Rekis­te­ri­se­loste: Kare­lian kameravalvontajärjestelmä

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE  Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, muokattu 3.7.2018
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018), laki yksi­tyi­syy­den suojasta työelä­mässä (759/2004)

  1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Kame­ra­val­von­ta­jär­jes­tel­män vastuuhenkilö

Toimi­ti­lain­si­nööri Hannu Tolva­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 919 7430, sähkö­posti: hannu.tolvanen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt kame­ra­val­von­taan liit­ty­vissä asioissa

  • Tekni­nen asian­tun­tija Jari Makko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 563 2199, jari.makkonen(at)karelia.fi
  • Turval­li­suus­pääl­likkö Jouni Varis, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 505 6419, sähkö­posti: jouni.varis(at)karelia.fi
  • Vahti­mes­tari Veli Matti Raas­sina, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 326 8462, sähkö­posti: VeliMatti.Raassina(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Kame­ra­val­von­ta­jär­jes­tel­män käyttö on tarpeen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­taa ja toimin­taa varten.

  • työn­te­ki­jöi­den ja/tai muiden työan­ta­jan tiloissa olevien henki­lö­koh­tai­sen turval­li­suu­den varmistaminen,
  • omai­suu­den suojaa­mi­nen, EXAM-sähköi­sen tent­ti­mi­sen valvominen,
  • tuotan­to­pro­ses­sien asian­mu­kai­sen toimin­nan valvominen,
  • sekä edellä mainit­tuja vaaran­ta­vien tilan­tei­den ennal­taeh­käi­se­mi­nen tai selvittäminen.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuk­silla tai kampus­ten välit­tö­mässä lähei­syy­dessä liik­ku­neet henkilöt.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tekni­sen kame­ra­val­von­nan piiriin kuulu­vissa tiloissa ja piha-alueilla synty­nyt ammat­ti­kor­kea­kou­lun tallen­ta­vaan valvon­ta­jär­jes­tel­mään kuulu­vien kame­roi­den kuvaama kuva-aineisto ja EXAM-tent­ti­ti­lassa myös äänitallennus.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoita­mi­seen. Sään­nön­mu­kai­sena tieto­läh­teenä on ammat­ti­kor­kea­kou­lun tallen­ta­vaan valvon­ta­jär­jes­tel­mään kuulu­vien kame­roi­den ja mikro­fo­nien (EXAM-tila) välit­tämä kuva ja ääniaineisto.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Työn­te­ki­jöi­den ja/tai muiden työnan­ta­jan tiloissa olevin henki­lö­koh­tai­sen turval­li­suu­den varmis­ta­mi­nen, omai­suu­den ja tieto­jen suojaa­mi­nen, sekä edellä mainit­tuja vaaran­ta­vien tilan­tei­den ennal­taeh­käi­se­mi­nen tai selvittäminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Kuvat­ta­via infor­moi­daan kuvaus­pai­koilla näky­villä ”Tallen­tava kame­ra­val­vonta” -tyyp­pi­sillä kylteillä.

Digi­taa­li­sessa muodossa (tieto­ko­neen tai vastaa­van kova­le­vyllä) oleva rekis­teri on suojattu sala­sa­nalla. Jokai­selle rekis­te­rin käsit­te­lyyn oikeu­te­tulle henki­lölle on annettu oma yksi­löl­li­nen käyt­tä­jä­tun­nus, jonka käyttöä on mahdol­lista valvoa. Rekis­te­rin tietoja säily­te­tään tallen­ti­men kapa­si­tee­tistä riip­puen enin­tään 21 vrk, ellei ole kame­ra­val­von­nan tarkoi­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta johtu­vaa erityistä syytä säilyt­tää tietoja pidem­pää aikaa. Tiedot tuho­taan tallen­ta­malla niiden päälle auto­maat­ti­sesti uutta tietoa.

Rekis­te­rin­pi­täjä nimeää henki­löt, joille anne­taan pääsy­oi­keu­det kame­ra­val­von­nan tallen­tei­siin. Vain rekis­te­rin­pi­tä­jän tähän tarkoi­tuk­seen erityi­sesti nimeämä järjes­tel­mä­vas­taava voi myöntää, muuttaa tai peruut­taa pääsy­oi­keuk­sia. Tallen­net­tu­jen mate­ri­aa­lien säilyt­tä­mi­seen tarkoi­te­tut palve­li­met sijait­se­vat suoja­tuissa tiloissa, jotka on varus­tettu fyysi­sin turva­toi­min; verkkoa turvaa­vat palo­muu­rit suojaa­vat loogista verkkoaluetta.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Kame­ra­val­von­nan tallen­ta­mat tiedot ovat ainoas­taan sisäi­sen turval­li­suus­hen­ki­lös­tön saata­villa. Riko­se­päi­ly­ta­pauk­sissa tietoja voidaan luovut­taa poliisille.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telma, jossa on määri­telty asia­kir­jo­jen säily­ty­sa­jat ja vastuuhenkilöt.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.