Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uutiskirje

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 4.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Uutis­kirjeen vastuuhenkilö

Viestin­tä­asian­tuntija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

4 Yhteys­henkilö Uutis­kir­jeeseen liitty­vissä asioissa

Viestin­tä­asian­tuntija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksena on ammat­ti­kor­kea­koulun asiakas- ja sidos­ryh­mä­suh­teiden hoito sekä koulutus- ja palve­lu­tuot­teiden markki­nointi ja myynti. Tässä hyödyn­netään Karelian asiakkuuksienhallintajärjestelmää.

  • Uutis­kir­jeiden toimit­ta­minen (viestintä, tiedotus ja markkinointi)
  • Lainsää­dän­nössä tarkoi­tet­tujen markki­noin­ti­kiel­tojen toteuttaminen

Käsittely perustuu asiakas­suhteen hoita­miseen, rekis­te­röidyn suostu­mukseen tai rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tet­tujen etujen toteuttamiseksi.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­rissä on asiak­kaiden, sidos­ryh­mä­suh­teiden henki­löiden, sekä koulutus- ja palve­lu­tuot­teiden kohde­hen­ki­löiden tietoja.

Rekis­te­rissä käsitellään rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksen mukaisia tarpeel­lisia tietoja:

  • Yhteys­tiedot: sähköpostiosoite
  • asiakkaan itse antamat tiedot

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henkilö voi antaa suostu­muk­sensa ja tilata uutis­kirjeen. Palve­lu­lii­ke­toi­minnan ja kumppa­nuus­toi­minnan osalta perus­teena on oikeu­tettu etu.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työelämän yhtey­den­ottoja ja toimintoja ylläpi­detään CRM-asiak­kuuksien hallin­ta­jär­jes­tel­mässä, joka on keski­tetty ja jäsen­nelty paikka asiakas-, kumppani- ja sidos-ryhmä­tie­tojen sekä liike­toi­min­ta­pro­sessien ylläpitoon.

Rekis­teriin voi liittyä tilaa­malla Karelian uutis­kirjeen osoit­teessa uutiskirje.karelia.fi.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun asiakas­suh­teiden ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan hoitaminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työteh­tävien hoitamiseksi.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta ilman rekis­te­röidyn lupaa muuten kuin lain salli­missa ja velvoit­ta­missa rajoissa tai viran­omaisten vaati­musten edellyt­tä­mällä tavalla. Rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihank­ki­joita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuo­lelle, jos se on palvelun toteut­ta­misen vuoksi tarpeel­lista. Tällöin rekis­te­rin­pitäjä huolehtii sopimuksin lainsää­dännön edellyt­tä­mällä tavalla tieto­suojan riittä­västä tasosta.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Rekis­te­rin­pitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekis­terin käyttö­tar­koi­tuksen kannalta.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua uutis­kir­je­ti­lauk­sensa. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekis­teriin on talle­tettu, oikeus vaatia virheel­lisen henki­lö­tiedon korjaa­mista ja oikeus saada tietonsa poiste­tuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poisto­pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti selosteen kohdassa 3 maini­tulle uutis­kir­jeestä vastaa­valle henkilölle.

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada häntä koskevat henki­lö­tiedot, jotka hän on toimit­tanut rekis­te­rin­pi­tä­jälle, jäsen­nel­lyssä, yleisesti käyte­tyssä ja koneel­li­sesti luetta­vassa muodossa, jos käsittely perustuu suostu­mukseen tai sopimukseen, ja käsittely suori­tetaan automaat­ti­sesti. Rekis­te­röi­dyllä EU:n tieto­suoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsit­telyn rajoittamiseen.

Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.