhteys­hen­kilö ePereh­dy­tys-ja Ilmoita-palve­luun liit­ty­vissä asioissa

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäi­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähkö­posti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh.

+358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain mukaan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on antaa työelä­män ja sen kehit­tä­mi­sen vaati­muk­siin sekä tutki­muk­seen, taiteel­li­siin ja sivis­tyk­sel­li­siin lähtö­koh­tiin perus­tu­vaa korkea­kou­luo­pe­tusta amma­til­li­siin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin ja tukea opis­ke­li­jan amma­til­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on lisäksi harjoit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­le­vaa sekä työelä­mää ja alue­ke­hi­tystä edis­tä­vää ja alueen elin­kei­no­ra­ken­netta uudis­ta­vaa sovel­ta­vaa tutki­mus­toi­min­taa, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä taiteel­lista toimin­taa. Tehtä­vi­ään hoitaes­saan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tulee edistää elini­käistä oppi­mista. Nämä ovat laki­sää­tei­siä tehtäviä.

ePereh­dy­tys-palvelu on raken­nusa­lan sähköi­nen, yhtei­nen yleis­pe­reh­dy­tys. Se korvaa nykyi­sessä pereh­dy­tys­mal­lissa olevan työtur­val­li­suu­den yleis­pe­reh­dy­tyk­sen, ja se on voimassa kaikilla työmailla 12 kuukautta kerral­laan. ePereh­dy­tys koostuu opetus­ma­te­ri­aa­lista, tehtä­vä­si­vuista ja tentistä. Hyväk­sy­tyn tentin jälkeen suori­tus on heti luet­ta­vissa sähköi­sesti tai todis­tet­ta­vissa PDF-todis­tuk­sella, kaikilla työmailla, kaik­kialla. Taito­re­kis­te­rin ilmais­ver­siossa voit selailla käyt­tä­jän Valt­ti­kor­tille auto­maat­ti­sesti tallen­tu­via ePerehdytyksiä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ePereh­dy­tys on osa raken­nus- ja talo­tek­nii­kan harjoit­te­lua. ePereh­dy­tyk­sen teke­mi­nen edel­lyt­tää, että opis­ke­li­jan tiedot on syötetty oppi­lai­tok­sen puolesta VastuuGrou­pin Ilmoita -palve­luun. Tätä varten tarvi­taan opis­ke­li­jan suos­tu­mus ko. tieto­jen syöt­tä­mi­seksi. Harjoit­te­lun voi korvata alan työtä tekemällä.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat Kare­lian raken­nus- ja talo­tek­nii­kan opis­ke­li­joita. Pakol­li­sia Ilmoita-palve­luun syötet­tä­viä tietoja ovat: suku­nimi, etunimi, vero­nu­mero, henki­lö­tun­nus, työsuh­teen laatu ja koti­val­tio. Muut VastuuGrou­pin tieto­kan­taan siir­ret­tä­vät tiedot saadaan Pepin perus­re­kis­te­ristä, mutta vero­nu­mero on opis­ke­li­jan annet­tava suos­tu­muk­sensa yhtey­dessä. Ilmoita-palve­lun käytön yhtey­dessä rekis­te­röi­dyn tietoi­hin lisät­tä­vät tiedot kuva­taan VastuuGrou­pin Ilmoita-palve­lun tietosuojaselosteessa.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

ePereh­dy­tyk­seen tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itsel­tään suos­tu­muk­sensa perus­teella, joten henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­röi­dyn antama suostumus.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan ePereh­dy­tys- ja Ilmoita-palve­lun toimintaan.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Ei sovel­leta tässä yhteydessä.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Tiedot on tallen­nettu tieto­jär­jes­tel­mään tai suoja­tulle verk­ko­le­vylle. Käyt­tä­jillä on henki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set järjes­tel­mään. Järjes­tel­män tai verk­ko­le­vyn tietoi­hin pääse­vät ja niitä käyt­tä­vät vain ne henki­löt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

ePereh­dy­tys- ja Ilmoita-palve­lu­jen tieto­jen keruun lomake on Webro­pol-palve­lun (karelia.webropol.fi) tuot­tama. Täältä tiedot siir­re­tään Ilmoita-palve­luun. Palve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä vastaa­vat Raken­nus­teol­li­suus RT:hen kuulu­vat Raken­nus­me­dia ja RATEKO.

Palve­lut tarjoaa VastuuGroup, jonka muita palve­luja ovat mm. Valt­ti­kortti ja Luotet­tava kumppani.

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Ilmoita-palve­luun tallen­net­tuja henki­lö­tie­toja säily­te­tään harjoit­te­lun ajan ja sen jälkeen 18 kk. Katso tarkempi kuvaus VastuuGrou­pin tietosuojaselosteista.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

Rekis­te­riin kirjat­tu­jen tiedot korja­taan henki­lön ilmoi­tuk­sen mukaan ajan­ta­sai­siksi. Tiedon korjaa­mi­sesta huoleh­tii rekis­te­rin vastuu­hen­kilö. Vastuu­hen­kilö huoleh­tii tehtä­vän puolesta itse huomaa­mansa virheen korjaa­mi­sesta välittömästi.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.