Categories
Ajankohtaista

Opinto­tar­jonta

Opinto­ko­ko­nai­suuksia
ja yksit­täisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulu­tus­aloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja jousta­vasti opiskel­ta­vissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjes­tetään tutkinto-opiske­li­joiden ryhmissä.

Valitse laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai yksit­täisiä opinto­jaksoja. Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Ne sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­jalle ammat­ti­taidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­joille. Verkko-opintoihin voit osallistua valit­se­manasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa.

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähio­petus

Jos sinua kiinnos­ta­valla opinto­jak­solle ilmoit­tau­tu­minen on jo päättynyt, voit tiedus­tella vapaita opiske­li­ja­paikkoja sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Ilmoit­tau­tu­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja opintojen maksa­minen tapahtuu alla olevista koulu­tusten linkeistä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkin­nästä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Avoin AMK. Lisätietoja opinto­mak­suista löydät täältä.

Suosit­te­lemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta! Huom. aihe/alakohtainen hakura­joitus ei ole käytössä.

Kesä 2021

Kaikille maksut­tomat opintojaksot

Digitaidot kunnolla vauhtiin!

Lentävä lähtö opiskeluun ja työssä tarvit­taviin perus­tai­toihin!

”Etenee hyvin selkeästi ja helppo pysyä mukana.”
”Välttä­mätön esitie­to­vaa­timus muille verkko-opinnoille.”
”Minulla on 20 vuoden kokemus Excelin käytöstä. Silti löysin kurssissa uutta.

Kurssi on nopeut­tanut työtäni.” 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op

Harkit­setko fysio­te­ra­peutin opintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V

Eettinen toiminta sosiaali- ja terveysalalla

Terve­tuloa opiske­lemaan sosiaali- ja tervey­salan etiikkaa. Saat kokonais­kuvan eetti­sestä toimin­ta­mal­lista, sen käytöstä ja soveltamisesta.

Eettinen toimin­ta­malli sosiaali- ja tervey­salan toimin­taym­pä­ris­tössä 2 op V

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Kierto­talous

Mitä kierto­talous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkai­semaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kierto­ta­louden edistämiseksi. 

Kiertotalous.nyt 3 op V

Näkökulmia biota­louteen

Tutustu biota­louden osa-alueisiin ja proses­seihin, Suomen biota­lous­stra­te­giaan sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V

Studies in English

Ethics in Telere­ha­bi­li­tation 1 op V

UUSI!
Sairaan­hoi­tajan vastaanottotoiminta

Koulu­tuk­sessa vahvistat sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työssä vaadit­tavaa kliinistä osaamista, asiakas­läh­töistä ohjausta sekä vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perus­tuvaa kehit­tä­mistä. Kohde­ryhmänä ovat sairaan­hoi­tajat, tervey­den­hoi­tajat, kätilöt ja ensihoi­tajat, jotka ovat kiinnos­tuneet sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työstä ja sen kehittämisestä. 

Voit suorittaa yksit­täisiä opinto­jaksoja tai kaikki kolme koulu­tus­ko­ko­nai­suuteen sisäl­tyvää opintoa. Tällöin suosit­te­lemme jakamaan opinnot kahdelle lukukau­delle (kevät – syksy 2021).

Lue lisää >>

UUSI!
Tiedolla johta­minen

Opi hyödyn­tämään tietoa moniam­ma­til­li­sesti sosiaali- ja tervey­salan asiakas­pal­ve­lussa ja organi­saation toiminnassa. 

Kirjatun tiedon hyödyn­tä­minen, tiedolla johta­minen 2 op V

UUSI!
Tuunaa unesi!

Muokkaa elämääsi ja/tai työyh­tei­söäsi unelle suotuisaksi!

Unesta voimaa! 5 op V

UUTTA!
Raken­nus­ter­veys­asian­tuntija

Korjaus­ra­ken­ta­misen opinnot ovat pakol­lisia opintoja, jos haet vastaa­vaksi työnjoh­ta­jaksi korjaus­ra­ken­nus­koh­teeseen.
Opi energia­te­hok­kuus­vaa­ti­musten vaiku­tukset raken­teiden lämpö- ja kosteus­tek­niseen toimi­vuuteen ja sisäilman laatuun.

