Categories

Opinto­tar­jonta

Opinto­ko­ko­nai­suuksia ja yksit­täisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulu­tus­aloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja jousta­vasti opiskel­ta­vissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjes­tetään tutkinto-opiske­li­joiden ryhmissä.

Valitse laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai yksit­täisiä opinto­jaksoja. Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Ne sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­jalle ammat­ti­taidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­joille. Verkko-opintoihin voit osallistua valit­se­manasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa.

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähio­petus

Jos sinua kiinnos­ta­valla opinto­jak­solle ilmoit­tau­tu­minen on jo päättynyt, voit tiedus­tella vapaita opiske­li­ja­paikkoja sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Ilmoit­tau­tu­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja opintojen maksa­minen tapahtuu alla olevista koulu­tusten linkeistä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkin­nästä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Avoin AMK. Lisätietoja opinto­mak­suista löydät täältä.

Suosit­te­lemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta! Huom. aihe/alakohtainen hakura­joitus ei ole käytössä.

Kevät 2021

Kaikille maksut­tomat opintojaksot

Digitaidot kunnolla vauhtiin!

Lentävä lähtö opiskeluun ja työssä tarvit­taviin perus­tai­toihin!

”Etenee hyvin selkeästi ja helppo pysyä mukana.”
”Välttä­mätön esitie­to­vaa­timus muille verkko-opinnoille.”
”Minulla on 20 vuoden kokemus Excelin käytöstä. Silti löysin kurssissa uutta.

Kurssi on nopeut­tanut työtäni.” 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V

Opiskelun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi.  
Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­pohin ja tiedonhankintaan.

TARMOa uralle 2 op M (Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 1.3.)
Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiske­lu­taidot 1 op V
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1 – 3 op V

Harkit­setko fysio­te­rapian tai sairaan­hoi­tajan opintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin tai sairaan­hoi­tajan koulu­tukseen ja ammattiin.
Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina tai sairaan­hoi­tajana voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op  V
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V

Eettinen toiminta sosiaali- ja terveysalalla

Terve­tuloa opiske­lemaan sosiaali- ja tervey­salan etiikkaa. Saat kokonais­kuvan eetti­sestä toimin­ta­mal­lista, sen käytöstä ja soveltamisesta.

Eettinen toimin­ta­malli sosiaali- ja tervey­salan toimin­taym­pä­ris­tössä 2 op V

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V 
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Kierto­talous

Mitä kierto­talous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkai­semaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kierto­ta­louden edistämiseksi. 

Kiertotalous.nyt 3 op V 

Näkökulmia biota­louteen

Tutustu biota­louden osa-alueisiin ja proses­seihin, Suomen biota­lous­stra­te­giaan sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V

Ilmas­ton­muutos

Löydä uusia keinoja edistää ilmas­to­myön­teistä toimintakulttuuria. 

Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 op V

Tuotteis­ta­minen ja innovaatiotoiminta

Tule mukaan EpicC­hal­lenge -ohjelmaan ratkomaan innova­tii­vi­sesti monimut­kaisia ongelmia monia­lai­sissa tiimeissä. Nämä opinnot on kehitetty yhdessä NASA-astro­nautin Charles Camardan kanssa. 

Epic Challenge – Orien­tation to Innovation 5 op

Studies in English

Ethics in Telere­ha­bi­li­tation 1 op V
Sales Excel­lence in B2B 5 op M

UUSI!
Välineitä digimark­ki­noin­ti­kam­pan­joille

Opi tuntemaan Facebookin ja Googlen mahdol­li­suudet markki­noinnin näkökul­masta. Opita asettamaan digimark­ki­noin­nille tavoitteet, toteut­tamaan kampanja tavoit­teiden mukai­sesti ja seuraamaan tuloksia.

Facebook mainonnan perusteet yrityk­sille 2 op V
Google Ads ja hakuko­neop­ti­moinnin perusteet yrityk­sille 2 op V

UUSI!
Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­toi­minta 30 op

Koulu­tuk­sessa vahvistat sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työssä vaadit­tavaa kliinistä osaamista, asiakas­läh­töistä ohjausta sekä vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perus­tuvaa kehit­tä­mistä. Kohde­ryhmänä ovat sairaan­hoi­tajat, tervey­den­hoi­tajat, kätilöt ja ensihoi­tajat, jotka ovat kiinnos­tuneet sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työstä ja sen kehittämisestä. 

