Rekis­te­ri­se­loste: hakijarekisteri

Opiske­li­jaksi hakevan henki­lö­tie­tojen käsittely (Hakija­re­kisteri (Karelia-amk) / korkea­kou­lujen hakure­kisteri (opetus­hal­litus, OPH)), Opintopolku.fi

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE    Laati­mis­päi­vä­määrä: 10.7.2018 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

 1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Hakure­kis­terin vastuuhenkilö

Opiske­li­ja­pal­ve­lujen päällikkö Pirjo Uusoksa, puh. +358 13 260 6683, +358 50 310 9541, sähkö­posti: pirjo.uusoksa(at)karelia.fi, postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

4. Yhteys­hen­kilöt hakure­kis­teriin liitty­vissä asioissa

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden suunnit­te­lijat Kirsi Kukkonen, puh. +358 50 408 8429, ja Auli Karja­lainen, puh. +358 50 361 1871.  Sähkö­posti: admissions(at)karelia.fi. Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Opiske­li­jaksi hakevat henkilöt täyttävät hakemuksen yhteis­ha­ku­jär­jes­telmän Opinto­po­lussa (Opintopolku.fi), jossa henki­lö­tietoja käsitellään haun / valin­tojen aikana. Hakija­re­kis­te­rissä käsitellään hakijoiden henki­lö­tietoja valin­ta­pe­rus­teiden mukaisen valin­ta­pro­sessin varmis­ta­mi­seksi. Henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyllä varmis­tetaan hakijoiden oikeus­turva ja korkea­koulun viran­omais­tie­don­keruun toteu­tu­minen. Korkea­koulu käsit­telee hakijan henki­lö­tietoja voidakseen toteuttaa ammat­ti­kor­kea­kou­lulle määri­teltyjä tehtäviä. Henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyllä varmis­tetaan hakijoita tasapuo­li­sesti kohteleva valintaprosessi.

Kun opiskelija tulee valituksi opiske­li­jaksi, hän ottaa paikan vastaan Opinto­po­lussa ja tekee lukuvuosi-ilmoit­tau­tu­misen CSC- tieteen tieto­tek­niik­ka­keskus Oy:n (CSC) ylläpi­tä­mässä OILI-palve­lussa, josta opiske­li­jaksi hyväk­syt­tyjen hakijoiden tiedot siirretään Karelia-amk:n Winha-opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmään opiskelijoiksi.

OILI on korkea­kou­lujen opiske­li­jaksi- ja lukukausi-ilmoit­tau­tu­mis­palvelu, jossa korkea­kou­lujen yhteis­haussa opiske­lu­paikan saanut opiskelija voi sähköi­sesti ilmoit­tautua opiske­li­jaksi korkea­kouluun. Korkea­koulu voi hyödyntää OILI:a myös jatkavien opiske­li­joiden ilmoit­tau­tu­misten vastaanottamiseen.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­rissä ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun opiske­li­jaksi hakeneet tai ilmoittautuneet.

Opintopolku.fi kautta hakeneista ovat seuraavat tiedot:

 • hakija­tiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus/syntymäaika, oppijan kansal­linen tunniste (OID),
 • yhteys­tiedot, tietojen luovutusluvat,
 • koulu­tus­tausta, työkokemus,
 • hakukohteet, valin­ta­koe­pisteet, valinnan tulokset, valintakoevastaukset,
 • erityis­jär­jes­te­ly­do­ku­mentit, opiske­lu­paikan vastaan­ot­to­tieto, ilmoittautumistieto.

Avoimeen ammat­ti­kor­kea­kouluun ja erikois­tu­mis­kou­lu­tuksiin hakeneiden tiedot on kuvattu Solenovo Oy:n Meerkado-järjes­telmän (www.meerkado.fi) tieto­suo­ja­se­los­teessa, joka löytyy osoit­teesta https://meerkado.fi/registry.

Vaihto-opiske­li­jaksi hakeneiden tiedot on kuvattu Karelia Exchange -järjes­telmän tietosuojaselosteessa.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on yleistä etua koskevan tehtävän hoita­minen, julkisen vallan käyttö, lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki ja asetus), sekä rekis­te­röidyn antama suostumus (Opintopolku.fi -palvelussa).

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 8 mainit­tujen tehtävien hoita­miseen. Säännön­mu­kaisia tieto­läh­teitä kuvataan seuraavasti.

Opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmän opiske­li­ja­re­kis­teriä päivi­tetään korkea­kou­lujen yhteis­ha­ku­jär­jes­telmän Opinto­polku-rekis­te­ristä, yhteishaun ulkopuo­lelta tulevien opiske­li­joiden hakemuk­sista ja eroami­sil­moi­tuk­sista saata­vista tiedoista. Lukuvuo­sit­tainen opiske­lijan läsnä-/pois­sao­lo­tieto 1) päivittyy järjes­telmään opiske­lijan opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmän web-liittymän kautta tekemän ilmoit­tau­tu­mis­tiedon perus­teella, 2) opinto­sih­teeri päivittää tiedon järjes­telmään asiaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Hakija­re­kis­teriin hakija itse antaa tietonsa hakulo­makkeen täyttäessään. Yliop­pi­las­tut­kin­tojen arvosa­na­tiedot saadaan Yliop­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nalta. Vaihto-opiske­li­jaksi hakeneiden osalta henkilö itse.

