Työ­har­joit­te­lut

Työ­har­joit­te­lut

Työ­har­joit­te­lu­jak­sot ovat yksi tär­keim­mis­tä käy­tän­nöis­täm­me työ­elä­män kans­sa. Har­joit­te­lun aika­na opis­ke­li­jam­me pää­se­vät hyö­dyn­tä­mään oppi­maan­sa käy­tän­nön työs­sä ja näyt­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Har­joit­te­luun sisäl­ty­vät teh­tä­vät sovi­taan yhdes­sä niin, että ne pal­ve­le­vat työ­nan­ta­jan tar­pei­ta ja samal­la vas­taa­vat kou­lu­tuk­sen edel­lyt­tä­miä ja opis­ke­li­jan omia tavoit­tei­ta. Jos yri­tyk­sel­lä­si on kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa, on mah­dol­lis­ta saa­da har­joit­te­li­joi­ta myös ulko­mail­le tai hyö­dyn­tää Suo­mes­sa opis­ke­le­vien kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den osaa­mis­ta. Usein opis­ke­li­jat teke­vät myös opin­näy­te­työn­sä samal­le orga­ni­saa­tiol­le har­joit­te­lun­sa jäl­keen.

Rek­ry­toi har­joit­te­li­ja ja saat:

  • tuo­rei­ta näkö­kul­mia ja oppi­mi­sen intoa orga­ni­saa­tioo­si
  • tilai­suu­den tutus­tua uusiin alan osaa­jiin ja poten­ti­aa­li­siin työn­te­ki­jöi­hin
  • käsi­tyk­sen opis­ke­li­jan kyvyis­tä ja mah­dol­li­ses­ti uuden työn­te­ki­jän, joka on jo saa­nut pereh­dy­tyk­sen työ­hön
  • mah­dol­li­suu­den tuo­da orga­ni­saa­tio­ta­si esiin ja luo­da posi­tii­vis­ta työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa

Har­joit­te­lun ete­ne­mi­nen:

1. Mää­rit­te­le, mihin teh­tä­viin tar­vit­set har­joit­te­li­jaa ja min­kä alan osaa­ja sopii toi­men­ku­vaan

2. Ilmoi­ta pai­kas­ta: palvelut[at]karelia.fi

3. Har­joit­te­li­ja löy­tyy ja teh­dään sopi­mus

  • työ­nan­ta­ja, opis­ke­li­ja ja Kare­lia-amk
  • sovi­taan työ­nan­ta­jan edus­ta­ja, joka ohjaa opis­ke­li­jaa har­joit­te­lus­sa

4. Har­joit­te­lun ete­ne­mi­sen seu­ran­ta

  • ohjaus­kes­kus­te­lu opis­ke­li­jan, työ­nan­ta­jan edus­ta­jan ja ohjaa­jan kes­ken
  • opis­ke­li­ja huo­leh­tii yhtey­den­pi­dos­ta ohjaa­vaan opet­ta­jaan

5. Arvioin­ti

  • toteu­te­taan opis­ke­li­jan, työ­pai­kan har­joit­te­lun ohjaa­jan ja ohjaa­van opet­ta­jan yhteis­työ­nä

6. Säh­köi­nen työ­elä­mä­pa­lau­te­ky­se­ly työ­pai­kan edus­ta­jal­le

Kes­to ja ajan­koh­ta:

Kes­tää yleen­sä 3–5kk alas­ta riip­puen. Har­joit­te­lu­paik­ko­ja voi tar­jo­ta ympä­ri vuo­den. Har­joit­te­lua­jan­koh­dan sijoit­tu­mi­nen opin­toi­hin riip­puu kou­lu­tusa­las­ta. Joil­la­kin aloil­la jokai­nen opis­ke­lu­vuo­si sisäl­tää har­joit­te­lua, kun taas joil­la­kin aloil­la har­joit­te­lu­jak­so­ja on yksi ja se sijoit­tuu pää­asias­sa opin­to­jen lop­pu­vai­hee­seen.

Mitä edel­lyt­tää rek­ry­toi­jal­ta?

Työ­ti­la ja tar­vit­ta­vat väli­neet har­joit­te­li­jal­le. Pereh­dy­tyk­seen ja ohjauk­seen tar­vit­ta­va työ­pa­nos. Opis­ke­li­jan mah­dol­li­nen palk­ka.