Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-Moodle / Privacy Policy of Karelia-Moodle

Karelia-Moodle oppimi­sa­lusta Karelia-Moodle course management system

Julkaistu/Published 8.2.2018, muokattu/edited 7.6.2018, 29.4.2019, 4.11.2020, 6.5.2022

Henki­lö­re­kis­terin rekisterinpitäjä/Controller

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, osoite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

Karelia University of Applied Sciences, address: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, email: info(at)karelia.fi

Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteys­tiedot / Contact details for Data Protection Officer

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia University of Applied Sciences, Data Protection Officer, address: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, email: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia-Moodle -yhteys­hen­kilöt / Karelia-Moodle contact persons

Lauri Hänninen ja Jari Juntunen, sähkö­posti: helpdesk(at)karelia.fi

Lauri Hänninen and Jari Juntunen, email: helpdesk(at)karelia.fi

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoi­tukset ja käsit­telyn oikeus­pe­rusta / The purpose of the processing of persona! data and legal basis for processing persona! data

Kerät­täviä henki­lö­tietoja käytetään: 

 • Karelia-Moodle käyttö­oi­keuksien hallintaan
 • Karelia-Moodle edellyt­tämien yhtey­den­ot­tojen mahdol­lis­ta­miseen oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Palvelun käytöstä lakiin kertyviä henki­lö­tietoja käytetään:

 • palve­limen ja tieto­lii­kenteen kapasi­teetin seurantaan teknisten ongelmien ja väärin­käy­tösten selvit­tä­miseen opiske­li­joiden aktii­vi­suuden seurantaan
 • Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­rusta on lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki ia -asetus).

Persona! data is used for:

 • user autho­rization in Karelia-Moodle
 • making it possible to contact users of Karelia-Moodle
 • analyzing and management of leaming and grading of students

Persona! data in the log files of the server is used for:

monitoring the load and capacity of the server and the network working out technical problems and inves­ti­gating abuse of the service tracking student activity

Legal basis for processing persona! data is that processing is necessary for compliance with a leqal obliqation to which the controller is subiect.

Kuvaus henki­lö­tie­to­ryh­mistä ja henki­lö­ryhmät / Categories of persona! data and data subjects

Seuraavat tiedot noudetaan kotior­ga­ni­saa­tiostasi suostu­muk­sellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

Nimi, sähkö­pos­tio­soite

EPPN (eduPer­sonPrinci­palName) Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi: palveluun asettamasi palveluprofiili

Henki­lö­ryhmät ovat Karelia-Moodle -käyttäjät, joita ovat opettajat ja opiskelijat.

Following infor­mation is fetched from your home organi­sation on your consent every time you log in to the service:

name, email address

EPPN (eduPer­sonPrinci­palName)

Following infor­mation given to the service by yourself is aisa collected: your profile in the service

Categories of data subjects consist of Karelia-Moodle users, which are teachers and students.

Henki­lö­tie­tojen säily­ty­saika / Storage period of persona! data

Karelia-Moodlen tili laitetaan suspended-tilaan jos tiliä ei ole käytetty 6 kk aikana. Henki­lö­tietoja säily­tetään palve­lussa, kunnes 24 kuukautta kuluu viimei­sestä kirjautumisestasi.

Your Karelia-Moodle acoount goes to suspended state if there is no activity during 6 months period. Persona! data is stored until you have not used the service for 24 months.

Henki­lö­tie­tojen suojaa­misen periaatteet / Principles of protecting personal data

Tieto­ver­kossa siirret­täessä henki­lö­tiedot on suojattu SSL-teknii­kalla. Henki­lö­tie­doista palve­li­melle syntyvä henki­lö­re­kisteri on suojattu ylläpi­täjien henki­lö­koh­tai­silla käyttöoikeuksilla.

ln the network SSL technology is used to protect persona! data. ln the service the persona! data file is protected by persona! user accounts and autho­rization of administrators.

Henki­lö­tie­tojen säännön­mu­kainen luovut­ta­minen / Regular transfer of personal data to third parties

Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimi­sa­lustan käyttä­jille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähkö­pos­tio­soit­teensa muille henki­löille sekä täyttää profii­liinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimi­sa­lustan käyttä­jille. Opiske­li­joiden opiske­li­ja­nu­merot näkyvät oppimi­sa­lustaa käyttä­ville kurssien vastuuhenkilöille.

