Categories
Ajankohtaista

Viestintä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintä perustuu avoimuuteen, ja eri kohde­ryhmien tarpeita palve­levaan tiedon tuotta­miseen. Ulkoi­sella viestin­nällä ylläpi­detään ja raken­netaan toimivia suhteita eri sidos­ryhmiin ja mediaan. Sisäisen viestinnän avulla halutaan varmistaa avoin, suora ja oikea-aikainen tiedon­kulku organi­saation johdon, henki­löstön ja opiske­li­joiden välillä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintää johtaa rehtori.

Tilaa Karelian uutiskirje

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uutis­kir­jeissä tiedo­tetaan ajankoh­taisia asioita, koulu­tuk­sista ja tapah­tumia. Uutis­kirje ilmestyy kuukauden lopussa heinä­kuuta lukuu­not­ta­matta. Kumppa­neille, sidos­ryh­mille ja tilaa­jille lähetet­tävän uutis­kirjeen voit tilata, jolloin saat viimei­simmät kuulu­miset Kareliasta suoraan sähköpostiisi.

Toimin­ta­ker­tomus

Karelia 2020 – Toimintakertomus

Karelian tiedo­tus­lehti

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sidos­ryh­mä­lehti Karelia.fi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Uusimmat numerot:

Teema­numero: Tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa 2014-2020

2021 inter­na­tional edition

1/2020
2020 inter­na­tional edition

1/2019

2/2018
1/2018
Inter­na­tional edition 2018

Yhteys­tiedot

viestinta@karelia.fi

Viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila, puh. 050 430 2220
Viestin­tä­asian­tuntija Eija Pyykkö, puh. 050 541 2158 (sisäinen ja ulkoinen viestintä)
Markki­noin­ti­asian­tuntija Tarja Tuononen, puh. 050 441 4567 (opiske­li­ja­rek­ry­tointi)
Viestin­tä­asian­tuntija Salla Anttila, puh. 050 315 6562 (graafinen suunnittelu)