Rekis­te­ri­se­loste: Whistleblower-ilmoituskanava

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 22.3.2023
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Ilmoi­tus­ka­navan vastuuhenkilö

Mika Kettunen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt ilmoi­tus­ka­navaan liitty­vissä asioissa

Mika Kettunen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

Pia Hakulinen Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 793 601, pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Henki­lö­tietoja käsitellään ilmoi­tus­ka­navan kautta tulevan väärin­käy­tö­sil­moi­tuksen yhtey­dessä. Ilmoi­tuksen tekijä voi jättää ilmoi­tuksen yhtey­dessä henki­lö­tie­tonsa, tai tehdä ilmoi­tuksen anonyymisti.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ilmoi­tuksen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sisäiseen ilmoi­tus­ka­navaan voi tehdä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työsken­televä henkilö.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Lakisää­teisen velvoitteen hoita­minen ilmoit­ta­jan­suo­je­lulain (1171/2022) vaati­musten mukaisesti.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 8 mainit­tujen tehtävien hoitamiseksi.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen hoitaminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Henki­lö­tietoja saavat käsitellä vain rekis­te­rin­pi­täjän nimeämät ilmoi­tuksen käsit­te­lijät, joita sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus. Ilmoi­tuksen käsit­te­lijät eivät saa luovuttaa ilmoit­tajan tietoja muille tahoille. Tietoja ei siirretä ilmoi­tus­ka­na­vasta ulos muihin järjestelmiin.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tietoja saavat käsitellä vain rekis­te­rin­pi­täjän nimeämät ilmoi­tuksen käsit­te­lijät, joita sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus. Tiedot pysyvät Webro­polin tuotta­massa Case Management Whist­le­blower-ilmoi­tus­ka­na­vassa. Ilmoit­tajan tietoja ei siirretä järjes­telmän ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Ilmoi­tuksen tietojen lakisää­teinen säily­ty­saika on 5 vuotta. Henki­lö­tiedot, joilla ei ole selvästi merki­tystä ilmoi­tuksen käsit­telyn kannalta, poistetaan ilman aihee­tonta viivästystä.

14 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekis­te­röidyn oikeutta tutustua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoittaa ilmoit­ta­jan­suo­je­lulain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on välttä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuksen paikkansa pitävyyden selvit­tä­misen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­tajan henki­löl­li­syyden suojaamiseksi.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei sovelleta.