Moni­muo­toi­suutta metsiin ja Suomet­sät kuntoon -koulu­tuk­set metsä­alan ammattilaisille

Oletko koulut­tau­tu­nut metsä­alalle ja työs­ken­te­let metsien parissa? Nyt sinulla on mahdol­li­suus syven­tää metsä­alan osaa­mis­tasi maksut­to­missa täydennyskoulutuksissa!

Koulu­tusta toteut­ta­vat Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu. Olemme raken­ta­neet kaksi koulutuskokonaisuutta: 

 • Moni­muo­toi­suutta metsiin, 10 op, toteu­tusaika 12/2023–10/2024
 • Suomet­sät kuntoon, 10 op, toteu­tusaika 12/2023-10/2024

Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det sopivat työn ohessa opis­kel­ta­vaksi. Toteu­tuk­seen sisäl­tyy itseo­pis­ke­luna luet­ta­via, katsot­ta­via ja kuun­nel­ta­via mate­ri­aa­leja. Lisäksi toteu­tuk­seen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdol­lista korvata erik­seen sovit­ta­valla tavalla. Oppi­mi­sym­pä­ris­tönä on Moodle. Koulu­tus on osal­lis­tu­jalle ja työnan­ta­jalle maksutonta.

Koulu­tus sopii sinulle, jos

 • Työs­ken­te­let metsien parissa tai sinulla on metsiin liit­tyvä koulutustausta
 • Et tällä hetkellä suorita koko­naista tutkin­toa (pois lukien yamk-tutkin­not tai tohto­rin tutkin­not, joita opis­ke­le­vat voivat hakea tähän koulutukseen) 
 • Olet kiin­nos­tu­nut metsien käytöstä ja ilmastonmuutoksesta
 • Haluat lisä­pä­te­vyyttä osaamiseesi
 • Etsit uusia uranäkymiä

Koulu­tuk­sen hyödyt:

 • Olet mukana kehit­tä­mässä kestä­vää metsäalaa
 • Osaat hyödyn­tää uusinta tutki­mus­tie­toa työssäsi
 • Saat eväitä muiden metsä­am­mat­ti­lais­ten kanssa työs­ken­te­lyyn ja metsä­no­mis­ta­jien neuvontaan
 • Voit hyväk­si­lu­kea osan opin­noista, jos hakeu­dut myöhem­min opis­ke­le­maan metsätalousinsinööriksi.

Koulu­tus­ten sisältö ja hakeminen

Koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­siin haetaan erik­seen. Voit hakea myös molem­piin 10 op:n koko­nai­suuk­siin. Koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista suorit­taa myös yksit­täi­siä opin­to­jak­soja. Valitse ilmoit­tau­tues­sasi, minkä ammat­ti­kor­kea­kou­lun lähis­töllä mielui­ten kävisit koulu­tuk­sen maasto-opetus­jak­sot.

Paik­koja on runsaasti, mutta rajoi­tettu määrä. Hae siis hyvissä ajoin ja varmista opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­tesi! Keskus­tele tarvit­taessa etukä­teen työnan­ta­jasi kanssa koulu­tuk­seen hake­mi­sesta.
Mikäli olet työtön, selvi­tät­hän etukä­teen opin­to­jen vaiku­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan TE-palve­luista.
Hakuaika on 1.11.-13.12.2023. Hakemus on sitova.

Moni­muo­toi­suutta metsiin, 10 op

Toteu­tusaika 12/2023–10/2024
Koulu­tuk­sen vastuu­taho ja hake­mi­nen: Tampe­reen ammattikorkeakoulu.

Metsien kasvun ja hiilen­si­don­nan edis­tä­minen – johdanto metsien kestä­vään hoitoon ja käyt­töön (1 op)
Osion tavoit­teena on antaa hyvä yleis­kä­si­tys metsä­ta­lou­den vaiku­tuk­sista metsäym­pä­ris­töön ja metsien tarjoa­miin eri ekosys­tee­mi­pal­ve­lui­hin. Osiossa käydään läpi keskei­set metsien kestä­vän käytön ja hoidon ohjeis­tot ja pohdi­taan, miten kestä­vyy­den idea näkyy metsien käytön suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa eri tarkas­te­lu­ta­soilla.
Toteu­tus:
Webi­naari 14.12.2023 klo 14

Metsien moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sen ekolo­gi­set perus­teet (3 op)
Osiossa tutus­tu­taan metsäe­ko­sys­tee­mien toimin­nan perus­tei­siin ja metsien moni­muo­toi­suu­den perus­te­ki­jöi­hin metsä- ja suoluon­non näkö­kul­masta. Nämä liite­tään metsien hoidon ja käytön koko­nai­suu­teen avaten taus­toja ja perus­te­luja metsän- ja luon­non­hoi­don toimille ja suoje­lu­rat­kai­suille.
Toteu­tus:
Webi­naa­rit 13.3.2024 klo 13 ja 20.3.2024 klo 13 
Maas­to­päi­vät 23.5.2024 (Karelia), 11.6.2024 (TAMK) tai 11.6.2024 (Lapin amk) 

Metsien sopeu­tu­mi­nen ilmas­ton­muu­tok­seen ja metsä­tu­ho­jen torju­mi­nen (3 op)
Osion tavoit­teena on, että opis­ke­li­jat tunte­vat Metsät ja ilmasto -teeman perus­kä­sit­teis­tön, ymmär­tä­vät metsien roolin hiili­nie­luina ja –varas­toina, tunte­vat ilmas­ton­muu­tok­sen hillin­nän ja sopeu­tu­mi­sen keskei­set mahdol­li­suu­det metsä­ta­lou­dessa sekä näiden toimien vaiku­tuk­set metsien muihin arvoi­hin.
Toteu­tus:
Webi­naa­rit 9.4.2024 klo 13 ja 16.4.2024 klo 13 
Maas­to­päi­vät 24.5.2024 (Karelia), 12.6.2024 (TAMK) tai 12.6.2024 (Lapin amk)
 

