Saavutettavuussuunnitelma

Saavutettavuuden kokonaisuus ja osakokonaisuudet: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri, Johtaminen, Fyysinen ympäristö, Digitaalinen saavutettavuus, Opetus ja oppiminen, Tuki ja ohjaus, viestintä sekä opiskelijavalinnat.

Saavutettavuuden tilanne ja edistäminen Kareliassa 2022-2024

  1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  2. Johtaminen
  3. Fyysinen ympäristö
  4. Digitaalinen saavutettavuus
  5. Opetus ja oppiminen
  6. Tuki ja ohjaus
  7. Viestintä
  8. Opiskelijavalinnat

Johdanto

Kaikki Suomen korkeakoulut laativat saavutettavuussuunnitelman vuonna 2022. Suunnitelmien laadinnan pohjana on vuonna 2021 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys: Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021).

Tässä julkaisussa on esitetty tavoitteita ja linjauksia saavutettavuuden edistämiseksi kaikkien korkeakoulussa toimivien, mutta erityisesti aliedustettuihin ja vähemmistöryhmiin kuuluvien osalta.

Saavutettavuuden tarkastelun taustatekijöinä on käytetty perhetaustaa, korkeakoulutuksen alueellista saavutettavuutta, sukupuolen mukaan eriytymistä, maahanmuuttotaustaisuutta, toimintarajoitteisuutta tai vammaisuutta, kuulumista kielelliseen tai kulttuuriseen vähemmistöön, erilaista oppijuutta sekä kuulumista seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöön.

Karelian suunnitelman jäsennyksenä käytetään valtakunnallisessa OHO-hankkeessa kehitettyä saavutettavuuskriteeristöä (Esteetöntä opiskelua korkeakouluissa –verkosto 2019).

Kriteeristön osa-alueet

– Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
– Johtaminen
– Fyysinen ympäristö
– Digitaalinen saavutettavuus
– Opetus ja oppiminen
– Tuki- ja ohjaus
– Viestintä
– Opiskelijavalinnat

Suunnitelmassa kuvataan Karelian saavutettavuuden nykytilaa sekä toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi vuosina 2022–2024. Suunnitelma päivitetään vuonna 2024 seuraavalle tavoitesopimuskaudelle 2025–2028.

Karelian saavutettavuussuunnitelma on laadittu korkeakouluyhteisöä osallistavana prosessina.  Valmistelutyötä on tehty yhteistyössä suunnitelman eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaa työstettiin yhdessä henkilöstön kanssa henkilöstökokouksessa. Opiskelijoiden osalta valmistelutyö toteutui yhteistyössä opiskelijakunta POKAn hallituksen ja edustajiston sekä opiskelijaryhmien vastuuhenkilöiden (VIP-opiskelijat) kanssa.  

Tässä suunnitelmassa kootaan yhteen saavutettavuuteen liittyvät jo käynnissä olevat suunnitelmat ja toimintamallit. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa ja ammattikorkeakoulun eettiset periaatteet tuodaan esille muun muassa henkilöstön perehdytyksessä. Aktiivisen välittämisen malli sisältää työkalut syrjintään ja häirintään puuttumiseksi sekä henkilöstölle että opiskelijoille.  Karelian ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelmassa asiaa käsitellään opetuksen ja opiskelun kannalta. Opiskelijakunnan ja Karelian välisissä säännöllisissä tapaamisissa on jo vuosien ajan käyty läpi esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia sekä linjattu siihen liittyviä kehittämistoimia.


1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri

(Vastuuhenkilö Jaana Tolkki, henkilöstöpäällikkö)

Kriteerit

– Korkeakoulun ilmapiiri tukee yhdenvertaisuutta
– Korkeakoulussa tuetaan ja edistetään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta
– Opiskelijoiden yksilöllisyys ja moninaisuus otetaan huomioon ja opiskelijoista välitetään
– Opiskelijat voivat vaikuttaa omaan opiskeluunsa sekä oman korkeakoulunsa opiskeluun ja toimintaan
– Opiskelijoiden ja henkilöstön mielipidettä kuunnellaan ja heitä kannustetaan aktiivisuuteen
– Saavutettavuudesta ja esteettömyydestä käydään keskustelua korkeakoulussa

