Rekisteriseloste: Whistleblower-ilmoituskanava

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laatimispäivämäärä: 22.3.2023
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Ilmoituskanavan vastuuhenkilö

Mika Kettunen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

4 Yhteyshenkilöt ilmoituskanavaan liittyvissä asioissa

Mika Kettunen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 250 623, mika.kettunen(at)karelia.fi

Pia Hakulinen Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 793 601, pia.hakulinen(at)karelia.fi

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään ilmoituskanavan kautta tulevan väärinkäytösilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksen tekijä voi jättää ilmoituksen yhteydessä henkilötietonsa, tai tehdä ilmoituksen anonyymisti.

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ilmoituksen Karelia-ammattikorkeakoulun sisäiseen ilmoituskanavaan voi tehdä Karelia-ammattikorkeakoulussa työskentelevä henkilö.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteisen velvoitteen hoitaminen ilmoittajansuojelulain (1171/2022) vaatimusten mukaisesti.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän kohdassa 8 mainittujen tehtävien hoitamiseksi.

10 Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Oman henkilökunnan osalta palvelussuhteen hoitaminen.

11 Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja saavat käsitellä vain rekisterinpitäjän nimeämät ilmoituksen käsittelijät, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Ilmoituksen käsittelijät eivät saa luovuttaa ilmoittajan tietoja muille tahoille. Tietoja ei siirretä ilmoituskanavasta ulos muihin järjestelmiin.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja saavat käsitellä vain rekisterinpitäjän nimeämät ilmoituksen käsittelijät, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot pysyvät Webropolin tuottamassa Case Management Whistleblower-ilmoituskanavassa. Ilmoittajan tietoja ei siirretä järjestelmän ulkopuolelle.

13 Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoituksen tietojen lakisääteinen säilytysaika on 5 vuotta. Henkilötiedot, joilla ei ole selvästi merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivästystä.

14 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekisteröidyn oikeutta tutustua omiin tietoihinsa voidaan rajoittaa ilmoittajansuojelulain 31 §:n mukaisesti, mikäli se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei sovelleta.