Rekis­te­ri­se­loste: osaajapooli

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun osaajapooli

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 8.2.2021
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Osaa­ja­poo­lin hallin­nan vastuuhenkilöt

Henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 408 7932, sähkö­posti: jaana.tolkki(at)karelia.fi

4. Yhteys­hen­kilö osaa­ja­poo­liin liit­ty­vissä asioissa

Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori Anne Prepula, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 311 9167, sähkö­posti: anne.prepula(at)karelia.fi.

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain mukaan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on antaa työelä­män ja sen kehit­tä­mi­sen vaati­muk­siin sekä tutki­muk­seen, taiteel­li­siin ja sivis­tyk­sel­li­siin lähtö­koh­tiin perus­tu­vaa korkea­kou­luo­pe­tusta amma­til­li­siin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin ja tukea opis­ke­li­jan amma­til­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on lisäksi harjoit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­le­vaa sekä työelä­mää ja alue­ke­hi­tystä edis­tä­vää ja alueen elin­kei­no­ra­ken­netta uudis­ta­vaa sovel­ta­vaa tutki­mus­toi­min­taa, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä taiteel­lista toimin­taa. Tehtä­vi­ään hoitaes­saan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tulee edistää elini­käistä oppi­mista. Nämä ovat laki­sää­tei­siä tehtäviä.

Kare­lian osaa­ja­poo­lin tavoit­teena on laaduk­kaat ja tarpeen mukaan jous­ta­vasti skaa­lau­tu­vat koulu­tus­pal­ve­lut niin, että Kare­liassa on riit­tä­västi alan asian­tun­ti­joita käytet­tä­vissä. Näin voidaan vastata nykyistä jous­ta­vam­min työelä­män koulu­tus­tar­pei­siin sekä tuottaa uusia ajan­koh­tai­sia opin­toja tai palve­luita. Osaa­ja­pooli raken­tuu ulko­puo­li­sista asiantuntijoista.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Osaa­ja­po­li­lais­ten tiedot kerä­tään Kare­lian intra­net­tiin. Intra­ne­tissä käsi­tel­tä­viä henki­lö­tie­to­ryh­miä ovat: nimi, osoite, sähkö­posti, puhe­lin­nu­mero, osaa­mi­sa­lue, työnan­taja, henki­lön rooli tai tehtävä ko. orga­ni­saa­tiossa, ja/tai valo­kuva. Osaa­ja­poo­lin julki­silla www- sivuilla julkais­taan rekis­te­röi­dyn anta­malla suos­tu­muk­sella joku tai jotkut seuraa­vista henki­lö­tie­to­ryh­mistä: etunimi, suku­nimi, työantaja/yritys, valokuva.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Osaa­ja­poo­li­lais­ten tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itsel­tään suos­tu­muk­sensa perus­teella, joten henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­röi­dyn antama suostumus.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan osaa­ja­poo­lin toimintaan.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Osaa­ja­poo­lin toimin­nan hoitaminen.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Tiedot on tallen­nettu tieto­jär­jes­tel­mään tai suoja­tulle verk­ko­le­vylle. Käyt­tä­jillä on henki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set järjes­tel­mään. Järjes­tel­män tai verk­ko­le­vyn tietoi­hin pääse­vät ja niitä käyt­tä­vät vain ne henki­löt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Osaa­ja­poo­lin tieto­jen keruun lomake on Webro­pol-palve­lun (karelia.webropol.fi) tuot­tama. Täältä tiedot siir­re­tään Kare­lian intranettiin.

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Osaa­ja­poo­lin tietoja päivi­te­tään sään­nöl­li­sesti. Osaa­ja­poo­liin tallen­net­tuja henki­lö­tie­toja säily­te­tään henki­lön toimiessa osaa­ja­poo­lissa ja sen jälkeen 2 vuotta.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­mus henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5. Rekis­te­riin kirjat­tu­jen tiedot korja­taan henki­lön ilmoi­tuk­sen mukaan ajan­ta­sai­siksi. Tiedon korjaa­mi­sesta huoleh­tii rekis­te­rin vastuu­hen­kilö. Vastuu­hen­kilö huoleh­tii tehtä­vän puolesta itse huomaa­mansa virheen korjaa­mi­sesta välittömästi.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.