Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun maahan­muut­tajien ohjaus­palvelu (SIMHE)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun maahan­muut­tajien ohjaus­palvelu (SIMHE)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki 1050/2018                    
Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.4.2018

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun vastuuhenkilö

Expert in Immigrant Work/projektipäälikkö Mia Sevonius-Male, puh. +358 504777269, simhe(at)karelia.fi

4 Yhteys­henkilö maahan­muut­tajien ohjaus­pal­veluun liitty­vissä asioissa

Expert in Immigrant Work/projektipäälikkö Mia Sevonius-Male, puh. +358 504777269, simhe(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, PL 256, 80101 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on valinnut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhdeksi maahan­muut­ta­jatyön vastuu­kor­kea­kou­luksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnis­ta­misen palveluja maahan­muut­ta­jille. Tavoit­teena on maahan­muut­tajien koulu­tus­pol­kujen, työllis­ty­misen ja kotou­tu­misen tukeminen. Palvelu on osa valta­kun­nal­lista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) – toimintaa. SIMHE-verkos­tossa on mukana Metro­polian ja Oulun ammat­ti­kor­kea­koulut ja Helsingin, Turun ja Jyväs­kylän yliopistot. Toiminnan tarkoi­tuksena on palvella aikuisia maahan­muut­tajia ohjaa­malla heitä sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi.

Toiminnan tavoit­teena on: auttaa maahan­muut­tajia löytämään sopivia opiske­lu­mah­dol­li­suuksia suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa, tehdä aiempien opintojen ja osaamisen tunnis­ta­mi­sesta sujuvaa, tukea korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien integroi­tu­mista suoma­laiseen koulu­tukseen, yhteis­kuntaan ja työelämään.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun rekis­teriin kerätään tietoja asiak­kaasta ohjaus­pal­velun asiakas­pal­velua ja toiminnan tilas­tointia varten.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun rekis­teriin tallen­netaan asiak­kaista seuraavat tiedot:

  • asiakkaan sähkö­pos­tio­soite
  • palvelun käytön aloitusvuosi
  • organi­saatio, jossa ohjaus on toteu­tettu ja ohjaustyyppi
  • asiakkaan sukupuoli, kansa­laisuus, ikä kymmenen vuoden tarkkuudella
  • asiakkaan kotimaa­kunta, kotikunta, äidinkieli
  • asiakkaan maassao­loaika
  • asiakkaan koulu­tustaso (korkein suori­tettu tutkinto)
  • asiakkaan aiemman tutkinnon/opintojen ala, opintojen suoritusaste
  • asiakkaan tapaa­mis­hetken työ/opiskelutilanne
  • tiedot siitä, minne asiakas on ohjattu eteenpäin, tai tieto ettei ohjattu

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on oikeu­tettu etu. Asiakkaan tiedot kerätään asiakas­pal­velun yhtey­dessä kirjal­li­sesti esimer­kiksi sähkö­pos­tilla, lomak­keella tai suulli­sesti tapaa­misen yhteydessä.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan palvelun tuottamiseen.

10 Käsit­telyn turvallisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun rekisteri säily­tetään sisäisen verkon varmis­tusten piirissä olevassa levyjär­jes­tel­mässä. Pääsy rekis­teriin on vain maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun projektipäälliköllä/ohjaajalla. Luotta­muk­sel­listen viestien välitykseen on käytet­tä­vissä suojattu sähköposti.

11 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun rekis­terin tietoja, joista asiakas on yksilöi­tä­vissä tai tunnis­tet­ta­vissa, ei luovuteta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ulkopuo­li­sille tahoille. Rekis­terin tiedot, joista asiakas ei ole yksilöi­tä­vissä tai tunnis­tet­ta­vissa, luovu­tetaan opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riölle tilas­tointia varten.

12 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Maahan­muut­tajien ohjaus­pal­velun rekis­terin tietoja säily­tetään strate­gia­kauden loppuun (2020) saakka.

14 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

15 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.