Rekis­te­ri­se­loste: Parkman-pysäköintisovellus

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                        
Laati­mis­päi­vä­määrä: 20.12.2021
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)  

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 ParkMan yritys­pal­velun hallinnan vastuuhenkilö

Hallinnon suunnit­telija Pia Hakulinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähkö­posti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

4 Yhteys­henkilö ParkMan yritys­pal­velun hallintaan liitty­vissä asioissa

Hallinnon suunnit­telija Pia Hakulinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 379 3601, sähkö­posti: pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee ainoastaan pysäköinnin lasku­tuksen toden­ta­miseen tarvit­tavia tietoja ainoastaan tässä käyttö­tar­koi­tuk­sessa. Käsitel­täviä tietoja ovat sovel­luksen käyttäjän nimi, sähkö­pos­tio­soite, puhelin­numero, käytetyn auton rekis­te­ri­tunnus, tiedot pysäköinnin kestosta, sijain­nista ja hinnoittelusta.

ParkMan sovel­luksena kerää käyttä­jistään seuraavat tiedot:

 • Sähkö­pos­tio­soite, puhelinnumero
 • Nimi- ja osoitetiedot
 • Käyttä­jä­tilin tiedot (kuten käyttä­jä­tunnus ja salasana)
 • Tietoja tarjo­tusta palve­lusta (kuten alennukset ja kutsujen määrä)
 • Maksu­korttien tiedot ja maksutapa
 • Tietoja autoista ja autojen rekisterinumerot
 • Tietoja laitteesta (kuten puhelimen tuottama laite-ID, puhelimen malli ja versio)
 • Sijain­ti­tiedot Palve­lu­jamme käytettäessä
 • Tietoja pysäköinnin kestosta, sijain­nista ja hinnoittelusta
 • Pysäköin­tia­lueiden hakuja
 • Lasku­tus­tiedot ja maksetut laskut
 • Yrityksesi yhteys­hen­kilön nimi, sähkö­pos­tio­soite, puhelin­numero ja rooli
 • Yhtey­denpito ParkManin ja pysäköin­nin­tar­joajien kanssa
 • Muita henki­lö­tietoja joita annat itsestäsi, mukaan lukien kuvat, esim. luotaessa profiili ParkMan-sovellukseen
 • Antamasi tiedot kun arvos­telet Palvelujamme
 • Palve­lin­lokeja, jotka saattavat sisältää tietoja kuten laitteen IP-osoite, käyttöajat ja -päivä­määrät, sovel­luso­mi­nai­suudet tai katsotut sivut ja selaimen tyyppi
 • Tietoja siitä miten käytät Palve­lu­jamme, ilmai­semasi prefe­renssit ja valitut asetukset

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kuntaa. Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee ainoastaan pysäköinnin lasku­tuksen toden­ta­miseen tarvit­tavia tietoja ainoastaan tässä käyttötarkoituksessa.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henki­lö­tietoja käsitellään rekis­te­röidyn suostumuksella.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee ainoastaan pysäköinnin lasku­tuksen toden­ta­miseen tarvit­tavia tietoja ainoastaan tässä käyttö­tar­koi­tuk­sessa. Rekis­te­röity antaa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­tojen käsit­te­lystä erilli­sellä suostumuslomakkeella.

Rekis­te­röity sitoutuu ParkMan -sovel­luksen käyttö­eh­toihin ladatessaan pysäköintiä varten tehdyn mobii­li­so­vel­luksen omalle matkapuhelimelleen.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen tehtävien hoitaminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Henki­lö­tietoja käsit­telee ainoastaan palvelun yhteys­henkilö tai muu rekis­te­rin­pi­täjän vastuu­hen­kilön nimen­omai­sesti nimeämä henkilö.

Aineistoja säily­tetään ParkMan -palve­lussa. ParkMan yrityksenä vastaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyn turval­li­suu­desta, ja palvelun käyttäjä sitoutuu yrityksen tieto­suo­ja­käy­täntöön (https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto) ladatessaan sovel­luksen käyttöönsä.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Rekis­te­rin­pitäjä ei luovuta henki­lö­tietoja kolman­sille osapuo­lille. ParkMan palve­lun­tar­joajana voi luovuttaa hallussaan olevia tietoja pysäköintiä tarjoa­ville yhteis­työ­kump­pa­neilleen. Tarkempi kuvaus ParkManin sovel­luksena luovut­ta­mista tiedoista on luetta­vissa osoit­teessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Rekis­te­rin­pitäjä ei siirrä hallussaan olevia henki­lö­tietoja EU/ETA alueen ulkopuo­lelle. ParkMan palve­lun­tar­joajana voi luovuttaa hallussaan olevia tietoja EU:n ulkopuo­lelle, kuten palve­lun­tar­joa­jille Yhdys­val­loissa. Tarkempi kuvaus ParkManin sovel­luksena luovut­ta­mista tiedoista on luetta­vissa osoit­teessa https://parkman.io/fi/tietosuojakaytanto.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

ParkMan säilyttää annettuja tietoja asiakas­suhteen päätty­miseen saakka pysäköin­ti­his­torian totea­mi­seksi sekä pysäköintien ja maksu­ta­pah­tumien toden­ta­mi­seksi. Tietyissä tapauk­sissa ParkMan saattaa säilyttää tietoja järjes­tel­mässä enintään kaksi vuotta asiakas­suhteen päätty­misen jälkeen noudat­taakseen sopimuk­sel­lisia velvol­li­suuk­siansa pysäköin­nin­tar­joajia kohtaan.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto- jen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.