Saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma

Kuvio saavutettavuuden kokonaisuudesta. Siinä keskellä on saavutettavuus ja ympärillä osakokonaisuudet: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri, Johtaminen, Fyysinen ympäristö, Digitaalinen saavutettavuus, Opetus ja oppiminen, Tuki ja ohjaus, viestintä sekä viimeisenä kahdeksasta opiskelijavalinnat.

Johdanto

Kaikki Suomen korkea­koulut laativat saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telman vuonna 2022. Suunni­telmien laadinnan pohjana on vuonna 2021 julkaistu opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön selvitys: Kohti saavu­tet­ta­vampaa korkea­kou­lu­tusta ja korkea­koulua (Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö 2021). 

Tässä julkai­sussa on esitetty tavoit­teita ja linjauksia saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi kaikkien korkea­kou­lussa toimivien, mutta erityi­sesti aliedus­tet­tuihin ja vähem­mis­tö­ryhmiin kuuluvien osalta. 

Saavu­tet­ta­vuuden tarkas­telun tausta­te­ki­jöinä on käytetty perhe­taustaa, korkea­kou­lu­tuksen alueel­lista saavu­tet­ta­vuutta, sukupuolen mukaan eriyty­mistä, maahan­muut­to­taus­tai­suutta, toimin­ta­ra­joit­tei­suutta tai vammai­suutta, kuulu­mista kielel­liseen tai kulttuu­riseen vähem­mistöön, erilaista oppijuutta sekä kuulu­mista seksu­aa­liseen tai sukupuolivähemmistöön.

Karelian suunni­telman jäsen­nyksenä käytetään valta­kun­nal­li­sessa OHO-hankkeessa kehitettyä saavu­tet­ta­vuus­kri­tee­ristöä (Estee­töntä opiskelua korkea­kou­luissa –verkosto 2019). 

Kritee­ristön osa-alueet

– Arvot, asenteet ja toimin­ta­kult­tuuri
– Johta­minen
– Fyysinen ympäristö
– Digitaa­linen saavu­tet­tavuus
– Opetus ja oppiminen
– Tuki- ja ohjaus
– Viestintä
– Opiske­li­ja­va­linnat

Suunni­tel­massa kuvataan Karelian saavu­tet­ta­vuuden nykytilaa sekä toimen­piteet saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi vuosina 2022–2024. Suunni­telma päivi­tetään vuonna 2024 seuraa­valle tavoi­te­so­pi­mus­kau­delle 2025–2028.

Karelian saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma on laadittu korkea­kou­lu­yh­teisöä osallis­tavana prosessina.  Valmis­te­lu­työtä on tehty yhteis­työssä suunni­telman eri osa-alueiden vastuu­hen­ki­löiden ja asian­tun­ti­joiden kanssa. Suunni­telmaa työstettiin yhdessä henki­löstön kanssa henki­lös­tö­ko­kouk­sessa. Opiske­li­joiden osalta valmis­te­lutyö toteutui yhteis­työssä opiske­li­ja­kunta POKAn halli­tuksen ja edusta­jiston sekä opiske­li­ja­ryhmien vastuu­hen­ki­löiden (VIP-opiske­lijat) kanssa. 

Tässä suunni­tel­massa kootaan yhteen saavu­tet­ta­vuuteen liittyvät jo käynnissä olevat suunni­telmat ja toimin­ta­mallit. Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­nä­kö­kulma huomioidaan kaikessa toimin­nassa ja ammat­ti­kor­kea­koulun eettiset periaatteet tuodaan esille muun muassa henki­löstön pereh­dy­tyk­sessä. Aktii­visen välit­tä­misen malli sisältää työkalut syrjintään ja häirintään puuttu­mi­seksi sekä henki­lös­tölle että opiske­li­joille.  Karelian ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­massa asiaa käsitellään opetuksen ja opiskelun kannalta. Opiske­li­ja­kunnan ja Karelian välisissä säännöl­li­sissä tapaa­mi­sissa on jo vuosien ajan käyty läpi esteet­tö­myyteen ja saavu­tet­ta­vuuteen liittyviä näkökulmia sekä linjattu siihen liittyviä kehittämistoimia.


