Rekis­te­ri­se­loste: ePereh­dytys- ja Ilmoita-palvelu

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 27.1.2021, päivi­tetty:
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun käyttämät ePereh­dytys- ja Ilmoita-palvelu

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. ePereh­dytys-ja Ilmoita-palve­lujen vastuuhenkilö

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähkö­posti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

4. Yhteys­henkilö ePereh­dytys-ja Ilmoita-palveluun liitty­vissä asioissa

Lehtori, opinto-ohjaaja Janne Väätäinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50

403 3139, sähkö­posti: janne.vaatainen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh.

+358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain mukaan ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehit­tä­misen vaati­muksiin sekä tutki­mukseen, taiteel­lisiin ja sivis­tyk­sel­lisiin lähtö­kohtiin perus­tuvaa korkea­kou­luo­pe­tusta ammatil­lisiin asian­tun­ti­ja­teh­täviin ja tukea opiske­lijan ammatil­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­levaa sekä työelämää ja alueke­hi­tystä edistävää ja alueen elinkei­no­ra­ken­netta uudis­tavaa sovel­tavaa tutki­mus­toi­mintaa, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa sekä taiteel­lista toimintaa. Tehtä­viään hoitaessaan ammat­ti­kor­kea­koulun tulee edistää elini­käistä oppimista. Nämä ovat lakisää­teisiä tehtäviä.

ePereh­dytys-palvelu on raken­nusalan sähköinen, yhteinen yleis­pe­reh­dytys. Se korvaa nykyi­sessä pereh­dy­tys­mal­lissa olevan työtur­val­li­suuden yleis­pe­reh­dy­tyksen, ja se on voimassa kaikilla työmailla 12 kuukautta kerrallaan. ePereh­dytys koostuu opetus­ma­te­ri­aa­lista, tehtä­vä­si­vuista ja tentistä. Hyväk­sytyn tentin jälkeen suoritus on heti luetta­vissa sähköi­sesti tai todis­tet­ta­vissa PDF-todis­tuk­sella, kaikilla työmailla, kaikkialla. Taito­re­kis­terin ilmais­ver­siossa voit selailla käyttäjän Valtti­kor­tille automaat­ti­sesti tallen­tuvia ePerehdytyksiä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ePereh­dytys on osa rakennus- ja talotek­niikan harjoit­telua. ePereh­dy­tyksen tekeminen edellyttää, että opiske­lijan tiedot on syötetty oppilai­toksen puolesta VastuuGroupin Ilmoita -palveluun. Tätä varten tarvitaan opiske­lijan suostumus ko. tietojen syöttä­mi­seksi. Harjoit­telun voi korvata alan työtä tekemällä.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat Karelian rakennus- ja talotek­niikan opiske­li­joita. Pakol­lisia Ilmoita-palveluun syötet­täviä tietoja ovat: sukunimi, etunimi, veronumero, henki­lö­tunnus, työsuhteen laatu ja kotivaltio. Muut VastuuGroupin tieto­kantaan siirret­tävät tiedot saadaan Pepin perus­re­kis­te­ristä, mutta veronumero on opiske­lijan annettava suostu­muk­sensa yhtey­dessä. Ilmoita-palvelun käytön yhtey­dessä rekis­te­röidyn tietoihin lisät­tävät tiedot kuvataan VastuuGroupin Ilmoita-palvelun tietosuojaselosteessa.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

ePereh­dy­tykseen tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itseltään suostu­muk­sensa perus­teella, joten henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­röidyn antama suostumus.

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan ePereh­dytys- ja Ilmoita-palvelun toimintaan.

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Ei sovelleta tässä yhteydessä.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Tiedot on tallen­nettu tieto­jär­jes­telmään tai suoja­tulle verkko­le­vylle. Käyttä­jillä on henki­lö­koh­taiset käyttä­jä­tun­nukset järjes­telmään. Järjes­telmän tai verkko­levyn tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

ePereh­dytys- ja Ilmoita-palve­lujen tietojen keruun lomake on Webropol-palvelun (karelia.webropol.fi) tuottama. Täältä tiedot siirretään Ilmoita-palveluun. Palve­lujen kehit­tä­mi­sestä vastaavat Raken­nus­teol­lisuus RT:hen kuuluvat Raken­nus­media ja RATEKO.

Palvelut tarjoaa VastuuGroup, jonka muita palveluja ovat mm. Valtti­kortti ja Luotettava kumppani.

13. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Ilmoita-palveluun tallen­nettuja henki­lö­tietoja säily­tetään harjoit­telun ajan ja sen jälkeen 18 kk. Katso tarkempi kuvaus VastuuGroupin tietosuojaselosteista.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekis­teriin kirjat­tujen tiedot korjataan henkilön ilmoi­tuksen mukaan ajanta­sai­siksi. Tiedon korjaa­mi­sesta huolehtii rekis­terin vastuu­henkilö. Vastuu­henkilö huolehtii tehtävän puolesta itse huomaa­mansa virheen korjaa­mi­sesta välittömästi.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.