Rekisteriseloste: ePerehdytys- ja Ilmoita-palvelu

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laatimispäivämäärä: 27.1.2021, päivitetty:
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

Karelia-ammattikorkeakoulun käyttämät ePerehdytys- ja Ilmoita-palvelu

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. ePerehdytys-ja Ilmoita-palvelujen vastuuhenkilö

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäinen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähköposti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

4. Yhteyshenkilö ePerehdytys-ja Ilmoita-palveluun liittyvissä asioissa

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäinen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähköposti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh.

+358 50 477 7983, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä.

ePerehdytys-palvelu on rakennusalan sähköinen, yhteinen yleisperehdytys. Se korvaa nykyisessä perehdytysmallissa olevan työturvallisuuden yleisperehdytyksen, ja se on voimassa kaikilla työmailla 12 kuukautta kerrallaan. ePerehdytys koostuu opetusmateriaalista, tehtäväsivuista ja tentistä. Hyväksytyn tentin jälkeen suoritus on heti luettavissa sähköisesti tai todistettavissa PDF-todistuksella, kaikilla työmailla, kaikkialla. Taitorekisterin ilmaisversiossa voit selailla käyttäjän Valttikortille automaattisesti tallentuvia ePerehdytyksiä.

Karelia-ammattikorkeakoulussa ePerehdytys on osa rakennus- ja talotekniikan harjoittelua. ePerehdytyksen tekeminen edellyttää, että opiskelijan tiedot on syötetty oppilaitoksen puolesta VastuuGroupin Ilmoita -palveluun. Tätä varten tarvitaan opiskelijan suostumus ko. tietojen syöttämiseksi. Harjoittelun voi korvata alan työtä tekemällä.

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Karelian rakennus- ja talotekniikan opiskelijoita. Pakollisia Ilmoita-palveluun syötettäviä tietoja ovat: sukunimi, etunimi, veronumero, henkilötunnus, työsuhteen laatu ja kotivaltio. Muut VastuuGroupin tietokantaan siirrettävät tiedot saadaan Pepin perusrekisteristä, mutta veronumero on opiskelijan annettava suostumuksensa yhteydessä. Ilmoita-palvelun käytön yhteydessä rekisteröidyn tietoihin lisättävät tiedot kuvataan VastuuGroupin Ilmoita-palvelun tietosuojaselosteessa.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

ePerehdytykseen tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään suostumuksensa perusteella, joten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

9. Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan ePerehdytys- ja Ilmoita-palvelun toimintaan.

10. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Ei sovelleta tässä yhteydessä.

11. Käsittelyn turvallisuus

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään tai suojatulle verkkolevylle. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmään. Järjestelmän tai verkkolevyn tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

12. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

ePerehdytys- ja Ilmoita-palvelujen tietojen keruun lomake on Webropol-palvelun (karelia.webropol.fi) tuottama. Täältä tiedot siirretään Ilmoita-palveluun. Palvelujen kehittämisestä vastaavat Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvat Rakennusmedia ja RATEKO.

Palvelut tarjoaa VastuuGroup, jonka muita palveluja ovat mm. Valttikortti ja Luotettava kumppani.

13. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoita-palveluun tallennettuja henkilötietoja säilytetään harjoittelun ajan ja sen jälkeen 18 kk. Katso tarkempi kuvaus VastuuGroupin tietosuojaselosteista.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekisteriin kirjattujen tiedot korjataan henkilön ilmoituksen mukaan ajantasaisiksi. Tiedon korjaamisesta huolehtii rekisterin vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö huolehtii tehtävän puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

16. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.