Rekis­te­ri­se­loste: Parkman-pysäköintisovellus

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                        
Laati­mis­päi­vä­määrä: 20.12.2021
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)  

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 ParkMan yritys­pal­ve­lun hallin­nan vastuuhenkilö

Hallin­non suun­nit­te­lija Pia Haku­li­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähkö­posti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilö ParkMan yritys­pal­ve­lun hallin­taan liit­ty­vissä asioissa

Hallin­non suun­nit­te­lija Pia Haku­li­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähkö­posti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Rekis­te­rin­pi­täjä käsit­te­lee ainoas­taan pysä­köin­nin lasku­tuk­sen toden­ta­mi­seen tarvit­ta­via tietoja ainoas­taan tässä käyt­tö­tar­koi­tuk­sessa. Käsi­tel­tä­viä tietoja ovat sovel­luk­sen käyt­tä­jän nimi, sähkö­pos­tio­soite, puhe­lin­nu­mero, käyte­tyn auton rekis­te­ri­tun­nus, tiedot pysä­köin­nin kestosta, sijain­nista ja hinnoittelusta.

ParkMan sovel­luk­sena kerää käyt­tä­jis­tään seuraa­vat tiedot:

 • Sähkö­pos­tio­soite, puhelinnumero
 • Nimi- ja osoitetiedot
 • Käyt­tä­jä­ti­lin tiedot (kuten käyt­tä­jä­tun­nus ja salasana)
 • Tietoja tarjo­tusta palve­lusta (kuten alen­nuk­set ja kutsu­jen määrä)
 • Maksu­kort­tien tiedot ja maksutapa
 • Tietoja autoista ja autojen rekisterinumerot
 • Tietoja lait­teesta (kuten puhe­li­men tuot­tama laite-ID, puhe­li­men malli ja versio)
 • Sijain­ti­tie­dot Palve­lu­jamme käytettäessä
 • Tietoja pysä­köin­nin kestosta, sijain­nista ja hinnoittelusta
 • Pysä­köin­tia­luei­den hakuja
 • Lasku­tus­tie­dot ja makse­tut laskut
 • Yrityk­sesi yhteys­hen­ki­lön nimi, sähkö­pos­tio­soite, puhe­lin­nu­mero ja rooli
 • Yhtey­den­pito Park­Ma­nin ja pysä­köin­nin­tar­joa­jien kanssa
 • Muita henki­lö­tie­toja joita annat itses­täsi, mukaan lukien kuvat, esim. luotaessa profiili ParkMan-sovellukseen
 • Anta­masi tiedot kun arvos­te­let Palvelujamme
 • Palve­lin­lo­keja, jotka saat­ta­vat sisäl­tää tietoja kuten lait­teen IP-osoite, käyt­tö­ajat ja -päivä­mää­rät, sovel­luso­mi­nai­suu­det tai katso­tut sivut ja selai­men tyyppi
 • Tietoja siitä miten käytät Palve­lu­jamme, ilmai­se­masi prefe­rens­sit ja valitut asetukset

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­taa. Rekis­te­rin­pi­täjä käsit­te­lee ainoas­taan pysä­köin­nin lasku­tuk­sen toden­ta­mi­seen tarvit­ta­via tietoja ainoas­taan tässä käyttötarkoituksessa.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään rekis­te­röi­dyn suostumuksella.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Rekis­te­rin­pi­täjä käsit­te­lee ainoas­taan pysä­köin­nin lasku­tuk­sen toden­ta­mi­seen tarvit­ta­via tietoja ainoas­taan tässä käyt­tö­tar­koi­tuk­sessa. Rekis­te­röity antaa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lystä eril­li­sellä suostumuslomakkeella.

Rekis­te­röity sitou­tuu ParkMan -sovel­luk­sen käyt­tö­eh­toi­hin lada­tes­saan pysä­köin­tiä varten tehdyn mobii­li­so­vel­luk­sen omalle matkapuhelimelleen.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen tehtä­vien hoitaminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Henki­lö­tie­toja käsit­te­lee ainoas­taan palve­lun yhteys­hen­kilö tai muu rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuu­hen­ki­lön nimen­omai­sesti nimeämä henkilö.

Aineis­toja säily­te­tään ParkMan -palve­lussa. ParkMan yrityk­senä vastaa henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn turval­li­suu­desta, ja palve­lun käyt­täjä sitou­tuu yrityk­sen tieto­suo­ja­käy­tän­töön (https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto) lada­tes­saan sovel­luk­sen käyttöönsä.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Rekis­te­rin­pi­täjä ei luovuta henki­lö­tie­toja kolman­sille osapuo­lille. ParkMan palve­lun­tar­joa­jana voi luovut­taa hallus­saan olevia tietoja pysä­köin­tiä tarjoa­ville yhteis­työ­kump­pa­neil­leen. Tarkempi kuvaus Park­Ma­nin sovel­luk­sena luovut­ta­mista tiedoista on luet­ta­vissa osoit­teessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekis­te­rin­pi­täjä ei siirrä hallus­saan olevia henki­lö­tie­toja EU/ETA alueen ulko­puo­lelle. ParkMan palve­lun­tar­joa­jana voi luovut­taa hallus­saan olevia tietoja EU:n ulko­puo­lelle, kuten palve­lun­tar­joa­jille Yhdys­val­loissa. Tarkempi kuvaus Park­Ma­nin sovel­luk­sena luovut­ta­mista tiedoista on luet­ta­vissa osoit­teessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

ParkMan säilyt­tää annet­tuja tietoja asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­seen saakka pysä­köin­ti­his­to­rian totea­mi­seksi sekä pysä­köin­tien ja maksu­ta­pah­tu­mien toden­ta­mi­seksi. Tietyissä tapauk­sissa ParkMan saattaa säilyt­tää tietoja järjes­tel­mässä enin­tään kaksi vuotta asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen noudat­taak­seen sopi­muk­sel­li­sia velvol­li­suuk­siansa pysä­köin­nin­tar­joa­jia kohtaan.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto- jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.