Rekis­te­ri­se­loste: varain­han­kin­nan lahjoittajarekisteri

TIETOSUOJAILMOITUS: Laati­mis­päi­vä­määrä: 16.5.2018, muokattu 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)                          

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori Petri Raivo

3 Varain­han­kin­nan lahjoit­ta­ja­re­kis­te­rin vastuuhenkilö

hallinto- ja talous­joh­taja Pia Hiltu­nen, puh. +358 40 743 6165, pia.hiltunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilö varain­han­kin­nan lahjoit­ta­ja­re­kis­te­riin liit­ty­vissä asioissa

lasken­ta­pääl­likkö Anneli Liuk­ko­nen, puh. +358 50 311 9135, anneli.liukkonen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on kerätä Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön vaati­mat tiedot Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun varain­han­kin­ta­kam­pan­jassa lahjoit­ta­neista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Varain­han­kin­nan lahjoit­ta­ja­re­kis­te­ristä löytyy lahjoit­ta­jista seuraa­via henkilötietoryhmiä:

Etunimi, suku­nimi

Yritys, Y-tunnus tai henkilötunnus

Puhe­lin­nu­mero, sähköpostiosoite

Lahjoi­tuk­sen summa euroina

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­teis­ten tehtä­vien hoita­mi­nen. Tieto­jen käsit­tely perus­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­lu­la­kiin, rahan­ke­räys­la­kiin (255/2006) ja valtio­neu­vos­ton asetuk­seen rahan­ke­räyk­sistä (503/2006).

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Lahjoit­ta­jien tiedot kerä­tään sähköi­sen lahjoi­tus­lo­mak­keen ja pape­ri­sen lahja­kir­jan kautta.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Ei käytössä tässä yhteydessä.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Suoja­tulla sähköi­sellä lahjoi­tus­lo­mak­keella kerätyt tiedot säily­te­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun omalla palvelimella.

Järjes­tel­mään (WordPress) pääsy on rajattu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työteh­tä­vien mukai­sesti tietyille henki­löille. Järjes­tel­män käyttö edel­lyt­tää henki­lö­koh­taista käyt­tä­jä­tun­nusta ja sala­sa­naa. Käyt­tö­oi­keu­det päät­ty­vät henki­lön työsuh­teen päätyt­tyä ja siir­tyessä toisiin tehtä­viin. Järjes­tel­mään ei myön­netä ulko­puo­li­sia käyt­tä­jä­tun­nuk­sia. Palve­li­met sijait­se­vat kulun­val­vo­tussa luki­tussa palve­lin­ti­lassa ja varmis­tuk­set tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja luovu­te­taan verot­ta­jalle, opetus­mi­nis­te­riölle sekä polii­si­hal­li­tuk­selle. Tieto­jen luovu­tus perus­tuu Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön varain­han­kin­nan ohjeis­tuk­seen (OKM/2/500/2017) ja rahan­ke­räys­la­kiin (255/2006). Tietoja luovu­te­taan rapor­toin­nin yhtey­dessä em. tahoille. Maksu­pal­velu tapah­tuu Chec­kout Finland Oy järjes­tel­män kautta.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Ei sään­nön­mu­kai­sia tieto­jen luovu­tuk­sia EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Kirjan­pi­toai­neis­ton mukai­sesti 10 vuotta tili­kau­den päättymisestä.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.