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Ei käytetä tässä yhteydessä.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Tulosteet hävitetään säily­ty­sajan päätty­misen jälkeen tieto­tur­val­li­sesti. Aineistoja säily­tetään lukitussa tilassa.

Tiedot on tallen­nettu tieto­jär­jes­telmään tai suoja­tulle verkko­le­vylle. Käyttä­jillä on henki­lö­koh­taiset käyttä­jä­tun­nukset järjes­telmään. Järjes­telmän tai verkko­levyn tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmu­kainen käsittely varmis­tetaan tietojen luokit­te­lulla ja tietoai­neis­tojen käsit­te­ly­sään­töjen mukai­sella toimintatavalla.

Luotta­muk­sel­listen viestien välitykseen käytetään suojattua sähköpostia.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Opiske­li­jaksi valitut: OILI-palve­lussa Tieteen tieto­tek­niikan keskus Oy, CSC, toimii henki­lö­tie­tojen käsit­te­lijänä. Katso CSC:n selostus henki­lö­tie­tojen käsit­te­lystä seuraavan linkin kautta https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70201606 .

Hakija­re­kis­te­ristä voidaan luovuttaa tietoa tutki­mus­käyttöä varten tutki­mus­lu­pa­me­net­telyn kautta.

13. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekis­te­ristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Tietojen arkis­toin­nista ja poista­mi­sesta järjes­tel­mästä nouda­tetaan Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun arkis­tointia koskevia ohjeita.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

EU:n yleinen tieto­suoja-asetus (2016/679) antaa rekis­te­röi­dylle seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksen

Rekis­te­röi­dyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostu­muk­sensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada rekis­te­rin­pi­tä­jältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia henki­lö­tietoja. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada pääsy tietoi­hinsa. Tarkas­tusoi­keu­desta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perus­teet­tomia tai kohtuut­tomia, erityi­sesti jos niitä esitetään toistu­vasti. (artikla 12 ja artikla 15).

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia rekis­te­rissä olevan virheel­lisen tiedon oikai­se­mista (artikla 16). Korjaa­mis­pyyntö tehdään kirjal­li­sesti. Opinto­polun kautta hakeva henkilö pystyy itse korjaamaan hakuaikana yhteystietojaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia henki­lö­tie­to­jensa poista­mista, jos yksi seuraa­vista toteutuu (artikla 17):

 • henki­lö­tietoja ei enää tarvita niihin tarkoi­tuksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin,
 • rekis­te­röity peruuttaa suostu­muksen, eikä käsit­telyyn ole muuta laillista perustetta,
 • rekis­te­röity vastustaa käsit­telyä eikä käsit­telyyn ole olemassa perus­teltua syytä (artikla 21),
 • henki­lö­tietoja on käsitelty lainvastaisesti,
 • henki­lö­tiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsen­valtion lainsää­däntöön perus­tuvan rekis­te­rin­pi­täjään sovel­let­tavan lakisää­teisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsit­telyn rajoittamiseen

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus käsit­telyn rajoit­ta­miseen, jos yksi seuraa­vista toteutuu (artikla 18):

 • rekis­te­röity kiistää henki­lö­tie­tojen paikkan­sa­pi­tä­vyyden, jolloin käsit­telyä rajoi­tetaan ajaksi, jonka kuluessa rekis­te­rin­pitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden,
 • käsittely on lainvas­taista ja rekis­te­röity vastustaa henki­lö­tie­tojen poista­mista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
 • rekis­te­rin­pitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henki­lö­tietoja käsit­telyn tarkoi­tuksiin, mutta rekis­te­röity tarvitsee niitä oikeu­del­lisen vaateen laati­mi­seksi, esittä­mi­seksi tai puolustamiseksi,
 • rekis­te­röity on vastus­tanut henki­lö­tie­tojen käsit­telyä artikla 21 kohdan nojalla odotet­taessa sen toden­ta­mista, syrjäyt­tä­vätkö rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut perusteet rekis­te­röidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada koneluet­ta­vassa muodossa häntä koskevat henki­lö­tiedot, jotka hän on rekis­te­rin­pi­tä­jälle toimit­tanut, mikäli käsittely perustuu suostu­mukseen ja käsittely tapahtuu automaat­ti­sesti. (artikla 20)

Käyttä­jä­re­kis­teriin kirjat­tujen tiedot korjataan henkilön ilmoi­tuksen mukaan ajanta­sai­siksi. Tiedon korjaa­mi­sesta huolehtii järjes­telmän pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä, opettajat ja opinto­sih­teerit huoleh­tivat tehtävän puolesta itse huomaa­mansa virheen korjaa­mi­sesta välittömästi.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.