Opin­to­tar­jon­ta

Opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia ja yksit­täi­siä opin­to­jak­so­ja

Avoi­mes­sa AMK:ssa on opin­to­ja kai­kil­ta kou­lu­tus­aloil­ta. Opin­to­ja on päi­vi­sin, iltai­sin ja jous­ta­vas­ti opis­kel­ta­vis­sa verk­ko-opin­toi­na. Suu­rin osa opin­nois­ta jär­jes­te­tään tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den ryh­mis­sä.

Valit­se laa­jem­pia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia tai yksit­täi­siä opin­to­jak­so­ja. Laa­jem­piin opin­to­ko­ko­nai­suuk­siin on koot­tu opin­to­jak­so­ja, jot­ka täy­den­tä­vät toi­si­aan. Ne sovel­tu­vat hyvin aikuis­opis­ke­li­jal­le ammat­ti­tai­don ja osaa­mi­sen täy­den­tä­mi­seen.

Moni­muo­to- ja verk­ko-opin­not sovel­tu­vat hyvin aikuis­opis­ke­li­joil­le. Verk­ko-opin­toi­hin voit osal­lis­tua valit­se­ma­na­si ajan­koh­ta­na ja mis­tä päin maa­il­maa tahan­sa.

V = verk­ko-opin­not, M = moni­muo­to-opin­not, L =lähio­pe­tus

Jos sinua kiin­nos­ta­val­la opin­to­jak­sol­le ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo päät­ty­nyt, voit tie­dus­tel­la vapai­ta opis­ke­li­ja­paik­ko­ja säh­kö­pos­tit­se avoinamk@karelia.fi.

Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­ta ja ilmoit­tau­tu­mi­nen ovat Meer­ka­dos­sa. Meer­ka­do on por­taa­li, jos­sa ilmoit­tau­du­taan ja mak­se­taan opin­not ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Tun­nis­tat avoi­men amk:n opin­not mer­kin­näs­tä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu Avoin AMK (Joen­suu).

Suo­sit­te­lem­me, että käy­tät Mozil­la Fire­fox tai Google Chro­me ‑selain­ta! Huom. aihe/alakohtainen haku­ra­joi­tus ei ole käy­tös­sä.

SYKSY 2020

UUTTA!

Digi­mark­ki­noin­ti 15 op

Mitä digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­koit­taa? Mitä sil­lä voi­daan saa­da aikaan ja mit­kä ovat kana­via? Mikä on datan mer­ki­tys mark­ki­noin­nin pää­tök­sen­teos­sa ja tulos­ten mit­taa­mi­ses­sa? Opin­to­ko­ko­nai­suu­den aika­na saat vas­tauk­sia näi­hin kysy­myk­siin. Lisäk­si osaat mää­ri­tel­lä asia­kas­per­soo­nat ja vali­ta sopi­vat kana­vat ja vies­tit asiak­kaan digi­taa­li­sen osto­po­lun eri vai­hei­siin. Tun­net eri sosi­aa­lis­ten medioi­den ja Googlen mah­dol­li­suu­det mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta ja ymmär­rät, mitä verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­seen ja mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan.

Digi­mark­ki­noin­nin perus­teet 5 op V
Digi­mark­ki­noinn­nin kana­vat b‑to‑c ja b‑to‑b ‑lii­ke­toi­min­nas­sa 5 op V
Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen ja mark­ki­noin­ti 5 op V


Digi­tai­dot kun­nol­la vauh­tiin!

Len­tä­vä läh­tö opis­ke­luun ja työs­sä tar­vit­ta­viin perus­tai­toi­hin!

Digi­tai­dot kun­nol­la vauh­tiin 1 — 3 op V

Rek­ry­toin­nin uudet tuu­let

Täl­lä opin­to­jak­sol­la saat perus­tie­dot ja val­miu­det rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin. Opin­not anta­vat mah­dol­li­suu­den yri­tys­ten hen­ki­lös­töl­le osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­seen esi­mies­tai­dois­sa ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin läpi­vien­nis­sä. 

Rek­ry­toin­nin uudet tuu­let 5 op (YAMK) V


Mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­tia

Asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen on tätä päi­vää! Saat uusia näkö­kul­mia mat­kai­luun, asiak­kai­den huo­mioi­mi­seen sekä eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Opin­not sopi­vat eri alo­jen yrit­tä­jil­le, työn­te­ki­jöil­le ja yhtei­söil­le sekä kai­kil­le kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le.