Nykytila

Kareliassa on säännöllisesti arvioitava ja päivitettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Karelia on ollut syrjinnästä vapaa alue vuodesta 2011. Opiskelijoiden moninaisuutta huomioidaan monilla tavoin. Yhteisöllisyys ja sen vahvistaminen ovat olleet jo kauan Karelian keskeisiä tavoitteita. Saavutettavuuden ja esteettömyyden eri osa-alueista ei kuitenkaan käydä systemaattisesti ja säännöllisesti keskustelua Kareliassa kaikkien saavutettavuuden osa-alueiden kannalta. Korona-pandemia ja maailmantilanteen muutokset ovat vaikuttaneet Karelian yhteisöllisyyteen.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023Toimenpiteet 2024
Karelian korkeakouluyhteisön kaikki jäsenet ovat tietoisia saavutettavuuden eri osa-alueisiin liittyvistä linjauksista ja toimintatavoista mukaan lukien epäkohtiin puuttumisesta.– Saavutettavuuden eri osa-alueiden vuorovaikutteinen ja vaiheistettu käsittely (4 osa-aluetta).
– Saavutettavuussuunnitelman sisällyttäminen opintojen orientaatiovaiheeseen kaikilla aloittavilla opiskelijoilla ja uuden henkilöstön perehdytykseen.
– Saavutettavuuden eri osa-alueiden vuorovaikutteinen ja vaiheistettu käsittely (4 osa-aluetta).  
Kaksi opiskelijaa kävelee Tikkarinteen kampuksen rappusissa.

2. Johtaminen

(Vastuuhenkilö Petri Raivo, rehtori)

Kriteerit

– Korkeakoulun johto on virallisella tasolla sitoutunut edistämään saavutettavaa korkeakoulutusta
– Korkeakoulun johto on sitoutunut edistämään saavutettavuutta käytännössä
– Korkeakoulun käytännöt ovat läpinäkyviä ja avoimia

Nykytila

Saavutettavuutta ei ole huomioitu Karelian strategiassa selvästi sanoitettuna. Saavutettavuuteen ja esteettömyyden liittyvien vastuiden määrittely vaatii täsmentämistä. Johto on sitoutunut edistämään saavutettavuutta. Uuden henkilöstön perehdyttämisessä ei systemaattisesti huomioida saavuttavuuden ja esteettömyyden näkökulmia. Opiskelijoiden moninaisuus ja yhdenvertaisuus huomioidaan kaikilla tasoilla.

Henkilöstölle on joidenkin teemojen osalta järjestetty koulutusta ja valmennusta. Saavutettavuuden toteutumisen arviointi ei ole systemaattista. Kareliassa toimitaan johdonmukaisesti strategian ja arvojen mukaisesti, mutta viestinnässä strategiset valinnat korostuvat.  Karelian käytännöt ovat läpinäkyviä ja avoimia. Menettelytavat ja ohjeistukset ovat henkilöstön tiedossa siltä osin kuin ne on sovittu.

Karelian rehtori Petri Raivo seisoo oppilaitoksen käytävällä.
Tavoitetila  Toimenpiteet 2023Toimenpiteet 2024
Kareliassa on selvästi sovitut esteettömyyden ja saavutettavuuden periaatteet, jotka ohjaavat käytännössä korkeakoulun johtamista ja toimintaa. Asiaan liittyvät vastuut on määritelty ja periaatteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.– Vastuuhenkilöiden nimeäminen.
– Saavutettavuuden ja esteettömyyden teemojen kytkeminen osaksi laadunhallintaa ja toiminnanohjausta.
– Valmennusta johdolle ja lähijohtajille esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.
– Toteutumisen arvioinnissa käytettävien mittarien määrittely.  
– Saavutettavuuden toteutumisen arviointi ja kehittäminen arviointitiedon pohjalta.

3. Fyysinen ympäristö

(Vastuuhenkilö Jouni Varis, turvallisuuspäällikkö)

Kriteerit

– Korkeakoulun fyysinen ympäristö (ulkotilat, rakennukset, tilat ja kalustus) on saavutettava ja esteetön
– Tieto korkeakoulun fyysisen ympäristön saavutettavuudesta löytyy julkisilta verkkosivuilta
– Korkeakoululla on käytännöt, joilla varmistetaan, että henkilöstö tietää opetus- ja muiden tilojen esteettömyydestä ja sijainnista
– Fyysinen esteettömyys otetaan huomioon korkeakoulun pelastussuunnitelmassa

