Esimies- ja johta­mis­taidot arjen työssä -valmennus

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimies­työssäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyh­teisön voima­va­raksi?
Valmen­nuk­sessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johta­mis­taidot paranevat ja he rohke­nevat uudistaa johta­mis­käy­tän­teitään – työhy­vin­vointi lisääntyy ja työn organi­sointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johta­misen arjen haasteita ja saat työkaluja työyh­teisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Esimerkkejä valmen­nus­tee­moista:

Itsensä johta­minen

Oivalla itsetun­te­muksen ja itsensä johta­misen kehit­tä­misen tärkeys tulok­sek­kaassa johta­mi­sessa. Itsetun­temus on kaiken johta­misen perusta ja valmen­nuk­sessa opit tuntemaan itsesi entistä paremmin. Samalla myös johta­misen taidot kehit­tyvät. Esimiehenä saat valmiuksia parempaan ajankäytön suunnit­teluun sekä selkeämpään tavoit­teiden asetta­miseen ja stres­sin­hal­lintaan. Opit kiteyt­tämään omia henki­lö­koh­taisia arvoja ja sovit­tamaan niitä työyh­teisön arvoihin.

Esimiehen roolit ja velvollisuudet

Pohdi ja ymmärrä omaa rooliasi esimiehenä. Samalla tunnistat omia kehit­ty­mis­tar­peita ja laadit henki­lö­koh­taisen kehittymissuunnitelman.Työntekijöiden osallis­ta­minen antamaan parhain panos, luotta­muksen ilmapiirin raken­ta­minen sekä työyh­teisön moninai­suuden huomioi­minen ovat keskeisiä onnis­tuneen esimiestyön ja johta­misen kulma­kiviä. Valmen­nuk­sessa keskeisiä teemoja ovat esimies/alaistaidot, työnor­ga­ni­sointi ja resurs­sointi, esimiehenä kehit­ty­minen, esimies­vies­tintä, palautteen antaminen sekä motivointi. Henki­lös­tö­joh­ta­misen kysymyksiä pohdit strate­gisten arvojen ja tavoit­teiden näkökulmasta.

Valmentava johta­minen

Ymmärrä valmen­tavan johta­misen tunnus­piirteet ja henki­löstön tavoit­teel­lisen työsken­telyn edelly­tykset työyh­teisön toimin­nassa. Opi kannus­tamaan ja motivoimaan henki­löstöä kohti yhteisiä päämääriä hyödyn­tä­mällä valmen­tavaa johta­mis­tyyliä. Tunnista onnis­tuneen muutoksen edelly­tykset ja ymmärrä muuttuneen toimin­taym­pä­ristön asettamat haasteet henki­lös­tölle. Oivalla toimivan työyh­teisön merkitys tulok­sel­li­sessa liike­toi­min­nassa ja henki­löstön työviihtyvyydessä.

Muutos­joh­ta­minen esimiestyössä

Rohkaistu esimiehenä uudis­tamaan omaa tapaasi toimia sekä luomaan uuden­laista toimin­ta­kult­tuuria työyh­teisöön. Arjen muutosten toteut­ta­minen johde­tusti, halli­tusti ja tavoit­teel­li­sesti on taito, jota esimies tarvitsee joka päivä. Uudis­tu­miskyky ja muutoksien onnis­tunut johta­minen ovat organi­saation kilpai­lu­kyvyn säilyt­tä­misen elinehto. Miten työyh­teisösi vastaa­nottaa muutoksia? Esimiehenä ymmärrät muutoksia ihmisten toiminnan näkökul­masta, osaat viestiä muutok­sesta ja saat taitoa ja välineitä työyh­teisön osallis­ta­miseen muutokseen.

Ennakoiva johta­mis­työs­kentely

Havainnoi ja tunnista ongelmia, muutos­tar­peita ja uusia kehitys­suun­tauksia ennakoivat signaalit yhteis­kun­nassa. Arvioi signaalien vaiku­tuksia organi­saa­tioon ja työyh­teisöön, ja vastaa uusiin haasteisiin jousta­vasti ja viivyt­te­le­mättä ennakoinnin menetelmiä soveltaen. Opi johtamaan aktii­vi­sesti ja suunni­tel­lusti muutos- ja ongel­man­rat­kai­su­pro­sessin läpivientiä tavoit­teiden saavut­ta­misen näkökulmasta.

Haastavat tilanteet esimiestyössä

Vahvista dialo­gisia valmiuk­siasi sekä kykyä hyödyntää työyh­teisöä ja keskus­telua voima­varana. Avoimen ja luotta­muk­sel­lisen ilmapiirin luominen ovat tärkeitä työyh­teisön vuoro­vai­ku­tuk­sessa ja viestin­nässä. Esimiehenä vahvistat valmiuksia tunnistaa puuttu­mista edellyt­täviä risti­rii­ta­ti­lan­teita ja häiriöitä työyh­tei­söissä. Taitosi ottaa vaikeita asioita puheeksi, kohdata ja käsitellä niitä sekä sitouttaa ja luoda avoimuutta kehit­tyvät. Pohdit haastavien tilan­teiden käsit­te­le­mistä ja vuoro­vai­ku­tusta organi­saation omien raken­teiden ja työka­lujen pohjalta (esim. kehitys­kes­kus­telut ja Vartu-malli).