Kur­kis­ta kes­tä­vään mat­kai­luun 2 op V
Pala pal­ve­lu­muo­toi­lua 2 op V 
Teräs­tä tapah­tu­ma­tuo­tan­toa 2 op V

Tulos­sa myö­hem­min
Digi­mark­ki­noin­ti mat­kai­lus­sa 5 op V

Opis­ke­lun tuek­si

Löy­dä uusia työ­ka­lu­ja ja vaih­toeh­to­ja hen­ki­lö­koh­tai­sen ura­suun­nit­te­lun tuek­si.  
Tun­nis­ta ja vah­vis­ta omia vah­vuuk­sia­si oppi­ja­na. Tutus­tu eri­lai­siin opis­ke­lu­ta­po­hin ja tie­don­han­kin­taan.

Ura­suun­nit­te­lul­la uut­ta suun­taa elä­mään 1 op V
Opis­ke­lu­tai­dot 1 op V
Tie­don­han­kin­nan perus­teet 1 op V
Digi­tai­dot kun­nol­la vauh­tiin 1 — 3 op V

Ohjel­moin­ti

Ohjel­moin­nin perus­teet 5 op V
Olio-ohjel­moin­ti 5 op V
Web-ohjel­moin­ti 5 op V
Käyt­tö­liit­ty­mä­oh­jel­moin­ti 5 op (kevääl­lä 2021)


Peli­ke­hi­tys ja sovel­lusark­ki­teh­tuu­rit

Sovel­lusark­ki­teh­tuu­rit 3 op V
Peli­ke­hi­tyk­sen perus­teet 5 op V
C++-ohjelmointi 3 op V
Peli­gra­fii­kan perus­teet 4 op V

Digi­taa­li­nen lii­ke­toi­min­ta

Joh­dan­to digi­taa­li­seen lii­ke­toi­min­taan 5 op V
Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mal­lin­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen 5 op V
ICT-käyt­tä­jä­tu­ki ja kou­lu­tus­osaa­mi­nen 2 op V


Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka

Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kan mah­dol­li­suu­det 2 op V
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka 5 op V (kevääl­lä 2021)
RPA Busi­ness Case 5 — 10 op (kevääl­lä 2021)

Ins­pi­roi­du yrit­tä­jyy­des­tä!

Pereh­dy yri­tys­toi­min­taan ja tule kuu­le­maan huip­pu­pu­hu­jia, luen­to­ja ja works­hop­pe­ja! Ver­kos­toi­du mui­den opis­ke­li­joi­den, pai­kal­lis­ten yri­tys­ten ja ulko­puo­lis­ten asian­tun­ti­joi­den kans­sa!

Yrit­tä­jyys­viik­ko 2 op M


Ensia­vun perus­kurs­si

Ensia­vun perus­teet viral­li­sen ensia­puoh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti.

Ensia­vun perus­kurs­si 1 op M

Fysio­te­ra­pian uudet opin­not

Har­kit­set­ko fysio­te­ra­pian opin­to­ja?

Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op  V

Haluat­ko syven­tää amma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si?

Kas­vuiän fysio­te­ra­pia tutuk­si — eväi­tä kou­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan 5 op V
Lan­tio­poh­jan toi­min­ta­häi­riöt tutuk­si 5 op V 
Tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gel­mien fysio­te­ra­pia 5 op V

Insi­nöö­rio­pin­toi­hin val­men­ta­va mate­ma­tiik­ka

Täh­täät­kö insi­nöö­ri (AMK) ‑tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen? Val­men­tau­du ja ker­taa mate­ma­tiik­kaa!
Opin­toi­hin on nons­top-ilmoit­tau­tu­mi­nen eli voit suo­rit­taa opin­not halua­mas­sa­si aika­tau­lus­sa syys­lu­ku­kau­den aika­na. 

Insi­nöö­rio­pin­toi­hin val­men­ta­va mate­ma­tiik­ka 1, 1 op V
Insi­nöö­rio­pin­toi­hin val­men­ta­va mate­ma­tiik­ka 2, 1 op V
Insi­nöö­rio­pin­toi­hin val­men­ta­va mate­ma­tiik­ka 3, 1 op V

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta!