1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri 

(Vastuu­henkilö Jaana Tolkki, henkilöstöpäällikkö)

Kriteerit

– Korkea­koulun ilmapiiri tukee yhden­ver­tai­suutta
– Korkea­kou­lussa tuetaan ja edistetään yhtei­söl­li­syyttä ja yhteen­kuu­lu­vuutta
– Opiske­li­joiden yksilöl­lisyys ja moninaisuus otetaan huomioon ja opiske­li­joista välitetään
– Opiske­lijat voivat vaikuttaa omaan opiske­luunsa sekä oman korkea­kou­lunsa opiskeluun ja toimintaan
– Opiske­li­joiden ja henki­löstön mieli­pi­dettä kuunnellaan ja heitä kannus­tetaan aktii­vi­suuteen
– Saavu­tet­ta­vuu­desta ja esteet­tö­myy­destä käydään keskus­telua korkeakoulussa

Nykytila

Kareliassa on säännöl­li­sesti arvioitava ja päivi­tettävä tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma. Karelia on ollut syrjin­nästä vapaa alue vuodesta 2011. Opiske­li­joiden moninai­suutta huomioidaan monilla tavoin. Yhtei­söl­lisyys ja sen vahvis­ta­minen ovat olleet jo kauan Karelian keskeisiä tavoit­teita. Saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden eri osa-alueista ei kuitenkaan käydä syste­maat­ti­sesti ja säännöl­li­sesti keskus­telua Kareliassa kaikkien saavu­tet­ta­vuuden osa-alueiden kannalta. Korona-pandemia ja maail­man­ti­lanteen muutokset ovat vaikut­taneet Karelian yhteisöllisyyteen.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023Toimen­piteet 2024
Karelian korkea­kou­lu­yh­teisön kaikki jäsenet ovat tietoisia saavu­tet­ta­vuuden eri osa-alueisiin liitty­vistä linjauk­sista ja toimin­ta­ta­voista mukaan lukien epäkohtiin puuttumisesta.– Saavu­tet­ta­vuuden eri osa-alueiden vuoro­vai­kut­teinen ja vaiheis­tettu käsittely (4 osa-aluetta).
– Saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telman sisäl­lyt­tä­minen opintojen orien­taa­tio­vai­heeseen kaikilla aloit­ta­villa opiske­li­joilla ja uuden henki­löstön perehdytykseen.
– Saavu­tet­ta­vuuden eri osa-alueiden vuoro­vai­kut­teinen ja vaiheis­tettu käsittely (4 osa-aluetta). 
Kaksi opiskelijaa kävelee Tikkarinteen kampuksen rappusissa.

2. Johta­minen

(Vastuu­henkilö Petri Raivo, rehtori)

Kriteerit

– Korkea­koulun johto on viral­li­sella tasolla sitou­tunut edistämään saavu­tet­tavaa korkea­kou­lu­tusta
– Korkea­koulun johto on sitou­tunut edistämään saavu­tet­ta­vuutta käytän­nössä
– Korkea­koulun käytännöt ovat läpinä­kyviä ja avoimia

Nykytila

Saavu­tet­ta­vuutta ei ole huomioitu Karelian strate­giassa selvästi sanoi­tettuna. Saavu­tet­ta­vuuteen ja esteet­tö­myyden liittyvien vastuiden määrittely vaatii täsmen­tä­mistä. Johto on sitou­tunut edistämään saavu­tet­ta­vuutta. Uuden henki­löstön pereh­dyt­tä­mi­sessä ei syste­maat­ti­sesti huomioida saavut­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden näkökulmia. Opiske­li­joiden moninaisuus ja yhden­ver­taisuus huomioidaan kaikilla tasoilla.

Henki­lös­tölle on joidenkin teemojen osalta järjes­tetty koulu­tusta ja valmen­nusta. Saavu­tet­ta­vuuden toteu­tu­misen arviointi ei ole syste­maat­tista. Kareliassa toimitaan johdon­mu­kai­sesti strategian ja arvojen mukai­sesti, mutta viestin­nässä strate­giset valinnat koros­tuvat.  Karelian käytännöt ovat läpinä­kyviä ja avoimia. Menet­te­ly­tavat ja ohjeis­tukset ovat henki­löstön tiedossa siltä osin kuin ne on sovittu.

