Sosi­aali- ja terveysala

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan täydennyskoulutus

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan täyden­nys­kou­lu­tuk­set tarjoa­vat mahdol­li­suu­den päivit­tää omaa ja orga­ni­saa­tion osaa­mista ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien avulla. Koulu­tuk­set on suun­nattu erityi­sesti sosi­aali-, terveys- ja kasva­tusa­lan henki­lös­tölle. Pääosa koulu­tuk­sista järjes­te­tään Joen­suussa Karelia-amk:n Tikka­rin­teen kampuk­sella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Suun­nit­te­lemme orga­ni­saa­tiosi tarpei­siin vasta­vaan koulutuksen.

Esimerk­kejä sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulutuksista:

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lu­tus 12 h

Koulu­tuk­sen tavoit­teena on laadu­kas näyt­teen­otto ja luotet­ta­vat laboratoriotutkimustulokset.

Injek­tion anta­mi­nen turval­li­sesti lihak­seen vent­roglu­te­aa­li­sesti 4 h

Koulu­tuk­sessa tarjoaa ajan­ta­saista tietoa intra­mus­ku­laa­ri­sesta injek­tion anto­tek­nii­kasta ja sen käytöstä. Koulu­tuk­seen sisäl­tyy asian­tun­ti­ja­luento sekä pistosharjoituksia.

Poti­laan syste­maat­ti­nen tutki­mi­nen (ABCDE) 8 h

Koulu­tuk­sessa opitaan teoriaa ja harjoi­tel­laan simu­laa­tioi­den avulla hoito­työssä käytet­tä­vää ABCDE –toimin­ta­jär­jes­tystä poti­laan tutki­mi­sessa. Tarkoi­tettu ensi­hoi­ta­jille, lähi­hoi­ta­jille, sairaan­hoi­ta­jille ja terveydenhoitajille.

Hoidon tarpeen arviointi 12 h

Koulu­tus antaa osal­lis­tu­jalle työka­luja hoidon tarpeen arvioin­tiin moni­ka­na­vai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa.  Koulu­tuk­sen toteu­tus­ta­pana ovat verkko-opinnot, lähi­päi­vät ja simu­laa­tiot. Kehitä hoidon tarpeen arvioin­tio­saa­mis­tasi erityi­sesti puhelinkeskusteluissa!

Perus- ja hoitoel­vy­tyk­sen käypä hoito 10 h

Koulu­tuk­sen myötä osal­lis­tu­jien perus- ja hoitoel­vy­tyk­sen osaa­mi­nen vahvis­tuu. Koulu­tuk­sessa harjoi­tel­laan simu­laa­tioi­den avulla.

Ensia­pu­kou­lu­tuk­set

Ensia­pu­kou­lu­tuk­set: hätäen­siapu, ensiapu 1 ja ensiapu 2 -laajuu­det sekä kertaus­kou­lu­tuk­set. Koulu­tus­ten sisäl­löt ovat viral­lis­ten ohjeis­tuk­sien ja käypä­hoi­to­suo­si­tus­ten mukai­sia. Koulu­tuk­seen osal­lis­tu­neet saavat todis­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sesta koulutukseen. 

AVEKKI-toimin­ta­ta­pa­malli 6-12 h 

Koulu­tuk­sessa saat valmiuk­sia AVEKKI-toimin­ta­ta­pa­mal­lin mukai­seen toimin­taan: enna­kointi, hallinta ja jälki­sel­vit­tely haas­teel­li­sissa asia­kas­ti­lan­teissa. Perus­teet sisäl­tä­vän koulu­tuk­sen laajuus 6 h. Koulu­tus sisäl­tää teoriaa ja käytän­nön harjoitteita. 

Green Care -koulu­tuk­set: Luon­to­Hoiva ja LuontoVoima

Green Care on luon­toon ja maaseu­tu­ym­pä­ris­töön liit­ty­vää amma­til­lista toimin­taa, jolla edis­te­tään ihmis­ten hyvin­voin­tia ja elämänlaatua.

Luon­to­Hoiva: Mene­tel­miä hyödyn­ne­tään mm. tera­pian ja kuntou­tuk­sen tarpei­siin. Luonto tarjoaa mahdol­li­suuk­sia elämän­laa­dun paran­ta­mi­seen ja omatoi­mi­suu­den tuke­mi­seen mm. hoiva­lai­tok­sissa ja tuetun asumi­sen yksi­köissä sosi­aa­li­pal­ve­luissa ja -kuntou­tuk­sessa. Palve­lut tuote­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon lain­sää­dän­nön alaisuudessa. 

Luon­to­Voima: Luon­to­voi­maa voidaan hyödyn­tää ennalta ehkäi­se­vissä ja terveyttä tuke­vissa hyvin­voin­ti­pal­ve­luissa. Luonto tarjoaa mahdol­li­suuk­sia virkis­ty­mi­seen ja palau­tu­mi­seen työs­sä­käy­ville, mielen­ter­vey­den suojaa­mi­seen ja tuke­mi­seen sekä ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seen ja varhais­kas­va­tuk­sessa ja kouluissa. 

Luon­to­Voima: Green Caren mahdol­li­suu­det varhais­kas­va­tuk­sessa 2 op

Green Caren mahdol­li­suu­det varhais­kas­va­tuk­sessa -koulu­tuk­sessa ymmär­rät Green Caren perus­e­le­men­tit ja -edel­ly­tyk­set ja tunnis­tat Green Care toimin­ta­muo­to­jen ja -mene­tel­mien pääkoh­dat. Ymmär­rät mikä on luon­to­suh­de­kä­site ja mitkä osate­ki­jät siihen vaikut­ta­vat. Opit luon­toe­le­ment­tien ja erilais­ten toimin­taym­pä­ris­tö­jen käyt­töön liit­ty­vät säännöt ja tekijät. Opit luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­sista lapsille ja tiedät niiden syntymekanismit.

Luon­to­Hoiva: Green Care perus­teet, 5 op

Green Care perus­teet -koulu­tuk­sen käytyäsi ymmär­rät Green Caren perus­e­le­ment­tien ja -edel­ly­tyk­sien sisäl­lön sekä luon­to­hoi­van ja luon­to­voi­man erot. Tunnis­tat Green Care -palve­lut muusta luon­to­toi­min­nasta ja tunnet Green Care -toimin­ta­muo­to­jen sekä mene­tel­mien pääkoh­dat. Osaat sovel­taa vihreää hoivaa omaan toimintaympäristöösi. 

GAS (Goal Attain­ment Scaling)

Koulu­tuk­sen käyty­ään osal­lis­tuja ymmär­tää, mikä GAS-mene­telmä on, osaa laatia GAS-mene­tel­män mukai­set tavoit­teet, tarkis­taa niitä kuntou­tus­pro­ses­sin aikana ja arvioida niiden saavut­ta­mista sekä osaa perus­tella mene­tel­män käyttöä ja sovel­taa sitä eri tilan­tei­siin kuntoutustyössä.

Yhteys­tie­dot

Anne Prepula
Anne.Prepula(at)karelia.fi
puh. 050 311 9167

>> Jos et löydä sopivaa koulu­tusta, räätä­löimme koulu­tuk­sen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!