Osaat­ko ker­toa muil­le, mitä osaat ja mis­sä olet hyvä? 
Tule tutus­tu­maan itsee­si ja mah­dol­li­suuk­sii­si! Kuka olet ja mihin kaik­keen pys­tyt? Mitä sinul­la on tar­jot­ta­va­na maa­il­mal­le ja mitä maa­il­ma voi tar­jo­ta sinul­le? Jot­ta voit mark­ki­noi­da omaa osaa­mis­ta­si, sinun on ensi tun­nis­tet­ta­va tai­to­si, tie­to­si ja eri­tyis­piir­tee­si. Opit puke­maan nämä sanoik­si, kuvik­si tai tari­noik­si sekä havait­se­maan menes­tys­te­ki­jä­si tule­vai­suu­des­sa. Opin­not toteu­te­taan non­sop verk­ko-opin­toi­na, opis­ke­lu itse­näi­ses­ti omaan tah­tiin.

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si 3 op V 

“Teh­tä­vät oli oikeas­ti suun­ni­tel­tu mei­tä itseäm­me var­ten, saim­me miet­tiä mis­sä olem­me nyt ja min­ne haluam­me pääs­tä. Teh­tä­vät oli­vat mie­len­kiin­toi­sia ja lait­toi­vat poh­ti­maan omaa osaa­mis­ta ja kehit­ty­mis­tä.”

Lue lisää »

Pal­ve­lu­jen robo­ti­saa­tio

Mil­lai­sia muu­tok­sia digi­ta­li­saa­tio tuo muka­naan työ­hön ja yhteis­kun­taan?
Tutus­tu myös teko­ä­lyn perus­tei­siin, digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vään tie­to­suo­jaan ja ‑tur­vaan sekä eet­ti­siin kysy­myk­siin, joi­ta tulee huo­mioi­da uuden tek­no­lo­gian käyt­töö­no­tos­sa. 

Pal­ve­lu­jen robo­ti­saa­tio 5 op V

Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­ku 

Bio­ta­lous on nopeas­ti kehit­ty­vä ala. Nyt tar­vi­taan bio­ta­lou­den osaa­jia! 
Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­ku on laa­ja opin­to­jak­so­jen koko­nai­suus, joka sisäl­tää moni­puo­li­ses­ti opin­to­jak­so­ja usean kor­kea­kou­lun tar­jon­nas­ta verk­ko-opin­toi­na. Osaa­mis­salk­ku on tar­koi­tet­tu kai­kil­le bio­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­neil­le poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta ja osaa­mi­sa­las­ta riip­pu­mat­ta. Suo­ri­te­tuis­ta opin­to­ko­ko­nai­suuk­sis­ta on mah­dol­lis­ta hakea digi­taa­li­nen Open Bad­ge ‑osaa­mis­merk­ki.

Poh­ja­na hen­ki­lö­koh­tai­sen osaa­mis­sal­kun kokoa­mi­sel­le toi­mii Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­so, jos­sa tutus­tu­taan bio­ta­lou­den osa-aluei­siin ja pro­ses­sei­hin, Suo­men bio­ta­lous­stra­te­gi­aan sekä bio­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin tänä päi­vä­nä ja tule­vai­suu­des­sa.

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen 2 op V
Joh­dan­to Suo­men met­sä­ta­lou­teen 3 op  V
Met­säe­ner­gia 5 op V
Uusiu­tu­vat ener­gia­läh­teet ja nii­den käyt­tö 5 op V
Raken­nuk­sen LCA-las­ken­nen perus­teet 4 op V
Raken­nuk­sen elin­kaa­ri­las­ken­ta: teo­rias­ta käy­tän­nön sovel­luk­siin 3 op V
Ener­gia-alan kan­sain­vä­li­nen toi­min­taym­pä­ris­tö 5 op (YAMK) V
Kes­tä­vä joh­ta­juus 5 op (YAMK) V
Green Care perus­teet 5 op V  
Green Care II — Luon­to­pe­rus­tais­ten pal­ve­lui­den ohjaus­osaa­mi­nen 5 op 

Tutus­tu Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­kuun »
Lue opis­ke­li­jan koke­muk­sia opin­nois­ta »

Kier­to­ta­lous

Mitä kier­to­ta­lous tar­koit­taa ja miten se voi aut­taa rat­kai­se­maan kulu­tuk­sen ongel­mia?
Luo näke­mys käy­tän­nön toi­mis­ta, joi­ta eri toi­mia­loil­la voi­daan teh­dä kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­sek­si. 
Opin­to­jak­so on mak­su­ton.

