opiskelija tietokoneluokassa

Vies­tintä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tintä perus­tuu avoi­muu­teen, ja eri kohde­ryh­mien tarpeita palve­le­vaan tiedon tuot­ta­mi­seen. Ulkoi­sella vies­tin­nällä yllä­pi­de­tään ja raken­ne­taan toimi­via suhteita eri sidos­ryh­miin ja mediaan. Sisäi­sen vies­tin­nän avulla halu­taan varmis­taa avoin, suora ja oikea-aikai­nen tiedon­kulku orga­ni­saa­tion johdon, henki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den välillä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­tää johtaa rehtori.

Ota yhteyttä: [email protected].

Kare­lian uutiskirjeet

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uutis­kir­jeissä tiedo­te­taan ajan­koh­tai­sia asioita, koulu­tuk­sista ja tapah­tu­mia. Uutis­kirje ilmes­tyy kuukau­den lopussa heinä­kuuta lukuu­not­ta­matta. Kump­pa­neille, sidos­ryh­mille ja tilaa­jille lähe­tet­tä­vän uutis­kir­jeen voit tilata, jolloin saat viimei­sim­mät kuulu­mi­set Kare­liasta suoraan sähköpostiisi.

Luku­vuo­den 2022 – 2023 uutiskirjeet

Kare­lian tiedotuslehdet

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sidos­ryh­mä­lehti Karelia.fi ilmes­tyy kaksi kertaa vuodessa.

Kare­lian logot ja kuvat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun logosta käyte­tään ensi­si­jai­sesti väril­listä vaaka­ver­siota. Pysty­tun­nusta käyte­tään tarvit­taessa käytet­tä­vissä olevan tilan mukaan. Logon kaikki versiot näet graa­fi­sesta ohjeis­tosta. Jos tarvit­set version joka ei ole ladat­ta­vissa tältä sivulta, lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen viestinta[@]karelia.fi. Kirjoita vies­tiin millai­seen käyt­töön logo tulee, niin lähe­tämme sinulle sopivan version. Ohjeet logon käyt­töön: Graa­fi­nen ohjeisto: Logon versiot ja käyttö (PDF)

Ohje logo­tie­dos­ton lata­tuk­seen: vie hiiri tiedos­to­lin­kin päälle ja napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna ja tämän jälkeen logo on käytettävissäsi.

Netti­si­vuille ja sähköi­siin esityk­siin, tiedos­to­muoto JPG, RGB

Väril­li­nen logo
Väril­li­nen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -teks­tillä
Väril­li­nen logo, Univer­sity of Applied Sciences -tekstillä

Paino­käyt­töön, tiedos­to­muoto PDF, CMYK

Väril­li­nen logo
Väril­li­nen logo, ammat­ti­kor­kea­koulu -teks­tillä
Väril­li­nen logo, Univer­sity of Applied Sciences -tekstillä

Kuvia media­käyt­töön

Kuvia Kare­lian kampuk­silta media­käyt­töön. Ohje kuvan tallen­nuk­seen: klikkaa kuvaa, ja kuvan auettua uuteen ikku­naan napauta hiiren oikeaa paini­ketta, valitse ”Tallenna kohde nimellä…”, tallenna. Tämän jälkeen kuva on käytet­tä­vis­säsi painolaatuisena. 

Hare Kareliaan -päivä