Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Ratkaisuja yritysten rekrytointihaasteisiin

Moni harvaan asutun alueen yrittäjä painii saman ongelman parissa: mistä harjoit­telija, työntekijä tai jatkaja yritykseen. Samaan aikaan joidenkin alojen opiske­li­joilla on haasteita löytää sopivaa harjoit­te­lu­paikkaa tai oikeaa yritys­toi­mek­siantoa opinnäy­tetyön aiheeksi. Tällä hetkellä esimer­kiksi Riverian merko­no­mio­pis­ke­li­joilla on pulaa harjoit­te­lu­pai­koista tilitoi­mis­toissa ja Karelian rakennus- ja talotek­niikan insinöö­rio­pis­ke­li­joilla sopivista opinnäy­tetyön aiheista. Muun muassa tähän kohtaan­to­haas­teeseen elokuussa 2021 käynnis­tynyt Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke pyrkii vastaamaan ja kehit­tämään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Piilo­paikat esiin 

Yksi hankkeen päätoi­men­pi­teistä on kartoittaa Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten harjoit­telija- ja kehit­tä­mis­tar­peita ja auttaa ja kannustaa opiske­li­joita löytämään oman alan harjoit­te­lu­paikkoja ja opinnäy­tetyö- ja projek­ti­toi­mek­siantoja myös maakunnan kasvu­kes­kuksen Joensuun ulkopuolelta.

Käytän­nössä tämä tarkoittaa tiivistä yrity­syh­teis­työtä: projek­ti­koor­di­naattori kontaktoi ja tapaa alueen yrityksiä, ja kuvaa yhdessä yrityksen kanssa tarjolla olevat työteh­tävät ja harjoit­te­lu­paikan mahdol­li­simman tarkasti kartoi­tus­lo­makkeen avulla. Kartoi­tus­lo­mak­keeseen kerätään tietoa mm. harjoit­te­lijan työteh­tä­vistä, mahdol­li­sista pätevyys­vaa­ti­muk­sista, kieli­tai­dosta, yrittäjän odotuk­sista ja tarpeista. Lomakkeen ei ole tarkoitus olla kaiken­kattava kysymys­pat­te­risto, vaan saada ajatukset liikkeelle. Usein tapaa­mi­sissa tulee ilmi paljon sellaisia asioita ja kehit­tä­mis­koh­teita, joita ei suoraan kysytä.  Lomake voisi jatkossa toimia yrittäjän apuna myös muiden rekry­tointien valmistelussa.

Kartoi­tus­lo­makkeen pohjalta muotoillaan työpaik­kail­moi­tuksen kaltainen harjoit­te­lu­kuvaus, jonka avulla harjoit­te­lu­paikkaa markki­noidaan opiske­li­joille. Harjoit­te­lu­ku­vauksia markki­noidaan oppilai­tosten sisäi­sissä ja ulkoi­sissa kanavissa (opiske­li­joiden ja henki­löstön uutis­kirjeet, tiedo­tus­lehdet, verkko­sivut, sosiaa­lisen median kanavat) ja ne julkaistaan hankkeen verkko­si­vuilla. Tammi­kuuhun 2022 mennessä hankkeessa on julkaistu yhteensä 36 harjoit­te­lu­ku­vausta ja lisää päivi­tetään jatku­vasti. Tulevan talven aikana kaikki avoimet harjoit­te­lu­paikat on tarkoitus julkaista myös oppilai­tosten sähköi­sissä työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­por­taa­leissa; Riverian Tiitukseen ja Karelian TUUDOon.

Yritysten rekry­toin­ti­taitoja kehittämässä

Yrittäjän näkökul­masta haasteena voi olla, että opiskelija pitäisi osata rekry­toida. Yksin- tai pieny­rit­tä­jällä ei välttä­mättä ole tähän riittä­västi tietoa tai resursseja. Jos yritys ei osaa kuvata riittävän selkeästi tai oppilai­tosten käyttä­mällä kielellä tarjolla olevia työteh­täviä, voi olla, ettei sopivaa harjoit­te­lijaa löydy. 

Yrityk­sellä voi olla myös tunnis­ta­mat­tomia tarpeita. Otetaan esimer­kiksi matkai­lualan mikro­y­ritys, jossa työtä ei ole tarjolla riittä­västi sesongin ulkopuo­lella. Rauhal­li­sempana aikana opiskelija voisi suorittaa kehit­tä­mis­teh­täviä osana harjoit­telua tai opinnäy­te­työnään. Konkreet­tisen työpa­noksen lisäksi opiske­lijat tarjoa­vatkin yrityk­sille mahdol­li­suuden liike­toi­minnan, järjes­telmien tai toimin­ta­mallien kehit­tä­miseen. Myös näitä piileviä tarpeita pyrimme hankkeessa löytämään.

