Categories
Ajankohtaista Koulutus Koulutusuutiset Monimuoto-opinnot Muu Päiväopinnot Verkkototeutus

Opinto­tar­jonta

Opinto­ko­ko­nai­suuksia ja yksit­täisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulu­tus­aloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja jousta­vasti opiskel­ta­vissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjes­tetään tutkinto-opiske­li­joiden ryhmissä.

Valitse laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai yksit­täisiä opinto­jaksoja. Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Ne sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­jalle ammat­ti­taidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­joille. Verkko-opintoihin voit osallistua valit­se­manasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa. Tutustu opetus­muo­toihin näistä linkeistä:

Jos sinua kiinnos­ta­valla opinto­jak­solle ilmoit­tau­tu­minen on jo päättynyt, voit tiedus­tella vapaita opiske­li­ja­paikkoja sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Ilmoit­tau­tu­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja opintojen maksa­minen tapahtuu alla olevista koulu­tusten linkeistä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkin­nästä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Avoin AMK. Lisätietoja opinto­mak­suista.

Suosit­te­lemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta.

Syksy 2021

Kaikille maksut­tomat opintojaksot

Digitaidot kunnolla vauhtiin!

Lentävä lähtö opiskeluun ja työssä tarvit­taviin perus­tai­toihin!

”Etenee hyvin selkeästi ja helppo pysyä mukana.”
”Välttä­mätön esitie­to­vaa­timus muille verkko-opinnoille.”
”Minulla on 20 vuoden kokemus Excelin käytöstä. Silti löysin kurssissa uutta.

Kurssi on nopeut­tanut työtäni.” 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V (16.8. – 8.10.)
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V (25.10. – 17.12.)

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V
Minustako sosionomi? 2 op V
Minustako tradenomi? 2 op V

Opiskelun ja urasuun­nit­telun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja tiedonhankintaan. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiske­lu­taidot 1 op V
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Kierto­talous

Mitä kierto­talous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkai­semaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kierto­ta­louden edistämiseksi. 

Kiertotalous.nyt 3 op V

Ilmas­ton­muutos

Löydä uusia keinoja edistää ilmas­to­myön­teistä toimintakulttuuria. 

Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 p V

Näkökulmia biota­louteen

Tutustu biota­louden osa-alueisiin ja proses­seihin, Suomen biota­lous­stra­te­giaan sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V

UUSI!
Sairaan­hoi­tajan vastaanottotoiminta

Koulu­tuk­sessa vahvistat sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työssä vaadit­tavaa kliinistä osaamista, asiakas­läh­töistä ohjausta sekä vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perus­tuvaa kehit­tä­mistä. Kohde­ryhmänä ovat sairaan­hoi­tajat, tervey­den­hoi­tajat, kätilöt ja ensihoi­tajat, jotka ovat kiinnos­tuneet sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työstä ja sen kehittämisestä. 

Voit suorittaa yksit­täisiä opinto­jaksoja tai kaikki kolme koulu­tus­ko­ko­nai­suuteen sisäl­tyvää opintoa. Tällöin suosit­te­lemme jakamaan opinnot kahdelle lukukau­delle (kevät – syksy 2021).

Lue lisää >>

UUSI!
Drone­len­nätys ja ilmakuvaus

Suorita opintojen yhtey­dessä Traficomin vaatima verkko­teo­riakoe (A1/A3), joka edelly­tetään dronen lennät­tä­miseen haja-asutusalueella. 

UAV pysty­kuvaus 2 op M

UUTTA!
Graafinen suunnittelu ja työvä­lineet verkko-opintoina

Perehdy graafisen suunnit­telun ohjelmiin, perus­toi­min­toihin, käyttö­tar­koi­tuksiin sekä typografian käyttöön. 

GIMP-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma graafi­sessa suunnit­te­lussa 2 op V
Adobe Illustrator 3 op V
Adobe Photoshop graafisen suunnit­telun työvä­li­neenä 3 op V
Typografia 3 op V
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op V

UUSI!
Kipu ja kivun hallinta 

Opi kohtaamaan kipuasiakas tervey­den­huol­lossa ja tunnista vuoro­vai­ku­tuksen merkitys. Opi ohjaamaan lääkkeet­tömiin kivun­hal­lin­ta­kei­noihin lääke­hoidon ja muun hoidon tukena.

