Rekis­te­ri­se­loste: Work­seed harjoitteluympäristö

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE, laati­mis­päi­vä­määrä: 14.9.2023

EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Work­see­din vastuuhenkilö

Muutos­koor­di­naat­tori Anna-Riitta Mikko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 533 5514, anna.mikkonen(at)karelia.fi

4. Yhteys­hen­ki­löt Work­see­diin liit­ty­vissä asioissa

Muutos­koor­di­naat­tori Anna-Riitta Mikko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 533 5514, anna.mikkonen(at)karelia.fi

Koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laati­kai­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 535 2697, tarja.laatikainen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Work­seed toimii Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun harjoit­te­lu­ym­pä­ris­tönä. Ympä­ris­töstä löyty­vät harjoit­te­lun tavoit­teet, tehtä­vät ja ohjeet sekä arvioin­nit koulutusvastuittain.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun harjoit­te­lu­to­teu­tuk­selle hyväk­sy­tyt opis­ke­li­jat. Opis­ke­lija itse ilmoit­tau­tuu harjoit­te­lu­jak­solle. Harjoit­te­lun ohjaa­jat ja opet­ta­jat sekä pääkäyt­tä­jät, joilla on oikeus lisätä opet­ta­jia. Opis­ke­li­jat liit­tä­vät työelämäohjaajan.

Opis­ke­li­joista siir­ty­viä tietoja ovat etunimi, suku­nimi, käyt­tä­jä­tun­nus, sähkö­pos­tio­soite. Tiedot siir­ty­vät Peppi-järjes­tel­mästä opin­to­jak­soon ilmoit­tau­tu­mi­sen perus­teella. Lisäksi hänet on ohjeis­tettu itse ilmoit­ta­maan oman puhe­lin­nu­me­ronsa. Sote-alalla opis­ke­li­jaa pyyde­tään kerto­maan omaa työhis­to­ri­aansa. Työelä­mä­oh­jaa­jista opis­ke­lija vie järjes­tel­mään etuni­men, suku­ni­men, sähkö­pos­tio­soit­teen sekä puhe­lin­nu­me­ron. Opet­ta­jien osalta järjes­tel­män pääkäyt­täjä vie etuni­men, suku­ni­men, käyt­tä­jä­tun­nuk­sen sekä puhelinnumeron.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­teis­ten velvoit­tei­den hoita­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain (932/2014) nojalla. Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään opis­ke­li­jan opetus­suun­ni­tel­man mukai­sissa opin­toi­hin liit­ty­vissä harjoitteluissa.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 8 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseksi.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu

Kare­lian henki­lös­tön osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Järjes­tel­män toimit­taja Work­seed Oy yllä­pi­tää palve­lua. Toimit­ta­jan kanssa on solmittu palve­luso­pi­mus, jossa määri­tel­lään osapuol­ten vastuut ja velvol­li­suu­det henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä. Palve­lun­tar­joaja on sitou­tu­nut noudat­ta­maan riit­tä­viä tekni­siä ja orga­ni­sa­to­ri­sia suojaus­toi­mia. Kare­liassa käyt­tö­oi­keu­det on rajattu koulu­tus­vas­tuit­tain vastuu­hen­ki­löi­hin sekä järjes­tel­män pääkäyt­tä­jiin. Pääkäyt­tä­jät jakavat käyt­tö­oi­keu­det Kare­lian opetushenkilöstölle.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Tekni­nen tuki Work­see­din päässä. Jokai­sessa koulu­tus­vas­tuussa on nimetty erik­seen vastuu­hen­kilö, joka näkee oman koulu­tus­vas­tuunsa harjoit­te­lut. Lisäksi Kare­lian järjes­tel­män pääkäyt­tä­jillä on pääsy kunkin koulu­tus­vas­tuun harjoitteluihin.

13.Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Tietoja säily­te­tään opis­ke­li­jan opis­ke­luoi­keu­den voimas­sao­lon ajan jälkeen kaksi vuotta. Tiedot pois­te­taan järjes­tel­mästä manu­aa­li­sesti lukuvuosittain.

14. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei käytetä.