Sirk­ka­lan Ener­gia­puisto – uusiu­tuva energia

Sirk­ka­lan Ener­gia­puisto on oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa tutki­taan ja testa­taan uusiu­tu­van ener­gian tekno­lo­gioita, sovel­let­ta­vuutta ja ratkai­suja. Ympä­ristö sovel­tuu erin­omai­sesti inno­vaa­tioi­den nopeaan käytän­nön testaa­mi­seen ja uusiu­tu­vaan ener­gi­aan perus­tu­van liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Ener­gia­puis­ton osoite on Sirk­ka­lan­tie 12.

Ener­gia­puis­tossa voidaan selvit­tää eri ener­gian­tuo­tan­to­muo­to­jen todel­li­sia käyttö- ja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia sekä koko toimin­ta­ket­jun kustan­nus­ra­ken­netta ja ener­gia­te­hok­kuutta koko­nai­se­ner­gia­ta­seen ja resurs­si­te­hok­kuu­den näkö­kul­masta. Ener­gia­puisto toimii yhteis­työssä alueen yritys­ten ja tutki­mus­lai­tos­ten kanssa.

Palve­lu­jamme ovat mm.

  • Ener­gia­rat­kai­su­jen suun­nit­telu ja mitoitus
  • Biokaa­sun tuotanto ja teknologiat
  • Aurin­koe­ner­gian hyödyntäminen
  • Pellet­ti­tuo­tanto
  • Kiin­teän polt­toai­neen polttotestaukset
  • Kiin­teän polt­toai­neen käyt­tö­tek­nii­kan säätöpalvelu
  • Veden laatu- ja kuormitusanalyysit

Yhteys­tie­dot

Ville Kuit­ti­nen
Kehit­tä­mis­asian­tun­tija
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131

palvelut[at]karelia.fi