Kipu ja kivun hallinta 5 op V

UUSI!
Lantio­pohjan toimin­ta­häiriöt tutuksi

Opi lantio­pohjan anatomia ja fysio­logia sekä lantio­pohjan merkitys hyvin­voin­nille, tervey­delle ja toimintakyvylle.

Lantio­pohjan toimin­ta­häiriöt tutuksi 5 op V

UUSI!
Tervey­den­huolto ja viran­omai­syh­teistyö poikkeustilanteissa

Viran­omai­syh­teistyön ja valmius­suun­nit­telun merkitys erilai­sissa häiriö­ti­lan­teissa, kuten suuron­net­to­muuk­sissa tai poikkeus­o­loissa.

Tervey­den­huolto normaa­lio­lojen häiriö­ti­lan­teissa ja poikkeus­o­loissa 2 op V

UUSI!
Työky­ky­koor­di­naattori 10 op

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun 10 op:n kokonaisuus sopii henki­löille, jotka työsken­te­levät esimer­kiksi työter­veys­huol­lossa, SOTE-keskuk­sissa, TE-palve­luissa, oppilai­tok­sissa tai HR-tehtä­vissä ja joiden pohja­kou­lutus on korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto.

Lue lisää >>

Vahvista palve­luse­te­lio­saa­mistasi työn ohella!

Opinto­jakso tarjoaa ainut­laa­tuisen mahdol­li­suuden tutustua sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen palve­luse­te­leihin. Asiakas­läh­töi­syyden vahvis­ta­minen ja asiakkaan valin­nan­vapaus ovat asioita, joita halutaan edistää koko Suomessa. Palve­luseteli tarjoaa tähän hyvän välineen, mutta saadakseen siitä kaiken hyödyn irti, vaatii se laajan aihea­lueen omaksumista. 

Palve­luse­te­li­toi­minnan perusteet 2 op V

Tunnista ja tuotteista osaamisesi

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä?
Tule tutus­tumaan itseesi ja mahdol­li­suuk­siisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjot­tavana maail­malle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markki­noida omaa osaamistasi, sinun on ensin tunnis­tettava taitosi, tietosi ja erityis­piir­teesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havait­semaan menes­tys­te­kijäsi tulevaisuudessa. 

Opinnot toteu­teaan nonstop-opintoina, joten voit suorittaa ne oman aikataulusi mukaan syyslu­ku­kauden aikana. 

”Tehtävät oli oikeasti suunni­teltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielen­kiin­toisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä.”

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matematiikka

Tähtäätkö insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaan koulu­tukseen? Valmen­taudu ja kertaa matema­tiikkaa!
Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen eli voit suorittaa opinnot halua­massasi aikatau­lussa syyslu­ku­kauden aikana. 

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 1, 1 op V
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 2, 1 op V
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 3, 1 op V

Raken­nus­ter­veys­asian­tuntija

Vähähii­lisyys on noussut tärkeäksi teemaksi maapallon pelas­ta­mi­sessa jatku­valta keski­läm­pö­tilan nousulta. Lainsää­däntö edellyttää tulevai­suu­dessa raken­nuksien hiili­tas­las­kentaa. Perehdy elinkaa­ri­las­kennan perus­teisiin ja käyttö­tar­koi­tuksiin. Opi energia­te­hok­kuus­vaa­ti­musten vaiku­tukset raken­teiden lämpö- ja kosteus­tek­niseen toimi­vuuteen ja sisäilman laatuun.

Korjaus­ra­ken­ta­misen opinnot ovat pakol­lisia opintoja, jos haet vastaa­vaksi työnjoh­ta­jaksi korjaus­ra­ken­nus­koh­teeseen.

Korjaus­ra­ken­ne­tek­niikka 4 op V
Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet 4 op V

Tieto­mal­lin­ta­minen

Hyödynnä tieto­mallien mahdol­li­suuksia rakennushankkeissa!

Tekla Struc­tures ja yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset (YTV2012) 5 op V
Tekla Struc­tures and Common BIM Recui­re­ments 5 op V
Yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset (BIM) 3 op V

Digimark­ki­nointi

Mitä digitaa­linen markki­nointi tarkoittaa? Mitä sillä voidaan saada aikaan ja mitkä ovat kanavia?
Mikä on datan merkitys markki­noinnin päätök­sen­teossa ja tulosten mittaamisessa? 