Metsien moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sen käytän­nön keinot (3 op)
Osiossa keski­ty­tään metsien hoidon ja käytön suun­nit­te­lussa sekä toteu­tuk­sessa käyt­tö­kel­poi­siin, moni­muo­toi­suutta edis­tä­viin keinoi­hin, joilla ehkäis­tään haital­li­sia luonto- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia sekä edis­te­tään luonnon moni­muo­toi­suutta.
Toteu­tus:
Webi­naa­rit elo- ja syys­kuussa 2024, pvm ilmoi­te­taan myöhem­min 
Maas­to­päi­vät syys­kuussa 2024, pvm ilmoi­te­taan myöhemmin 

Suomet­sät kuntoon, 10 op 

Toteusaika 12/2023-10/2024
Koulu­tuk­sen vastuu­taho ja hake­mi­nen: Lapin ammattikorkeakoulu. 

Metsien kasvun ja hiilen­si­don­nan edis­tä­mi­nen – Johdanto metsien kestä­vään hoitoon ja käyt­töön (1 op)
Osion tavoit­teena on antaa hyvä yleis­kä­si­tys metsä­ta­lou­den vaiku­tuk­sista metsäym­pä­ris­töön ja metsien tarjoa­miin eri ekosys­tee­mi­pal­ve­lui­hin. Osiossa käydään läpi keskei­set metsien kestä­vän käytön ja hoidon ohjeis­tot ja pohdi­taan, miten kestä­vyy­den idea näkyy metsien käytön suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa eri tarkas­te­lu­ta­soilla.
Toteu­tus:
Webi­naari 14.12.2023 klo 14 

Suomet­sien hoito (4 op)
Osion tavoit­teena on antaa opis­ke­li­jalle käsitys suomet­sien onnis­tu­neista hoito­rat­kai­suista ja niiden vaiku­tuk­sista. Puuston käsit­te­lyn suun­nit­te­lussa tulee tarkas­tella kohteen vesi­ta­lou­den tilaa, hakkuu­ta­van vaiku­tusta pohja­ve­den tasoon ja ravin­ne­ta­lou­den hoitoa.
Toteu­tus:
Webi­naa­rit 5.2.2024 klo 14 ja 15.2.2024 klo 14 
Maas­to­päi­vät 22.5.2024 (TAMK), 24.5.2024 (Karelia) tai 29.5.2024 (Lapin amk) 


Vesi­ta­lous suomet­sissä (3 op)
Osiossa pereh­dy­tään siihen, miten puusto ja erilai­set metsien käsit­te­ly­vaih­toeh­dot vaikut­ta­vat suomet­sän vesi­ta­lou­teen, kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töi­hin, vesis­tö­vai­ku­tuk­siin ja ojien kunnos­tus­tar­pee­seen. Lisäksi käydään läpi vesien­suo­je­lua ja -raken­teita. 
Toteu­tus:
Webi­naa­rit 4.4.2024 klo 14 ja 23.4.2024 klo 14 
Maas­to­päi­vät 21.5.2024 (TAMK), 23.5.2024 (Karelia) tai 28.5.2024 (Lapin amk) 


Suomet­sien hoidon suun­nit­te­lu­työ (2 op)
Osio pereh­dyt­tää uuteen suomet­sien kestä­vän hoidon toimin­ta­mal­liin, joka astuu voimaan uuden Metka-rahoi­tuk­sen myötä. Toimin­ta­malli kuvaa suomet­sän­hoi­don suun­nit­te­lun eri vaiheet lähtö­tie­to­jen kartoi­tuk­sesta vaiku­tus­ten arvioin­tiin. 
Toteu­tus:
Webi­naa­rit 4.6.2024 klo 14 ja 15.8.2024 klo 14 
Maas­to­päi­vät 5.6.2024 (TAMK), 6.6.2024 (Lapin amk) tai 7.6.2024 (Karelia) 


*Pidä­tämme oikeu­den opin­to­jak­so­jen oppi­mis­ta­voit­tei­den, toteu­tus­ta­po­jen sekä aika­tau­lu­jen tarkennuksiin.

Koulu­tuk­sen järjestäjät

Koulu­tusta toteut­ta­vat yhteis­työssä Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammattikorkeakoulu.

Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det järjes­te­tään osana Jatku­van oppi­mi­sen ja työl­li­syy­den palve­lu­kes­kuk­sen Hiili­nie­lui­hin liit­tyvä osaa­mi­nen metsä­ta­lou­dessa -koulu­tus­han­kin­taa, jonka tavoit­teena on tukea ilmas­to­kes­tä­vää metsä­ta­loutta ja maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista.

Lisä­tie­toja

Sanna Kasu­ri­nen, koulu­tus­pääl­likkö
[email protected]

Koulu­tus on Jatku­van oppi­mi­sen ja työl­li­syy­den palve­lu­kes­kuk­sen rahoit­tama. Palve­lu­kes­kus edistää työi­käis­ten osaa­mi­sen kehit­tä­mistä ja osaavan työvoi­man saata­vuutta. Palve­lu­kes­kuk­sen toimin­taa ohjaa­vat opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.