Ratkai­suja yritys­ten rekrytointihaasteisiin

Moni harvaan asutun alueen yrit­täjä painii saman ongel­man parissa: mistä harjoit­te­lija, työn­te­kijä tai jatkaja yrityk­seen. Samaan aikaan joiden­kin alojen opis­ke­li­joilla on haas­teita löytää sopivaa harjoit­te­lu­paik­kaa tai oikeaa yritys­toi­mek­sian­toa opin­näy­te­työn aiheeksi. Tällä hetkellä esimer­kiksi Rive­rian merko­no­mio­pis­ke­li­joilla on pulaa harjoit­te­lu­pai­koista tili­toi­mis­toissa ja Kare­lian raken­nus- ja talo­tek­nii­kan insi­nöö­rio­pis­ke­li­joilla sopi­vista opin­näy­te­työn aiheista. Muun muassa tähän kohtaan­to­haas­tee­seen elokuussa 2021 käyn­nis­ty­nyt Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke pyrkii vastaa­maan ja kehit­tä­mään uusia ratkai­suja ja toimintamalleja.

Piilo­pai­kat esiin 

Yksi hank­keen päätoi­men­pi­teistä on kartoit­taa Pohjois-Karja­lan maakun­nan yritys­ten harjoit­te­lija- ja kehit­tä­mis­tar­peita ja auttaa ja kannus­taa opis­ke­li­joita löytä­mään oman alan harjoit­te­lu­paik­koja ja opin­näy­te­työ- ja projek­ti­toi­mek­sian­toja myös maakun­nan kasvu­kes­kuk­sen Joen­suun ulkopuolelta.

Käytän­nössä tämä tarkoit­taa tiivistä yrity­syh­teis­työtä: projek­ti­koor­di­naat­tori kontak­toi ja tapaa alueen yrityk­siä, ja kuvaa yhdessä yrityk­sen kanssa tarjolla olevat työteh­tä­vät ja harjoit­te­lu­pai­kan mahdol­li­sim­man tarkasti kartoi­tus­lo­mak­keen avulla. Kartoi­tus­lo­mak­kee­seen kerä­tään tietoa mm. harjoit­te­li­jan työteh­tä­vistä, mahdol­li­sista päte­vyys­vaa­ti­muk­sista, kieli­tai­dosta, yrit­tä­jän odotuk­sista ja tarpeista. Lomak­keen ei ole tarkoi­tus olla kaiken­kat­tava kysy­mys­pat­te­risto, vaan saada ajatuk­set liik­keelle. Usein tapaa­mi­sissa tulee ilmi paljon sellai­sia asioita ja kehit­tä­mis­koh­teita, joita ei suoraan kysytä.  Lomake voisi jatkossa toimia yrit­tä­jän apuna myös muiden rekry­toin­tien valmistelussa.

Kartoi­tus­lo­mak­keen pohjalta muotoil­laan työpaik­kail­moi­tuk­sen kaltai­nen harjoit­te­lu­ku­vaus, jonka avulla harjoit­te­lu­paik­kaa mark­ki­noi­daan opis­ke­li­joille. Harjoit­te­lu­ku­vauk­sia mark­ki­noi­daan oppi­lai­tos­ten sisäi­sissä ja ulkoi­sissa kana­vissa (opis­ke­li­joi­den ja henki­lös­tön uutis­kir­jeet, tiedo­tus­leh­det, verk­ko­si­vut, sosi­aa­li­sen median kanavat) ja ne julkais­taan hank­keen verk­ko­si­vuilla. Tammi­kuu­hun 2022 mennessä hank­keessa on julkaistu yhteensä 36 harjoit­te­lu­ku­vausta ja lisää päivi­te­tään jatku­vasti. Tulevan talven aikana kaikki avoimet harjoit­te­lu­pai­kat on tarkoi­tus julkaista myös oppi­lai­tos­ten sähköi­sissä työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­por­taa­leissa; Rive­rian Tiituk­seen ja Kare­lian TUUDOon.

Yritys­ten rekry­toin­ti­tai­toja kehittämässä

Yrit­tä­jän näkö­kul­masta haas­teena voi olla, että opis­ke­lija pitäisi osata rekry­toida. Yksin- tai pieny­rit­tä­jällä ei vält­tä­mättä ole tähän riit­tä­västi tietoa tai resurs­seja. Jos yritys ei osaa kuvata riit­tä­vän selkeästi tai oppi­lai­tos­ten käyt­tä­mällä kielellä tarjolla olevia työteh­tä­viä, voi olla, ettei sopivaa harjoit­te­li­jaa löydy. 

Yrityk­sellä voi olla myös tunnis­ta­mat­to­mia tarpeita. Otetaan esimer­kiksi matkai­lua­lan mikro­y­ri­tys, jossa työtä ei ole tarjolla riit­tä­västi seson­gin ulko­puo­lella. Rauhal­li­sem­pana aikana opis­ke­lija voisi suorit­taa kehit­tä­mis­teh­tä­viä osana harjoit­te­lua tai opin­näy­te­työ­nään. Konkreet­ti­sen työpa­nok­sen lisäksi opis­ke­li­jat tarjoa­vat­kin yrityk­sille mahdol­li­suu­den liike­toi­min­nan, järjes­tel­mien tai toimin­ta­mal­lien kehit­tä­mi­seen. Myös näitä piile­viä tarpeita pyrimme hank­keessa löytämään.

