Esimies- ja johta­mis­tai­dot arjen työssä -valmennus

Millai­sia arjen haas­teita kohtaat esimies­työs­säsi ja miten ne voitai­siin ratkaista yhdessä? Miten hiljai­nen tieto saadaan koko työyh­tei­sön voima­va­raksi?
Valmen­nuk­sessa tuetaan esimie­hiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johta­mis­tai­dot para­ne­vat ja he rohke­ne­vat uudis­taa johta­mis­käy­tän­tei­tään – työhy­vin­vointi lisään­tyy ja työn orga­ni­sointi paranee. Esimie­henä saat valmiuk­sia hallita parem­min esimies­työn ja johta­mi­sen arjen haas­teita ja saat työka­luja työyh­tei­sön ja oman toimin­nan tehostamiseen.

Esimerk­kejä valmennusteemoista:

Itsensä johta­mi­nen

Oivalla itse­tun­te­muk­sen ja itsensä johta­mi­sen kehit­tä­mi­sen tärkeys tulok­sek­kaassa johta­mi­sessa. Itse­tun­te­mus on kaiken johta­mi­sen perusta ja valmen­nuk­sessa opit tunte­maan itsesi entistä parem­min. Samalla myös johta­mi­sen taidot kehit­ty­vät. Esimie­henä saat valmiuk­sia parem­paan ajan­käy­tön suun­nit­te­luun sekä selkeäm­pään tavoit­tei­den aset­ta­mi­seen ja stres­sin­hal­lin­taan. Opit kiteyt­tä­mään omia henki­lö­koh­tai­sia arvoja ja sovit­ta­maan niitä työyh­tei­sön arvoihin.

Esimie­hen roolit ja velvollisuudet

Pohdi ja ymmärrä omaa rooliasi esimie­henä. Samalla tunnis­tat omia kehit­ty­mis­tar­peita ja laadit henki­lö­koh­tai­sen kehittymissuunnitelman.Työntekijöiden osal­lis­ta­mi­nen anta­maan parhain panos, luot­ta­muk­sen ilma­pii­rin raken­ta­mi­nen sekä työyh­tei­sön moni­nai­suu­den huomioi­mi­nen ovat keskei­siä onnis­tu­neen esimies­työn ja johta­mi­sen kulma­ki­viä. Valmen­nuk­sessa keskei­siä teemoja ovat esimies/alaistaidot, työnor­ga­ni­sointi ja resurs­sointi, esimie­henä kehit­ty­mi­nen, esimies­vies­tintä, palaut­teen anta­mi­nen sekä moti­vointi. Henki­lös­tö­joh­ta­mi­sen kysy­myk­siä pohdit stra­te­gis­ten arvojen ja tavoit­tei­den näkökulmasta.

Valmen­tava johtaminen

Ymmärrä valmen­ta­van johta­mi­sen tunnus­piir­teet ja henki­lös­tön tavoit­teel­li­sen työs­ken­te­lyn edel­ly­tyk­set työyh­tei­sön toimin­nassa. Opi kannus­ta­maan ja moti­voi­maan henki­lös­töä kohti yhtei­siä päämää­riä hyödyn­tä­mällä valmen­ta­vaa johta­mis­tyy­liä. Tunnista onnis­tu­neen muutok­sen edel­ly­tyk­set ja ymmärrä muut­tu­neen toimin­taym­pä­ris­tön aset­ta­mat haas­teet henki­lös­tölle. Oivalla toimi­van työyh­tei­sön merki­tys tulok­sel­li­sessa liike­toi­min­nassa ja henki­lös­tön työviihtyvyydessä.

