Tieto­suo­ja­se­loste

Keitä olemme

Verk­ko­si­vus­tomme osoite on: https://www.karelia.fi.

Mitä henki­lö­tie­toa keräämme ja miksi

Kommen­tit

Kun sivus­ton käyt­tä­jät jättä­vät komment­teja sivus­tolle, keräämme komment­ti­lo­mak­keessa olevat tiedot, sekä käyt­tä­jän IP-osoit­teen ja selai­men versio­tie­dot roska­vies­tien tunnis­ta­mi­sen helpottamiseksi.

Kun vierai­li­jat jättä­vät kommen­tin tälle sivus­tolle keräämme tiedon, joka on näky­vissä kommen­toin­ti­ken­tissä, IP-osoit­teen sekä selai­men versioon liit­ty­vät tiedot. Sähkö­pos­tio­soit­teesta luotu anony­mi­soitu hajau­tus­tieto (hash) voidaan lähet­tää Grava­tar-palve­luun, jotta tiede­tään onko kommen­toija palve­lun käyt­täjä. Grava­tar-palve­lun tieto­suo­ja­se­loste löytyy osoit­teesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivus­tolle, sinun tulee välttää sellais­ten kuvien lataa­mista, joissa on tallen­nettu paik­ka­tieto (EXIF GPS). Sivus­ton vierai­li­jat voivat ladata ja katsoa paik­ka­tie­toa kuvista, joita sivus­tolla on.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet

Eväs­teet

Jos jätät kommen­tin sivus­tolle, voit valita nimen, sähkö­pos­tio­soit­teen ja url-osoit­teen tallen­nuk­sen eväs­tee­seen. Tämä toiminto lisää käyt­tö­mu­ka­vuutta, koska loma­ketta ei tarvitse täyttää jokai­sella kerralla uudel­leen komment­tia lisä­tessä. Eväs­te­tieto pois­te­taan selai­mesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjau­dut sivus­tolle, asetamme väliai­kai­sen eväs­teen, joka päät­te­lee tukeeko selai­mesi eväs­teitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henki­lö­tie­toa ja se pois­te­taan kun selai­nik­kuna suljetaan.

Kun kirjau­dut sisään asetamme useita eväs­teitä, jotka tallen­ta­vat kirjau­tu­mis- sekä näyt­tö­ase­tuk­sesi. Kirjau­tu­mi­se­väs­teet pois­te­taan kahden vuoro­kau­den kuluessa, näyt­tö­ase­tuk­siin liit­ty­vät eväs­teet pois­tu­vat vuoden päästä. Mikäli valit­set “Muista minut” kirjau­tu­mi­sen yhtey­dessä, kirjau­tu­mis­tie­to­jasi säily­te­tään kahden viikon ajan. Mikäli kirjau­dut ulos, kirjau­tu­mi­seen liit­ty­vät eväs­teet pois­te­taan samassa yhteydessä.

Mikäli julkai­set artik­ke­lin tai muok­kaat olemassa olevaa tallen­namme selai­meen eväs­teen, joka sisäl­tää muokat­ta­van artik­ke­lin ID:n. Eväste vanhe­nee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämän sivus­ton artik­ke­lit voivat sisäl­tää upotet­tua sisäl­töä (esimer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upote­tun sisäl­lön avaa­mi­nen on verrat­ta­vissa siihen, että vierai­lija itse kävisi kolman­nen osapuo­len sivustolla.

Nämä sivus­tot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää eväs­teitä, upottaa kolman­nen osapuo­len seuran­tae­väs­teitä ja moni­to­roida vuoro­vai­ku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, mukaan lukien vuoro­vai­ku­tuk­sen seuranta jos ja kun olet kirjau­tu­nut käyt­tä­jänä sivustolle.

Analy­tiikka

Kenelle jaamme tietosi

Kuinka kauan säily­tämme tietoa

Mikäli jätät kommen­tin, komment­tia ja sen meta­tie­toa säily­te­tään tois­tai­seksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnis­taa ja hyväk­syä seuraa­vat kommen­tit auto­maat­ti­sesti sen sijaan, että säilyt­täi­simme ne moderointijonossa.

Tallen­namme rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien (jos sellai­sia on) käyt­tä­jä­pro­fii­lien tiedot. Kaikilla käyt­tä­jillä on mahdol­li­suus nähdä, muokata ja poistaa omia henki­lö­tie­to­jaan milloin vain. Ainoas­taan käyt­tä­jä­ni­meä ei voi muuttaa. Verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jät voivat nähdä ja muokata käyt­tä­jä­pro­fii­lien tietoja.

Mitä oikeuk­sia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyt­tä­jä­tili tälle sivus­tolle tai olet jättä­nyt komment­teja, voit pyytää koos­te­tie­dos­toa omista henki­lö­tie­dois­tasi, sisäl­täen kaiken henki­lö­tie­don, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henki­lö­tie­to­jesi poistoa. Oikeus omien tieto­jen pois­toon ei koske sellaista henki­lö­tie­toa, joka meidän on säily­tet­tävä yllä­pi­dol­li­sista, juri­di­sista tai tieto­tur­vaan liit­ty­vistä syistä.

Minne lähe­tämme tietosi

Vierai­li­joi­den komment­teja saate­taan tarkis­taa auto­ma­ti­soi­dun roska­pos­ties­to­pal­ve­lun kautta.

Omat yhteys­tie­tosi

Lisä­tie­dot

Kuinka suoje­lemme henkilötietojasi

Miten toimimme tieto­mur­ron tapahtuessa

Kolman­net osapuo­let, joilta saamme henkilötietoa

Henki­lö­tie­toon liit­tyvä auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Toimia­laan liit­tyvä lainsäädäntö