Kosteus­vau­rioiden korjaus­suun­nittelu ja energia­te­hokkuus 4 op V

UUTTA!
Digimark­ki­nointi

Opi ymmär­tämään digita­li­saation vaiku­tuksia ja mahdol­li­suuksia yritysten liike­toi­mintaan ja markkinointiin.

Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V

Visuaa­lista viestintää verkko-opintoina

Opi valoku­vaamaan ja käsit­te­lemään kuvia erilaisiin tarkoi­tuksiin.
Suunnittele ja toteuta itse erilaisia painet­tavia ja digitaa­lisia julkaisuja.
Opi visua­li­soimaan tekstu­aa­lista ja numeraa­lista informaatiota. 

Graafinen suunnittelu 5 op V
Adobe Illustrator 3 op V
Julkaisun taitto Adobe Indesign CC 3 op V
Tiedon visua­li­sointi 3 op V
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 1, 3 op V
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 2, 3 op V

Sosiaa­lisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LinkedIn kuin kuvan­jakelu- ja tiedos­ton­ja­ke­lu­pal­velut. Palve­luista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttö­tavat kuin myös syväl­li­sempää tietoa. Kuinka Faceboo­kissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyk­sistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritys­mark­ki­noin­nissa, miten toimia linke­dI­nissä työnha­kijana tai rekrytoijana. 

Sosiaa­lisen median välineet 3 op V

Kehity kirjoit­tajana

Päästä luovuutesi valloilleen ja kirjoita erilaisia tekstejä; artik­ke­leita, henki­lö­ku­vauksia, kolumneja, novelleja, satuja, tarinoita. 

Minä kirjoitan 3 op V

Kehitä kirjoit­ta­misen perus­tai­tojasi sekä kertaa oikein­kir­joi­tukseen ja tyyliin liittyviä asioita.

Kehity kirjoit­tajana – Kohti korkea­kou­lu­ta­soista rapor­tointia 2 op V

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku 

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biota­louden osaajia.
Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on laaja opinto­jak­sojen kokonaisuus, joka sisältää monipuo­li­sesti opinto­jaksoja usean korkea­koulun tarjon­nasta verkko-opintoina. Osaamis­salkku on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta ja osaami­sa­lasta riippu­matta. Suori­te­tuista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista hakea digitaa­linen Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V
Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Green Care perusteet 5 op V
Green Care II 5 op V

Tutustu Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkkuun >>

Metsä­ta­louden opintoja

Varmista osaamisesi talous­metsien luonnon­hoi­dossa ja tunnista metsä­tu­hojen talou­del­liset vaikutukset.

Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Metsä­tuhot 2 op V
Metsä­luon­non­hoi­to­tut­kinnon valmentava koulutus 2 op V

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Tutustu palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointiin ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmin. 

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op V
RPA Business Case 5 op V

Palve­lujen robotisaatio

Millaisia muutoksia digita­li­saatio tuo mukanaan työhön ja yhteis­kuntaan?
Tutustu myös tekoälyn perus­teisiin, digita­li­saa­tioon liittyvään tieto­suojaan ja -turvaan sekä eettisiin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden tekno­logian käyttöönotossa. 

Palve­lujen roboti­saatio 5 op V

Rekry­toinnin uudet tuulet

Tällä opinto­jak­solla saat perus­tiedot ja valmiudet rekry­toin­ti­pro­sessiin. Opinnot antavat mahdol­li­suuden yritysten henki­lös­tölle osaamisen kasvat­ta­miseen esimies­tai­doissa ja rekry­toin­ti­pro­sesssin läpiviennissä. 

Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op V (YAMK)

Menestyvä liike­toi­minta ja yrittäjyys

Ajankoh­tainen tieto­pa­ketti, joka tarkas­telee yritys­toi­mintaa useista eri näkökul­mista toimia­lasta riippumatta.

Brand Management 3 op V
Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V
Russian Consumer Behaviour 5 op V
Talouden johta­minen ja johdon lasken­ta­toimi 4 op V
Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet 5 op V
Yrittäjän talous­hal­linto 5 op V

Esimiestyö ja johtaminen 

Kehity esimiehenä ja vahvista henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamista. 

Esimies­vies­tintä 3 op V
Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V
Työoikeus 3 op V
Valmentava johta­minen 5 op V

Työkaluja kehit­tä­mis­työhön

Lean Six Sigma -menetel­millä hiotaan prosessit huippu­kuntoon!
Niiden avulla voi toimia­lasta riippu­matta parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa. Asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väisuus lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk.n opintojaksolla.