Karelia-Moodleen liittyvä Colla­borate on Black­board Inc tuottama palvelu. Karelia-Moodle on Learning Techno­logies Group (LTG) palvelu (Open LMS). Lisätietoja Black­board Inc:n tieto­suo­ja­me­net­te­lyistä löytyy heidän
tieto­suo­ja­si­vus­tostaan ja tietosuojaselosteesta.

Muuten henki­lö­tietoja ei luovuteta kolman­sille osapuolille.

Karelia-Moodle users name will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can select if his/her email address will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can add personal infor­mation to his/her profile that can be shown to other Karelia-Moodle users. If Karelia-Moodle user is a student his/her student­number will be shown to teachers that are course admini­strators in Karelia-Moodle.

Colla­borate which is integrated into Karelia-Moodle is provided by Blacboard Inc, Karelia-Moodle is a service provided by Learning Techno­logies Group (LTG) (Open LMS). More infor­mation on their privacy issues can be found on Black­board
Privacy Center and in Black­board Privacy Statement. Otherwise personal infor­mation won’t be trans­ferred to third parties.

Automaat­tinen päätök­senteko ja profi­liointi / Automatic profiling

Moodlen loki- ja arvosa­na­tietoja käytetään käyttä­jä­koh­taiseen automaat­tiseen
profi­lointiin luokit­te­le­malla käyttäjät (opiske­li­ja­numero, sähkö­posti, nimi)
seuraavien kriteerien perusteella:

 • Moodlen työti­lojen aktivi­teet­teihin (linkkeihin, keskus­te­lua­lueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin, sekä materi­aa­leihin) kohdis­tuvien toimin­tojen aikalei­mojen maksi­miarvon etäisyys ylittää tai alittaa ennalta asetetun raja-arvon.
 • Moodlen työti­lojen ajoissa ja myöhässä palau­tet­tujen sekä kokonaan puuttuvien tehtä­vä­pa­lau­tusten lukumäärät.
 • Moodlen työti­lojen aktivi­teettien (linkkien, materi­aalien, keskus­te­lua­lueiden ja niiden viestien, tehtävien ja niiden vastauksien) tarkas­te­lujen lukumäärä tietyn ajanjakson aikana.
 • Moodlen työtilan tehtävien yhteis­pis­te­määrä suhteessa Moodlen työti­lojen aktivi­teet­teihin (linkkeihin, materi­aa­leihin, keskus­te­lua­lueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin) kohdis­tuvien toimin­tojen lukumäärään.
 • Moodlen työtilan tehtävien yhteis­pis­te­määrä suhteessa heuris­tiseen aika-arvioon luotuna Moodlen työti­lojen aktivi­teet­teihin (linkkeihin, materi­aa­leihin, keskus­te­lua­lueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin) kohdis­tuvien toimin­tojen lukumäärästä

Moodle’s log and grade infor­mation is used for a user-specific automated profile by
classi­fying a user (student number, email, name) based on the following criteria:

 • The maximum value of the times­tamps for activities on Moodle workspace activities (links, discussion boards and their messages, tasks and their responses, and materials) exceeds or falls below a preset threshold.
 • The number of tasks returned in time, late or completely unreturned to Moodle workspace.
 • The number of views of Moodle workspace activities (links, materials, discussion areas and their messages, tasks, and their replies) over a period of time.
 • The total number of tasks in the Moodle workspace in relation to the number of activities related to the activities in the Moodle works­paces (links, materials, discussion areas and their messages, tasks and their replies).
 • The total number of tasks in the Moodle workspace relative to the heuristic time estimate generated by the number of activities on the activities (links, materials, discussion areas and their messages, tasks and their responses) in e Moodle workspace.

Rekis­te­röidyn tarkis­tusoikeus / Right of accesss personal data on him/her

Tarkis­taaksesi, mitä henki­lö­tietoja sinusta on kerätty palve­limeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheel­listen tietojen oikaisu / Rectification

Ota yhteys kotior­ga­ni­saa­tioosi, jos kotior­ga­ni­saa­tiostasi noudet­ta­vissa henki­lö­tie­doissa on virheitä. Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henki­lö­tiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.

Contact your home organi­sation to correct the personal data that is fetched from
there.
Contact the contact person above to correct other personal data.