Rekisteriseloste: Karelia-Moodle / Privacy Policy of Karelia-Moodle

Karelia-Moodle oppimisalusta Karelia-Moodle course management system

Julkaistu/Published 8.2.2018, muokattu/edited 7.6.2018, 29.4.2019, 4.11.2020, 6.5.2022

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä/Controller

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, sähköposti: info(at)karelia.fi

Karelia University of Applied Sciences, address: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, email: info(at)karelia.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot / Contact details for Data Protection Officer

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia University of Applied Sciences, Data Protection Officer, address: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, email: tietosuoja(at)karelia.fi

Karelia-Moodle -yhteyshenkilöt / Karelia-Moodle contact persons

Lauri Hänninen ja Jari Juntunen, sähköposti: helpdesk(at)karelia.fi

Lauri Hänninen and Jari Juntunen, email: helpdesk(at)karelia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta / The purpose of the processing of persona! data and legal basis for processing persona! data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:                                                                                                                                                            

 • Karelia-Moodle käyttöoikeuksien hallintaan
 • Karelia-Moodle edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Palvelun käytöstä lakiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on lakisääteisen tehtävän hoitaminen (ammattikorkeakoululaki ia -asetus).

Persona! data is used for:

 • user authorization in Karelia-Moodle
 • making it possible to contact users of Karelia-Moodle
 • analyzing and management of leaming and grading of students

Persona! data in the log files of the server is used for:

monitoring the load and capacity of the server and the network working out technical problems and investigating abuse of the service tracking student activity

Legal basis for processing persona! data is that processing is necessary for compliance with a leqal obliqation to which the controller is subiect.

Kuvaus henkilötietoryhmistä ja henkilöryhmät / Categories of persona! data and data subjects

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

Nimi, sähköpostiosoite

EPPN (eduPersonPrincipalName) Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi: palveluun asettamasi palveluprofiili

Henkilöryhmät ovat Karelia-Moodle -käyttäjät, joita ovat opettajat ja opiskelijat.

Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:

name, email address

EPPN (eduPersonPrincipalName)

Following information given to the service by yourself is aisa collected: your profile in the service

Categories of data subjects consist of Karelia-Moodle users, which are teachers and students.

Henkilötietojen säilytysaika / Storage period of persona! data

Karelia-Moodlen tili laitetaan suspended-tilaan jos tiliä ei ole käytetty 6 kk aikana. Henkilötietoja säilytetään palvelussa, kunnes 24 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi.

Your Karelia-Moodle acoount goes to suspended state if there is no activity during 6 months period. Persona! data is stored until you have not used the service for 24 months.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet / Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

ln the network SSL technology is used to protect persona! data. ln the service the persona! data file is protected by persona! user accounts and authorization of administrators.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen / Regular transfer of personal data to third parties

Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät oppimisalustaa käyttäville kurssien vastuuhenkilöille.

Karelia-Moodleen liittyvä Collaborate on Blackboard Inc tuottama palvelu. Karelia-Moodle on Learning Technologies Group (LTG) palvelu (Open LMS). Lisätietoja Blackboard Inc:n tietosuojamenettelyistä löytyy heidän
tietosuojasivustostaan ja tietosuojaselosteesta.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Karelia-Moodle users name will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can select if his/her email address will be shown to other Karelia-Moodle users. Karelia-Moodle user can add personal information to his/her profile that can be shown to other Karelia-Moodle users. If Karelia-Moodle user is a student his/her studentnumber will be shown to teachers that are course administrators in Karelia-Moodle.

Collaborate which is integrated into Karelia-Moodle is provided by Blacboard Inc, Karelia-Moodle is a service provided by Learning Technologies Group (LTG) (Open LMS). More information on their privacy issues can be found on Blackboard
Privacy Center and in Blackboard Privacy Statement. Otherwise personal information won’t be transferred to third parties.

Automaattinen päätöksenteko ja profiliointi / Automatic profiling

Moodlen loki- ja arvosanatietoja käytetään käyttäjäkohtaiseen automaattiseen
profilointiin luokittelemalla käyttäjät (opiskelijanumero, sähköposti, nimi)
seuraavien kriteerien perusteella:

 • Moodlen työtilojen aktiviteetteihin (linkkeihin, keskustelualueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin, sekä materiaaleihin) kohdistuvien toimintojen aikaleimojen maksimiarvon etäisyys ylittää tai alittaa ennalta asetetun raja-arvon.
 • Moodlen työtilojen ajoissa ja myöhässä palautettujen sekä kokonaan puuttuvien tehtäväpalautusten lukumäärät.
 • Moodlen työtilojen aktiviteettien (linkkien, materiaalien, keskustelualueiden ja niiden viestien, tehtävien ja niiden vastauksien) tarkastelujen lukumäärä tietyn ajanjakson aikana.
 • Moodlen työtilan tehtävien yhteispistemäärä suhteessa Moodlen työtilojen aktiviteetteihin (linkkeihin, materiaaleihin, keskustelualueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin) kohdistuvien toimintojen lukumäärään.
 • Moodlen työtilan tehtävien yhteispistemäärä suhteessa heuristiseen aika-arvioon luotuna Moodlen työtilojen aktiviteetteihin (linkkeihin, materiaaleihin, keskustelualueisiin ja niiden viesteihin, tehtäviin ja niiden vastauksiin) kohdistuvien toimintojen lukumäärästä

Moodle’s log and grade information is used for a user-specific automated profile by
classifying a user (student number, email, name) based on the following criteria:

 • The maximum value of the timestamps for activities on Moodle workspace activities (links, discussion boards and their messages, tasks and their responses, and materials) exceeds or falls below a preset threshold.
 • The number of tasks returned in time, late or completely unreturned to Moodle workspace.
 • The number of views of Moodle workspace activities (links, materials, discussion areas and their messages, tasks, and their replies) over a period of time.
 • The total number of tasks in the Moodle workspace in relation to the number of activities related to the activities in the Moodle workspaces (links, materials, discussion areas and their messages, tasks and their replies).
 • The total number of tasks in the Moodle workspace relative to the heuristic time estimate generated by the number of activities on the activities (links, materials, discussion areas and their messages, tasks and their responses) in e Moodle workspace.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus / Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu / Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä. Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.

Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from
there.
Contact the contact person above to correct other personal data.