Sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatioharjoitus

Simula – simu­laa­tio­har­joi­tus­ten palvelut

Simula on erityi­sesti sosi­aali- ja tervey­sa­lan oppi­mi­sym­pä­ristö, joka sijait­see Tikka­rinne-kampuk­sella (Tikka­rinne 9). Simula on tarkoi­tettu erilais­ten oppi­mis­ti­lan­tei­den turval­li­seen, luot­ta­muk­sel­li­seen ja yhtei­söl­li­seen harjoitteluun.

Simula yhdis­tää teorian ja käytännön

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­sissa käyte­tään hyväksi simu­laa­tio­pe­da­go­giik­kaa. Harjoi­tuk­sissa toimi­taan reaa­li­maa­il­maa muis­tut­ta­vissa olosuh­teissa ja opitaan monilla eri tavoilla — tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len.  Simu­laa­tioi­den avulla voi oppia myös ei-tekni­siä taitoja, kuten vuoro­vai­ku­tusta, tiimi­työs­ken­te­lyä, johta­juutta, päätök­sen­te­koa ja tilan­ne­tie­toi­suutta. Simulan harjoi­tuk­sissa opitaan posi­tii­vi­sen kautta, ja harjoi­tuk­set ovat aina luottamuksellisia.

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­sia huip­pu­tek­no­lo­gian avulla

Simu­lassa on kaksi simu­laa­tio- ja debrie­fing -tilaa ja niiden keskellä iso ohjaamo. Simu­laa­tio­ti­lan­teet lavas­te­taan erilai­siin tapah­tu­maym­pä­ris­töi­hin sopi­viksi. Tapah­tu­ma­paik­kana voi olla esimer­kiksi koti, sairaa­lan vuodeo­sasto tai polikli­nikka. Huip­pu­tek­no­lo­giaa sisäl­tä­viä poti­las­si­mu­laat­to­reita on kolme (Pertti, Harri ja Hertta), ja ne ovat usein mukana mm. hoito­työn simu­laa­tioissa. Aitoja poti­laita kuvaa­vien simu­laat­to­rei­den elin­toi­min­toja voidaan säädellä ohjaa­mosta vastaa­maan halut­tua harjoi­tus­ti­lan­netta. Poti­laan, asiak­kaan tai omaisen roolissa voi olla tilan­teesta riip­puen myös opis­ke­lija tai opettaja.

Räätä­löi­dyt palve­lut yrityk­sille ja organisaatioille

Simu­lassa voi täyden­tää ja syven­tää omaa ammat­ti­tai­to­aan. Simu­laa­tio­har­joi­tuk­set sovel­tu­vat erin­omai­sesti täyden­nys­kou­lu­tuk­seksi monen eri alan ammat­ti­lai­selle, erityi­sesti sosi­aali- ja tervey­sa­lalla työs­ken­te­le­ville. Täyden­nys­kou­lu­tus­ten aihe ja sisältö suun­ni­tel­laan yhdessä asiak­kaan kanssa tämän omien tarpei­den mukai­sesti. Täyden­nys­kou­lu­tuk­siin sisäl­ty­vien harjoi­tus­ti­lan­tei­den lisäksi Simulaa voi hyödyn­tää osaa­mi­sen näyt­töön testi- ja koetilanteissa.

Täyden­nys­kou­lu­tus­ten simu­laa­tio­har­joi­tuk­set voivat sisäl­tää mm. seuraa­via tilanteita:

  • elvytys
  • erilai­set hoito­pro­to­kol­lat ja asiakastilanteet
  • johta­mi­seen ja esimies­työs­ken­te­lyyn liit­ty­vät tilanteet
  • eetti­set tilanteet
  • poti­laan ja asiak­kaan ohjauk­seen liit­ty­vät tilanteet
  • moni­vi­ran­omai­syh­teis­työ­ti­lan­teet

Yhteys­tie­dot

Simula, simu­laa­tio­pe­da­go­giikka, aihesisällöt:

Jaana Pant­sari
Hoito­työn lehtori
jaana.pantsari[at]karelia.fi
puh. 050 362 6915

Täyden­nys­kou­lu­tus­so­pi­muk­set:

palvelut[at]karelia.fi