Voit suorittaa yksit­täisiä osia avoimen amk:n opintoina. Erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen todistus edellyttää kaikkien kolmen moduulin suorit­ta­mista. Suosit­te­lemme tällöin jakamaan opinnot kahdelle lukukaudelle. 

Lue lisää >>

UUSI!
Aktii­visen ikään­ty­misen asian­tun­ti­ja­kou­lutus 20 op

Työsken­te­letkö ikäih­misten kanssa? Tai onko yhä useampi asiak­kaistasi ikään­tynyt? Kaipaatko työhösi uusia näkökulmia ja ajatus­ten­vaihtoa muiden ammat­ti­laisten kanssa? Haluatko kehittää ikäys­tä­väl­lisiä toimin­ta­tapoja ja vahvistaa kuntou­tu­mista edistävää työotetta?


Ikäih­misten aktii­vi­suuden edelly­tykset 5 op V
Ikäys­tä­väl­linen yhteis­kunta 5 op V (syksyllä 2021)
Laaja-alainen kuntoutus 5 op (syksyllä 2021)
Ikäih­misten kuntoutus 5 op V (syksyllä 2021)

Lue lisää >>

UUSI!
Sosiaali- ja tervey­salan johta­misen asian­tun­ti­juuden kehit­ty­minen 28 op

Huomisen lähie­simies – Johta­misen uudet käytänteet
Sosiaali- ja tervey­sa­lalle tarvitaan lisää osaajia, joilla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyh­tei­söjen johta­mi­sesta sekä kehit­tä­mi­sestä. Koulu­tusten johta­mis­osaa­minen painottuu henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamiseen, rekry­tointiin sekä toiminnankehittämiseen.

Henki­lös­tö­re­surssien johta­minen 5 op M
Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op V
Uudistuva lähijoh­ta­minen 5 op M
Kehittyvä johta­minen 8 op (syksyllä 2021)
Sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lu­jär­jes­telmä 5 op (syksyllä 2021)

Lue lisää >>

UUSI!
Vahvista palve­luse­te­lio­saa­mistasi työsi ohella!

Opinto­jakso tarjoaa ainut­laa­tuisen mahdol­li­suuden tutustua sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen palve­luse­te­leihin! Asiakas­läh­töi­syyden vahvis­ta­minen ja asiakkaan valin­nan­vapaus ovat asioita, joita halutaan edistää koko Suomessa. Palve­luseteli tarjoaa tähän hyvän välineen, mutta saadakseen siitä kaiken hyödyn irti, vaatii se laajan aihea­lueen omaksumista.

Palve­luse­te­li­toi­minnan perusteet 5 op V

UUSI!
Asiakas- ja palve­luoh­jauksen lähtökohdat

Edistä hyvin­vointia ja terveyttä sekä sosiaa­listen oikeuksen toteu­tu­mista asiakas- ja palve­luoh­jauksen suunnit­te­lussa, toteu­tuk­sessa ja arvioinnissa. 

Asiakas- ja palve­luoh­jauksen lähtö­kohdat 5 op

UUSI!
Voima­va­ra­läh­töisyys perheyhteistyössä

Lisää osaamistasi huoltajien kanssa tehtä­vässä yhteistyössä!

Voima­va­ra­läh­töinen työote huoltajien kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä 5 op

UUSI!
Tiedolla johta­minen

Opi hyödyn­tämään tietoa moniam­ma­til­li­sesti sosiaali- ja tervey­salan asiakas­pal­ve­lussa ja organi­saation toiminnassa. 

Kirjatun tiedon hyödyn­tä­minen, tiedolla johta­minen 2 op V

UUSI!
Tuunaa unesi!

Muokkaa elämääsi ja/tai työyh­tei­söäsi unelle suotuisaksi!

Unesta voimaa! 5 op V

Fysio­te­rapian uudet opinnot

Haluatko syventää ammatil­lista osaamistasi?