Opinto­jakson aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin. Lisäksi osaat määri­tellä asiakas­per­soonat ja valita sopivat kanavat ja viestit asiakkaan digitaa­lisen ostopolun eri vaiheisiin. Opit tuntemaan Facebookin ja Googlen mahdol­li­suudet markki­noinnin näkökulmasta. 

Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V
Digimark­ki­noinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liike­toi­min­nassa 5 op V

Verkko­kaupan perus­ta­minen ja markki­nointi 5 op V (kevät 2022)
Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityk­sille 3 op V

Visuaa­lista viestintää verkko-opintoina

Opi valoku­vaamaan ja käsit­te­lemään kuvia erilaisiin tarkoi­tuksiin.
Suunnittele ja toteuta itse painet­tavia ja digitaa­lisia julkaisuja.

Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 1, 3 op V
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 2, 3 op V

Julkaisun taitto Adobe Indesign CC 3 op V

Sosiaa­lisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LinkedIn kuin kuvan­jakelu- ja tiedos­ton­ja­ke­lu­pal­velut. Palve­luista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttö­tavat kuin myös syväl­li­sempää tietoa. Kuinka Faceboo­kissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyk­sistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritys­mark­ki­noin­nissa, miten toimia Linke­dI­nissä työnha­kijana tai rekrytoijana. 

Sosiaa­lisen median välineet 3 op V

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku 

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on laaja opinto­jak­sojen kokonaisuus, joka sisältää monipuo­li­sesti opinto­jaksoja usean korkea­koulun tarjon­nasta verkko-opintoina. Osaamis­salkku on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta ja osaami­sa­lasta riippu­matta. Suori­te­tuista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista hakea digitaa­linen Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 op V

Uusiu­tuvan energian lähteet ja niiden käyttö 5 op V
Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V

Metsäe­nergia 5 op V
Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet 4 op V

Green Care perusteet 5 op V

Uusiu­tuvan energian tekno­logia 5 op (YAMK) V
Energia-alan kansan­vä­linen toimin­taym­pä­ristö 3 op (YAMK) V

Tutustu Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkkuun >>

Uusiutuva ja kestävä energiatalous

Uusiu­tuvan energian lähteet ja niiden käyttö 5 op V
Uusiu­tuvan energian tekno­logia 5 op (YAMK) V
Energia- ja ympäris­tö­po­li­tiikka 5 op V
Energia-alan kansan­vä­linen toimin­taym­pä­ristö 3 op (YAMK) V

Metsä­talous Suomessa

Perehdy yleisimpiin metsän­hoidon menetelmiin ja ymmärrä metsän arvon, metsä­hoidon kannat­ta­vuuden ja metsä­suun­nit­telun perusteet. Hallitse metsä­polt­toai­neiden tuotanto- ja käyttö­mah­dol­li­suudet. Tai opi metsä­ta­louden perus­kä­sitteet englanniksi. 

Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Intro­duction to Forestry English 2 op V

Metsäe­nergia 5 op V

Tieto­jen­kä­sittely

Johdatus tieto­jen­kä­sit­te­ly­alaan 5 p L/V
Web-ohjel­mointi 5 op L/V
Ohjel­moinnin perusteet 5 p L/V
Olio-ohjel­mointi 5 op L/V
Johdanto digitaa­liseen liike­toi­mintaan 5 op L/V

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Tutustu palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointiin ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmiin. 

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op V
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka 5 op V
RPA Business Case 5 op V

Palve­lujen robotisaatio

Millaisia muutoksia digita­li­saatio tuo mukanaan työhön ja yhteis­kuntaan?
Tutustu myös tekoälyn perus­teisiin, digita­li­saa­tioon liittyvään tieto­suojaan ja -turvaan sekä eettisiin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden tekno­logian käyttöönotossa. 

Palve­lujen roboti­saatio 5 op V

Monia­laiset kehit­tä­misen ja johta­misen opinnot

Ketterän kehit­tä­misen työkaluja, kokei­le­mista ja innovointia.
Ajankoh­taiset opinto­jaksot johdat­tavat sinut innova­tii­viseen ja osallis­tavaan johta­mis­tapaan. Ota uudet työkalut käyttöön!

