Rekis­te­ri­se­loste: Karelian kameravalvontajärjestelmä

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE  Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, muokattu 3.7.2018
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018), laki yksityi­syyden suojasta työelä­mässä (759/2004)

  1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Kamera­val­von­ta­jär­jes­telmän vastuuhenkilö

Toimi­ti­lain­si­nööri Hannu Tolvanen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 919 7430, sähkö­posti: hannu.tolvanen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt kamera­val­vontaan liitty­vissä asioissa

  • Tekninen asian­tuntija Jari Makkonen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 563 2199, jari.makkonen(at)karelia.fi
  • Turval­li­suus­pääl­likkö Jouni Varis, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 505 6419, sähkö­posti: jouni.varis(at)karelia.fi
  • Vahti­mestari Veli Matti Raassina, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 326 8462, sähkö­posti: VeliMatti.Raassina(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Kamera­val­von­ta­jär­jes­telmän käyttö on tarpeen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallintaa ja toimintaa varten.

  • työnte­ki­jöiden ja/tai muiden työan­tajan tiloissa olevien henki­lö­koh­taisen turval­li­suuden varmistaminen,
  • omaisuuden suojaa­minen, EXAM-sähköisen tentti­misen valvominen,
  • tuotan­to­pro­sessien asian­mu­kaisen toiminnan valvominen,
  • sekä edellä mainittuja vaaran­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­minen tai selvittäminen.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kampuk­silla tai kampusten välit­tö­mässä lähei­syy­dessä liikkuneet henkilöt.

Ammat­ti­kor­kea­koulun teknisen kamera­val­vonnan piiriin kuulu­vissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyt ammat­ti­kor­kea­koulun tallen­tavaan valvon­ta­jär­jes­telmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto ja EXAM-tentti­ti­lassa myös äänitallennus.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoita­miseen. Säännön­mu­kaisena tieto­läh­teenä on ammat­ti­kor­kea­koulun tallen­tavaan valvon­ta­jär­jes­telmään kuuluvien kameroiden ja mikro­fonien (EXAM-tila) välittämä kuva ja ääniaineisto.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Työnte­ki­jöiden ja/tai muiden työnan­tajan tiloissa olevin henki­lö­koh­taisen turval­li­suuden varmis­ta­minen, omaisuuden ja tietojen suojaa­minen, sekä edellä mainittuja vaaran­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­minen tai selvittäminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Kuvat­tavia infor­moidaan kuvaus­pai­koilla näkyvillä ”Tallentava kamera­val­vonta” -tyyppi­sillä kylteillä.

Digitaa­li­sessa muodossa (tieto­koneen tai vastaavan kovale­vyllä) oleva rekisteri on suojattu salasa­nalla. Jokai­selle rekis­terin käsit­telyyn oikeu­te­tulle henki­lölle on annettu oma yksilöl­linen käyttä­jä­tunnus, jonka käyttöä on mahdol­lista valvoa. Rekis­terin tietoja säily­tetään tallen­timen kapasi­tee­tistä riippuen enintään 21 vrk, ellei ole kamera­val­vonnan tarkoi­tuksen toteut­ta­mi­sesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallen­ta­malla niiden päälle automaat­ti­sesti uutta tietoa.

Rekis­te­rin­pitäjä nimeää henkilöt, joille annetaan pääsy­oi­keudet kamera­val­vonnan tallen­teisiin. Vain rekis­te­rin­pi­täjän tähän tarkoi­tukseen erityi­sesti nimeämä järjes­tel­mä­vas­taava voi myöntää, muuttaa tai peruuttaa pääsy­oi­keuksia. Tallen­net­tujen materi­aalien säilyt­tä­miseen tarkoi­tetut palve­limet sijait­sevat suoja­tuissa tiloissa, jotka on varus­tettu fyysisin turva­toimin; verkkoa turvaavat palomuurit suojaavat loogista verkkoaluetta.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Kamera­val­vonnan tallen­tamat tiedot ovat ainoastaan sisäisen turval­li­suus­hen­ki­löstön saata­villa. Rikose­päi­ly­ta­pauk­sissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telma, jossa on määri­telty asiakir­jojen säily­ty­sajat ja vastuuhenkilöt.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.