Nykytila

Karelian kaikki toimitilat on rakennettu ja remontoitu korkeakoulun tarpeisiin viimeisten 15 vuoden aikana. Fyysisen ympäristön saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmat on huomioitu remonttien yhteydessä sekä toimitilojen yhteydessä että ulkotiloissa. Kaikkiin tiloihin pääsy ei ole kuitenkaan vielä esteetöntä. Fyysistä ympäristöä on kehitetty jatkuvasti myös suurten peruskorjausten välillä. Sukupuolineutraaleja wc-tiloja on molemmilla kampuksella ja niiden määrää lisätään tulevien peruskorjausten yhteydessä. Fyysisen ympäristön saavutettavuuden ja esteettömyyden viestintä kampuksilla, korkeakouluyhteisössä ja verkkosivuilla on puutteellista. Fyysistä esteettömyyttä ja saavutettavuutta ei ole huomioitu pelastussuunnitelmassa.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023Toimenpiteet 2024
Karelian fyysinen toimintaympäristö on saavutettava ja esteetön.   Korkeakouluyhteisössä on tieto tilojen esteettömyydestä ja sijainnista. Asiasta on viestitty selkeästi kampuksilla, yhteisössä ja verkkosivuilla.– Wärtsilä-kampukselle rakennetaan sukupuolineutraaleja wc-tiloja peruskorjauksen yhteydessä.
– Tilojen esteettömyyteen ja saavuttavuuteen liittyvä tieto opiskelijoiden Pakki-portaaliin, Karelia-intraan ja Karelian verkkosivuille.
– Fyysisen esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmat kirjataan pelastussuunnitelmaan.  
– Toimitilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvä jatkuva kehittäminen remonttien yhteydessä.
– Saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvän visuaalisen ja virtuaalisen opastuksen kehittäminen.  

4. Digitaalinen saavutettavuus

(Vastuuhenkilö Minna Rokkila, opetusteknologia-asiantuntija)

Kriteerit

– Digitaaliset oppimisympäristöt ja opetusmateriaalit ovat saavutettavia
– Opetushenkilöstö saa perehdytyksen saavutettavuusvaatimuksista ja heitä tuetaan niiden soveltamisessa käytäntöön
– Opiskelijat saavat riittävän perehdytyksen ja tuen digitaalisten oppimisympäristöjen ja opetusmateriaalien käyttöön
– Korkeakoulun verkkosisällöt (esim. Intranet) ovat saavutettavia ja niiden käytettävyys on hyvä
– Opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta digitaalisten oppimisympäristöjen ja verkkosisältöjen saavutettavuudesta ja palaute on vaikuttavaa
– Digitaalista saavutettavuutta kehitetään määrätietoisesti
TavoitetilaToimenpiteet 2023 Toimenpiteet 2024  
Digitaaliset oppimisympäristöt ja opintosisällöt ovat digitaalisesti ja pedagogisesti saavutettavia.– Yhtenäiset ja saavutettavat rakenteet Moodleen. Koulutusten ja tuen järjestäminen opetushenkilöstölle opintojaksojen mallipohjien käyttöönotossa.
– Opettajille kysely opetuskäytössä olevien järjestelmien ja digitaalisten apuvälineiden käytöstä.  
– Opetuksessa käytettävät videot tuotetaan tekstitettynä saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.
– Opettajille systemaattinen koulutus digitaalisten järjestelmien ja apuvälineiden käytöstä kartoituksen perusteella.  

5. Opetus ja oppiminen

(Vastuuhenkilö Marjo Nenonen, koulutuksen kehittämispäällikkö)

Kriteerit

– Opetushenkilöstöllä on riittävä osaaminen saavutettavan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen
– Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä
– Oppimisympäristöt ja opetusmateriaalit ovat saavutettavia ja tarkoituksenmukaisia
– Opiskelijat saavat tukea opiskelutaitojensa kehittämiseen
– Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS)
– Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja monenlaisille oppijoille soveltuvia arviointimenetelmiä
– Saavutettavuus on huomioitu korkeakouluharjoittelussa ja työnantajien kanssa tehtävässä yhteistyössä

