Rekis­te­ri­se­loste: varain­han­kinnan lahjoittajarekisteri

TIETOSUOJAILMOITUS: Laati­mis­päi­vä­määrä: 16.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)                          

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori Petri Raivo

3 Varain­han­kinnan lahjoit­ta­ja­re­kis­terin vastuuhenkilö

hallinto- ja talous­johtaja Pia Hiltunen, puh. +358 40 743 6165, pia.hiltunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­henkilö varain­han­kinnan lahjoit­ta­ja­re­kis­teriin liitty­vissä asioissa

lasken­ta­pääl­likkö Anneli Liukkonen, puh. +358 50 311 9135, anneli.liukkonen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Rekis­terin käyttö­tar­koitus on kerätä Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön vaatimat tiedot Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun varain­han­kin­ta­kam­pan­jassa lahjoit­ta­neista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Varain­han­kinnan lahjoit­ta­ja­re­kis­te­ristä löytyy lahjoit­ta­jista seuraavia henkilötietoryhmiä:

Etunimi, sukunimi

Yritys, Y-tunnus tai henkilötunnus

Puhelin­numero, sähköpostiosoite

Lahjoi­tuksen summa euroina

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Lakisää­teisten tehtävien hoita­minen. Tietojen käsittely perustuu ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lakiin, rahan­ke­räys­lakiin (255/2006) ja valtio­neu­voston asetukseen rahan­ke­räyk­sistä (503/2006).

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Lahjoit­tajien tiedot kerätään sähköisen lahjoi­tus­lo­makkeen ja paperisen lahja­kirjan kautta.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Ei käytössä tässä yhteydessä.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Suoja­tulla sähköi­sellä lahjoi­tus­lo­mak­keella kerätyt tiedot säily­tetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun omalla palvelimella.

Järjes­telmään (WordPress) pääsy on rajattu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työteh­tävien mukai­sesti tietyille henki­löille. Järjes­telmän käyttö edellyttää henki­lö­koh­taista käyttä­jä­tun­nusta ja salasanaa. Käyttö­oi­keudet päättyvät henkilön työsuhteen päätyttyä ja siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjes­telmään ei myönnetä ulkopuo­lisia käyttä­jä­tun­nuksia. Palve­limet sijait­sevat kulun­val­vo­tussa lukitussa palve­lin­ti­lassa ja varmis­tukset tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja luovu­tetaan verot­ta­jalle, opetus­mi­nis­te­riölle sekä polii­si­hal­li­tuk­selle. Tietojen luovutus perustuu Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön varain­han­kinnan ohjeis­tukseen (OKM/2/500/2017) ja rahan­ke­räys­lakiin (255/2006). Tietoja luovu­tetaan rapor­toinnin yhtey­dessä em. tahoille. Maksu­palvelu tapahtuu Checkout Finland Oy järjes­telmän kautta.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Ei säännön­mu­kaisia tietojen luovu­tuksia EU:n tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Kirjan­pi­toai­neiston mukai­sesti 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.