Rekis­te­ri­se­loste: Karelia Exchange

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE  Karelia Exchange: Laati­mis­päi­vä­määrä: 14.3.2022 
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)  

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Valo­kuva- ja video­re­kis­te­rin hallin­nan vastuuhenkilöt

Inter­na­tio­nal officer Antonia Stav­ri­dou, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 503 458 262, sähkö­posti: antonia.stavridou (at) karelia.fi

Kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­lija Katriina Korho­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 585 5146, sähkö­posti: katriina.korhonen (at) karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt valo­kuva- ja video­re­kis­te­riin liit­ty­vissä asioissa

Inter­na­tio­nal officer Antonia Stav­ri­dou, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 503 458 262, sähkö­posti: antonia.stavridou (at) karelia.fi

Kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­lija Katriina Korho­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 585 5146, sähkö­posti: katriina.korhonen (at) karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Henki­lö­tie­toja voidaan käsi­tellä vain seuraa­viin ennalta määri­tel­tyi­hin käyttötarkoituksiin:

– Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­vaih­don hakuprosessit

– Rekis­te­rissä on sekä lähte­vien että saapu­vien opis­ke­lija- ja harjoit­te­li­ja­vaih­to­jen kannalta olen­nai­set henki­lö­tie­dot ja dokumentit

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joita sekä Kare­lian ulko­mais­ten yhteis­työ­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­joita. Rekis­te­riin merki­tään opis­ke­li­joi­den nimi­tie­dot, opis­ke­li­ja­nu­mero, synty­mä­ajat, osoi­te­tie­dot, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite, lähio­mai­sen nimi, osoite, puhe­lin­nu­mero ja sähkö­pos­tio­soite. Saapu­vien opis­ke­li­joi­den osalta kopio passista.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sella sekä laki­sää­tei­sen velvol­li­suu­den perusteella.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Rekis­te­rin tietoja käyte­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­li­sen vaihdon hakuprosessiin.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Henki­lö­tie­toja voivat käsi­tellä rekis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jät voimassa olevan tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Henki­lö­tie­toja ei luovu­teta eteen­päin. Palvelu sijait­see Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun omalla palve­li­mella ja on orga­ni­saa­tion omassa hallinnassa.

Rekis­te­riä koske­vat manu­aa­li­set aineis­tot säily­te­tään suoja­tuissa tiloissa. Digi­taa­li­sesti tallen­ne­tut ja käsi­tel­tä­vät tiedot ovat tieto­kan­noissa, joita suoja­taan palo­muu­reilla, sala­sa­noilla ja muilla tekni­sillä keinoilla. Tieto­kan­nat sijait­se­vat valvo­tuissa olosuhteissa.

Järjes­tel­mään käyt­tö­oi­keu­det ovat Kare­liassa kansain­vä­lis­ten asioi­den suun­nit­te­li­joilla, kv-koor­di­naat­to­reilla, koulu­tus­pääl­li­köllä, opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den suun­nit­te­li­jalla sekä kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­li­köllä. Kare­lian pääkäyt­tä­jät voivat muokata käyt­tä­jä­oi­keuk­sia. Käyt­tö­oi­keuk­sia voidaan rajata koulutusalakohtaisesti.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tie­toja ei luovu­teta kolman­sille osapuolille.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Käyt­tä­jän tietoja säily­te­tään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 6 määri­tel­ty­jen tarkoi­tus­ten toteut­ta­mi­seksi kulloin­kin voimas­sao­le­van lain­sää­dän­nön mukaisesti.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto- jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.