Ethics in telere­ha­bi­li­tation 1 op V
Kehittyvä koulu­lainen 5 op V

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku 

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biota­louden osaajia.
Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on laaja opinto­jak­sojen kokonaisuus, joka sisältää monipuo­li­sesti opinto­jaksoja usean korkea­koulun tarjon­nasta verkko-opintoina. Osaamis­salkku on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta ja osaami­sa­lasta riippu­matta. Suori­te­tuista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista hakea digitaa­linen Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 op V
Raken­nuksen elinkaa­ri­las­kenta: teoriasta käytännön sovel­luksiin 3 op V

Tutustu Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkkuun >>

Raken­nuksen elinkaarilaskenta

Vähähii­lisyys on noussut tärkeäksi teemaksi maapallon pelas­ta­mi­sessa jatku­valta keski­läm­pö­tilan nousulta. Lainsää­däntö edellyttää tulevai­suu­dessa raken­nuksien hiili­ta­se­las­kentaa. Ensim­mäi­sellä opinto­jak­solla pereh­dytään elinkaa­ri­las­kennan perus­teisiin ja käyttö­tar­koi­tuksiin. Toisella opinto­jak­solla sovel­letaan osaamista tekemällä elinkaa­ri­las­kelmia esimerkkikohteisiin. 

Raken­nuksen LCA-laskennen perusteet 3 op V
Raken­nuksen elinkaa­ri­las­kenta: teoriasta käytännön sovel­luksiin 3 op V

Kannattava metsä­talous

Perehdy kannat­tavan metsä­ta­louden perus­teisiin ja kannat­ta­vuuden seurantaan!

Metsä­tilan kannat­tavuus 5 op V
Metsä­tuhot 2 op V

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Tutustu palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointiin ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmin. 

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op V
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka 5 op V
RPA Business Case 5 — 10 op (kesällä 2021)

Ketterä kehit­tä­minen

Ketterän kehit­tä­misen työkaluja, kokei­le­mista ja innovointia
Kaikkien alojen edustajat ovat terve­tul­leita mukaan, sillä moninai­sessa kehit­tä­jä­ryh­missä eri alojen jäsenet jakavat omaa osaamistaan ja oppivat toisiltaan. Opinnot voidaan sisäl­lyttää myös YAMK-tutkintoon. 

Lean-ajattelu 5 op V
Palve­lu­muo­toilu 5 op V
Kokeileva kehit­tä­minen 5 op V

Strate­ginen johtaminen

Ennakoivan johta­mis­työs­ken­telyn menetelmät 5 op (YAMK) M
Management Tools and Techniques 5 op (YAMK) V

Henki­lös­tö­hal­linto

Johta­misen ja esimiestyön perusteet 3 op M

Käytännön talous­hal­linto

Vahvista osaamistasi käytännön talous­hal­lintoon liitty­vissä kysymyksissä! 

Henki­löstö- ja palkka­hal­linto 5 op M
Verotus 5 op M

Asiakas­läh­töinen markkinointi

Tunnista kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­minen ja ostopää­töksiin vaikut­tavat tekijät ja löydä uusien tuotteiden ja palve­luiden kehit­tä­mis­mah­dol­li­suudet. Ymmärrä henki­lö­koh­taisen myyntityön merkitys markki­noin­nissa ja hallitse asiakas­tyy­ty­väi­syyteen pohjau­tuvan johta­misen periaatteet. 

Kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­minen 5 op M
Myynti­taidot 5 op M
Asiak­kuu­den­hal­linta 5 op M

Menestyvä liike­toi­minta ja yrittäjyys

Ajankoh­tainen tieto­pa­ketti, joka tarkas­telee yritys­toi­mintaa useista eri näkökul­mista toimia­lasta riippumatta.

Brand Management 3 op V
Palve­lujen markki­nointi 3 op V
Talous­ma­te­ma­tiikka 5 op M
Markki­noin­nilla menes­tykseen 5 op V
Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet 5 op V

Yrittä­jyys­vaih­toehtona osuustoiminta

Perehdy osuus­toi­minnan histo­riaan, periaat­teisiin ja mahdol­li­suuksiin yritysmuotona.

Osuus­toi­minnan perusteet 5 op  V 

Kauppa ja yrittäjyys

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittä­jyy­destä!
Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppias­liitto ry:n sisäl­töjen mukaiset Kauppa- ja yrittä­jyy­so­pinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuul­li­sissa kaupan töissä ja jos suunnit­telet kauppiaan uraa. 