Nykytila

Karelian koulutuksen toteutuksen periaatteet on määritelty tutkintosäännössä, koulutuksen prosessikuvauksissa, ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelmassa, opetus- ja toteutussuunnitelmissa sekä Peda-akatemian sivustolla. Karelian opetuksessa ja arvioinnissa huomioidaan erilaisia oppijoita ja heitä tuetaan opiskelutaitojen kehittämisessä. Huomiointi ei ole kuitenkaan systemaattista koko korkeakoulussa. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Opettajatuutorit ja opinto-ohjaajat tapaavat opiskelijat säännöllisesti ja yksilöllinen ohjaus varmistetaan kehityskeskusteluissa suunnitelman mukaan. Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta harjoitteluissa.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023Toimenpiteet 2024
Kareliassa on yhteinen ymmärrys saavutettavan pedagogiikan periaatteista.  Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan erilaisia opiskelijoita.– Karelian saavutettavan pedagogiikan periaatteiden määrittely osallistavana prosessina.
– Saavutettavuuden näkökulman sisällyttäminen opiskelijapalautekyselyihin.
– Peda-akatemian systemaattinen hyödyntäminen osana digipedagogiikan osaamisen edistämisessä.
– Arvioinnin monipuolistamiseen liittyvät työpajat opetushenkilöstölle.
– Saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen monimuoto- ja verkko-opiskelussa.
– Opiskelutaitojen systemaattinen kartoittaminen kaikilta aloittavilta opiskelijoilta ja tukitoimenpiteiden kehittäminen tarpeiden pohjalta.
Opetustilanne, jossa opettaja neuvoo yhtä naisopiskelijaa.

6. Tuki ja ohjaus

(Vastuuhenkilöt Päivi Putkuri ja Janne Väätäinen, opinto-ohjaajat)

Kriteerit

– Opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kaikissa opintojensa vaiheissa
– Opiskelija saa tukea ja tietoa opintojensa suunnitteluun
– Opiskelijalla on mahdollisuus saada yksilöllisiä järjestelyjä koko opiskelunsa ajan
– Opetushenkilöstön ja tukipalveluiden yhteistyö edistää korkeakoulun saavutettavuutta
– Saavutettavuus on huomioitu kansainvälisessä harjoittelussa ja opiskelijavaihdossa
– Korkeakoulu tarjoaa riittävästi opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluita
– Korkeakoulujen ylioppilaskunnat ja opiskelijajärjestöt tukevat saavutettavuuden edistämistä
– Saavutettavuus otetaan huomioon korkeakoulun kirjaston palveluissa

Nykytila

Kareliassa on päivitetty ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelma, jonka mukaisesti toimitaan eri koulutuksissa ja opintojen eri vaiheissa. Tällä hetkellä panostetaan erityisesti opintojen loppuvaiheen ohjaukseen sekä valmistumisen ja työllistymisen tukemiseen. Opiskelijapalautteen perusteella Karelian tukipalvelut toimivat kansallisesti vertailtuna erittäin hyvin. Opiskelijat saavat tukea ja tietoa opintojen suunnitteluun. Opiskelijoiden erityisen tuen prosessi on päivitetty ja opettajat on perehdytetty uuteen toimintamalliin. Opiskelijoiden hyvinvointipalveluja on systemaattisesti kehitetty ja vahvistettu tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa. Saavutettavuuden vaatimukset on huomioitu hyvin kirjaston suunnitelmissa ja opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta kirjastopalvelujen käytössä. Kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille on tarvittaessa tarjolla yksilöllistä ohjausta sekä taloudellista lisätukea kv-vaihdon rahoitusohjelmista.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023 Toimenpiteet 2024
Karelian opiskelijoilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada tarpeitaan vastaavia tukipalveluja ja opetusjärjestelyjä. Erityisesti huomioidaan kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet.– Yksilöllisen ohjauksen vahvistaminen ja tuki opintojen alkuvaiheessa kieliopinnoissa, matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa ja digitaidoissa.
– Työpajat opettajille erilaisten oppijoiden kohtaamiseen. Opettajatuutoreiden kouluttaminen saavutettavuusasioissa.
– Ohjaus- ja hyvinvointipalvelujen visuaalisen palvelukartan rakentaminen.
– S2-opiskelijoiden oppimisen tukeen ja kielipainotteiseen ohjaukseen luodaan ohjeistus henkilöstölle.
– Opiskelijan yksilölliset S2 -tarpeet huomiointi henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).
– Uraohjausprosessin selkiyttäminen.  
– Ennen opintojen alkua toteutuvan ohjauksen ja opintovalmiuden kehittäminen yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa.  
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä Karelian luokkahuoneessa.