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V

Yrittä­jyys­vaih­toehtona osuustoiminta

Perehdy osuus­toi­minnan histo­riaan, periaat­teisiin ja mahdol­li­suuksiin yritysmuotona.

Osuus­toi­minnan perusteet 5 op V

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Sähköiset palve­lu­jär­jes­telmät ja sähköiset apuvä­lineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja tervey­salan sähköisiä palveluja, niiden hyödyn­tä­mistä ja sovel­ta­mista asiakas­työssä. Lisäät ymmär­rystä asiakas­läh­töi­syyden ja moniam­ma­til­lisen yhteistyön merki­tyk­sestä sähköisten palve­luiden kehit­tä­mi­sessä, toteut­ta­mi­sessa ja arvioimisessa. 

Asikas­läh­töiset sähköiset sote-palvelut 5 op V
Sähköiset palvelut asiakas­työssä 5 op V

Fysio­te­rapian uudet opinnot

Haluatko syventää ammatil­lista osaamistasi?

Kasvuiän fysio­te­rapia tutuksi -eväitä koulu­fy­sio­te­ra­piaan 5 op V
Kehittyvä koulu­lainen 5 op V
Koului­käinen fysio­te­ra­piassa 5 op V
Lantion­pohjan toimin­ta­häiriöt tutuksi 5 op V

Moniam­ma­til­linen kuntoutustyö

Lisää kuntou­tustyön asiakkuus-, palve­lu­jär­jes­telmä- ja menetelmäosaamistasi. 

Ikäih­misen aktii­vinen arki 5 op V
Kuntou­tuksen menetelmät 5 op V
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V

Green Care

Green Care (GC) on luontoon ja maaseu­tu­ym­pä­ristöön liittyvää ammatil­lista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvin­vointia ja elämän­laatua. Toimin­nassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoa­vus­teisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonno­nym­pä­ristöön tai maati­lalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. 

Jatko-opinnoissa (Green Care II) opit suunnit­te­lemaan oman ammat­tialasi luonto­pe­rus­taista toimintaa, jossa huomioidaan kokemuk­sel­lisuus, vastuul­lisuus, turval­li­suus­te­kijät ja luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset eri kohderyhmille. 

Green Care perusteet 5 op V
Green Care II 5 op V

Sosiaali- ja tervey­salan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Hoitotyö
Ehkäisevä mielen­terveys- ja päihdetyö 5 op V
Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat 5 op V
Sairaan­hoi­tajan etävas­taanotto 5 op V
Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­totyö ja ohjaus­toi­minta 5 op V

Fysio­te­rapia
Fysio­te­ra­piay­rit­täjyys 3 op V
Leadership and Development 5 op V
Tuki- ja liikun­tae­li­non­gelmien fysio­te­rapia 5 op V

Sosiaa­liala
Lähisuh­de­vä­ki­valta 2 op V
Erityistä tukea tarvit­sevan lapsen kohtaa­minen 5 op V
Varhais­kas­va­tuksen lähtö­kohdat 5 op V
Voima­va­ra­läh­töinen työsken­te­lyote huoltajien kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä 5 op V

Kielio­pinnot

Jos epäilet, etteivät ruotsin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!
Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op V

Kehitä saksan kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen.
Media­saksa 3 op V

Suomi vieraana kielenä
Media­suomi 3 op V

Tutki­mus­me­ne­telmät ja -etiikka

Perehdy tutki­muse­tiikan perus­teisiin, hyvään tieteel­liseen käytöntöön, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opinnäy­te­töiden eettisiin suori­tuksiin, etiikkaan tutki­muksen suunnit­te­lussa, tutki­muksen toteut­ta­mi­sessa ja tulosten jakami­sessa sekä sensi­tii­visten aineis­tojen anonymisointiin. 

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­minen 2: Tutki­muse­tiikka 1 op V
Tutki­muk­sel­lisen opinnäy­tetyön menetelmät 2 op V
Tilas­tol­liset menetelmät 3 op V

Tarvit­setko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihto­teh­toi­sesti 1) osallis­tu­malla lähipe­tukseen ja tenttiin tai 2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin. 

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Avoimen amk:n opiske­li­joiden tarinoita

Pauli – Meissä kaikissa asuu luonto­tie­teilijä
Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Joona – Jääkiek­koilija trade­no­mio­pin­noissa
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa
Tero – Johta­misen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!