Työhar­joit­te­lut

Työhar­joit­te­lu­jak­sot ovat yksi tärkeim­mistä käytän­nöis­tämme työelä­män kanssa. Harjoit­te­lun aikana opis­ke­li­jamme pääse­vät hyödyn­tä­mään oppi­maansa käytän­nön työssä ja näyt­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Harjoit­te­luun sisäl­ty­vät tehtä­vät sovi­taan yhdessä niin, että ne palve­le­vat työnan­ta­jan tarpeita ja samalla vastaa­vat koulu­tuk­sen edel­lyt­tä­miä ja opis­ke­li­jan omia tavoit­teita. Jos yrityk­sel­läsi on kansain­vä­listä toimin­taa, on mahdol­lista saada harjoit­te­li­joita myös ulko­maille tai hyödyn­tää Suomessa opis­ke­le­vien kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den osaa­mista. Usein opis­ke­li­jat tekevät myös opin­näy­te­työnsä samalle orga­ni­saa­tiolle harjoit­te­lunsa jälkeen.

Voit jättää veloi­tuk­setta ilmoi­tuk­sen avoi­mesta työ- tai harjoittelu­paikasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille täällä.

Tutus­tut­han tarkem­min Harjoit­te­lu­pro­sessi Työna­na­ta­jalle -havainnekuvaan:

Rekry­toi harjoit­te­lija ja saat

  • tuoreita näkö­kul­mia ja oppi­mi­sen intoa organisaatioosi
  • tilai­suu­den tutus­tua uusiin alan osaa­jiin ja poten­ti­aa­li­siin työntekijöihin
  • käsi­tyk­sen opis­ke­li­jan kyvyistä ja mahdol­li­sesti uuden työn­te­ki­jän, joka on jo saanut pereh­dy­tyk­sen työhön
  • mahdol­li­suu­den tuoda orga­ni­saa­tio­tasi esiin ja luoda posi­tii­vista työnantajamielikuvaa

Kesto ja ajankohta

Kestää yleensä 3-5kk alasta riip­puen. Harjoit­te­lu­paik­koja voi tarjota ympäri vuoden. Harjoit­te­lua­jan­koh­dan sijoit­tu­mi­nen opin­toi­hin riippuu koulu­tusa­lasta. Joil­la­kin aloilla jokai­nen opis­ke­lu­vuosi sisäl­tää harjoit­te­lua, kun taas joil­la­kin aloilla harjoit­te­lu­jak­soja on yksi ja se sijoit­tuu pääasiassa opin­to­jen loppuvaiheeseen.

Mitä edel­lyt­tää rekrytoijalta?

Työtila ja tarvit­ta­vat väli­neet harjoit­te­li­jalle. Pereh­dy­tyk­seen ja ohjauk­seen tarvit­tava työpa­nos. Opis­ke­li­jan mahdol­li­nen palkka.

Etene­mi­nen

1. Määrit­tele, mihin tehtä­viin tarvit­set harjoit­te­li­jaa ja minkä alan osaaja sopii toimenkuvaan

2. Ilmoita paikasta täällä.

3. Harjoit­te­lija löytyy ja tehdään sopimus

  • työnan­taja, opis­ke­lija ja Karelia-amk
  • sovi­taan työnan­ta­jan edus­taja, joka ohjaa opis­ke­li­jaa harjoittelussa

4. Harjoit­te­lun etene­mi­sen seuranta

  • ohjaus­kes­kus­telu opis­ke­li­jan, työnan­ta­jan edus­ta­jan ja ohjaa­jan kesken
  • opis­ke­lija huoleh­tii yhtey­den­pi­dosta ohjaa­vaan opettajaan

5. Arviointi

  • toteu­te­taan opis­ke­li­jan, työpai­kan harjoit­te­lun ohjaa­jan ja ohjaa­van opet­ta­jan yhteistyönä

6. Sähköi­nen työelä­mä­pa­lau­te­ky­sely työpai­kan edustajalle