Rekis­te­ri­se­loste: osaajapooli

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun osaajapooli

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 8.2.2021
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Osaaja­poolin hallinnan vastuuhenkilöt

Henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 408 7932, sähkö­posti: jaana.tolkki(at)karelia.fi

4. Yhteys­henkilö osaaja­pooliin liitty­vissä asioissa

Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori Anne Prepula, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 311 9167, sähkö­posti: anne.prepula(at)karelia.fi.

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain mukaan ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehit­tä­misen vaati­muksiin sekä tutki­mukseen, taiteel­lisiin ja sivis­tyk­sel­lisiin lähtö­kohtiin perus­tuvaa korkea­kou­luo­pe­tusta ammatil­lisiin asian­tun­ti­ja­teh­täviin ja tukea opiske­lijan ammatil­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­levaa sekä työelämää ja alueke­hi­tystä edistävää ja alueen elinkei­no­ra­ken­netta uudis­tavaa sovel­tavaa tutki­mus­toi­mintaa, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa sekä taiteel­lista toimintaa. Tehtä­viään hoitaessaan ammat­ti­kor­kea­koulun tulee edistää elini­käistä oppimista. Nämä ovat lakisää­teisiä tehtäviä.

Karelian osaaja­poolin tavoit­teena on laadukkaat ja tarpeen mukaan jousta­vasti skaalau­tuvat koulu­tus­pal­velut niin, että Kareliassa on riittä­västi alan asian­tun­ti­joita käytet­tä­vissä. Näin voidaan vastata nykyistä jousta­vammin työelämän koulu­tus­tar­peisiin sekä tuottaa uusia ajankoh­taisia opintoja tai palve­luita. Osaaja­pooli rakentuu ulkopuo­li­sista asiantuntijoista.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Osaaja­po­li­laisten tiedot kerätään Karelian intra­nettiin. Intra­ne­tissä käsitel­täviä henki­lö­tie­to­ryhmiä ovat: nimi, osoite, sähkö­posti, puhelin­numero, osaami­salue, työnantaja, henkilön rooli tai tehtävä ko. organi­saa­tiossa, ja/tai valokuva. Osaaja­poolin julki­silla www- sivuilla julkaistaan rekis­te­röidyn antamalla suostu­muk­sella joku tai jotkut seuraa­vista henki­lö­tie­to­ryh­mistä: etunimi, sukunimi, työantaja/yritys, valokuva.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Osaaja­poo­li­laisten tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itseltään suostu­muk­sensa perus­teella, joten henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­röidyn antama suostumus.

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan osaaja­poolin toimintaan.

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Osaaja­poolin toiminnan hoitaminen.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Tiedot on tallen­nettu tieto­jär­jes­telmään tai suoja­tulle verkko­le­vylle. Käyttä­jillä on henki­lö­koh­taiset käyttä­jä­tun­nukset järjes­telmään. Järjes­telmän tai verkko­levyn tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Osaaja­poolin tietojen keruun lomake on Webropol-palvelun (karelia.webropol.fi) tuottama. Täältä tiedot siirretään Karelian intranettiin.

13. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Osaaja­poolin tietoja päivi­tetään säännöl­li­sesti. Osaaja­pooliin tallen­nettuja henki­lö­tietoja säily­tetään henkilön toimiessa osaaja­poo­lissa ja sen jälkeen 2 vuotta.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5. Rekis­teriin kirjat­tujen tiedot korjataan henkilön ilmoi­tuksen mukaan ajanta­sai­siksi. Tiedon korjaa­mi­sesta huolehtii rekis­terin vastuu­henkilö. Vastuu­henkilö huolehtii tehtävän puolesta itse huomaa­mansa virheen korjaa­mi­sesta välittömästi.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.