Muutos­joh­ta­mi­nen esimiestyössä

Rohkaistu esimie­henä uudis­ta­maan omaa tapaasi toimia sekä luomaan uuden­laista toimin­ta­kult­tuu­ria työyh­tei­söön. Arjen muutos­ten toteut­ta­mi­nen johde­tusti, halli­tusti ja tavoit­teel­li­sesti on taito, jota esimies tarvit­see joka päivä. Uudis­tu­mis­kyky ja muutok­sien onnis­tu­nut johta­mi­nen ovat orga­ni­saa­tion kilpai­lu­ky­vyn säilyt­tä­mi­sen elinehto. Miten työyh­tei­sösi vastaa­not­taa muutok­sia? Esimie­henä ymmär­rät muutok­sia ihmis­ten toimin­nan näkö­kul­masta, osaat viestiä muutok­sesta ja saat taitoa ja väli­neitä työyh­tei­sön osal­lis­ta­mi­seen muutokseen.

Enna­koiva johtamistyöskentely

Havain­noi ja tunnista ongel­mia, muutos­tar­peita ja uusia kehi­tys­suun­tauk­sia enna­koi­vat signaa­lit yhteis­kun­nassa. Arvioi signaa­lien vaiku­tuk­sia orga­ni­saa­tioon ja työyh­tei­söön, ja vastaa uusiin haas­tei­siin jous­ta­vasti ja viivyt­te­le­mättä enna­koin­nin mene­tel­miä sovel­taen. Opi johta­maan aktii­vi­sesti ja suun­ni­tel­lusti muutos- ja ongel­man­rat­kai­su­pro­ses­sin läpi­vien­tiä tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sen näkökulmasta.

Haas­ta­vat tilan­teet esimiestyössä

Vahvista dialo­gi­sia valmiuk­siasi sekä kykyä hyödyn­tää työyh­tei­söä ja keskus­te­lua voima­va­rana. Avoimen ja luot­ta­muk­sel­li­sen ilma­pii­rin luomi­nen ovat tärkeitä työyh­tei­sön vuoro­vai­ku­tuk­sessa ja vies­tin­nässä. Esimie­henä vahvis­tat valmiuk­sia tunnis­taa puut­tu­mista edel­lyt­tä­viä risti­rii­ta­ti­lan­teita ja häiriöitä työyh­tei­söissä. Taitosi ottaa vaikeita asioita puheeksi, kohdata ja käsi­tellä niitä sekä sitout­taa ja luoda avoi­muutta kehit­ty­vät. Pohdit haas­ta­vien tilan­tei­den käsit­te­le­mistä ja vuoro­vai­ku­tusta orga­ni­saa­tion omien raken­tei­den ja työka­lu­jen pohjalta (esim. kehi­tys­kes­kus­te­lut ja Vartu-malli).

Osaa­mi­sen johtaminen

Vahvista osaa­mis­tasi suun­ni­tel­mal­li­seen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen tule­vai­suu­den tarpeita varten. Osaa­mi­nen johta­mi­nen on tärkeä osa tule­vai­suu­den raken­ta­mista. Pohdit valmen­nuk­sessa työyh­tei­sön nykyistä osaa­mista ja osaa­mis­tar­peita tule­vai­suu­dessa. Pereh­dyt osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen mene­tel­miin ja väli­nei­siin sekä stra­te­giaa ja toimin­taym­pä­ris­tö­jen muutok­sia tukevan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­den enna­koin­nin mene­tel­miin. Havain­noit kehi­tys­suun­tia sekä kehi­tys­suun­tien tuomia osaa­mis­tar­pei­den muutoksia.

Työhy­vin­voin­nin johtaminen

Miten työhy­vin­vointi toteu­tuu orga­ni­saa­tios­sasi ja mihin se vaikut­taa? Sitoudu työhy­vin­voin­nin johta­mi­seen osana orga­ni­saa­tiosi stra­te­gi­sia tavoit­teita. Oivalla työhy­vin­voin­nin johta­mi­sen merki­tys orga­ni­saa­tion tulok­sel­li­sessa toimin­nassa. Toiminta ja työym­pä­ris­töt ovat jatku­vassa raken­teel­li­sessa muutok­sessa. Miten toteut­taa muutok­set tukien työn­te­ki­jöi­den hyvinvointia?