Karelian rehtori Petri Raivo seisoo oppilaitoksen käytävällä.
Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023Toimen­piteet 2024
Kareliassa on selvästi sovitut esteet­tö­myyden ja saavu­tet­ta­vuuden periaatteet, jotka ohjaavat käytän­nössä korkea­koulun johta­mista ja toimintaa. Asiaan liittyvät vastuut on määri­telty ja periaat­teiden toteu­tu­mista arvioidaan säännöllisesti.– Vastuu­hen­ki­löiden nimeä­minen.
– Saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden teemojen kytke­minen osaksi laadun­hal­lintaa ja toimin­na­noh­jausta.
– Valmen­nusta johdolle ja lähijoh­ta­jille esteet­tö­myy­destä ja saavu­tet­ta­vuu­desta.
– Toteu­tu­misen arvioin­nissa käytet­tävien mittarien määrittely.  
– Saavu­tet­ta­vuuden toteu­tu­misen arviointi ja kehit­tä­minen arvioin­ti­tiedon pohjalta.

3. Fyysinen ympäristö 

(Vastuu­henkilö Jouni Varis, turvallisuuspäällikkö)

Kriteerit

– Korkea­koulun fyysinen ympäristö (ulkotilat, raken­nukset, tilat ja kalustus) on saavu­tettava ja esteetön
– Tieto korkea­koulun fyysisen ympäristön saavu­tet­ta­vuu­desta löytyy julki­silta verkko­si­vuilta
– Korkea­kou­lulla on käytännöt, joilla varmis­tetaan, että henki­löstö tietää opetus- ja muiden tilojen esteet­tö­myy­destä ja sijain­nista
– Fyysinen esteet­tömyys otetaan huomioon korkea­koulun pelastussuunnitelmassa

Nykytila

Karelian kaikki toimi­tilat on raken­nettu ja remon­toitu korkea­koulun tarpeisiin viimeisten 15 vuoden aikana. Fyysisen ympäristön saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden näkökulmat on huomioitu remonttien yhtey­dessä sekä toimi­ti­lojen yhtey­dessä että ulkoti­loissa. Kaikkiin tiloihin pääsy ei ole kuitenkaan vielä estee­töntä. Fyysistä ympäristöä on kehitetty jatku­vasti myös suurten perus­kor­jausten välillä. Sukupuo­li­neut­raaleja wc-tiloja on molem­milla kampuk­sella ja niiden määrää lisätään tulevien perus­kor­jausten yhtey­dessä. Fyysisen ympäristön saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden viestintä kampuk­silla, korkea­kou­lu­yh­tei­sössä ja verkko­si­vuilla on puutteel­lista. Fyysistä esteet­tö­myyttä ja saavu­tet­ta­vuutta ei ole huomioitu pelastussuunnitelmassa.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023Toimen­piteet 2024
Karelian fyysinen toimin­taym­pä­ristö on saavu­tettava ja esteetön.   Korkea­kou­lu­yh­tei­sössä on tieto tilojen esteet­tö­myy­destä ja sijain­nista. Asiasta on viestitty selkeästi kampuk­silla, yhtei­sössä ja verkkosivuilla.– Wärtsilä-kampuk­selle raken­netaan sukupuo­li­neut­raaleja wc-tiloja perus­kor­jauksen yhtey­dessä.
– Tilojen esteet­tö­myyteen ja saavut­ta­vuuteen liittyvä tieto opiske­li­joiden Pakki-portaaliin, Karelia-intraan ja Karelian verkko­si­vuille.
– Fyysisen esteet­tö­myyden ja saavu­tet­ta­vuuden näkökulmat kirjataan pelastussuunnitelmaan. 
– Toimi­ti­lojen saavu­tet­ta­vuuteen ja esteet­tö­myyteen liittyvä jatkuva kehit­tä­minen remonttien yhtey­dessä.
– Saavu­tet­ta­vuuteen ja esteet­tö­myyteen liittyvän visuaa­lisen ja virtu­aa­lisen opastuksen kehit­tä­minen.  