Osaajia-hank­keen tavoit­teena on paran­taa työnan­ta­jien harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sia erilai­silla koulu­tuk­silla. Marras­kuussa ilomant­si­lai­sille yrit­tä­jille järjes­tet­tiin Rive­rian vetämä työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus, jossa pereh­dyt­tiin mm. ohjaa­mis­pro­ses­siin sekä toisen asteen harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­siin ja sopi­muk­siin. Tammi­kuussa 2022 järjes­tet­tä­vässä Haku päällä -koulu­tuk­sessa keski­ty­tään onnis­tu­nee­seen harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­tiin ja opetel­laan käyt­tä­mään oppi­lai­tos­ten sähköi­siä työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­por­taa­leja. Näin yritys oppii laati­maan itse oman, myyvän harjoit­te­lu­ku­vauk­sen ja julkai­se­maan sen sopi­vissa, opis­ke­li­joi­den käyt­tä­missä kanavissa.

Kohti tiiviim­pää yhteistyötä

Oppi­lai­tos­ten näkö­kul­masta keskeistä on, että harjoit­te­lu­pai­kan työteh­tä­vät vastaa­vat opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien ja tutkin­non vaati­muk­sia. Työnan­taja taas etsii yrityk­seensä apukä­siä ja/tai tekijää kehit­tä­mis­teh­tä­viin. Vaadi­taan tiivistä keskus­te­lua eri osapuol­ten kesken, että osapuol­ten tarpeet saadaan kohtaamaan.

Haas­teena voi olla myös opis­ke­li­jan osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen: aina yrit­tä­jälle ei ole selvää, minkä­lai­sia työteh­tä­viä harjoit­te­li­jalla voi teettää. Tässä yrit­tä­jän tukena voi toimia esimer­kiksi harjoit­te­lua ohjaava opet­taja ja oppi­lai­tos­ten koulutusalakuvaukset.

Osa yrit­tä­jistä kokee, että oppi­lai­tok­sia on vaikea lähes­tyä, jos suoraa kontak­tia oppi­lai­tok­seen ei ole. Hank­keessa pyri­tään vahvis­ta­maan yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten välistä yhteis­työtä kehit­tä­mällä uusia yhteis­työ­mal­leja. Yksi näistä on malli, jossa eri koulu­tusa­lo­jen koulu­tus­pääl­li­köt, opinto-ohjaa­jat, harjoit­te­lu­vas­taa­vat ja opet­ta­jat toimi­vat tiiviissä yhteis­työssä tiedot­ta­mi­sessa ja avain­hen­ki­löinä tiedon välit­tä­mi­sessä opis­ke­li­joille. Tämä tukee Kare­lian Osaa­mi­sella elin­voi­maa työelä­mään!  -stra­te­gista valin­taa, opis­ke­li­joi­den valmis­tu­mista tavoi­tea­jassa sekä luo pohjaa yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten väli­selle yhteis­työlle tulevaisuudessa.

Tutus­tu­mis­ret­kiä ja kohtauttamisia

Keskei­nen haaste harvaan asutun alueen yrityk­sissä on opis­ke­li­joi­den tavoit­ta­mi­nen ja sitout­ta­mi­nen. Myös tähän pyri­tään vastaa­maan hank­keen toimen­pi­teillä. Tavoit­teena on lisätä opis­ke­li­joi­den tietä­mystä aluei­den työmah­dol­li­suuk­sista, luoda edel­ly­tyk­siä opis­ke­li­joi­den sijoit­tu­mi­seen harvaan asutulle alueelle, helpot­taa opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jien kohtaa­mista sekä auttaa opis­ke­li­joita löytä­mään harjoit­te­lu­paik­koja (Rimpilä ym., 2021, 35).

Konkreet­ti­sesti tämä tarkoit­taa eri alojen opis­ke­li­joille räätä­löi­tyjä tutus­tu­mis­päi­viä oman alan yrityk­siin. Ensim­mäi­nen retki toteu­tet­tiin marras­kuussa Rive­rian ja Kare­lian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opis­ke­li­joi­den kanssa Ilomant­siin. Tutus­tu­mis­koh­teina oli maja­talo- ja luon­to­pal­ve­lu­yri­tys, hotelli, museo sekä kaksi ravin­tola- ja pito­pal­ve­lu­yri­tystä. Retki­päi­västä tarkem­min hank­keen blogissa. Lisää yritys­vie­rai­luja on tarkoi­tus järjes­tää tulevan vuoden aikana.

Tule­vana vuonna opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jien kohtaut­ta­mista on tarkoi­tus jatkaa myös rekry­ta­pah­tu­mien, TE-live lähe­tys­ten, yrity­se­sit­te­lyi­den ja uusien vies­tin­tä­ka­na­vien kautta. Samalla hank­keen toiminta-alue laaje­nee koko maakun­nan alueelle Keski-Karja­laan, Pieli­sen Karja­laan sekä maakun­nan länsio­siin Lipe­riin, Outo­kum­puun ja Heinävedelle.

Kun tietoi­suus koko maakun­nan työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­mah­dol­li­suuk­sista kasvaa, aletaan harvaan asuttu alue nähdä yhtenä vaihtoehtona.


Kirjoit­taja:

Jenni Kettu­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kettu­nen, J. 2021. Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opis­ke­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa. https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/2021/12/matkailu-ja-ravitsemisalan-opiskelijat-tutustumisretkella-ilomantsissa/ 30.12.2021

Rimpilä, T., Kettu­nen, J. & Lahti, M. 2021. Yhteis­työllä osaajia harvaan asutulle alueelle. Karelia.fi – Kare­lian tiedo­tus­lehti 2021. https://issuu.com/karelia-amk/docs/karelia-fi-2021/34