7. Viestintä

(Vastuuhenkilö Ville Kivihalme, viestintäpäällikkö)

Kriteerit

– Korkeakoulun viestintä edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta
– Korkeakoulun henkilöstön viestintä on saavutettavaa
– Saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivujen suunnittelussa, materiaalien julkaisemisessa ja sosiaalisen median käytössä
– Viestinnän strategisessa suunnittelussa ja ohjeistuksessa otetaan huomioon saavutettavuus
– Henkilöstöllä on riittävät resurssit ja voimavarat saavutettavan viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen

Nykytila

Karelian viestintä on kokonaisuutena saavutettavaa sekä yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevaa. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Vieraskielisen henkilöstön suomen kielen kehittymistä tuetaan. Viestintä tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, tärkeimmät asiat viestitään opiskelijoille myös englanniksi.  Saavutettavuuden kaikkiin osa-alueisiin liittyvä viestintä ei ole systemaattista. Saavutettavuuteen liittyvistä asioista käydään keskustelua Kareliassa.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023 Toimenpiteet 2024
Viestintä Kareliassa on opiskelijoiden ja henkilöstön moninaisuuden huomioivaa. Myös ulkoisessa viestinnässä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset.              – Linjataan Karelian kaksikielisen viestinnän periaatteet.
– Kartoitetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet selkokielisyydessä ja englanninkielisessä viestinnässä. 
– Järjestetään henkilöstölle saavutettavaan viestintään liittyviä viestintäklinikkoja.
– Kv-kumppanikorkeakouluille ja kumppaneille tiedottaminen Karelian saavutettavuudesta  
– Järjestetään henkilöstölle valmennusta saavutettavaan viestintään, selkosuomenkielisyyteen ja englanninkieliseen viestintään.
– Järjestetään henkilöstölle saavutettavaan viestintään liittyviä viestintäklinikkoja.  
Mies pitää käsissään puhelinta ja siitä on animoitu erilaisia viestintään liittyviä värikkäitä kuvioita.

8. Opiskelijavalinnat

(Vastuuhenkilö Pirjo Uusoksa, opiskelijapalvelujen päällikkö)

Kriteerit

– Korkeakoulun opiskelijavalintaprosessi toteutuu saavutettavalla tavalla
– Opiskelijavalintaa koskevat tiedot ovat hakijalle saavutettavia
– Yksilöllisiä järjestelyitä tarvitsevat hakijat huomioidaan valintakoejärjestelyissä
– Opiskelijavalinnan tulokset ovat saavutettavassa muodossa

Nykytila

Opiskelijavalinta tapahtuu 1) valtakunnallisen yhteishaun kautta, joita järjestetään kolme kertaa vuodessa ja 2) erillishaun perusteella. Karelian opiskelijavalintaprosessit toteutetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten käytäntöjen mukaisesti ja saavutettavalla tavalla. Karelia on mukana valtakunnallisessa haku- ja valintajärjestelmään liittyvässä kehittämistyössä eri työryhmissä. Saavuttavuuteen liittyvää tieto ei ole helposti saatavilla opiskelupaikkaa hakeville tai sitä harkitseville.

Tavoitetila  Toimenpiteet 2023 Toimenpiteet 2024
Karelian opiskelijavalinnan valtakunnallisen yhteishaun, erillishaun sekä avoimen ammattikorkeakoulun ja korkeakoulujen yhteistyöopintoihin hakeutumisen kaikissa vaiheissa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset.  – Saavutettavuuteen liittyviä asioita liitetään hakijoille suunnatun viestinnän yhteyteen Karelia www-sivuille.
– Varmistetaan työaikavaraukset luontevasti amk-valintakokeisiin liittyville työntekijöille.
– Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta ja opintoihin ilmoittautuminen on selkeää ja opintojen aloitus on sujuvaa.
– Korkeakoulujen yhteisen ristiinopiskelupalvelun (RIPA) käyttöönotto.
– Varmistetaan työaikavaraukset luontevasti amk-valintakokeisiin liittyville työntekijöille. Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen erillishaun aloituspaikkoja lisääminen.
– Ristiinopiskelupalvelun käytön vakiinnuttaminen. 
Karelian Wärtsilän kampuksen pääovi, jonka edessä on paljon polkupyöriä.

Suunnitelman toteuttaminen ja toteuttamisen arviointi

Vararehtori vastaa suunnitelman toteuttamisesta kokonaisuutena. Kunkin osa-alueen vastuuhenkilöt vastaavat suunnitelman toteuttamisesta omalla osa-alueellaan ja jokainen Karelian työntekijä ottaa suunnitelman tavoitteet huomioon omassa työssään. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain johdon katselmuksen yhteydessä.

Lähteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2021. Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35. Lue julkaisu tästä.

Esteetöntä opiskelua korkeakouluissa -verkosto. 2019. Saavutettavuuskriteeristö. Väline korkeakoulun saavutettavuuden arviointiin. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -hankkeen loppuraportti.
Lue julkaisu tästä.