Kiertotalous.nyt 3 op V 

Uusiu­tu­va ja kes­tä­vä ener­gia­ta­lous

Uusiu­tu­vat ener­gia­läh­teet ja nii­den käyt­tö 5 op V
Laa­tu- ja ympä­ris­tö­joh­ta­mi­nen 5 op L
Ener­gia-alan kan­sain­vä­li­nen toi­min­taym­pä­ris­tö 5 op (YAMK) V

Tie­to­mal­lin­ta­mi­nen 

Hyö­dyn­nä tie­to­mal­lien mah­dol­li­suuk­sia raken­nus­hank­keis­sa!

Tekla Struc­tu­res ja ylei­set tie­to­mal­li­vaa­ti­muk­set (YTV2012) 5 op V
Tekla Struc­tu­res and Com­mon BIM Recui­re­ments 5 op V
Ylei­set tie­to­mal­li­vaa­ti­muk­set (BIM) 3 op V

Raken­nuk­sen elin­kaa­ri­las­ken­ta

Vähä­hii­li­syys on nous­sut tär­keäk­si tee­mak­si maa­pal­lon pelas­ta­mi­ses­sa jat­ku­val­ta kes­ki­läm­pö­ti­lan nousul­ta. Lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää tule­vai­suu­des­sa raken­nuk­sien hii­li­ta­se­las­ken­taa. Ensim­mäi­sel­lä opin­to­jak­sol­la pereh­dy­tään elin­kaa­ri­las­ken­nan perus­tei­siin ja käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Toi­sel­la opin­to­jak­sol­la sovel­le­taan osaa­mis­ta teke­mäl­lä elin­kaa­ri­las­kel­mia esi­merk­ki­koh­tei­siin. 

Raken­nuk­sen LCA-las­ken­nen perus­teet 4 op V
Raken­nuk­sen elin­kaa­ri­las­ken­ta: teo­rias­ta käy­tän­nön sovel­luk­siin 3 op V

Raken­nus­ter­veys­asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus 15 op

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen opin­not ovat pakol­li­sia opin­to­ja, jos haet vas­taa­vak­si työn­joh­ta­jak­si kor­jaus­ra­ken­nus­koh­tee­seen. Sisäl­löl­li­ses­ti opin­not ovat osa raken­nus­ter­veys­asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­sen vaa­dit­tua tut­kin­to­si­säl­töä.

Kor­jaus­ra­ken­ne­tek­niik­ka 4 op V
LVI-kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen 3 op M
LVI-kun­to­tut­ki­muk­set (kevääl­lä 2021)
Kos­teus­vau­rioi­den kor­jaa­mi­sen raken­ne- ja tuo­ta­no­tek­niik­ka (kevääl­lä 2021)

Tut­ki­mus­me­ne­tel­mät ja ‑etiik­ka

Pereh­dy tut­ki­muse­tii­kan perus­tei­siin, hyvään tie­teel­li­seen käy­tän­töön, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opin­näy­te­töi­den eet­ti­siin suo­ri­tuk­siin, etiik­kaan tut­ki­muk­sen suun­nit­te­lus­sa, tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­ses­sa ja tulos­ten jaka­mi­ses­sa sekä sen­si­tii­vis­ten aineis­to­jen ano­ny­mi­soin­tiin. Tut­ki­muse­tii­kan opin­to­jak­so sovel­tuu myös YAMK-opin­toi­hin.

Tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­osaa­mi­nen 2: Tut­ki­muse­tiik­ka 1 op V 
Tut­ki­muk­sel­li­sen opin­näy­te­työn mene­tel­mät 2 op  V
Tilas­tol­li­set mene­tel­mät 3 op V

Kan­nat­ta­va met­sä­ta­lous

Pereh­dy kan­nat­ta­van met­sä­ta­lou­den perus­tei­siin ja kan­nat­ta­vuu­den seu­ran­taan!

