Categories
Ajankohtaista

Tarkkuus­tek­niikan laboratoriopalvelut

Tarkkuus­tek­niikan laboratoriopalvelut

Tarkkuus­tek­niikka on valmistus- ja materi­aa­li­tek­no­lo­gioiden sekä mittaa­misen syväl­listä ymmär­tä­mistä ja lisäarvon tuotta­mista tuotteisiin. Tekno­logian kehit­tyessä myös valmis­tet­tavien kappa­leiden ja raken­teiden laatu- ja mitta­tark­kuus­vaa­ti­mukset kiris­tyvät. Tarjoamme laaduk­kaita tarkkuus­tek­niikan palve­luita, jotka toteu­tamme kone- ja laite­kan­naltaan valta­kun­nal­li­sesti ainut­laa­tui­sessa laboratoriossamme.

Voit hyödyntää omissa tuote­ke­hitys- ja tutki­mus­tar­peissasi esimer­kiksi Ultra Precision Unit -nanotyös­töym­pä­ris­töämme. Nanotyöstö-koneen sovel­lus­koh­teita ovat mm. proses­si­teol­li­suu­dessa käytet­tävät anturit, optiset mitta­laitteet, lääke­tieteen diagnos­tiik­ka­me­ne­telmät sekä led-valaisuun liittyvät ratkaisut.

Kenelle

Tarjoamme tarkkuus­tek­niikan palve­luita yrityk­sille, organi­saa­tioille ja yksityishenkilöille.

Palve­lui­tamme ovat mm.

  • Energia­te­hokkaat valaistusratkaisut
  • Tarkkuus­val­mis­tet­tujen muovi- ja metal­liosien proto­tyyppi- ja piensarjavalmistus
  • MIM-tekno­logian demonstraatioympäristö
  • Suurnopeus- ja nanotark­kuus­luokan työstö
  • Ruisku­va­la­minen: mikro­ruis­kuvalu, optiikka ja elekt­ro­niikan integrointi
  • Mittaus­tek­no­logiat: koordi­naat­ti­mittaus, inter­fe­ro­metria ja profilometria

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Projek­ti­pääl­likkö Juha Väyrynen
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu