Rekisteriseloste: varainhankinnan lahjoittajarekisteri

TIETOSUOJAILMOITUS: Laatimispäivämäärä: 16.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)                          

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori Petri Raivo

3 Varainhankinnan lahjoittajarekisterin vastuuhenkilö

hallinto- ja talousjohtaja Pia Hiltunen, puh. +358 40 743 6165, pia.hiltunen(at)karelia.fi

4 Yhteyshenkilö varainhankinnan lahjoittajarekisteriin liittyvissä asioissa

laskentapäällikkö Anneli Liukkonen, puh. +358 50 311 9135, anneli.liukkonen(at)karelia.fi

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat tiedot Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjassa lahjoittaneista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Varainhankinnan lahjoittajarekisteristä löytyy lahjoittajista seuraavia henkilötietoryhmiä:

Etunimi, sukunimi

Yritys, Y-tunnus tai henkilötunnus

Puhelinnumero, sähköpostiosoite

Lahjoituksen summa euroina

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin, rahankeräyslakiin (255/2006) ja valtioneuvoston asetukseen rahankeräyksistä (503/2006).

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Lahjoittajien tiedot kerätään sähköisen lahjoituslomakkeen ja paperisen lahjakirjan kautta.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Ei käytössä tässä yhteydessä.

11 Käsittelyn turvallisuus

Suojatulla sähköisellä lahjoituslomakkeella kerätyt tiedot säilytetään Karelia-ammattikorkeakoulun omalla palvelimella.

Järjestelmään (WordPress) pääsy on rajattu Karelia-ammattikorkeakoulussa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön työsuhteen päätyttyä ja siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjestelmään ei myönnetä ulkopuolisia käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat kulunvalvotussa lukitussa palvelintilassa ja varmistukset tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan verottajalle, opetusministeriölle sekä poliisihallitukselle. Tietojen luovutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhankinnan ohjeistukseen (OKM/2/500/2017) ja rahankeräyslakiin (255/2006). Tietoja luovutetaan raportoinnin yhteydessä em. tahoille. Maksupalvelu tapahtuu Checkout Finland Oy järjestelmän kautta.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Kirjanpitoaineiston mukaisesti 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.