Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­otto

Tule kertaa­maan ja harjoit­te­le­maan laskimoverinäytteenottamista!

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lu­tuk­sen tavoit­teena on laadu­kas näyt­teen­ot­toja luotet­ta­vat labo­ra­to­rio­tut­ki­mus­tu­lok­set.
Koulu­tuk­sen laajuus on 12 h, josta käytän­nön harjoi­tuk­sia 8 h ja teoriaa 4 h. Teoria opis­kel­laan itse­näi­sesti pääosin verkko-opin­toina Kare­lian Mood­lessa. Lähi­päi­vinä kerra­tan teoriaa ja harjoi­tel­laan pistä­mistä.

Verkko-opin­to­jen sisältö:

  • labo­ra­to­rio­tut­ki­mus­tu­los­ten luotet­ta­vuu­teen vaikut­ta­vat tekijät,
  • esival­mis­te­lut ja poti­laan ohjaus näytteenottoon,
  • laski­mo­ve­ri­näyt­teen­o­ton teoria, näyt­teen­o­ton turval­li­suus ja asep­tiikka sekä näyt­teen­säi­ly­tys ja kuljetus,
  • taval­li­sim­mat verestä määri­tet­tä­vät tutki­muk­set ja Islab-tutki­mus­kirja tutuksi,
  • teoriao­suus sisäl­tää pieniä tehtä­viä ja lopussa testin (väittämät/monivalinnat),
  • osal­lis­tu­jat saavat todis­tuk­sen koulu­tuk­seen osallistumisesta.

Huomio! Voit ottaa mukaan kaverin pisto­har­joit­te­luun. Kaveri saa ilmai­sen Hb- ja glukoosimääritykseen.

Toteu­tus

Koulu­tusaika:
päivä 1 to 14.3. klo 12.30-15.45
päivä 2 pe 22.3. klo 12.30-15.45

Paikka:
Karelia, Tikka­rinne 9, Joensuu, E-talo, tilat: päivä 1 leik­kaus­sali ja päivä 2 hoito­taito 1

Koulut­taja:
lehtori, Satu Martiskainen

Hinta

Koulu­tuk­sen osal­lis­tu­ja­maksu: 185 € (sis. alv 24 %)
Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli mini­mi­ryh­mä­koko 10 henki­löä saadaan täyteen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen pe 8.3.2024 klo 16 mennessä. Koulu­tuk­seen otetaan enin­tään 12 osallistujaa. 

Osal­lis­tu­jat otetaan koulu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidät­tää oikeu­den ohjel­ma­muu­tok­siin ja koulu­tuk­sen peruut­ta­mi­seen, mikäli koulu­tus­ryh­mää ei saada täyteen. Koulu­tuk­sen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä sähköpostilla.

Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli määrä­ai­kaan mennessä on ilmoit­tau­tu­nut riit­tävä määrä osal­lis­tu­jia. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 12 osal­lis­tu­jaa. Koulu­tus toteu­tuu, mikäli osal­lis­tu­jia on saatu vähin­tään 10. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen otetaan jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja.

Peruu­tuseh­dot:
Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mi­nen, aloit­ta­matta jättä­mi­nen tai kiel­tei­nen päätös opin­toi­hin haet­tui­hin tukiin ei oikeuta maksu­pa­lau­tuk­seen. Viimeis­tään kaksi viikkoa ennen koulu­tuk­sen alkua tehdyt osal­lis­tu­mi­sen peruu­tuk­set oikeut­ta­vat maksun­pa­lau­tuk­seen. Sairau­den vuoksi keskey­ty­nei­den opin­to­jen osalta mahdol­li­set maksun­pa­lau­tuk­set käsi­tel­lään tapaus­koh­tai­sesti. Tarvit­taessa, esim. esteen sattuessa osal­lis­tu­jan voi vaihtaa. Peruu­tuk­set ja osal­lis­tu­jan vaih­dok­set tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön järjes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisä­tie­toja

Koulu­tuk­sen käytän­nön järjes­te­lyistä
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, p. 050 311 9167