Joh­dan­to Suo­men met­sä­ta­lou­teen 3 op  
Met­säe­ner­gia 5 op V

Näkö­kul­mia ikä­osaa­mi­seen

“Useim­mat työyh­tei­söt ovat iän suh­teen hyvin moni­nai­sia; jou­kos­ta löy­tyy sekä uraan­sa aloit­te­le­via että jo pidem­män työ­uran teh­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä. Moni­nai­suus tuo työyh­tei­söön eri­lai­sia koke­muk­sia, näke­myk­siä, toi­min­ta­ta­po­ja ja eri­lais­ta osaa­mis­ta. Se on työyh­tei­sön voi­ma­va­ra sil­loin, kun moni­nai­suus huo­mioi­daan ja sitä osa­taan tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää. Sii­nä tar­vi­taan ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mis­ta.”  - yli­opet­ta­ja Tuu­la Kuk­ko­nen. 

Opin­not ovat osa YAMK-tut­kin­toa ja edel­lyt­tä­vät vähin­tään opis­toas­teen tut­kin­toa. 

Ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen 5 op (YAMK) V 

Ket­te­rä kehit­tä­mi­nen 15 op

Ket­te­rän kehit­tä­mi­sen työ­ka­lu­ja, kokei­le­mis­ta ja inno­voin­tia
Kaik­kien alo­jen edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan, sil­lä moni­nai­ses­sa kehit­tä­jä­ryh­mis­sä eri alo­jen jäse­net jaka­vat omaa osaa­mis­taan ja oppi­vat toi­sil­taan. Opin­not voi­daan sisäl­lyt­tää myös YAMK-tut­kin­toon. 

Lean-ajat­te­lu 5 op V
Pal­ve­lu­muo­toi­lu 5 op V
Kokei­le­va kehit­tä­mi­nen 5 op V

Lähi­joh­ta­mi­sen perus­o­pin­not

Kehit­ty­vä joh­ta­mi­nen 8 op (YAMK) M
Hen­ki­lös­tö­re­sus­sien joh­ta­mi­nen 5 op (YAMK) (kevääl­lä 2021) M
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­ty­vä pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä 5 op (YAMK) (syk­sy 2021) M

Esi­mies­työ ja joh­ta­mi­nen

Kehi­ty esi­mie­he­nä ja vah­vis­ta hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen osaa­mis­ta. Voit vali­ta kiin­nos­ta­van näkö­kul­man esi­mie­työ­hön tai kehit­tää osaa­mis­ta­si opis­ke­le­mal­la kaik­ki opin­to­jak­sot. 

Esi­mies­vies­tin­tä 3 op V
Val­men­ta­va joh­ta­mi­nen 5 op M
Orga­ni­saa­tio­käyt­täy­ty­mi­nen ja stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen 5 op M
Moni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen 5 op (YAMK) V
Kes­tä­vä joh­ta­juus 5 op (YAMK) V
Ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen 5 op (YAMK) V

Menes­ty­vä lii­ke­toi­min­ta ja yrit­tä­jyys

Ajan­koh­tai­nen tie­to­pa­ket­ti, joka tar­kas­te­lee yri­tys­toi­min­taa useis­ta eri näkö­kul­mis­ta toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta.

Brand Mana­ge­ment 3 op 
Mark­ki­noin­nil­la menes­tyk­seen 5 op V
Jul­ki­set han­kin­nat 5 op V 
Työ­oi­keus 3 op M 
Val­miin lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det 5 op V

Yrit­tä­jyys­vaih­toeh­to­na osuus­toi­min­ta

Pereh­dy osuus­toi­min­nan his­to­ri­aan, peri­aat­tei­siin ja mah­dol­li­suuk­siin yri­tys­muo­to­na.

Osuus­toi­min­nan perus­teet 5 op  


Työ­ka­lu­ja kehit­tä­mis­työ­hön

Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mil­lä hio­taan pro­ses­sit huip­pu­kun­toon!
nii­den avul­la voi toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta paran­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laa­tua, alen­taa kus­tan­nuk­sia sekä sääs­tää aikaa. Asiak­kai­den ja hen­ki­lös­tön tyy­ty­väi­syys lisään­tyy ja ennen kaik­kea yri­tyk­sen tulos para­nee. Nyt voit tutus­tua Lean-mene­tel­mään avoi­men amk:n opin­to­jak­sol­la. Opin­not voi­daan sisäl­lyt­tää myös YAMK-tut­kin­toon. 

