Rekis­te­ri­se­loste: Whistleblower-ilmoituskanava

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 22.3.2023
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Ilmoi­tus­ka­na­van vastuuhenkilö

Mika Kettu­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt ilmoi­tus­ka­na­vaan liit­ty­vissä asioissa

Mika Kettu­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

Pia Haku­li­nen Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 793 601, pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään ilmoi­tus­ka­na­van kautta tulevan väärin­käy­tö­sil­moi­tuk­sen yhtey­dessä. Ilmoi­tuk­sen tekijä voi jättää ilmoi­tuk­sen yhtey­dessä henki­lö­tie­tonsa, tai tehdä ilmoi­tuk­sen anonyymisti.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ilmoi­tuk­sen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäi­seen ilmoi­tus­ka­na­vaan voi tehdä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työs­ken­te­levä henkilö.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­tei­sen velvoit­teen hoita­mi­nen ilmoit­ta­jan­suo­je­lu­lain (1171/2022) vaati­mus­ten mukaisesti.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 8 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseksi.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Henki­lö­tie­toja saavat käsi­tellä vain rekis­te­rin­pi­tä­jän nimeä­mät ilmoi­tuk­sen käsit­te­li­jät, joita sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus. Ilmoi­tuk­sen käsit­te­li­jät eivät saa luovut­taa ilmoit­ta­jan tietoja muille tahoille. Tietoja ei siir­retä ilmoi­tus­ka­na­vasta ulos muihin järjestelmiin.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tie­toja saavat käsi­tellä vain rekis­te­rin­pi­tä­jän nimeä­mät ilmoi­tuk­sen käsit­te­li­jät, joita sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus. Tiedot pysyvät Webro­po­lin tuot­ta­massa Case Mana­ge­ment Whist­le­blower-ilmoi­tus­ka­na­vassa. Ilmoit­ta­jan tietoja ei siir­retä järjes­tel­män ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Ilmoi­tuk­sen tieto­jen laki­sää­tei­nen säily­ty­saika on 5 vuotta. Henki­lö­tie­dot, joilla ei ole selvästi merki­tystä ilmoi­tuk­sen käsit­te­lyn kannalta, pois­te­taan ilman aihee­tonta viivästystä.

14 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

Rekis­te­röi­dyn oikeutta tutus­tua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoit­taa ilmoit­ta­jan­suo­je­lu­lain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on vält­tä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuk­sen paik­kansa pitä­vyy­den selvit­tä­mi­sen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­ta­jan henki­löl­li­syy­den suojaamiseksi.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei sovel­leta.