Categories
Ajankohtaista

Sosiaali- ja tervey­salan johta­misen asian­tun­ti­juuden kehit­ty­minen 28 op

Huomisen lähie­simies – Johta­misen uudet käytänteet

Sosiaali- ja tervey­sa­lalle tarvitaan lisää osaajia, joilla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyh­tei­söjen johta­mi­sesta sekä kehit­tä­mi­sestä. Koulu­tusten johta­mis­osaa­minen painottuu henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamiseen, rekry­tointiin sekä toiminnankehittämiseen.

Voit suorittaa 28 op tai osia siitä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina. Opinnot ovat hyväksi luetta­vissa Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK) -tutkintoon. Opinnot toteu­tetaan tutkinto-opiskelija ryhmien mukana.

Kohde­ryhmä

Johta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tuneet sosiaali- ja tervey­salan ammattilaiset

Toteutus

Opiskelu toteutuu monimuo­toi­sesti, digitaa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä hyödyntäen. Osa verkko-opetuk­sista on aikatau­lu­tettu ja edellyttää läsnäoloa verkossa sekä tiimeissä työskentelyä.

Opinto­maksu

10 euroa/opintopiste tai 120 euroa/lukukausi

Henki­lös­tö­re­surssien johta­minen 5 op

Opinnot alkavat 7.1.2021, ilmoit­tau­tu­minen päättyy 27.12.2020

Koulutus koostuu seuraa­vista kokonai­suuk­sista: Strate­ginen henki­lös­tö­joh­ta­minen, arvot ja etiikka henki­lös­tö­joh­ta­mi­sessa, suori­tuksen johta­minen ja palkit­se­minen, rekry­tointi sekä muutoksen johta­minen ja viestintä, esimiehen työhy­vin­vointi ja työhy­vin­voinnin johta­minen, henki­lös­tö­voi­ma­va­rojen vähen­tä­minen ja Kulttuu­rinen johta­minen sekä erilainen oppija.

Ilmoit­tau­tu­minen >>

Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op

Opinnot alkavat 3.2.2021, ilmoit­tau­tu­minen päättyy 17.1.2021

Tällä opinto­jak­solla saat perus­tiedot ja valmiudet rekry­toin­ti­pro­sessiin. Keskeiset teemat ovat työnan­ta­ja­mie­likuva, rekry­toin­ti­me­ne­telmät ja pereh­dytys. Opinto­jakson jokai­sessa osiossa on moniva­lin­ta­tentti, joka tulee olla hyväk­sy­tysti suori­tettu, ennen seuraavaa osiota. Suori­tet­tuasi hyväk­sy­tysti kaikki moniva­lin­ta­tentit pääset tekemään kokoavaa tehtävää. Kokoavan tehtävän voit tehdä itseäsi kiinnos­ta­vasta rekry­tointiin liitty­västä aiheesta.

Lähio­pe­tusta ei ole lainkaan, opinto­jakso suori­tetaan itsenäi­sesti verkko-opintoina.

Ilmoit­tau­tu­minen >>

Uudistuva lähijoh­ta­minen 5 op 

Opinnot alkavat 15.1.2021, ilmoit­tau­tu­minen päättyy 6.1.2021

Koulu­tuksen teemoina ovat yhtei­söl­linen tiedolla johta­minen, lean-johta­minen, tutkiva työote, osaami­syh­tei­sö­työs­kentely ja opiske­li­joiden kanssa yhdessä sovitut ajankoh­taisia henki­lös­tö­joh­ta­misen teemat

Ilmoit­tau­tu­minen >>

Syksyllä 2021

  • Kehittyvä johta­minen 8 op
  • Sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lu­jär­jes­telmä 5 op

Tarkemmat tiedot ilmoi­tetaan myöhemmin. 

Lisätietoja

Arja-Irene Tiainen
arja-irene.tiainen@karelia.fi

Avoimen amk:n opintotarjontaan >>