4. Digitaa­linen saavutettavuus 

(Vastuu­henkilö Minna Rokkila, opetusteknologia-asiantuntija)

Kriteerit

– Digitaa­liset oppimi­sym­pä­ristöt ja opetus­ma­te­ri­aalit ovat saavu­tet­tavia
– Opetus­hen­ki­löstö saa pereh­dy­tyksen saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­sista ja heitä tuetaan niiden sovel­ta­mi­sessa käytäntöön
– Opiske­lijat saavat riittävän pereh­dy­tyksen ja tuen digitaa­listen oppimi­sym­pä­ris­töjen ja opetus­ma­te­ri­aalien käyttöön
– Korkea­koulun verkko­si­sällöt (esim. Intranet) ovat saavu­tet­tavia ja niiden käytet­tävyys on hyvä
– Opiske­li­joilla ja henki­lös­töllä on mahdol­lisuus antaa palau­tetta digitaa­listen oppimi­sym­pä­ris­töjen ja verkko­si­säl­töjen saavu­tet­ta­vuu­desta ja palaute on vaikut­tavaa
– Digitaa­lista saavu­tet­ta­vuutta kehitetään määrätietoisesti

Nykytila

Karelian oppimi­sym­pä­ristöt ja opetus­ma­te­ri­aalit ovat pääosin saavu­tet­tavia ja niitä kehitetään jatku­vasti. Oppimi­sym­pä­ris­töjen saavu­tet­ta­vuu­desta on selkeät ohjeis­tukset. Opetus­hen­ki­löstöä on pereh­dy­tetty  digitaa­lisen saavu­tet­ta­vuuden vaati­muksiin. Hallinto- ja tukipal­ve­lu­hen­ki­löstön osalta vastaavaa pereh­dy­tystä ei ole toteutettu. 

Opinto­jak­so­to­teu­tukset vaativat yhden­mu­kais­ta­mista ja selkiyt­tä­mistä. Karelian vuonna 2022 uudis­tetun intran sisältö täyttää saavu­tet­ta­vuuden vaati­mukset. Opiske­lijat saavat pereh­dy­tyksen ja tuen digitaa­listen oppimi­sym­pä­ris­töjen käyttöön opintojen alussa Karelia-startissa.  Osalle opinto­jakson suorit­ta­minen ennen opintojen alkua on haasteel­lista, osa ei pysty omaksumaan suurta tieto­määrää lyhyessä ajassa. Opiske­lijat voivat antaa palau­tetta digitaa­li­sesta saavu­tet­ta­vuu­desta ja toimintaa kehitetään sen pohjalta.

Mikrofoni ja kuulokkeet.
Tavoi­tetilaToimen­piteet 2023 Toimen­piteet 2024  
Digitaa­liset oppimi­sym­pä­ristöt ja opinto­si­sällöt ovat digitaa­li­sesti ja pedago­gi­sesti saavutettavia.– Yhtenäiset ja saavu­tet­tavat rakenteet Moodleen. Koulu­tusten ja tuen järjes­tä­minen opetus­hen­ki­lös­tölle opinto­jak­sojen malli­pohjien käyttöö­no­tossa.
– Opetta­jille kysely opetus­käy­tössä olevien järjes­telmien ja digitaa­listen apuvä­li­neiden käytöstä.  
– Opetuk­sessa käytet­tävät videot tuotetaan teksti­tettynä saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin mukaisesti.
– Opetta­jille syste­maat­tinen koulutus digitaa­listen järjes­telmien ja apuvä­li­neiden käytöstä kartoi­tuksen perusteella. 

5. Opetus ja oppiminen 

(Vastuu­henkilö Marjo Nenonen, koulu­tuksen kehittämispäällikkö)

Kriteerit

– Opetus­hen­ki­lös­töllä on riittävä osaaminen saavu­tet­tavan opetuksen suunnit­teluun ja toteut­ta­miseen
– Opetuk­sessa käytetään monipuo­lisia opetus­me­ne­telmiä
– Oppimi­sym­pä­ristöt ja opetus­ma­te­ri­aalit ovat saavu­tet­tavia ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia
– Opiske­lijat saavat tukea opiske­lu­tai­to­jensa kehit­tä­miseen
– Opiske­li­joiden yksilöl­liset tarpeet otetaan huomioon henki­lö­koh­tai­sessa opinto­suun­ni­tel­massa (HOPS)
– Arvioin­nissa käytetään monipuo­lisia ja monen­lai­sille oppijoille sovel­tuvia arvioin­ti­me­ne­telmiä
– Saavu­tet­tavuus on huomioitu korkea­kou­lu­har­joit­te­lussa ja työnan­tajien kanssa tehtä­vässä yhteistyössä

