Rekis­te­ri­se­loste: Workseed harjoitteluympäristö

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE, laati­mis­päi­vä­määrä: 14.9.2023

EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Workseedin vastuuhenkilö

Muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 533 5514, anna.mikkonen(at)karelia.fi

4. Yhteys­hen­kilöt Workseediin liitty­vissä asioissa

Muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 533 5514, anna.mikkonen(at)karelia.fi

Koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laati­kainen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 535 2697, tarja.laatikainen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Workseed toimii Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun harjoit­te­lu­ym­pä­ristönä. Ympäris­töstä löytyvät harjoit­telun tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä arvioinnit koulutusvastuittain.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun harjoit­te­lu­to­teu­tuk­selle hyväk­sytyt opiske­lijat. Opiskelija itse ilmoit­tautuu harjoit­te­lu­jak­solle. Harjoit­telun ohjaajat ja opettajat sekä pääkäyt­täjät, joilla on oikeus lisätä opettajia. Opiske­lijat liittävät työelämäohjaajan.

Opiske­li­joista siirtyviä tietoja ovat etunimi, sukunimi, käyttä­jä­tunnus, sähkö­pos­tio­soite. Tiedot siirtyvät Peppi-järjes­tel­mästä opinto­jaksoon ilmoit­tau­tu­misen perus­teella. Lisäksi hänet on ohjeis­tettu itse ilmoit­tamaan oman puhelin­nu­me­ronsa. Sote-alalla opiske­lijaa pyydetään kertomaan omaa työhis­to­ri­aansa. Työelä­mä­oh­jaa­jista opiskelija vie järjes­telmään etunimen, sukunimen, sähkö­pos­tio­soitteen sekä puhelin­nu­meron. Opettajien osalta järjes­telmän pääkäyttäjä vie etunimen, sukunimen, käyttä­jä­tun­nuksen sekä puhelinnumeron.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Lakisää­teisten velvoit­teiden hoita­minen ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) nojalla. Henki­lö­tietoja käsitellään opiske­lijan opetus­suun­ni­telman mukai­sissa opintoihin liitty­vissä harjoitteluissa.

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 8 mainit­tujen tehtävien hoitamiseksi.

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu

Karelian henki­löstön osalta palve­lus­suhteen hoitaminen.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Järjes­telmän toimittaja Workseed Oy ylläpitää palvelua. Toimit­tajan kanssa on solmittu palve­luso­pimus, jossa määri­tellään osapuolten vastuut ja velvol­li­suudet henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä. Palve­lun­tar­joaja on sitou­tunut noudat­tamaan riittäviä teknisiä ja organi­sa­to­risia suojaus­toimia. Kareliassa käyttö­oi­keudet on rajattu koulu­tus­vas­tuittain vastuu­hen­ki­löihin sekä järjes­telmän pääkäyt­täjiin. Pääkäyt­täjät jakavat käyttö­oi­keudet Karelian opetushenkilöstölle.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tekninen tuki Workseedin päässä. Jokai­sessa koulu­tus­vas­tuussa on nimetty erikseen vastuu­henkilö, joka näkee oman koulu­tus­vas­tuunsa harjoit­telut. Lisäksi Karelian järjes­telmän pääkäyt­tä­jillä on pääsy kunkin koulu­tus­vastuun harjoitteluihin.

13.Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Tietoja säily­tetään opiske­lijan opiske­luoi­keuden voimas­saolon ajan jälkeen kaksi vuotta. Tiedot poistetaan järjes­tel­mästä manuaa­li­sesti lukuvuosittain.

14. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei käytetä.