Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-Moodle / Privacy Policy of Karelia-Moodle

Karelia-Moodle oppi­mi­sa­lusta Karelia-Moodle course mana­ge­ment system

Julkaistu/Published 8.2.2018, muokattu/edited 7.6.2018, 29.4.2019, 4.11.2020, 6.5.2022

Henki­lö­re­kis­te­rin rekisterinpitäjä/Controller

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, osoite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

Karelia Univer­sity of Applied Sciences, address: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, email: info(at)karelia.fi

Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteys­tie­dot / Contact details for Data Protec­tion Officer

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia Univer­sity of Applied Sciences, Data Protec­tion Officer, address: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, email: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia-Moodle -yhteys­hen­ki­löt / Karelia-Moodle contact persons

Lauri Hänni­nen ja Jari Juntu­nen, sähkö­posti: helpdesk(at)karelia.fi

Lauri Hänni­nen and Jari Juntu­nen, email: helpdesk(at)karelia.fi

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tuk­set ja käsit­te­lyn oikeus­pe­rusta / The purpose of the proces­sing of persona! data and legal basis for proces­sing persona! data

Kerät­tä­viä henki­lö­tie­toja käytetään: 

 • Karelia-Moodle käyt­tö­oi­keuk­sien hallintaan
 • Karelia-Moodle edel­lyt­tä­mien yhtey­den­ot­to­jen mahdol­lis­ta­mi­seen oppi­mi­sen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Palve­lun käytöstä lakiin kerty­viä henki­lö­tie­toja käytetään:

 • palve­li­men ja tieto­lii­ken­teen kapa­si­tee­tin seuran­taan teknis­ten ongel­mien ja väärin­käy­tös­ten selvit­tä­mi­seen opis­ke­li­joi­den aktii­vi­suu­den seurantaan
 • Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rusta on laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki ia -asetus).

Persona! data is used for:

 • user autho­riza­tion in Karelia-Moodle
 • making it possible to contact users of Karelia-Moodle
 • analyzing and mana­ge­ment of leaming and grading of students

Persona! data in the log files of the server is used for:

moni­to­ring the load and capacity of the server and the network working out tech­nical problems and inves­ti­ga­ting abuse of the service trac­king student activity

Legal basis for proces­sing persona! data is that proces­sing is neces­sary for compliance with a leqal obliqa­tion to which the cont­rol­ler is subiect.

Kuvaus henki­lö­tie­to­ryh­mistä ja henki­lö­ryh­mät / Cate­go­ries of persona! data and data subjects

Seuraa­vat tiedot noude­taan kotior­ga­ni­saa­tios­tasi suos­tu­muk­sel­lasi aina, kun kirjau­dut palveluun:

Nimi, sähkö­pos­tio­soite

EPPN (eduPer­sonPrinci­pal­Name) Seuraa­vat tiedot kerä­tään sinulta itsel­täsi: palve­luun aset­ta­masi palveluprofiili

Henki­lö­ryh­mät ovat Karelia-Moodle -käyt­tä­jät, joita ovat opet­ta­jat ja opiskelijat.

Following infor­ma­tion is fetched from your home orga­ni­sa­tion on your consent every time you log in to the service:

name, email address

EPPN (eduPer­sonPrinci­pal­Name)

Following infor­ma­tion given to the service by your­self is aisa collec­ted: your profile in the service

Cate­go­ries of data subjects consist of Karelia-Moodle users, which are teac­hers and students.

Henki­lö­tie­to­jen säily­ty­saika / Storage period of persona! data

Karelia-Moodlen tili laite­taan suspen­ded-tilaan jos tiliä ei ole käytetty 6 kk aikana. Henki­lö­tie­toja säily­te­tään palve­lussa, kunnes 24 kuukautta kuluu viimei­sestä kirjautumisestasi.

Your Karelia-Moodle acoount goes to suspen­ded state if there is no acti­vity during 6 months period. Persona! data is stored until you have not used the service for 24 months.

Henki­lö­tie­to­jen suojaa­mi­sen peri­aat­teet / Principles of protec­ting perso­nal data

Tieto­ver­kossa siir­ret­täessä henki­lö­tie­dot on suojattu SSL-teknii­kalla. Henki­lö­tie­doista palve­li­melle syntyvä henki­lö­re­kis­teri on suojattu yllä­pi­tä­jien henki­lö­koh­tai­silla käyttöoikeuksilla.

ln the network SSL tech­no­logy is used to protect persona! data. ln the service the persona! data file is protec­ted by persona! user accounts and autho­riza­tion of administrators.

Henki­lö­tie­to­jen sään­nön­mu­kai­nen luovut­ta­mi­nen / Regular trans­fer of perso­nal data to third parties

Käyt­tä­jän nimi­tie­dot näkyvät muille oppi­mi­sa­lus­tan käyt­tä­jille. Käyt­täjä voi halu­tes­saan näyttää sähkö­pos­tio­soit­teensa muille henki­löille sekä täyttää profii­liinsa itseään koske­via lisä­tie­toja, jotka näkyvät muille oppi­mi­sa­lus­tan käyt­tä­jille. Opis­ke­li­joi­den opis­ke­li­ja­nu­me­rot näkyvät oppi­mi­sa­lus­taa käyt­tä­ville kurs­sien vastuuhenkilöille.

