TARMO harjoit­te­lu­paikkana

Voit halutessasi suorittaa harjoit­telusi täällä mielen­kiin­toi­sessa ympäris­tössä ja olla siis yksi meistä TARMO­lai­sista! Me TARMO­laiset tuemme erilaisten yksilöiden ja ryhmien kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä hyvin­voinnin sekä tervey­de­ne­dis­tä­misen näkökul­masta. Tämä tapahtuu joko Karelian kampuk­sella, kotikäyn­neillä, yhteis­työ­kump­pa­neiden tiloissa tai erilai­sissa tapahtumissa.

Meillä opiske­lijat työsken­te­levät työparina tai pienryh­missä. Olemme muodos­taneet kolme tiimiä asiakas­ryhmien mukaan ja niiden toimintaa ohjaavat ja koordi­noivat laillis­tetut tervey­den­hoi­toalan ammat­ti­laiset. Harjoit­telusi aikana TARMO tarjoaa sinulle mahdol­li­suuden itsenäiseen tiimi­työs­ken­telyyn eri asiakas­ryhmien kanssa, juuri sinun oppimisen tavoit­teiden mukaisesti.

TARMOn tilat löytyvät Karelian Tikka­rinne-kampuk­selta. Tilamme mahdol­lis­tavat monipuo­lisen toiminnan asiakas­vas­taa­no­toista testauksiin, ryhmä­toi­mintaan sekä kunto­sa­lioh­jaukseen.

Terve­tuloa TARMOlaiseksi!

Harjoit­te­lu­paikat löytyvät Jobii­lista hakusa­nalla TARMO.

Opiske­li­ja­pa­laut­teita

”TARMOn harjoittelu kehittää organi­sointi ja tiimi­työ­taitoja. Tekeminen ja suunnittelu on todella vapaata, joka avaa paljon ovia uuden oppimi­selle ja itsensä kehit­tä­mi­selle. Parasta on päästä touhuamaan moniam­ma­til­li­sesti ja oppimaan muiden alojen opiske­li­ja­kol­le­goilta uusia juttuja ja näin kehittyä entisestään ammatil­li­sesti.” (Sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija)

”Suosit­te­lisin TARMOn harkkaa kaikille. Kertoisin, että käykää kaikki yksi harjoittelu TARMOssa, koska täältä saat osaamista, jota et välttä­mättä muista harjoit­te­luista saa. Pääset monipuo­lisiin ja erilaisiin työteh­täviin ja pääset toteut­tamaan itse erilaisia tilaisuuksia/tuokioita. Työ on itsenäistä, joten omat organi­soin­ti­kyvyt vahvis­tuvat.” (Sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija)

”Moniam­ma­til­linen näkemys kasvaa, tehdään paljon muihin ammat­teihin opiske­levien kanssa. Saa tehdä/joutuu tekemään ja ottamaan vastuuta. Oppii organi­sointi- ,tiimi- ja johta­mis­taitoja.” (Gerono­mio­pis­kelija)

”TARMO on aivan huikea paikka tehdä harjoit­telua. Monipuo­lista sekä erilaista tekemistä kuin perin­tei­sissä harjoit­te­lu­pai­koissa. Kaikki ennak­ko­luulot kannattaa heittää heti roskikseen! TARMO antaa paljon työelämän kykyjä sekä löydät itsestäsi sellaisia puolia mitä et ehkä tiennyt omaavasi!” (Tervey­den­hoi­ta­jao­pis­kelija)

”TARMO antaa vapautta toteuttaa omaa ammat­ti­tai­toaan juuri niin paljon kuin itse haluaa ja osaa. Mahdol­li­suuksia on moneen lähtöön, kun vain itse rohkeasti kokeilee.” (Fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija)

”TARMOssa pystyy erityi­sesti kehit­tämään omia suunnittelu- ja organi­soin­ti­tai­tojaan sekä yksilö­asiak­kaiden kokonais­val­taista tutki­mista ja kuntout­ta­mista.” (Fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija)

”Ennen kaikkea erilainen, opettava ja myös silmiä avaava kokemus omasta opintojen ja tilanteen tasasta. Opin paljon myös itsestäni. Esimer­kiksi tieto­tai­dostani, palautteen anto- ja saamis­tyy­leistäni sekä monipuo­li­sesta kokemuk­sesta yksilöiden ja ryhmien ohjauk­sessa. Vastuu, aikatau­lutus- ja organi­soin­ti­taidot, tiimi- ja yhteis­työ­taidot, suunnittelu- ja ohjaus­taidot sekä tunnol­lisuus lienevät lähes kaiken kattavat termit.” (Fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija)