Categories
Ajankohtaista Koulutus Koulutusuutiset Monimuoto-opinnot Muu Päiväopinnot Verkkototeutus

Opinto­tar­jonta

Opinto­ko­ko­nai­suuksia ja yksit­täisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulu­tus­aloilta.
Opintoja on päivisin, iltaisin ja jousta­vasti opiskel­ta­vissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjes­tetään tutkinto-opiske­li­joiden ryhmissä.

Valitse laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai yksit­täisiä opinto­jaksoja. Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Ne sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­jalle ammat­ti­taidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­joille. Verkko-opintoihin voit osallistua valit­se­manasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa. Tutustu opetus­muo­toihin näistä linkeistä:

Nonstop-opinnot ovat verkko-opintoja, jotka opiskelija suorittaa itsenäi­sesti lukukauden aikana oman aikatau­lunsa mukaan. Opintoihin voi ilmoit­tautua milloin tahansa ennen viimeistä ilmoit­tau­tu­mis­päivää. Viimeinen ilmoit­tau­tu­mis­päivä vaihtelee opintojaksoittain. 

Jos sinua kiinnos­ta­valla opinto­jak­solle ilmoit­tau­tu­minen on jo päättynyt, voit tiedus­tella vapaita opiske­li­ja­paikkoja sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Ilmoit­tau­tu­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja opintojen maksa­minen tapahtuu alla olevista koulu­tusten linkeistä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkin­nästä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Avoin AMK. Lisätietoja opinto­mak­suista.

Suosit­te­lemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta.

Kaikille maksut­tomat opintojaksot

Digitaidot kunnolla vauhtiin!

Lentävä lähtö opiskeluun ja työssä tarvit­taviin perus­tai­toihin!

”Etenee hyvin selkeästi ja helppo pysyä mukana.”
”Välttä­mätön esitie­to­vaa­timus muille verkko-opinnoille.”
”Minulla on 20 vuoden kokemus Excelin käytöstä. Silti löysin kurssissa uutta.

Kurssi on nopeut­tanut työtäni.” 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V Nonstop

UUSI!
Vuoro­vai­kutus työyhteisössä

Nykyään jokainen työnantaja haluaa tiimiinsä työnte­kijän, jolla on hyvät vuoro­vai­ku­tus­taidot. Onneksi omia vuoro­vai­ku­tus­tai­tojaan voi kehittää! Opinto­jakson keskeiset teemat ovat arvostava vuoro­vai­kutus työyh­tei­sössä, ammatil­linen käyttäy­ty­minen, haasteel­liset tilanteet työyh­tei­sössä ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Vuoro­vai­ku­tus­taidot työyh­tei­sössä 3 op V

UUSI!
Smart Event Managers (SEM)

Terve­tuloa kehit­tämään omaa osaamistasi tapah­tuman tuotta­misen saralla! Koulu­tukset on suunnattu niin alasta kiinnos­tu­neille vasta-alkajille kuin jo omia tapah­tumia pyörit­tä­neille. Koulu­tukset lähtevät liikkeelle perus­teista ja jatkuvat yksilöl­listen digitaa­listen ratkai­sujen kehittämiseen. 

Koulu­tus­ko­ko­naisuus 1: Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­misen perusteet 5 op
Koulu­tus­ko­ko­naisuus koostuu kahdesta verkko-opintoina toteu­tet­ta­vasta opinto­jak­sosta. Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen ja ne voi suorittaa omaan tahtiin itsenäi­sesti opiskellen. Opinnot ovat maksuttomat.

Johdatus tapah­tu­ma­jär­jes­tä­miseen 2 op V Nonstop
Tapah­tuman kehit­tä­minen 3 op V Nonstop

TARMOA uralle – osallistu maksut­tomaan valmennukseen!

Tule mukaan TARMOA uralle -verkko-opinto­jak­solle ja osallistu valmen­nukseen! Tutustut työ- ja toimin­ta­kykyyn liittyviin asioihin, arvioit ja tunnistat omia vahvuuk­siasi ja voima­va­rojasi sekä kehität niitä. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun TARMO-oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristön asian­tun­tijat sekä sosiaali- ja tervey­salan opiske­lijat ohjaavat sinua omien tavoit­teidesi laati­mi­sessa ja niiden saavuttamisessa. 

TARMOA uralle 2 op V

Digimark­ki­nointi

Mitä digitaa­linen markki­nointi tarkoittaa? Mitä sillä voidaan saada aikaan ja mitkä ovat kanavia?
Mikä on datan merkitys markki­noinnin päätök­sen­teossa ja tulosten mittaamisessa?

Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V Nonstop

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V Nonstop
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V Nonstop
Minustako sosionomi? 2 op V Nonstop
Minustako liike­ta­louden tradenomi? 2 op V Nonstop

Opiskelun ja urasuun­nit­telun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja tiedonhankintaan. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V Nonstop
Opiske­lu­taidot 1 op V Nonstop
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V Nonstop

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V Nonstop
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V Nonstop
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V Nonstop

Kierto­talous

Mitä kierto­talous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkai­semaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kierto­ta­louden edistämiseksi. 

Kiertotalous.nyt 3 op V Nonstop

Näkökulmia biota­louteen

Tutustu biota­louden osa-alueisiin ja proses­seihin, Suomen biota­lous­stra­te­giaan sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V Nonstop

Studies in English

Ethics in Telere­ha­bi­li­tation 1 op V Nonstop

UUSI!
Työky­ky­koor­di­naattori 10 op

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun 10 op:n kokonaisuus sopii henki­löille, jotka työsken­te­levät esimer­kiksi työter­veys­huol­lossa, SOTE-keskuk­sissa, TE-palve­luissa, oppilai­tok­sissa tai HR-tehtä­vissä ja joiden pohja­kou­lutus on korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto.

Ilmoit­tau­tu­minen kevään 2022 toiseen toteu­tukseen on alkanut!

Lue lisää >>

UUSI!
Tervey­den­huolto normaa­lio­lojen häiriö­ti­lan­teissa ja poikkeusoloissa

Viran­omai­syh­teistyön ja valmius­suun­nit­telun merkitys erilai­sissa häiriö­ti­lan­teissa, kuten suuron­net­to­muuk­sissa tai poikkeusoloissa. 

Tervey­den­huolto normaa­lio­lojen häiriö­ti­lan­teissa ja poikkeus­o­loissa 2 op V Nonstop

Tunnista ja tuotteista osaamisesi

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä?
Tule tutus­tumaan itseesi ja mahdol­li­suuk­siisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjot­tavana maail­malle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markki­noida omaa osaamistasi, sinun on ensin tunnis­tettava taitosi, tietosi ja erityis­piir­teesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havait­semaan menes­tys­te­kijäsi tulevaisuudessa. 

Opinnot toteu­teaan nonstop-opintoina, joten voit suorittaa ne oman aikataulusi mukaan syyslu­ku­kauden aikana. 

”Tehtävät oli oikeasti suunni­teltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielen­kiin­toisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä.”

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V Nonstop

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matematiikka

Tähtäätkö insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaan koulu­tukseen? Valmen­taudu ja kertaa matema­tiikkaa!
Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen eli voit suorittaa opinnot halua­massasi aikatau­lussa syyslu­ku­kauden aikana. 

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 1, 1 op V Nonstop
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 2, 1 op V Nonstop
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 3, 1 op V Nonstop

Raken­nus­ter­veys­asian­tuntija

Vähähii­lisyys on noussut tärkeäksi teemaksi maapallon pelas­ta­mi­sessa jatku­valta keski­läm­pö­tilan nousulta. Lainsää­däntö edellyttää tulevai­suu­dessa raken­nuksien hiili­tas­las­kentaa. Perehdy elinkaa­ri­las­kennan perus­teisiin ja käyttö­tar­koi­tuksiin. Opi energia­te­hok­kuus­vaa­ti­musten vaiku­tukset raken­teiden lämpö- ja kosteus­tek­niseen toimi­vuuteen ja sisäilman laatuun.

Korjaus­ra­ken­ta­misen opinnot ovat pakol­lisia opintoja, jos haet vastaa­vaksi työnjoh­ta­jaksi korjaus­ra­ken­nus­koh­teeseen.

Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet 4 op V
Nonstop

Digimark­ki­nointi

Mitä digitaa­linen markki­nointi tarkoittaa? Mitä sillä voidaan saada aikaan ja mitkä ovat kanavia?
Mikä on datan merkitys markki­noinnin päätök­sen­teossa ja tulosten mittaamisessa? 

