Sirk­ka­lan Ener­gia­puis­to — uusiu­tu­va ener­gia

Sirk­ka­lan Ener­gia­puis­to – uusiu­tu­van ener­gian pal­ve­lut

Sirk­ka­lan Ener­gia­puis­to on oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö, jos­sa tut­ki­taan ja tes­ta­taan uusiu­tu­van ener­gian tek­no­lo­gioi­ta, sovel­let­ta­vuut­ta ja rat­kai­su­ja. Ympä­ris­tö sovel­tuu erin­omai­ses­ti inno­vaa­tioi­den nope­aan käy­tän­nön tes­taa­mi­seen ja uusiu­tu­vaan ener­gi­aan perus­tu­van lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Ener­gia­puis­ton osoi­te on Sirk­ka­lan­ka­tu 12.

Ener­gia­puis­tos­sa voi­daan sel­vit­tää eri ener­gian­tuo­tan­to­muo­to­jen todel­li­sia käyt­tö- ja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia sekä koko toi­min­ta­ket­jun kus­tan­nus­ra­ken­net­ta ja ener­gia­te­hok­kuut­ta koko­nai­se­ner­gia­ta­seen ja resurs­si­te­hok­kuu­den näkö­kul­mas­ta. Ener­gia­puis­to toi­mii yhteis­työs­sä alu­een yri­tys­ten ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa.

Pal­ve­lui­tam­me ovat mm.

  • Ener­gia­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lu ja mitoi­tus
  • Bio­kaa­sun tuo­tan­to ja tek­no­lo­giat
  • Aurin­koe­ner­gian hyö­dyn­tä­mi­nen
  • Pel­let­ti­tuo­tan­to
  • Kiin­teän polt­toai­neen polt­to­tes­tauk­set
  • Kiin­teän polt­toai­neen käyt­tö­tek­nii­kan sää­tö­pal­ve­lu
  • Veden laa­tu- ja kuor­mi­tusa­na­lyy­sit

Yhteys­tie­dot

Vil­le Kuit­ti­nen
Kehit­tä­mis­asian­tun­ti­ja
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131

palvelut[at]karelia.fi


» Tutus­tu myös pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me