Osaajia-hankkeen tavoit­teena on parantaa työnan­tajien harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuksia erilai­silla koulu­tuk­silla. Marras­kuussa ilomant­si­lai­sille yrittä­jille järjes­tettiin Riverian vetämä työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lutus, jossa pereh­dyttiin mm. ohjaa­mis­pro­sessiin sekä toisen asteen harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuksiin ja sopimuksiin. Tammi­kuussa 2022 järjes­tet­tä­vässä Haku päällä -koulu­tuk­sessa keski­tytään onnis­tu­neeseen harjoit­te­li­ja­rek­ry­tointiin ja opetellaan käyttämään oppilai­tosten sähköisiä työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­por­taaleja. Näin yritys oppii laatimaan itse oman, myyvän harjoit­te­lu­ku­vauksen ja julkai­semaan sen sopivissa, opiske­li­joiden käyttä­missä kanavissa.

Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Oppilai­tosten näkökul­masta keskeistä on, että harjoit­te­lu­paikan työteh­tävät vastaavat opinto­ko­ko­nai­suuksien ja tutkinnon vaati­muksia. Työnantaja taas etsii yrityk­seensä apukäsiä ja/tai tekijää kehit­tä­mis­teh­täviin. Vaaditaan tiivistä keskus­telua eri osapuolten kesken, että osapuolten tarpeet saadaan kohtaamaan.

Haasteena voi olla myös opiske­lijan osaamisen tunnis­ta­minen: aina yrittä­jälle ei ole selvää, minkä­laisia työteh­täviä harjoit­te­li­jalla voi teettää. Tässä yrittäjän tukena voi toimia esimer­kiksi harjoit­telua ohjaava opettaja ja oppilai­tosten koulutusalakuvaukset.

Osa yrittä­jistä kokee, että oppilai­toksia on vaikea lähestyä, jos suoraa kontaktia oppilai­tokseen ei ole. Hankkeessa pyritään vahvis­tamaan yritysten ja oppilai­tosten välistä yhteis­työtä kehit­tä­mällä uusia yhteis­työ­malleja. Yksi näistä on malli, jossa eri koulu­tusa­lojen koulu­tus­pääl­liköt, opinto-ohjaajat, harjoit­te­lu­vas­taavat ja opettajat toimivat tiiviissä yhteis­työssä tiedot­ta­mi­sessa ja avain­hen­ki­löinä tiedon välit­tä­mi­sessä opiske­li­joille. Tämä tukee Karelian Osaami­sella elinvoimaa työelämään!  -strate­gista valintaa, opiske­li­joiden valmis­tu­mista tavoi­tea­jassa sekä luo pohjaa yritysten ja oppilai­tosten väliselle yhteis­työlle tulevaisuudessa.

Tutus­tu­mis­retkiä ja kohtauttamisia

Keskeinen haaste harvaan asutun alueen yrityk­sissä on opiske­li­joiden tavoit­ta­minen ja sitout­ta­minen. Myös tähän pyritään vastaamaan hankkeen toimen­pi­teillä. Tavoit­teena on lisätä opiske­li­joiden tietä­mystä alueiden työmah­dol­li­suuk­sista, luoda edelly­tyksiä opiske­li­joiden sijoit­tu­miseen harvaan asutulle alueelle, helpottaa opiske­li­joiden ja yrittäjien kohtaa­mista sekä auttaa opiske­li­joita löytämään harjoit­te­lu­paikkoja (Rimpilä ym., 2021, 35).

Konkreet­ti­sesti tämä tarkoittaa eri alojen opiske­li­joille räätä­löityjä tutus­tu­mis­päiviä oman alan yrityksiin. Ensim­mäinen retki toteu­tettiin marras­kuussa Riverian ja Karelian matkailu- ja ravit­se­mi­salan opiske­li­joiden kanssa Ilomantsiin. Tutus­tu­mis­koh­teina oli majatalo- ja luonto­pal­ve­lu­yritys, hotelli, museo sekä kaksi ravintola- ja pitopal­ve­lu­yri­tystä. Retki­päi­västä tarkemmin hankkeen blogissa. Lisää yritys­vie­railuja on tarkoitus järjestää tulevan vuoden aikana.

Tulevana vuonna opiske­li­joiden ja yrittäjien kohtaut­ta­mista on tarkoitus jatkaa myös rekry­ta­pah­tumien, TE-live lähetysten, yrity­se­sit­te­lyiden ja uusien viestin­tä­ka­navien kautta. Samalla hankkeen toiminta-alue laajenee koko maakunnan alueelle Keski-Karjalaan, Pielisen Karjalaan sekä maakunnan länsiosiin Liperiin, Outokumpuun ja Heinävedelle.

Kun tietoisuus koko maakunnan työllisyys- ja yrittä­jyys­mah­dol­li­suuk­sista kasvaa, aletaan harvaan asuttu alue nähdä yhtenä vaihtoehtona.


Kirjoittaja:

Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kettunen, J. 2021. Matkailu- ja ravit­se­mi­salan opiske­lijat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa. https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/2021/12/matkailu-ja-ravitsemisalan-opiskelijat-tutustumisretkella-ilomantsissa/ 30.12.2021

Rimpilä, T., Kettunen, J. & Lahti, M. 2021. Yhteis­työllä osaajia harvaan asutulle alueelle. Karelia.fi – Karelian tiedo­tus­lehti 2021. https://issuu.com/karelia-amk/docs/karelia-fi-2021/34