Nämä opinnot voidaan sisäl­lyttää myös YAMK-tutkintoon. 

Lean-ajattelu 5 op V
Palve­lu­muo­toilu 5 op V

Työkaluja kehit­tä­mis­työhön

Lean Six Sigma -menetel­millä hiotaan prosessit huippu­kuntoon!
Niiden avulla voi toimia­lasta riippu­matta parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa. Asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väisuus lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk.n opintojaksolla.

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V
Lean Six Sigma in Business Processes 5 op M

Rekry­toinnin uudet tuulet

Tällä opinto­jak­solla saat perus­tiedot ja valmiudet rekry­toin­ti­pro­sessiin. Opinnot antavat mahdol­li­suuden yritysten henki­lös­tölle osaamisen kasvat­ta­miseen esimies­tai­doissa ja rekry­toin­ti­pro­sesssin läpiviennissä. 

Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op (YAMK) V

Huomisen lähie­simies – johta­misen uudet käytänteet

Ota haltuun lähie­si­mies­työssä tarvit­tavat uudet taidot.
Opinnot ovat osia YAMK-tutkin­noista ja edellyt­tävät vähintään opistoasteen tutkintoa. Opinto­jak­soihin sisältyy työelämän organi­saa­tioihin liittyviä tehtäviä, joten on suosi­tel­tavaa, että opiske­li­jalla on työelämäkokemusta. 

Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V
Kehittyvä johta­minen 8 op (YAMK) V
Kestävä johtajuus 5 op (YAMK) V
Moninai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V
Strate­ginen suunnittelu ja johta­minen 5 op (YAMK) V
Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op (YAMK) V

Esimiestyö ja johtaminen 

Kehity esimiehenä ja vahvista henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamista. 

Esimies­vies­tintä 3 op V
Työoikeus 3 op V
Valmentava johta­minen 5 op V

Menestyvä liike­toi­minta ja yrittäjyys

Ajankoh­tainen tieto­pa­ketti, joka tarkas­telee yritys­toi­mintaa useista eri näkökul­mista toimia­lasta riippumatta.

Brand Management 3 op V
Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op V
Julkiset hankinnat 5 op V
Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet 5 op V
Yrittäjän talous­hal­linto 5 op V

Yrittä­jyys­vaih­toehtona osuustoiminta

Perehdy osuus­toi­minnan histo­riaan, periaat­teisiin ja mahdol­li­suuksiin yritys­muotona.
Osuus­toi­minnan perusteet 5 op V

Aktii­visen ikään­ty­misen asiantuntija 

Työsken­te­letkö ikäih­misten kanssa? Tai onko yhä useampi asiak­kaistasi ikään­tynyt? Kaipaatko työhösi uusia näkökulmia ja ajatusten vaihtoa muiden ammat­ti­laisten kanssa? Haluatko kehittää ikäys­tä­väl­lisiä toimin­ta­tapoja ja vahvistaa kuntou­tu­mista edistävää työotetta?

Ikäys­tä­väl­linen yhteis­kunta 5 op (YAMK) V
Laaja-alainen kuntoutus 5 op (YAMK) V
Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V

Ikäih­misten kuntoutus 5 op V (kevät 2022)

Pallia­tii­vinen hoito

Pallia­tii­vi­sella hoidolla tarkoi­tetaan paran­tu­mat­to­masti sairaan potilaan elämän­laatua tukevaa kokonais­val­taista hoitoa. Paran­tu­mat­to­masti sairaalla potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievit­tävään hoitoon sekä saatto­hoitoon asuin­pai­kasta riippumatta. 

Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat ja toimin­taym­pä­ristöt 5 op V
Pallia­tii­vi­sessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivun­hoito 5 op V

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistäminen

Opinto­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­dutaan koului­käisen lapsen ja nuoren kasvuun, kehit­ty­miseen ja sen tukemiseen. Ensim­mäinen opinto­jakso ”Kehittyvä koulu­lainen” soveltuu sosiaali- ja tervey­salan työnte­ki­jöille sekä koului­käisten parissa työsken­te­le­ville. Muut opinto­jaksot on suunnattu fysio­te­ra­peu­teille syven­tämään tietä­mystä koului­käisten kanssa työskentelystä.

