Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­velu (SIMHE)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­velu (SIMHE)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki 1050/2018                    
Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.4.2018

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun vastuuhenkilö

Expert in Immi­grant Work/projektipäälikkö Mia Sevo­nius-Male, puh. +358 504777269, simhe(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilö maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­luun liit­ty­vissä asioissa

Expert in Immi­grant Work/projektipäälikkö Mia Sevo­nius-Male, puh. +358 504777269, simhe(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, PL 256, 80101 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on valin­nut Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhdeksi maahan­muut­ta­ja­työn vastuu­kor­kea­kou­luksi, joka tuottaa ohjauk­sen ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen palve­luja maahan­muut­ta­jille. Tavoit­teena on maahan­muut­ta­jien koulu­tus­pol­ku­jen, työl­lis­ty­mi­sen ja kotou­tu­mi­sen tuke­mi­nen. Palvelu on osa valta­kun­nal­lista SIMHE (Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion) – toimin­taa. SIMHE-verkos­tossa on mukana Metro­po­lian ja Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lut ja Helsin­gin, Turun ja Jyväs­ky­län yliopis­tot. Toimin­nan tarkoi­tuk­sena on palvella aikui­sia maahan­muut­ta­jia ohjaa­malla heitä sopi­vim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lu­tus- ja urapo­luille kotou­tu­mi­sen edistämiseksi.

Toimin­nan tavoit­teena on: auttaa maahan­muut­ta­jia löytä­mään sopivia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa, tehdä aiem­pien opin­to­jen ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sesta sujuvaa, tukea korkea­kou­lu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien integroi­tu­mista suoma­lai­seen koulu­tuk­seen, yhteis­kun­taan ja työelämään.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun rekis­te­riin kerä­tään tietoja asiak­kaasta ohjaus­pal­ve­lun asia­kas­pal­ve­lua ja toimin­nan tilas­toin­tia varten.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun rekis­te­riin tallen­ne­taan asiak­kaista seuraa­vat tiedot:

  • asiak­kaan sähköpostiosoite
  • palve­lun käytön aloitusvuosi
  • orga­ni­saa­tio, jossa ohjaus on toteu­tettu ja ohjaustyyppi
  • asiak­kaan suku­puoli, kansa­lai­suus, ikä kymme­nen vuoden tarkkuudella
  • asiak­kaan koti­maa­kunta, koti­kunta, äidinkieli
  • asiak­kaan maassaoloaika
  • asiak­kaan koulu­tus­taso (korkein suori­tettu tutkinto)
  • asiak­kaan aiemman tutkinnon/opintojen ala, opin­to­jen suoritusaste
  • asiak­kaan tapaa­mis­het­ken työ/opiskelutilanne
  • tiedot siitä, minne asiakas on ohjattu eteen­päin, tai tieto ettei ohjattu

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on oikeu­tettu etu. Asiak­kaan tiedot kerä­tään asia­kas­pal­ve­lun yhtey­dessä kirjal­li­sesti esimer­kiksi sähkö­pos­tilla, lomak­keella tai suul­li­sesti tapaa­mi­sen yhteydessä.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan palve­lun tuottamiseen.

10 Käsit­te­lyn turvallisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun rekis­teri säily­te­tään sisäi­sen verkon varmis­tus­ten piirissä olevassa levy­jär­jes­tel­mässä. Pääsy rekis­te­riin on vain maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun projektipäälliköllä/ohjaajalla. Luot­ta­muk­sel­lis­ten vies­tien väli­tyk­seen on käytet­tä­vissä suojattu sähköposti.

11 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun rekis­te­rin tietoja, joista asiakas on yksi­löi­tä­vissä tai tunnis­tet­ta­vissa, ei luovu­teta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ulko­puo­li­sille tahoille. Rekis­te­rin tiedot, joista asiakas ei ole yksi­löi­tä­vissä tai tunnis­tet­ta­vissa, luovu­te­taan opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riölle tilas­toin­tia varten.

12 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­lun rekis­te­rin tietoja säily­te­tään stra­te­gia­kau­den loppuun (2020) saakka.

14 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

15 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.