Nykytila

Karelian koulu­tuksen toteu­tuksen periaatteet on määri­telty tutkin­to­sään­nössä, koulu­tuksen proses­si­ku­vauk­sissa, ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­massa, opetus- ja toteu­tus­suun­ni­tel­missa sekä Peda-akatemian sivus­tolla. Karelian opetuk­sessa ja arvioin­nissa huomioidaan erilaisia oppijoita ja heitä tuetaan opiske­lu­tai­tojen kehit­tä­mi­sessä. Huomiointi ei ole kuitenkaan syste­maat­tista koko korkea­kou­lussa. Kaikille opiske­li­joille laaditaan henki­lö­koh­tainen opinto­suun­ni­telma, jossa huomioidaan opiske­li­joiden yksilöl­liset tarpeet. Opetta­ja­tuu­torit ja opinto-ohjaajat tapaavat opiske­lijat säännöl­li­sesti ja yksilöl­linen ohjaus varmis­tetaan kehitys­kes­kus­te­luissa suunni­telman mukaan. Opiske­lijat saavat tukea ja ohjausta harjoitteluissa.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023Toimen­piteet 2024
Kareliassa on yhteinen ymmärrys saavu­tet­tavan pedago­giikan periaat­teista.  Koulu­tuksen toteu­tuk­sessa huomioidaan erilaisia opiskelijoita.– Karelian saavu­tet­tavan pedago­giikan periaat­teiden määrittely osallis­tavana prosessina.
– Saavu­tet­ta­vuuden näkökulman sisäl­lyt­tä­minen opiske­li­ja­pa­lau­te­ky­se­lyihin.
– Peda-akatemian syste­maat­tinen hyödyn­tä­minen osana digipe­da­go­giikan osaamisen edistä­mi­sessä.
– Arvioinnin monipuo­lis­ta­miseen liittyvät työpajat opetushenkilöstölle. 
– Saavu­tet­ta­vuuden ja yhtei­söl­li­syyden kehit­tä­minen monimuoto- ja verkko-opiske­lussa.
– Opiske­lu­tai­tojen syste­maat­tinen kartoit­ta­minen kaikilta aloit­ta­vilta opiske­li­joilta ja tukitoi­men­pi­teiden kehit­tä­minen tarpeiden pohjalta.
Opetustilanne, jossa opettaja neuvoo yhtä naisopiskelijaa.

6. Tuki ja ohjaus 

(Vastuu­hen­kilöt Päivi Putkuri ja Janne Väätäinen, opinto-ohjaajat)

Kriteerit

– Opiskelija saa tarvit­se­maansa tukea ja ohjausta kaikissa opinto­jensa vaiheissa
– Opiskelija saa tukea ja tietoa opinto­jensa suunnit­teluun
– Opiske­li­jalla on mahdol­lisuus saada yksilöl­lisiä järjes­telyjä koko opiske­lunsa ajan
– Opetus­hen­ki­löstön ja tukipal­ve­luiden yhteistyö edistää korkea­koulun saavu­tet­ta­vuutta
– Saavu­tet­tavuus on huomioitu kansain­vä­li­sessä harjoit­te­lussa ja opiske­li­ja­vaih­dossa
– Korkea­koulu tarjoaa riittä­västi opiske­li­joiden hyvin­vointia tukevia palve­luita
– Korkea­kou­lujen yliop­pi­las­kunnat ja opiske­li­ja­jär­jestöt tukevat saavu­tet­ta­vuuden edistä­mistä
– Saavu­tet­tavuus otetaan huomioon korkea­koulun kirjaston palveluissa