Kaupan toimin­taym­pä­ristöt ja kilpai­lu­keinot 5 op V
Osaston henki­löstön ja myynninen johta­minen 5 op V
Tunnus­luvut ja johta­minen 5 op V

Tunnista ja tuotteista!

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä? 
Tule tutus­tumaan itseesi ja mahdol­li­suuk­siisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjot­tavana maail­malle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markki­noida omaa osaamistasi, sinun on ensi tunnis­tettava taitosi, tietosi ja erityis­piir­teesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havait­semaan menes­tys­te­kijäsi tulevai­suu­dessa. Opinnot toteu­tetaan nonsop verkko-opintoina, opiskelu itsenäi­sesti omaan tahtiin.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V 

”Tehtävät oli oikeasti suunni­teltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielen­kiin­toisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä.”

Lue lisää >>

Seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden edistä­minen hoitotyössä

Osaamis­ko­ko­naisuus johdattaa sinut seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden perus­teisiin sekä seksu­aa­li­neu­von­tatyön periaat­teisiin. Voit suorittaa koko kokonai­suuden tai vain ensim­mäisen jakson. Opinnot hyväk­sytään osaksi Seksu­aa­li­neu­vojan (30 op) tutkintoa. 

Perehdy seksu­aa­lioi­keuksiin ja ihmisen elämän­kulkuun liittyvän seksu­aa­li­suuden kehit­ty­miseen sekä lisään­ty­mis­ter­veyden fysio­lo­giaan. Ota haltuun seksu­aa­li­neu­vonnan mallit ja niiden käyttö. Tutustu erilaisiin elämän­ti­lanne-, terveys- tai kehityk­sel­lisiin muutoksiin, joissa seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden kysymykset nousevat esille. 

Seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden edistä­misen perusteet 5 op V
Seksu­aa­linen itsetunto ja neuvon­tatyön valmiudet 5 op V
Seksu­aa­lisuus ja terveys­muu­tokset 5 op V

Sosiaali- ja tervey­salan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Hoitotyö
Anatomia ja fysio­logia I, 1 op V
Anatomia ja fysio­logia II, 2 op V
Eettinen toimin­ta­malli sosiaali- ja tervey­sa­lalla 2 op V
Ensiavun perus­kurssi 1 op M
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V
Pallia­tii­vi­sessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivun­hoito 5 op V

Sosiaa­liala
Lähisuh­de­vä­ki­valta 2 op V 

Fysio­te­rapia
Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op
Ethics in Telere­ha­bi­li­tation 1 op V
Kehittyvä koulu­lainen 5 op V
Unesta voimaa! 5 op V

Visuaa­lisen suunnit­telun opintoja 

Opi valoku­vaamaan ja käsit­te­lemään kuvia erilaisiin tarkoi­tuksiin. 
Suunnittele ja toteuta itse erilaisia painet­tavia ja digitaa­lisia julkaisuja. 
Opi visua­li­soimaan testu­aa­lista ja numeraa­lista informaatiota. 

Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely I, 3 op V 
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely II, 3 op V 
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3 op V
Adobe Illustrator 3 op V
Tiedon visua­li­sointi 3 op V

Kielio­pinnot

Jos epäilet, etteivät ruotsin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta!
Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V 
English Refresher 3 op V 

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen. Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen eli opiskelija voi aloittaa opinnot milloin vain lukukauden aikana. Viimeinen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on opinto­koh­tainen.
Media­venäjä 3 op V
Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op V

Kielio­pintoja tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sessa
Svenska för IT-branschen 2 op V
English Commu­nication Skills 3 op L
Essential ICT English 3 op V

Työelämän lupakortit

Hygienia- ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihto­teh­toi­sesti 1) osallis­tu­malla lähipe­tukseen ja tenttiin tai 2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin. 

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Avoimen amk:n opiske­li­joiden tarinoita

Pauli – Meissä kaikissa asuu luonto­tie­teilijä
Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Joona – Jääkiek­koilija trade­no­mio­pin­noissa
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa
Tero – Johta­misen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!