Opinto­jakson aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin. Lisäksi osaat määri­tellä asiakas­per­soonat ja valita sopivat kanavat ja viestit asiakkaan digitaa­lisen ostopolun eri vaiheisiin. Opit tuntemaan Facebookin ja Googlen mahdol­li­suudet markki­noinnin näkökulmasta. 

Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V Nonstop
Digimark­ki­noinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liike­toi­min­nassa 5 op V
Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityk­sille ja yhdis­tyk­sille 3 op V
Verkko­kaupan perus­ta­minen ja markki­nointi 5 op V (kevät 2022)

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku 

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on laaja opinto­jak­sojen kokonaisuus, joka sisältää monipuo­li­sesti opinto­jaksoja usean korkea­koulun tarjon­nasta verkko-opintoina. Osaamis­salkku on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta ja osaami­sa­lasta riippu­matta. Suori­te­tuista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista hakea digitaa­linen Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V Nonstop
Uusiu­tuvan energian lähteen ja niiden käyttö 5 op V Nonstop
Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Metsäe­nergia 5 op V Nonstop
Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet 4 op V
Nonstop

Tutustu Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkkuun >>

Metsä­talous Suomessa

Perehdy yleisimpiin metsän­hoidon menetelmiin ja ymmärrä metsän arvon, metsä­hoidon kannat­ta­vuuden ja metsä­suun­nit­telun perusteet. Hallitse metsä­polt­toai­neiden tuotanto- ja käyttö­mah­dol­li­suudet. Tai opi metsä­ta­louden perus­kä­sitteet englanniksi. 

Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Intro­duction to Forestry English 2 op V

Metsäe­nergia 5 op V Nonstop

Tieto­jen­kä­sittely

Olio-ohjel­mointi 5 op L/V

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Tutustu palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointiin ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmiin. 

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op V Nonstop
RPA Business Case 5 op V Nonstop

Työoikeus

Askar­rut­taako työsuhteen oikeu­del­liset kysymykset? Perehdy työoi­keuden keskeisiin käsit­teisiin ja säännöksiin.

Työoikeus 3 op V

Menestyvä liike­toi­minta ja yrittäjyys

Ajankoh­tainen tieto­pa­ketti, joka tarkas­telee yritys­toi­mintaa useista eri näkökul­mista toimia­lasta riippumatta.

Julkiset hankinnat 5 op V
Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet 5 op V Nonstop

Aktii­visen ikään­ty­misen asiantuntija 

Työsken­te­letkö ikäih­misten kanssa? Tai onko yhä useampi asiak­kaistasi ikään­tynyt? Kaipaatko työhösi uusia näkökulmia ja ajatusten vaihtoa muiden ammat­ti­laisten kanssa? Haluatko kehittää ikäys­tä­väl­lisiä toimin­ta­tapoja ja vahvistaa kuntou­tu­mista edistävää työotetta?

Ikäih­misten kuntoutus 5 op (YAMK) V (kevät 2022)
Ikäih­misten aktii­vi­suuden edelly­tykset 5 op (YAMK) V (kevät 2022)

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistäminen

Opinto­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­dutaan koului­käisen lapsen ja nuoren kasvuun, kehit­ty­miseen ja sen tukemiseen. Ensim­mäinen opinto­jakso ”Kehittyvä koulu­lainen” soveltuu sosiaali- ja tervey­salan työnte­ki­jöille sekä koului­käisten parissa työsken­te­le­ville. Muut opinto­jaksot on suunnattu fysio­te­ra­peu­teille syven­tämään tietä­mystä koului­käisten kanssa työskentelystä.

Fysio­te­ra­peutin työym­pä­ristönä koulu 5 op V (kevät 2022)

Sosiaali- ja tervey­salan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Hoitotyö
Anatomia ja fysio­logia I, 1 op V
Anatomia ja fysio­logia II, 2 op V

Ensiavun perusteet 1 op M

Kielio­pinnot

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen
Media­saksa 3 op V

Tarvit­setko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihtoeh­toi­sesti 1) osallis­tu­malla lähio­pe­tukseen ja tenttiin tai 2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin. 

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Avoimen amk:n opiske­li­joiden tarinoita

Pauli – Meissä kaikissa asuu luonto­tie­teilijä
Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Joona – Jääkiek­koilija trade­no­mio­pin­noissa
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa
Tero – Johta­misen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!