Osaamisen johta­minen

Vahvista osaamistasi suunni­tel­mal­liseen osaamisen kehit­tä­miseen tulevai­suuden tarpeita varten. Osaaminen johta­minen on tärkeä osa tulevai­suuden raken­ta­mista. Pohdit valmen­nuk­sessa työyh­teisön nykyistä osaamista ja osaamis­tar­peita tulevai­suu­dessa. Perehdyt osaamisen kehit­tä­misen menetelmiin ja välineisiin sekä strategiaa ja toimin­taym­pä­ris­töjen muutoksia tukevan osaamisen kehit­tä­misen ja tulevai­suuden osaamis­tar­peiden ennakoinnin menetelmiin. Havainnoit kehitys­suuntia sekä kehitys­suuntien tuomia osaamis­tar­peiden muutoksia.

Työhy­vin­voinnin johtaminen

Miten työhy­vin­vointi toteutuu organi­saa­tiossasi ja mihin se vaikuttaa? Sitoudu työhy­vin­voinnin johta­miseen osana organi­saa­tiosi strate­gisia tavoit­teita. Oivalla työhy­vin­voinnin johta­misen merkitys organi­saation tulok­sel­li­sessa toimin­nassa. Toiminta ja työym­pä­ristöt ovat jatku­vassa raken­teel­li­sessa muutok­sessa. Miten toteuttaa muutokset tukien työnte­ki­jöiden hyvinvointia?

Moninai­suuden johtaminen

Omaksu kehit­tyneet valmiudet moninai­suuden johta­miseen. Työyh­teisön moninai­suuden tunnis­ta­minen ja hyväk­sy­minen ovat yhtei­söl­li­syyden perusta. Yhtei­söl­lisyys puolestaan lisää työhy­vin­vointia, oppimista ja työn iloa. Tutki työyh­teisösi yhtei­söl­li­syyden ja työn ilon edelly­tyksiä ja mahdol­lisia keinoja työhy­vin­voinnin edistä­mi­seksi. Opi hyödyn­tämään työyh­teisön moninai­suutta voima­varana. Laadi suunni­telma moninai­suuden johta­misen kehit­tä­mi­seksi ja kartoita sopivat työkalut moninai­suuden johta­misen jalkaut­ta­mi­seksi käytäntöön. Työyh­teisön yhteinen arvopohja selkiytyy ja työnte­kijät virit­tyvät oman työnsä kehittämiseen.

Digijoh­ta­minen

Digita­li­saation hyödyn­tä­minen, käyttöönotto ja käyttö vaatii myös johta­mista. Digita­li­saation johta­minen on johta­misen uusi alue. Pohdit digita­li­saation tuomia tulevai­suuden mahdol­li­suuksia, mitä digita­li­saatio on ja tulisi olla omassa yksikössä ja organi­saa­tiossa, miten se muuttaa asiak­kaiden saamia palveluja ja työnte­ki­jöiden työtä. Miten mahdol­listaa digitaa­listen palve­lujen ketteriä kokeiluja ja käyttöön­ottoa ja siihen liittyvän osaamisen kehit­ty­mistä, miten hyödyntää tiedolla johta­mista ja edistää digio­saa­misen johta­mista sekä muita digita­li­saation johta­miseen liittyviä ajankoh­taisia kysymyksiä.

Suunnittelu ja toteutus

Valitse teemoista kehit­tä­mis­ta­voit­teita vastaavat osa-alueet. Räätä­löimme osa-alueiden sisällön ja toteu­tuksen tarpei­denne mukai­sesti yhtei­sessä suunnit­te­lu­ta­paa­mi­sessa. Toteu­tamme valmen­nuksen vertais­men­to­roinnin ja ratkai­su­kes­keisen valmen­nuksen otteella. Keskeisenä ytimenä on dialogi valmen­nuksen ja käytännön tekemisen välillä. Valmen­nus­päivä sisältää orien­taation ja johda­tuksen aiheeseen, esimerkkejä yhtei­sesti käsitel­tä­väksi, yhteis­toi­min­nal­lisia tehtäviä ja esimiesten yhteistä dialogia. Valmen­nus­päivien välillä havainnoit ja sovellat ratkaisuja omassa esimies- ja johta­mis­työssäsi sekä teet omaan esimies­toi­mintaan liittyviä pohdintoja.

Valmen­tajat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun asiantuntijat

Hinta

Esimerk­ki­hinnat sisäl­tävät kaksi valmen­nus­päivää (á 4 h) per teema 2 x 4 h. Ensim­mäisen teeman hinta 3200,00 € + alv 24 %, joka sisältää teema­val­men­nuksen lisäksi alkukar­toi­tuksen ja räätä­löinnin.
Seuraavien teemojen hinta 2800,00 € + alv 24%.

4 teemaa 11600,00 €
5 teemaa 14400,00 €
6 teemaa 17200,00 €
7 teemaa 20000,00 €

Hintoihin lisätään alv 24 %

Kysy lisää!

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula [at] karelia.fi, puh. 050 311 9167