Laski­mo­ve­ri­näyt­teenotto

Tule kertaamaan ja harjoit­te­lemaan laskimoverinäytteenottamista!

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lu­tuksen tavoit­teena on laadukas näytteen­ottoja luotet­tavat labora­to­rio­tut­ki­mus­tu­lokset.
Koulu­tuksen laajuus on 12 h, josta käytännön harjoi­tuksia 8 h ja teoriaa 4 h. Teoria opiskellaan itsenäi­sesti pääosin verkko-opintoina Karelian Moodlessa. Lähipäivinä kerratan teoriaa ja harjoi­tellaan pistä­mistä.

Verkko-opintojen sisältö:

  • labora­to­rio­tut­ki­mus­tu­losten luotet­ta­vuuteen vaikut­tavat tekijät,
  • esival­mis­telut ja potilaan ohjaus näytteenottoon,
  • laski­mo­ve­ri­näyt­teenoton teoria, näytteenoton turval­lisuus ja aseptiikka sekä näytteen­säi­lytys ja kuljetus,
  • taval­li­simmat verestä määri­tet­tävät tutki­mukset ja Islab-tutki­mus­kirja tutuksi,
  • teoriaosuus sisältää pieniä tehtäviä ja lopussa testin (väittämät/monivalinnat),
  • osallis­tujat saavat todis­tuksen koulu­tukseen osallistumisesta.

Huomio! Voit ottaa mukaan kaverin pisto­har­joit­teluun. Kaveri saa ilmaisen Hb- ja glukoosimääritykseen.

Toteutus

Koulu­tusaika:
päivä 1 ke 25.10. klo 12.30-15.30
päivä 2 ma 30.10. klo 12.30-15.30

Paikka:
Karelia, Tikka­rinne 9, Joensuu, E-talo, tila hoito­taito 2

Kouluttaja:
lehtori, Satu Martiskainen

Hinta

Koulu­tuksen osallis­tu­ja­maksu: 185 € (sis. alv 24 %)
Koulutus toteu­tetaan, mikäli minimi­ryh­mäkoko 10 henkilöä saadaan täyteen.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen ma 16.10. klo 16 mennessä. Koulu­tukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. 

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 12 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 10. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:
Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen, aloit­ta­matta jättä­minen tai kielteinen päätös opintoihin haettuihin tukiin ei oikeuta maksu­pa­lau­tukseen. Viimeistään kaksi viikkoa ennen koulu­tuksen alkua tehdyt osallis­tu­misen peruu­tukset oikeut­tavat maksun­pa­lau­tukseen. Sairauden vuoksi keskey­ty­neiden opintojen osalta mahdol­liset maksun­pa­lau­tukset käsitellään tapaus­koh­tai­sesti. Tarvit­taessa, esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä kirjal­li­sesti käytännön järjes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Koulu­tuksen käytännön järjes­te­lyistä
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, p. 050 311 9167