Nykytila

Kareliassa on päivi­tetty ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­telma, jonka mukai­sesti toimitaan eri koulu­tuk­sissa ja opintojen eri vaiheissa. Tällä hetkellä panos­tetaan erityi­sesti opintojen loppu­vaiheen ohjaukseen sekä valmis­tu­misen ja työllis­ty­misen tukemiseen. Opiske­li­ja­pa­lautteen perus­teella Karelian tukipal­velut toimivat kansal­li­sesti vertailtuna erittäin hyvin. Opiske­lijat saavat tukea ja tietoa opintojen suunnit­teluun. Opiske­li­joiden erityisen tuen prosessi on päivi­tetty ja opettajat on pereh­dy­tetty uuteen toimin­ta­malliin. Opiske­li­joiden hyvin­voin­ti­pal­veluja on syste­maat­ti­sesti kehitetty ja vahvis­tettu tiiviissä yhteis­työssä opiske­li­ja­kunta POKAn kanssa. Saavu­tet­ta­vuuden vaati­mukset on huomioitu hyvin kirjaston suunni­tel­missa ja opiske­lijat saavat yksilöl­listä ohjausta kirjas­to­pal­ve­lujen käytössä. Kansain­vä­liseen vaihtoon lähte­ville opiske­li­joille on tarvit­taessa tarjolla yksilöl­listä ohjausta sekä talou­del­lista lisätukea kv-vaihdon rahoitusohjelmista.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023 Toimen­piteet 2024
Karelian opiske­li­joilla on yhden­ver­tainen mahdol­lisuus saada tarpeitaan vastaavia tukipal­veluja ja opetus­jär­jes­telyjä. Erityi­sesti huomioidaan kansain­vä­listen opiske­li­joiden tarpeet.– Yksilöl­lisen ohjauksen vahvis­ta­minen ja tuki opintojen alkuvai­heessa kielio­pin­noissa, matemaattis-luonnon­tie­teel­li­sissä opinnoissa ja digitai­doissa.
– Työpajat opetta­jille erilaisten oppijoiden kohtaa­miseen. Opetta­ja­tuu­to­reiden koulut­ta­minen saavu­tet­ta­vuus­asioissa.
– Ohjaus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen visuaa­lisen palve­lu­kartan raken­ta­minen.
– S2-opiske­li­joiden oppimisen tukeen ja kieli­pai­not­teiseen ohjaukseen luodaan ohjeistus henki­lös­tölle.
– Opiske­lijan yksilöl­liset S2 -tarpeet huomiointi henki­lö­koh­tai­sessa opinto­suun­ni­tel­massa (HOPS).
– Uraoh­jaus­pro­sessin selkiyt­tä­minen.  
– Ennen opintojen alkua toteu­tuvan ohjauksen ja opinto­val­miuden kehit­tä­minen yhteis­työssä ammatil­lisen koulu­tuksen kanssa.  
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä Karelian luokkahuoneessa.

7. Viestintä

(Vastuu­henkilö)

Kriteerit

– Korkea­koulun viestintä edistää yhden­ver­tai­suutta ja moninai­suutta
– Korkea­koulun henki­löstön viestintä on saavu­tet­tavaa
– Saavu­tet­tavuus otetaan huomioon verkko­si­vujen suunnit­te­lussa, materi­aalien julkai­se­mi­sessa ja sosiaa­lisen median käytössä
– Viestinnän strate­gi­sessa suunnit­te­lussa ja ohjeis­tuk­sessa otetaan huomioon saavu­tet­tavuus
– Henki­lös­töllä on riittävät resurssit ja voima­varat saavu­tet­tavan viestinnän toteut­ta­miseen ja kehittämiseen

Nykytila

Karelian viestintä on kokonai­suutena saavu­tet­tavaa sekä yhden­ver­tai­suutta ja moninai­suutta tukevaa. Saavu­tet­tavuus on ihmisten erilai­suuden ja moninai­suuden huomiointia viestinnän suunnit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa. Vieras­kie­lisen henki­löstön suomen kielen kehit­ty­mistä tuetaan. Viestintä tapahtuu pääasial­li­sesti suomeksi, tärkeimmät asiat viestitään opiske­li­joille myös englan­niksi.  Saavu­tet­ta­vuuden kaikkiin osa-alueisiin liittyvä viestintä ei ole syste­maat­tista. Saavu­tet­ta­vuuteen liitty­vistä asioista käydään keskus­telua Kareliassa.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023 Toimen­piteet 2024
Viestintä Kareliassa on opiske­li­joiden ja henki­löstön moninai­suuden huomioivaa. Myös ulkoi­sessa viestin­nässä huomioidaan saavu­tet­ta­vuuden vaatimukset. – Linjataan Karelian kaksi­kie­lisen viestinnän periaatteet.
– Kartoi­tetaan henki­löstön osaamisen kehit­tä­misen tarpeet selko­kie­li­syy­dessä ja englan­nin­kie­li­sessä viestin­nässä. 
– Järjes­tetään henki­lös­tölle saavu­tet­tavaan viestintään liittyviä viestin­täkli­nikkoja.
– Kv-kumppa­ni­kor­kea­kou­luille ja kumppa­neille tiedot­ta­minen Karelian saavutettavuudesta 
– Järjes­tetään henki­lös­tölle valmen­nusta saavu­tet­tavaan viestintään, selko­suo­men­kie­li­syyteen ja englan­nin­kie­liseen viestintään.
– Järjes­tetään henki­lös­tölle saavu­tet­tavaan viestintään liittyviä viestintäklinikkoja. 
Mies pitää käsissään puhelinta ja siitä on animoitu erilaisia viestintään liittyviä värikkäitä kuvioita.

