Rekis­te­ri­se­loste: kulunvalvonta

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE   
Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, päivi­tetty 28.9.2022
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­män vastuuhenkilö

Toimi­ti­lain­si­nööri Hannu Tolva­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 919 7430, sähkö­posti: hannu.tolvanen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt kulun­val­von­taan liit­ty­vissä asioissa

  • Tekni­nen asian­tun­tija Jari Makko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 563 2199, jari.makkonen(at)karelia.fi
  • Turval­li­suus­pääl­likkö Jouni Varis, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 505 6419, sähkö­posti: jouni.varis(at)karelia.fi
  • Vahti­mes­tari Veli Matti Raas­sina, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 50 326 8462, sähkö­posti: VeliMatti.Raassina(at)karelia.fi
  • Vahti­mes­tari Teemu Vartiai­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 592 8138, sähkö­posti teemu.vartiainen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Kulun­val­von­nassa käyte­tyt järjestelmät

Stanley Flow, Timecon TT22, Smart Key for Timecon

Palve­lun­tar­joaja on Stanley Secu­rity (ASP ja SaaS). Palve­lun­tar­joaja toimii henki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jän roolissa.

7 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Tarkoi­tus: palve­lus­suh­teen hoita­mi­nen, kulun­val­vonta Karelia-amk:n kiinteistöissä.

8 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­töä, opis­ke­li­joita, yhteis­työ­kump­pa­nei­den opis­ke­li­joita tai henki­lö­kun­taa, jotka tarvit­se­vat kulku­tun­nis­teen tiloissa liik­ku­mi­seen. Merkin­töjä syntyy kulku­lu­pa­ryh­mistä ja kulku­tun­nis­teen käytöstä.

9 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu, tai tarve­pe­räi­nen suos­tu­mus henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn yhtä tai useam­paa erityistä tarkoi­tusta varten.

10 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoita­mi­seen. Sään­nön­mu­kai­set tieto­läh­teet ovat: henki­lön oma ilmoi­tus, esihen­ki­lön ilmoi­tus, henki­lös­tö­hal­lin­non tiedot työsuhteesta.

11 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoita­mi­nen, työn­te­ki­jöi­den ja/tai muiden työnan­ta­jan tiloissa olevin henki­lö­koh­tai­sen turval­li­suu­den varmis­ta­mi­nen, omai­suu­den ja tieto­jen suojaa­mi­nen, sekä edellä mainit­tuja vaaran­ta­vien tilan­tei­den ennal­taeh­käi­se­mi­nen tai selvittäminen.

12 Käsit­te­lyn turvallisuus

Manu­aa­li­nen aineisto: käsit­te­lyn päätyt­tyä pape­ri­tu­los­teet säily­te­tään arkis­to­sään­nön mukai­sen määräajan.

Sähköi­nen aineisto: Rekis­te­rin käyttö edel­lyt­tää henki­lö­koh­taista käyt­tä­jä­tun­nusta ja sala­sa­naa. Käyt­tä­jä­tun­nus anne­taan käyt­tö­oi­keu­den myön­tä­mi­sen yhtey­dessä. Käyt­tö­oi­keus päättyy henki­lön siir­tyessä pois niistä tehtä­vistä, joita varten hänelle on myön­netty käyt­tö­oi­keus. Samalla luki­taan käyt­tä­jä­tun­nus. Varmuus­ko­piot tieto­kan­nasta otetaan sään­nöl­li­sesti. Henki­lön tiedot pois­te­taan järjes­tel­mästä, kun palve­lus­suhde päättyy.

Palve­lun­tar­joaja henki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jänä on sitou­tu­nut noudat­ta­maan vaadit­ta­via opera­tii­vi­sia, tekni­siä ja orga­ni­sa­to­ri­sia suojaus­kei­noja henki­lö­tie­toja käsi­tel­les­sään. Pääsy tietoi­hin on vain käyt­töön oikeu­te­tuilla henkilöillä.

13 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Kulun­val­von­ta­tie­dot ovat ainoas­taan sisäi­sen turval­li­suus­hen­ki­lös­tön saata­villa. Tietoja voidaan tarkas­taa perus­tel­lusta syystä ylimmän johdon tai työsuo­je­lu­pääl­li­kön toimesta.

14 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle ilman rekis­te­rin­pi­tä­jän eril­listä kirjal­lista suostumusta.

15 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telma, jossa on määri­telty asia­kir­jo­jen säily­ty­sa­jat ja vastuuhenkilöt.

16 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

17 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.