Vies­tin­tä

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­tä perus­tuu avoi­muu­teen, ja eri koh­de­ryh­mien tar­pei­ta pal­ve­le­vaan tie­don tuot­ta­mi­seen. Ulkoi­sel­la vies­tin­näl­lä yllä­pi­de­tään ja raken­ne­taan toi­mi­via suh­tei­ta eri sidos­ryh­miin ja medi­aan. Sisäi­sen vies­tin­nän avul­la halu­taan var­mis­taa avoin, suo­ra ja oikea-aikai­nen tie­don­kul­ku orga­ni­saa­tion joh­don, hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den välil­lä. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­tää joh­taa reh­to­ri.

Yhteys­tie­dot:

viestinta@karelia.fi

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö Rau­no Jus­si­la, puh. 050 430 2220
Vies­tin­tä­asian­tun­ti­ja Eija Pii­pa­ri­nen, puh. 050 541 2158 (sisäi­nen ja ulkoi­nen vies­tin­tä)
Mark­ki­noin­ti­asian­tun­ti­ja Tar­ja Tuo­no­nen, puh. 050 441 4567 (opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­ti)
Vies­tin­tä­asian­tun­ti­ja Sal­la Ant­ti­la, puh. 050 315 6562 (graa­fi­nen suun­nit­te­lu)