Lean Six Sig­ma Yel­low Belt 2 op V 

Green Care perus­teet

Green Care (GC) on luon­toon ja maa­seu­tu­ym­pä­ris­töön liit­ty­vää amma­til­lis­ta toi­min­taa, jol­la edis­te­tään ihmis­ten hyvin­voin­tia ja elä­män­laa­tua. Toi­min­nas­sa käy­te­tään eri­lai­sia eläin- ja luon­toa­vus­tei­sia mene­tel­miä. Toi­min­ta sijoit­tuu usein luon­no­nym­pä­ris­töön tai maa­ti­lal­le, mut­ta luon­non ele­ment­te­jä voi­daan tuo­da ja käyt­tää myös kau­pun­ki- ja lai­to­sym­pä­ris­tös­sä.

Green Care ‑perus­tei­den lisäk­si jat­ko-opin­to­na Green Care II. Opi suun­nit­te­le­maan oman ammat­tia­la­si luon­to­pe­rus­tais­ta toi­min­taa, jos­sa huo­mioi­daan koke­muk­sel­li­suus, vas­tuul­li­suus, tur­val­li­suus­te­ki­jät ja luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­set eri koh­de­ryh­mil­le.

“Opin­not ovat vah­vas­ti tuke­neet ja aut­ta­neet tun­nis­ta­maan luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia ja moni­nai­suut­ta useas­ta eri näkö­kul­mas­ta.”

Green Care perus­teet 5 op V  
Green Care II — Luon­to­pe­rus­tais­ten pal­ve­lui­den ohjaus­osaa­mi­nen 5 op V

Lue opis­ke­li­joi­den koke­muk­sia »

Moniam­ma­til­li­nen kun­tou­tus­työ

Lisää kun­tou­tus­työn asiakkuus‑, ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä- ja mene­tel­mä­osaa­mis­ta­si.

Kun­tou­tus ja kun­tout­ta­va toi­min­ta 5 op V 
Kun­tou­tuk­sen mene­tel­mät 5 op V 
Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op V 
Tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gel­mien fysio­te­ra­pia 5 op V 

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opin­to­ja

Nopeas­ti muut­tu­va sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la vaa­tii jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta. 

Hoi­to­työ
Ehkäi­se­vä mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ 5 op V 
Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don läh­tö­koh­dat ja toi­min­taym­pä­ris­töt 5 op V 
Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­työ 5 op V 
Sek­su­aa­li­nen itse­tun­to ja neu­von­ta­työn val­miu­det 5 op V

Sosi­aa­lia­laLähi­suh­de­vä­ki­val­ta 2 op V 
Eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­van lap­sen koh­taa­mi­nen 5 op V 
Var­hais­kas­va­tuk­sen läh­tö­koh­dat 5 op V 

Fysio­te­ra­pia
Fysio­te­ra­piay­rit­tä­jyys 3 op 
Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op V
Kas­vuiän fysio­te­ra­pia tutuk­si — eväi­tä kou­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan 5 op 
Lan­tio­poh­jan toi­min­ta­häi­riöt tutuk­si 5 op V 
Lea­ders­hip and Deve­lop­ment in Social Ser­vices and Health Care 5 op V
Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op  
Tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gel­mien fysio­te­ra­pia 5 op V 

Visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun opin­to­ja 

Opi valo­ku­vaa­maan ja käsit­te­le­mään kuvia eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin. 
Suun­nit­te­le ja toteu­ta itse eri­lai­sia pai­net­ta­via ja digi­taa­li­sia jul­kai­su­ja. 
Opi visua­li­soi­maan tes­tu­aa­lis­ta ja nume­raa­lis­ta infor­maa­tio­ta. 

