Categories
Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja tervey­salan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja tervey­salan täyden­nys­kou­lu­tukset tarjoavat mahdol­li­suuden päivittää omaa ja organi­saation osaamista ammat­ti­tai­toisten opettajien avulla. Koulu­tukset on suunnattu erityi­sesti sosiaali-, terveys- ja kasva­tusalan henki­lös­tölle. Pääosa koulu­tuk­sista järjes­tetään Joensuussa Karelia-amk:n Tikka­rinteen kampuk­sella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous suunnit­te­lemme organi­saa­tiosi tarpeisiin vastavaan koulutuksen.

Esimerkkejä sosiaali- ja tervey­salan koulutuksista:

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lutus 9 h

Koulu­tuksen tavoit­teena on laadukas näytteenotto ja luotet­tavat laboratoriotutkimustulokset.

Injektion antaminen turval­li­sesti lihakseen ventroglu­te­aa­li­sesti 4-6 h

Koulu­tuk­sessa tarjoaa ajanta­saista tietoa intra­mus­ku­laa­ri­sesta injektion antotek­nii­kasta ja sen käytöstä.Koulutukseen sisältyy asian­tun­ti­ja­luento sekä pistosharjoituksia.

Potilas­siir­tojen ergono­mia­kort­ti­kou­lutus 108 h

Koulutus ergonomian merki­tyk­sestä potilas­siirtoja työssään tekeville. Potilas­tur­val­lisuus ja riskien hallinta lisääntyy, tuki- ja liikun­tae­li­mistön terveys sekä työn laatu paranevat.

WHO:n tavoi­teoh­jelman mukainen imety­soh­jaa­ja­kou­lutus 20 h

Koulu­tuksen tavoit­teena on edistää imetystä ja vauva­myön­tei­syyttä tunnis­ta­malla imetyksen edut ja taval­li­simmat pulma­ti­lanteet vuoro­vai­kut­tei­sesti tukien imettävää äitiä, imetys­suh­detta ja vanhemmuutta.

Potilaan syste­maat­tinen tutki­minen (ABCDE) 8 h

Koulu­tuk­sessa opitaan teoriaa ja harjoi­tellaan simulaa­tioiden avulla hoito­työssä käytet­tävää ABCDE –toimin­ta­jär­jes­tystä potilaan tutki­mi­sessa. Tarkoi­tettu ensihoi­ta­jille, lähihoi­ta­jille, sairaan­hoi­ta­jille ja terveydenhoitajille.

Hoidon tarpeen arviointi 8 h

Koulutus antaa osallis­tu­jalle työkaluja hoidon tarpeen arviointiin. Koulu­tuk­sessa käytetään menetelmänä simulaatio-oppimista. 

Perus- ja hoitoel­vy­tyksen käypä hoito 10 h

Koulu­tuksen myötä osallis­tujien perus- ja hoitoel­vy­tyksen osaaminen vahvistuu. Koulu­tuk­sessa harjoi­tellaan simulaa­tioiden avulla.

Kines­te­tiikan peruskurssi

Perus­kurs­silla opit käytän­nön­lä­heiset tiedot ihmisen liikku­mi­sesta ja toimin­noista. Siten voit avustaa toista ihmistä yksilöl­li­sesti, kevyesti ja omaa sekä avustet­tavan terveyttä tukien. Pereh­dymme myös kehon hahmot­ta­mista ja liikku­mista tukevaan asento­hoitoon sekä hoitajien kehon huoltoon ja kehon ergono­miseen käyttöön hoitotyössä.

ICF toimin­ta­kyvyn arvioinnin tukena

ICF -luokitus mahdol­listaa asiakkaan konais­val­taisen toimin­ta­kyvyn kuvaa­misen. Koulutus tarjoaa käytän­nön­lä­heistä tietoa luoki­tuksen sovel­ta­mi­sesta omassa työssä. Koulutus on ICF Research Branchin mukainen koulutus.

GAS (Goal Attainment Scaling)

Koulu­tuksen käytyään osallistuja ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on, osaa laatia GAS-menetelmän mukaiset tavoitteet, tarkistaa niitä kuntou­tus­pro­sessin aikana ja arvioida niiden saavut­ta­mista sekä osaa perus­tella menetelmän käyttöä ja soveltaa sitä eri tilan­teisiin kuntoutustyössä.

Yhteys­tiedot

Heli Koponen
heli.koponen(at)karelia.fi
puh. 050 310 9148


>> Jos et löydä sopivaa koulu­tusta, räätä­löimme koulu­tuksen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

>> Tarvit­setko sosiaali- ja tervey­salan asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita? Lue lisää!