Moni­nai­suu­den johtaminen

Omaksu kehit­ty­neet valmiu­det moni­nai­suu­den johta­mi­seen. Työyh­tei­sön moni­nai­suu­den tunnis­ta­mi­nen ja hyväk­sy­mi­nen ovat yhtei­söl­li­syy­den perusta. Yhtei­söl­li­syys puoles­taan lisää työhy­vin­voin­tia, oppi­mista ja työn iloa. Tutki työyh­tei­sösi yhtei­söl­li­syy­den ja työn ilon edel­ly­tyk­siä ja mahdol­li­sia keinoja työhy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seksi. Opi hyödyn­tä­mään työyh­tei­sön moni­nai­suutta voima­va­rana. Laadi suun­ni­telma moni­nai­suu­den johta­mi­sen kehit­tä­mi­seksi ja kartoita sopivat työka­lut moni­nai­suu­den johta­mi­sen jalkaut­ta­mi­seksi käytän­töön. Työyh­tei­sön yhtei­nen arvo­pohja selkiy­tyy ja työn­te­ki­jät virit­ty­vät oman työnsä kehittämiseen.

Digi­joh­ta­mi­nen

Digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mi­nen, käyt­töön­otto ja käyttö vaatii myös johta­mista. Digi­ta­li­saa­tion johta­mi­nen on johta­mi­sen uusi alue. Pohdit digi­ta­li­saa­tion tuomia tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­sia, mitä digi­ta­li­saa­tio on ja tulisi olla omassa yksi­kössä ja orga­ni­saa­tiossa, miten se muuttaa asiak­kai­den saamia palve­luja ja työn­te­ki­jöi­den työtä. Miten mahdol­lis­taa digi­taa­lis­ten palve­lu­jen kette­riä kokei­luja ja käyt­töön­ot­toa ja siihen liit­ty­vän osaa­mi­sen kehit­ty­mistä, miten hyödyn­tää tiedolla johta­mista ja edistää digio­saa­mi­sen johta­mista sekä muita digi­ta­li­saa­tion johta­mi­seen liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia kysymyksiä.

Suun­nit­telu ja toteutus

Valitse teemoista kehit­tä­mis­ta­voit­teita vastaa­vat osa-alueet. Räätä­löimme osa-aluei­den sisäl­lön ja toteu­tuk­sen tarpei­denne mukai­sesti yhtei­sessä suun­nit­te­lu­ta­paa­mi­sessa. Toteu­tamme valmen­nuk­sen vertais­men­to­roin­nin ja ratkai­su­kes­kei­sen valmen­nuk­sen otteella. Keskei­senä ytimenä on dialogi valmen­nuk­sen ja käytän­nön teke­mi­sen välillä. Valmen­nus­päivä sisäl­tää orien­taa­tion ja johda­tuk­sen aihee­seen, esimerk­kejä yhtei­sesti käsi­tel­tä­väksi, yhteis­toi­min­nal­li­sia tehtä­viä ja esimies­ten yhteistä dialo­gia. Valmen­nus­päi­vien välillä havain­noit ja sovel­lat ratkai­suja omassa esimies- ja johta­mis­työs­säsi sekä teet omaan esimies­toi­min­taan liit­ty­viä pohdintoja.

Valmen­ta­jat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun asiantuntijat

Hinta

Esimerk­ki­hin­nat sisäl­tä­vät kaksi valmen­nus­päi­vää (á 4 h) per teema 2 x 4 h. Ensim­mäi­sen teeman hinta 3200,00 € + alv 24 %, joka sisäl­tää teema­val­men­nuk­sen lisäksi alku­kar­toi­tuk­sen ja räätä­löin­nin.
Seuraa­vien teemo­jen hinta 2800,00 € + alv 24%.

4 teemaa 11600,00 €
5 teemaa 14400,00 €
6 teemaa 17200,00 €
7 teemaa 20000,00 €

Hintoi­hin lisä­tään alv 24 %

Kysy lisää!

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula [at] karelia.fi, puh. 050 311 9167