Karelia-Mood­leen liit­tyvä Colla­bo­rate on Black­board Inc tuot­tama palvelu. Karelia-Moodle on Lear­ning Tech­no­lo­gies Group (LTG) palvelu (Open LMS). Lisä­tie­toja Black­board Inc:n tieto­suo­ja­me­net­te­lyistä löytyy heidän
tieto­suo­ja­si­vus­tos­taan ja tietosuojaselosteesta.

Muuten henki­lö­tie­toja ei luovu­teta kolman­sille osapuolille.

Karelia-Moodle users name will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can select if his/her email address will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can add perso­nal infor­ma­tion to his/her profile that can be shown to other Karelia-Moodle users. If Karelia-Moodle user is a student his/her student­num­ber will be shown to teac­hers that are course admi­ni­stra­tors in Karelia-Moodle.

Colla­bo­rate which is inte­gra­ted into Karelia-Moodle is provi­ded by Blac­board Inc, Karelia-Moodle is a service provi­ded by Lear­ning Tech­no­lo­gies Group (LTG) (Open LMS). More infor­ma­tion on their privacy issues can be found on Black­board
Privacy Center and in Black­board Privacy State­ment. Otherwise perso­nal infor­ma­tion won’t be trans­fer­red to third parties.

Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profi­liointi / Auto­ma­tic profiling

Moodlen loki- ja arvo­sa­na­tie­toja käyte­tään käyt­tä­jä­koh­tai­seen auto­maat­ti­seen
profi­loin­tiin luokit­te­le­malla käyt­tä­jät (opis­ke­li­ja­nu­mero, sähkö­posti, nimi)
seuraa­vien kritee­rien perusteella:

 • Moodlen työti­lo­jen akti­vi­teet­tei­hin (link­kei­hin, keskus­te­lua­luei­siin ja niiden vies­tei­hin, tehtä­viin ja niiden vastauk­siin, sekä mate­ri­aa­lei­hin) kohdis­tu­vien toimin­to­jen aika­lei­mo­jen maksi­miar­von etäi­syys ylittää tai alittaa ennalta asete­tun raja-arvon.
 • Moodlen työti­lo­jen ajoissa ja myöhässä palau­tet­tu­jen sekä koko­naan puut­tu­vien tehtä­vä­pa­lau­tus­ten lukumäärät.
 • Moodlen työti­lo­jen akti­vi­teet­tien (link­kien, mate­ri­aa­lien, keskus­te­lua­luei­den ja niiden vies­tien, tehtä­vien ja niiden vastauk­sien) tarkas­te­lu­jen luku­määrä tietyn ajan­jak­son aikana.
 • Moodlen työti­lan tehtä­vien yhteis­pis­te­määrä suhteessa Moodlen työti­lo­jen akti­vi­teet­tei­hin (link­kei­hin, mate­ri­aa­lei­hin, keskus­te­lua­luei­siin ja niiden vies­tei­hin, tehtä­viin ja niiden vastauk­siin) kohdis­tu­vien toimin­to­jen lukumäärään.
 • Moodlen työti­lan tehtä­vien yhteis­pis­te­määrä suhteessa heuris­ti­seen aika-arvioon luotuna Moodlen työti­lo­jen akti­vi­teet­tei­hin (link­kei­hin, mate­ri­aa­lei­hin, keskus­te­lua­luei­siin ja niiden vies­tei­hin, tehtä­viin ja niiden vastauk­siin) kohdis­tu­vien toimin­to­jen lukumäärästä

Moodle’s log and grade infor­ma­tion is used for a user-speci­fic auto­ma­ted profile by
clas­si­fying a user (student number, email, name) based on the following criteria:

 • The maximum value of the times­tamps for acti­vi­ties on Moodle works­pace acti­vi­ties (links, discus­sion boards and their messa­ges, tasks and their respon­ses, and mate­rials) exceeds or falls below a preset threshold.
 • The number of tasks retur­ned in time, late or comple­tely unre­tur­ned to Moodle workspace.
 • The number of views of Moodle works­pace acti­vi­ties (links, mate­rials, discus­sion areas and their messa­ges, tasks, and their replies) over a period of time.
 • The total number of tasks in the Moodle works­pace in rela­tion to the number of acti­vi­ties related to the acti­vi­ties in the Moodle works­paces (links, mate­rials, discus­sion areas and their messa­ges, tasks and their replies).
 • The total number of tasks in the Moodle works­pace rela­tive to the heuris­tic time esti­mate gene­ra­ted by the number of acti­vi­ties on the acti­vi­ties (links, mate­rials, discus­sion areas and their messa­ges, tasks and their respon­ses) in e Moodle workspace.

Rekis­te­röi­dyn tarkis­tusoi­keus / Right of accesss perso­nal data on him/her

Tarkis­taak­sesi, mitä henki­lö­tie­toja sinusta on kerätty palve­li­meen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what perso­nal data is stored about you contact the contact person above.

Virheel­lis­ten tieto­jen oikaisu / Rectification

Ota yhteys kotior­ga­ni­saa­tioosi, jos kotior­ga­ni­saa­tios­tasi noudet­ta­vissa henki­lö­tie­doissa on virheitä. Palve­lun sinulta itsel­täsi kerää­mät henki­lö­tie­dot oikais­taan otta­malla yhteys em. yhteyshenkilöön.

Contact your home orga­ni­sa­tion to correct the perso­nal data that is fetched from
there.
Contact the contact person above to correct other perso­nal data.