Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uutiskirje

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 4.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Uutis­kir­jeen vastuuhenkilö

Vies­tin­tä­asian­tun­tija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

4 Yhteys­hen­kilö Uutis­kir­jee­seen liit­ty­vissä asioissa

Vies­tin­tä­asian­tun­tija Eija Pyykkö, eija.pyykko(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 541 2158

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on ammat­ti­kor­kea­kou­lun asiakas- ja sidos­ryh­mä­suh­tei­den hoito sekä koulu­tus- ja palve­lu­tuot­tei­den mark­ki­nointi ja myynti. Tässä hyödyn­ne­tään Kare­lian asiakkuuksienhallintajärjestelmää.

  • Uutis­kir­jei­den toimit­ta­mi­nen (vies­tintä, tiedo­tus ja markkinointi)
  • Lain­sää­dän­nössä tarkoi­tet­tu­jen mark­ki­noin­ti­kiel­to­jen toteuttaminen

Käsit­tely perus­tuu asia­kas­suh­teen hoita­mi­seen, rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen tai rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu­jen etujen toteuttamiseksi.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­rissä on asiak­kai­den, sidos­ryh­mä­suh­tei­den henki­löi­den, sekä koulu­tus- ja palve­lu­tuot­tei­den kohde­hen­ki­löi­den tietoja.

Rekis­te­rissä käsi­tel­lään rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­sia tarpeel­li­sia tietoja:

  • Yhteys­tie­dot: sähköpostiosoite
  • asiak­kaan itse antamat tiedot

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henkilö voi antaa suos­tu­muk­sensa ja tilata uutis­kir­jeen. Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan ja kump­pa­nuus­toi­min­nan osalta perus­teena on oikeu­tettu etu.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työelä­män yhtey­den­ot­toja ja toimin­toja yllä­pi­de­tään CRM-asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­tel­mässä, joka on keski­tetty ja jäsen­nelty paikka asiakas-, kump­pani- ja sidos-ryhmä­tie­to­jen sekä liike­toi­min­ta­pro­ses­sien ylläpitoon.

Rekis­te­riin voi liittyä tilaa­malla Kare­lian uutis­kir­jeen osoit­teessa uutiskirje.karelia.fi.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun asia­kas­suh­tei­den ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan hoitaminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Pääsy tietoi­hin on vain niillä, joilla se on tarpeen työteh­tä­vien hoitamiseksi.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovu­teta ilman rekis­te­röi­dyn lupaa muuten kuin lain salli­missa ja velvoit­ta­missa rajoissa tai viran­omais­ten vaati­mus­ten edel­lyt­tä­mällä tavalla. Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­sien tehtä­vien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­sien tehtä­vien hoitoon voidaan käyttää alihank­ki­joita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulko­puo­lelle, jos se on palve­lun toteut­ta­mi­sen vuoksi tarpeel­lista. Tällöin rekis­te­rin­pi­täjä huoleh­tii sopi­muk­sin lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mällä tavalla tieto­suo­jan riit­tä­västä tasosta.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Rekis­te­rin­pi­täjä säilyt­tää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kannalta.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua uutis­kir­je­ti­lauk­sensa. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tarkas­taa, mitä tietoja hänestä rekis­te­riin on talle­tettu, oikeus vaatia virheel­li­sen henki­lö­tie­don korjaa­mista ja oikeus saada tietonsa pois­te­tuksi rekisteristä.

Tarkas­tus-, korjaus- tai pois­to­pyyntö tulee lähet­tää kirjal­li­sesti selos­teen kohdassa 3 maini­tulle uutis­kir­jeestä vastaa­valle henkilölle.

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada häntä koske­vat henki­lö­tie­dot, jotka hän on toimit­ta­nut rekis­te­rin­pi­tä­jälle, jäsen­nel­lyssä, ylei­sesti käyte­tyssä ja koneel­li­sesti luet­ta­vassa muodossa, jos käsit­tely perus­tuu suos­tu­muk­seen tai sopi­muk­seen, ja käsit­tely suori­te­taan auto­maat­ti­sesti. Rekis­te­röi­dyllä EU:n tieto­suoja-asetuk­sen 18 artiklan mukai­nen oikeus tieto­jen käsit­te­lyn rajoittamiseen.

Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.