Työhar­joit­telut

Työhar­joit­te­lu­jaksot ovat yksi tärkeim­mistä käytän­nöis­tämme työelämän kanssa. Harjoit­telun aikana opiske­li­jamme pääsevät hyödyn­tämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoit­teluun sisäl­tyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palve­levat työnan­tajan tarpeita ja samalla vastaavat koulu­tuksen edellyt­tämiä ja opiske­lijan omia tavoit­teita. Jos yrityk­selläsi on kansain­vä­listä toimintaa, on mahdol­lista saada harjoit­te­li­joita myös ulkomaille tai hyödyntää Suomessa opiske­levien kansain­vä­listen opiske­li­joiden osaamista. Usein opiske­lijat tekevät myös opinnäy­te­työnsä samalle organi­saa­tiolle harjoit­te­lunsa jälkeen.

Voit jättää veloi­tuk­setta ilmoi­tuksen avoimesta työ- tai harjoittelu­paikasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille täällä.

Tutus­tuthan tarkemmin Harjoit­te­lu­pro­sessi Työna­na­ta­jalle -havainnekuvaan:

Rekrytoi harjoit­telija ja saat:

  • tuoreita näkökulmia ja oppimisen intoa organisaatioosi
  • tilai­suuden tutustua uusiin alan osaajiin ja poten­ti­aa­lisiin työntekijöihin
  • käsityksen opiske­lijan kyvyistä ja mahdol­li­sesti uuden työnte­kijän, joka on jo saanut pereh­dy­tyksen työhön
  • mahdol­li­suuden tuoda organi­saa­tiotasi esiin ja luoda positii­vista työnantajamielikuvaa

Kesto ja ajankohta:

Kestää yleensä 3-5kk alasta riippuen. Harjoit­te­lu­paikkoja voi tarjota ympäri vuoden. Harjoit­te­lua­jan­kohdan sijoit­tu­minen opintoihin riippuu koulu­tusa­lasta. Joillakin aloilla jokainen opiske­lu­vuosi sisältää harjoit­telua, kun taas joillakin aloilla harjoit­te­lu­jaksoja on yksi ja se sijoittuu pääasiassa opintojen loppuvaiheeseen.

Mitä edellyttää rekrytoijalta?

Työtila ja tarvit­tavat välineet harjoit­te­li­jalle. Pereh­dy­tykseen ja ohjaukseen tarvittava työpanos. Opiske­lijan mahdol­linen palkka.

Harjoit­telun eteneminen:

1. Määrittele, mihin tehtäviin tarvitset harjoit­te­lijaa ja minkä alan osaaja sopii toimenkuvaan

2. Ilmoita paikasta täällä.

3. Harjoit­telija löytyy ja tehdään sopimus

  • työnantaja, opiskelija ja Karelia-amk
  • sovitaan työnan­tajan edustaja, joka ohjaa opiske­lijaa harjoittelussa

4. Harjoit­telun etene­misen seuranta

  • ohjaus­kes­kustelu opiske­lijan, työnan­tajan edustajan ja ohjaajan kesken
  • opiskelija huolehtii yhtey­den­pi­dosta ohjaavaan opettajaan

5. Arviointi

  • toteu­tetaan opiske­lijan, työpaikan harjoit­telun ohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä

6. Sähköinen työelä­mä­pa­lau­te­kysely työpaikan edustajalle