Valo­ku­vaus ja kuvan­kä­sit­te­ly I, 3 op V 
Valo­ku­vaus ja kuvan­kä­sit­te­ly II, 3 op V 
Jul­kai­sun tait­to, Ado­be InDe­sign CC 3 op V
Ado­be Illustra­tor 3 op V
Tie­don visua­li­soin­ti 3 op V


Sosi­aa­li­sen median väli­neet

Huo­mion­sa saa­vat niin Face­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn kuin kuvan­ja­ke­lu- ja tie­dos­ton­ja­ke­lu­pal­ve­lut. Pal­ve­luis­ta käy­dään läpi nii­den ylei­sim­mät toi­min­not ja käyt­tö­ta­vat kuin myös syväl­li­sem­pää tie­toa. Kuin­ka Face­boo­kis­sa voi teh­dä haku­ja tois­ten tyk­käyk­sis­tä, kuin­ka Twit­te­riä voi käyt­tää yri­tys­mark­ki­noin­nis­sa, miten toi­mia Lin­ke­dI­nis­sä työn­ha­ki­ja­na tai rek­ry­toi­ja­na. 

Sosi­aa­li­sen median väli­neet 3 op V 

Kie­lio­pin­not

Jos epäi­let, ettei­vät ruot­sin kie­len tai­to­si ole vie­lä hal­lus­sa, niin nyt ne vään­ne­tään rau­ta­lan­gas­ta!
Ker­taa ruot­sin ja/tai englan­nin kie­len perus­kie­liop­pia itse­näi­ses­ti verk­ko-opin­toi­na!
Svensk kli­nik — Rau­ta­lan­ka­ruot­sia 3 op V 
English Refres­her 3 op V 

Lähio­pe­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­sa kie­li­kou­lu­tuk­sis­sa lähi­ta­paa­mi­sia on kak­si ker­taa vii­kos­sa.
Espan­jan perus­teet 5 op L
Espan­jan jat­ko 5 op L
Sak­san perus­teet 5 op L
Venä­jän perus­teet 5 op L
Rans­kan perus­teet 5 op L

Opis­ke­le uusi kie­li verk­ko-opin­toi­na!
Sak­san perus­teet 5 op V

Prep­paa ja tes­taa työ­elä­mäs­sä tar­vit­ta­vaa kie­li­tai­toa!
Socia­la kon­tak­ter i arbets­li­vet 3 op V
Goet­he Test­PRO työ­elä­män sak­san verk­ko­kie­li­tes­ti 1 op V

Kehi­tä kie­li­tai­toa­si itse­näi­ses­ti opis­kel­len. Opin­toi­hi­non nons­top-ilmoit­tau­tu­mi­nen eli opis­ke­li­ja voi aloit­taa opin­not mil­loin vain luku­kau­den aika­na. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on opin­to­koh­tai­nen.
Media­sak­sa 3 op V
Media­ve­nä­jä 3 op V
Teks­tin­kä­sit­te­lyä venä­jäk­si 3 op V

Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä
Media­suo­mi 3 op V

Työ­elä­män lupa­kor­tit

Hygie­nia- ja annis­ke­lu­pas­sin voi suo­rit­taa vaih­to­teh­toi­ses­ti 1) osal­lis­tu­mal­la lähi­pe­tuk­seen ja tent­tiin tai 2) itse­näi­ses­ti opis­kel­len ja osal­lis­tu­mal­la tent­tiin. 

Hygie­nia­pas­si — Majoi­tus- ja ravit­se­mis­ti­lo­jen hygie­nia 1,5 op M
Annis­ke­lu­pas­si — Alko­ho­li­juo­mien lain­sää­dän­tö 1 op M


Avoi­men amk:n opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta

Pau­li — Meis­sä kai­kis­sa asuu luon­to­tie­tei­li­jä
Iri­na — Peri­aat­tee­na jat­ku­va kehi­tys
Joo­na — Jää­kiek­koi­li­ja tra­de­no­mio­pin­nois­saPiia — Pol­kuo­pin­noil­la haa­vees­ta tuli tot­ta
Päi­vi — Pol­kuo­pis­ke­lu on lois­ta­va väy­lä
Anna — Luon­to­mat­kai­lun poluil­le pol­kuo­pin­to­jen kaut­ta
Nel­li — Ikä­osaa­mi­sen YAMK-pol­kuo­pin­nois­sa yhdes­sä tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa
Tero Joh­ta­mi­sen opin­noil­la mal­le­ja arjen esi­mies­työ­hön!