Rekis­te­ri­se­loste: kulunvalvonta

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE   
Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, päivi­tetty 28.9.2022
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Kulun­val­von­ta­jär­jes­telmän vastuuhenkilö

Toimi­ti­lain­si­nööri Hannu Tolvanen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 919 7430, sähkö­posti: hannu.tolvanen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt kulun­val­vontaan liitty­vissä asioissa

  • Tekninen asian­tuntija Jari Makkonen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 563 2199, jari.makkonen(at)karelia.fi
  • Turval­li­suus­pääl­likkö Jouni Varis, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 505 6419, sähkö­posti: jouni.varis(at)karelia.fi
  • Vahti­mestari Veli Matti Raassina, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 50 326 8462, sähkö­posti: VeliMatti.Raassina(at)karelia.fi
  • Vahti­mestari Teemu Vartiainen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 592 8138, sähkö­posti teemu.vartiainen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Kulun­val­von­nassa käytetyt järjestelmät

Stanley Flow, Timecon TT22, Smart Key for Timecon

Palve­lun­tar­joaja on Stanley Security (ASP ja SaaS). Palve­lun­tar­joaja toimii henki­lö­tie­tojen käsit­te­lijän roolissa.

7 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Tarkoitus: palve­lus­suhteen hoita­minen, kulun­val­vonta Karelia-amk:n kiinteistöissä.

8 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstöä, opiske­li­joita, yhteis­työ­kump­pa­neiden opiske­li­joita tai henki­lö­kuntaa, jotka tarvit­sevat kulku­tun­nisteen tiloissa liikku­miseen. Merkintöjä syntyy kulku­lu­pa­ryh­mistä ja kulku­tun­nisteen käytöstä.

9 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu, tai tarve­pe­räinen suostumus henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoi­tusta varten.

10 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoita­miseen. Säännön­mu­kaiset tieto­lähteet ovat: henkilön oma ilmoitus, esihen­kilön ilmoitus, henki­lös­tö­hal­linnon tiedot työsuhteesta.

11 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen hoita­minen, työnte­ki­jöiden ja/tai muiden työnan­tajan tiloissa olevin henki­lö­koh­taisen turval­li­suuden varmis­ta­minen, omaisuuden ja tietojen suojaa­minen, sekä edellä mainittuja vaaran­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­minen tai selvittäminen.

12 Käsit­telyn turvallisuus

Manuaa­linen aineisto: käsit­telyn päätyttyä paperi­tu­losteet säily­tetään arkis­to­säännön mukaisen määräajan.

Sähköinen aineisto: Rekis­terin käyttö edellyttää henki­lö­koh­taista käyttä­jä­tun­nusta ja salasanaa. Käyttä­jä­tunnus annetaan käyttö­oi­keuden myöntä­misen yhtey­dessä. Käyttö­oikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtä­vistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttö­oikeus. Samalla lukitaan käyttä­jä­tunnus. Varmuus­kopiot tieto­kan­nasta otetaan säännöl­li­sesti. Henkilön tiedot poistetaan järjes­tel­mästä, kun palve­lus­suhde päättyy.

Palve­lun­tar­joaja henki­lö­tie­tojen käsit­te­lijänä on sitou­tunut noudat­tamaan vaadit­tavia opera­tii­visia, teknisiä ja organi­sa­to­risia suojaus­keinoja henki­lö­tietoja käsitel­lessään. Pääsy tietoihin on vain käyttöön oikeu­te­tuilla henkilöillä.

13 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Kulun­val­von­ta­tiedot ovat ainoastaan sisäisen turval­li­suus­hen­ki­löstön saata­villa. Tietoja voidaan tarkastaa perus­tel­lusta syystä ylimmän johdon tai työsuo­je­lu­pääl­likön toimesta.

14 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuo­lelle ilman rekis­te­rin­pi­täjän erillistä kirjal­lista suostumusta.

15 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telma, jossa on määri­telty asiakir­jojen säily­ty­sajat ja vastuuhenkilöt.

16 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

17 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.