8. Opiske­li­ja­va­linnat

(Vastuu­henkilö Pirjo Uusoksa, opiske­li­ja­pal­ve­lujen päällikkö)

Kriteerit

– Korkea­koulun opiske­li­ja­va­lin­ta­pro­sessi toteutuu saavu­tet­ta­valla tavalla
– Opiske­li­ja­va­lintaa koskevat tiedot ovat hakijalle saavu­tet­tavia
– Yksilöl­lisiä järjes­te­lyitä tarvit­sevat hakijat huomioidaan valin­ta­koe­jär­jes­te­lyissä
– Opiske­li­ja­va­linnan tulokset ovat saavu­tet­ta­vassa muodossa

Nykytila

Opiske­li­ja­va­linta tapahtuu 1) valta­kun­nal­lisen yhteishaun kautta, joita järjes­tetään kolme kertaa vuodessa ja 2) erillishaun perus­teella. Karelian opiske­li­ja­va­lin­ta­pro­sessit toteu­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valta­kun­nal­listen käytän­töjen mukai­sesti ja saavu­tet­ta­valla tavalla. Karelia on mukana valta­kun­nal­li­sessa haku- ja valin­ta­jär­jes­telmään liitty­vässä kehit­tä­mis­työssä eri työryh­missä. Saavut­ta­vuuteen liittyvää tieto ei ole helposti saata­villa opiske­lu­paikkaa hakeville tai sitä harkitseville.

Tavoi­tetila  Toimen­piteet 2023 Toimen­piteet 2024
Karelian opiske­li­ja­va­linnan valta­kun­nal­lisen yhteishaun, erillishaun sekä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun ja korkea­kou­lujen yhteis­työ­opin­toihin hakeu­tu­misen kaikissa vaiheissa huomioidaan saavu­tet­ta­vuuden vaatimukset. – Saavu­tet­ta­vuuteen liittyviä asioita liitetään hakijoille suunnatun viestinnän yhteyteen Karelia www-sivuille.
– Varmis­tetaan työai­ka­va­raukset luonte­vasti amk-valin­ta­ko­keisiin liitty­ville työnte­ki­jöille.
– Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun tarjonta ja opintoihin ilmoit­tau­tu­minen on selkeää ja opintojen aloitus on sujuvaa.
– Korkea­kou­lujen yhteisen ristii­no­pis­ke­lu­pal­velun (RIPA) käyttöönotto.
– Varmis­tetaan työai­ka­va­raukset luonte­vasti amk-valin­ta­ko­keisiin liitty­ville työnte­ki­jöille. Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen erillishaun aloitus­paikkoja lisää­minen.
– Ristii­no­pis­ke­lu­pal­velun käytön vakiin­nut­ta­minen. 
Karelian Wärtsilän kampuksen pääovi, jonka edessä on paljon polkupyöriä.

Suunni­telman toteut­ta­minen ja toteut­ta­misen arviointi

Vararehtori vastaa suunni­telman toteut­ta­mi­sesta kokonai­suutena. Kunkin osa-alueen vastuu­hen­kilöt vastaavat suunni­telman toteut­ta­mi­sesta omalla osa-alueellaan ja jokainen Karelian työntekijä ottaa suunni­telman tavoitteet huomioon omassa työssään. Suunni­telman toteu­tu­mista arvioidaan vuosittain johdon katsel­muksen yhteydessä.

Lähteet

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. 2021. Kohti saavu­tet­ta­vampaa korkea­kou­lu­tusta ja korkea­koulua. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön julkaisuja 2021:35. Lue julkaisu tästä.

Estee­töntä opiskelua korkea­kou­luissa -verkosto. 2019. Saavu­tet­ta­vuus­kri­tee­ristö. Väline korkea­koulun saavu­tet­ta­vuuden arviointiin. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilai­tok­sissa -hankkeen loppu­ra­portti. Lue julkaisu tästä.