Simu­la — simu­laa­tiot

Simu­la – simu­laa­tio­har­joi­tus­ten pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö

Simu­la on eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan oppi­mi­sym­pä­ris­tö, joka sijait­see Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la (Tik­ka­rin­ne 9). Simu­la on tar­koi­tet­tu eri­lais­ten oppi­mis­ti­lan­tei­den tur­val­li­seen, luot­ta­muk­sel­li­seen ja yhtei­söl­li­seen har­joit­te­luun.

Simu­la yhdis­tää teo­rian ja käy­tän­nön

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­sis­sa käy­te­tään hyväk­si simu­laa­tio­pe­da­go­giik­kaa. Har­joi­tuk­sis­sa toi­mi­taan reaa­li­maa­il­maa muis­tut­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa ja opi­taan monil­la eri tavoil­la — teh­den, näh­den, kuul­len ja kes­kus­tel­len.  Simu­laa­tioi­den avul­la voi oppia myös ei-tek­ni­siä tai­to­ja, kuten vuo­ro­vai­ku­tus­ta, tii­mi­työs­ken­te­lyä, joh­ta­juut­ta, pää­tök­sen­te­koa ja tilan­ne­tie­toi­suut­ta. Simu­lan har­joi­tuk­sis­sa opi­taan posi­tii­vi­sen kaut­ta, ja har­joi­tuk­set ovat aina luot­ta­muk­sel­li­sia.

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­sia huip­pu­tek­no­lo­gian avul­la

Simu­las­sa on kak­si simu­laa­tio- ja debrie­fing ‑tilaa ja nii­den kes­kel­lä iso ohjaa­mo. Simu­laa­tio­ti­lan­teet lavas­te­taan eri­lai­siin tapah­tu­maym­pä­ris­töi­hin sopi­vik­si. Tapah­tu­ma­paik­ka­na voi olla esi­mer­kik­si koti, sai­raa­lan vuo­deo­sas­to tai polikli­nik­ka. Huip­pu­tek­no­lo­gi­aa sisäl­tä­viä poti­las­si­mu­laat­to­rei­ta on kol­me (Pert­ti, Har­ri ja Hert­ta), ja ne ovat usein muka­na mm. hoi­to­työn simu­laa­tiois­sa. Aito­ja poti­lai­ta kuvaa­vien simu­laat­to­rei­den elin­toi­min­to­ja voi­daan sää­del­lä ohjaa­mos­ta vas­taa­maan halut­tua har­joi­tus­ti­lan­net­ta. Poti­laan, asiak­kaan tai omai­sen roo­lis­sa voi olla tilan­tees­ta riip­puen myös opis­ke­li­ja tai opet­ta­ja.

Rää­tä­löi­dyt pal­ve­lut yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le

Simu­las­sa voi täy­den­tää ja syven­tää omaa ammat­ti­tai­to­aan. Simu­laa­tio­har­joi­tuk­set sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti täy­den­nys­kou­lu­tuk­sek­si monen eri alan ammat­ti­lai­sel­le, eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la työs­ken­te­le­vil­le. Täy­den­nys­kou­lu­tus­ten aihe ja sisäl­tö suun­ni­tel­laan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa tämän omien tar­pei­den mukai­ses­ti. Täy­den­nys­kou­lu­tuk­siin sisäl­ty­vien har­joi­tus­ti­lan­tei­den lisäk­si Simu­laa voi hyö­dyn­tää osaa­mi­sen näyt­töön tes­ti- ja koe­ti­lan­teis­sa.

Täy­den­nys­kou­lu­tus­ten simu­laa­tio­har­joi­tuk­set voi­vat sisäl­tää mm. seu­raa­via tilan­tei­ta:

  • elvy­tys
  • eri­lai­set hoi­to­pro­to­kol­lat ja asia­kas­ti­lan­teet
  • joh­ta­mi­seen ja esi­mies­työs­ken­te­lyyn liit­ty­vät tilan­teet
  • eet­ti­set tilan­teet
  • poti­laan ja asiak­kaan ohjauk­seen liit­ty­vät tilan­teet
  • moni­vi­ran­omai­syh­teis­työ­ti­lan­teet

Yhteys­tie­dot

Simu­la, simu­laa­tio­pe­da­go­giik­ka, aihe­si­säl­löt:

Jaa­na Pant­sa­ri
Hoi­to­työn leh­to­ri
jaana.pantsari[at]karelia.fi
puh. 050 362 6915

Täy­den­nys­kou­lu­tus­so­pi­muk­set:

Heli Kopo­nen
Hoi­to­työn leh­to­ri
heli.koponen[at]karelia.fi
puh 050 310 9148

palvelut[at]karelia.fi