opiskelija tietokoneluokassa

Viestintä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintä perustuu avoimuuteen, ja eri kohde­ryhmien tarpeita palve­levaan tiedon tuotta­miseen. Ulkoi­sella viestin­nällä ylläpi­detään ja raken­netaan toimivia suhteita eri sidos­ryhmiin ja mediaan. Sisäisen viestinnän avulla halutaan varmistaa avoin, suora ja oikea-aikainen tiedon­kulku organi­saation johdon, henki­löstön ja opiske­li­joiden välillä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintää johtaa rehtori.

Ota yhteyttä: [email protected].

Karelian uutis­kirjeet

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uutis­kir­jeissä tiedo­tetaan ajankoh­taisia asioita, koulu­tuk­sista ja tapah­tumia. Uutis­kirje ilmestyy kuukauden lopussa heinä­kuuta lukuu­not­ta­matta. Kumppa­neille, sidos­ryh­mille ja tilaa­jille lähetet­tävän uutis­kirjeen voit tilata, jolloin saat viimei­simmät kuulu­miset Kareliasta suoraan sähköpostiisi.

Lukuvuoden 2022 – 2023 uutiskirjeet

Karelian tiedo­tus­lehdet

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sidos­ryh­mä­lehti Karelia.fi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Karelian logot ja kuvat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun logosta käytetään ensisi­jai­sesti väril­listä vaaka­ver­siota. Pysty­tun­nusta käytetään tarvit­taessa käytet­tä­vissä olevan tilan mukaan. Logon kaikki versiot näet graafi­sesta ohjeis­tosta. Jos tarvitset version joka ei ole ladat­ta­vissa tältä sivulta, lähetä sähkö­postia osoit­teeseen viestinta[@]karelia.fi. Kirjoita viestiin millaiseen käyttöön logo tulee, niin lähetämme sinulle sopivan version. Ohjeet logon käyttöön: Graafinen ohjeisto: Logon versiot ja käyttö (PDF)

Ohje logotie­doston latatukseen: vie hiiri tiedos­to­linkin päälle ja napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna ja tämän jälkeen logo on käytettävissäsi.

Netti­si­vuille ja sähköisiin esityksiin, tiedos­to­muoto JPG, RGB

Väril­linen logo
Väril­linen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -tekstillä
Väril­linen logo, University of Applied Sciences -tekstillä

Paino­käyttöön, tiedos­to­muoto PDF, CMYK

Väril­linen logo
Väril­linen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -tekstillä
Väril­linen logo, University of Applied Sciences -tekstillä

Kuvia media­käyttöön

Kuvia Karelian kampuk­silta media­käyttöön. Ohje kuvan tallen­nukseen: klikkaa kuvaa, ja kuvan auettua uuteen ikkunaan napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna. Tämän jälkeen kuva on käytet­tä­vissäsi painolaatuisena. 

Hare Kareliaan -päivä