Categories
Ajankohtaista

Viestintä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintä perustuu avoimuuteen, ja eri kohde­ryhmien tarpeita palve­levaan tiedon tuotta­miseen. Ulkoi­sella viestin­nällä ylläpi­detään ja raken­netaan toimivia suhteita eri sidos­ryhmiin ja mediaan. Sisäisen viestinnän avulla halutaan varmistaa avoin, suora ja oikea-aikainen tiedon­kulku organi­saation johdon, henki­löstön ja opiske­li­joiden välillä. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintää johtaa rehtori.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uutis­kir­jeissä tiedo­tetaan ajankoh­taisia asioita, koulu­tuk­sista ja tapah­tumia. Uutis­kirje ilmestyy kuukauden lopussa heinä­kuuta lukuu­not­ta­matta. Kumppa­neille, sidos­ryh­mille ja tilaa­jille lähetet­tävän uutis­kirjeen voit tilata, jolloin saat viimei­simmät kuulu­miset Kareliasta suoraan sähköpostiisi.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sidos­ryh­mä­lehti Karelia.fi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Yhteys­tiedot

[email protected]

Viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila
puh. 050 430 2220