Kehittyvä koulu­lainen 5 op V
Koului­käinen fysio­te­ra­piassa 5 op V
Fysio­te­ra­peuton työym­pä­ristönä koulu 5 op V (kevät 2022)

Moniam­ma­til­linen kuntoutustyö

Lisää kuntou­tustyön asiakkuus-, palve­lu­jär­jes­telmä- ja menetelmäosaamistasi. 

Ikäih­misen aktii­vinen arki 5 op V
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Kuntou­tuksen menetelmät 5 op V

Green Care

Green Care (GC) on luontoon ja maaseu­tu­ym­pä­ristöön liittyvää ammatil­lista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvin­vointia ja elämän­laatua. Toimin­nassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoa­vus­teisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonno­nym­pä­ristöön tai maati­lalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. 

Green Care perusteet 5 op V

Sosiaali- ja tervey­salan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Hoitotyö
Anatomia ja fysio­logia I, 1 op V
Anatomia ja fysio­logia II, 2 op V
Ehkäisevä mielen­terveys- ja päihdetyö 5 op V
Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat ja toimin­taym­pä­ristöt 5 op V
Pallia­tii­vi­sessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivun­hoito 5 op V

Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­totyö ja ohjaus­toi­minta 5 op V

Sosiaa­liala
Erityistä tukea tarvit­sevan lapsen kohtaa­minen ja ohjaa­minen 5 op V
Varhais­kas­va­tuksen lähtö­kohdat 5 op V
Palve­luse­te­li­toi­minnan perusteet 2 op V
Voima­va­ra­läh­töinen työote huoltajien kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä 5 op V

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajille

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa työtä tai opiskelua varten? Kaikki avoimen amk:n suomen kielen kurssit ovat verkossa. Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. Valitse itsellesi sopiva kurssi. Voit kysyä kursseista lisää opetta­jalta, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi. Opettaja voi auttaa sinua valit­semaan sopivan kurssin.

Do you want to improve your Finnish language skills for work or study? All courses are online. The courses are from level A2 to level B2. You can ask more about the courses from the teacher, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi.

Opiske­lijan suomi 5 op V
Kahville! Kieli­kahvila 1, 2 op V
No niin, mitäs tänään? Kieli­kahvila 2, 2 op V
Työelämän suomi 6 op V
Media­suomi 5 op V

Kielio­pinnot

Jos epäilet, etteivät ruotsin tai englannin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!


Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op V

Englannin kertausta B2-tasolle
Boost Your English Skills! 3 op V

Lähito­teu­tuksena toteu­tet­ta­vissa kieli­kou­lu­tuk­sissa lähita­paa­misia on kaksi kertaa viikossa
Espanjan perusteet 5 op L
Ranskan perusteet 5 op L
Saksan perusteet 5 op L
Venäjän perusteet 5 op L

Opiskele uusi kieli verkko-opintoina! (Huom. loppu­tentti Wärtsilä-kampuksella)

Saksan perusteet 5 op M

Preppaa ja testaa työelä­mässä tarvit­tavaa kielitaitoa!

Sociala kontakter i arbets­livet 3 op V
Goethe TestPRO työelämän saksan verkko­kie­li­testi 1 op V

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen

Media­saksa 3 op V
Media­venäjä 3 op V
Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op V

Tutki­mus­me­ne­telmät ja -etiikka

Perehdy tutki­muse­tiikan perus­teisiin, hyvään tieteel­liseen käytöntöön, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opinnäy­te­töiden eettisiin suori­tuksiin, etiikkaan tutki­muksen suunnit­te­lussa, tutki­muksen toteut­ta­mi­sessa ja tulosten jakami­sessa sekä sensi­tii­visten aineis­tojen anony­mi­sointiin. Opinnot voidaan sisäl­lyttää myös YAMK-tutkintoon.

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­minen 2: Tutki­muse­tiikka 1 op V

Tarvit­setko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihtoeh­toi­sesti 1) osallis­tu­malla lähio­pe­tukseen ja tenttiin tai 2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin. 

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Avoimen amk:n opiske­li­joiden tarinoita

Pauli – Meissä kaikissa asuu luonto­tie­teilijä
Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Joona – Jääkiek­koilija trade­no­mio­pin­noissa
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa
Tero – Johta­misen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!