Strategia

Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa!

Karelia2030 -strategia hyväk­syttiin halli­tuksen kokouk­sessa joulu­kuussa 2019. Karelian vakiin­tuneen käytännön ja strate­giaan kirjatun suunni­telman mukai­sesti strategian väliar­viointi on toteu­tettu keväällä 2023. Väliar­vioinnin perus­teella strategiaa on päivi­tetty vastaamaan toimin­taym­pä­ristön muutosten aiheut­tamia haasteita ja tarjoamia mahdollisuuksia.

Väestö ikääntyy, työ muuttuu, ympäris­tö­vastuu koskee kaikkia, maail­man­ti­lanne luo epävarmuutta.

Keskeisiä toimin­taym­pä­ris­tömme muuto­strendejä ovat työn murros, digita­li­saatio, väestön ikään­ty­minen, ja ilmas­ton­muutos. Työn murroksen myötä työn organi­soi­tu­minen, sisällöt, tekno­logiat, tekemisen tavat ja osaamis­vaa­ti­mukset muuttuvat. Työllis­ty­minen edellyttää vahvaa koulu­tus­pohjaa, ja työelämän nopeisiin muutoksiin vastaa­minen taas jatkuvaa osaamista. Digita­li­saatio on keskeinen tekno­logian ja osaamisen muutos­voima. Työ muuttuu rutii­ni­työstä tietoin­ten­sii­vi­seksi asian­tun­ti­ja­työksi ja työn tuotta­vuus­vaa­ti­mukset kasvavat. Väestön ikään­ty­minen ja nuori­soi­kä­luokkien piene­ne­minen kosket­tavat koko Suomea. Alueel­li­sesti kattavan korkea­kou­lu­tuksen merkitys elinvoiman vahvis­tajana kasvaa, ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton merkitys korostuu. Samalla koros­tuvat kilpailu opiske­li­joista, osaami­sesta ja kumppa­nuuk­sista. Suomi on sitou­tunut olemaan edellä­kävijä ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa. Tämä edellyttää suuria ja nopeita muutoksia koko yhteiskunnassa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto tukevat toimin­nal­li­sella yhteis­työllä erityi­sesti Itä-Suomen osaamista ja elinvoimaa. Yhdessä eri toimi­joiden kanssa korkea­koulut panos­tavat työ- ja koulu­tus­pe­rus­teiseen maahan­muuttoon ja osaajien sitout­ta­miseen alueen ja Suomen osaajatarpeisiin. 

Korona-pandemia mullisti opetusta, opiskelua ja työnteon tapoja. Työn murros nopeutui ja monilla aloilla toimin­tae­del­ly­tykset muuttuivat voimak­kaasti. Digita­li­saatio ja tekoälyn hyödyn­tä­minen on edennyt ennakoitua nopeammin. Korkea­kou­lujen Digivision 2030 johdosta korkea­kou­lujen välinen yhteistyö ja työjako lisääntyy. Venäjän hyökkäys­sodan seurauksena huolto­var­muuden ja energian merkitys on koros­tunut. Talou­del­linen epävarmuus on kasvanut ja kansain­vä­lisiä yhteis­työ­suh­teita on jouduttu uudelleenarvioimaan.

Karelian visio 2030

Karelia on arvos­tettu, hyvin­voiva ja kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme keskeinen toimin­taym­pä­ris­tömme elinvoiman vahvistaja. Meidät tunnetaan laaduk­kaasta opetuk­sesta, innova­tii­vi­sesta toimin­nasta, hyvistä tulok­sista ja henki­löstön vahvasta osaami­sesta. Olemme digitaa­lisen opetuksen ja oppimisen strate­gi­sesti verkos­toi­tunut osaaja.

Arvot

Vastuul­lisuus

Toimimme työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme korkea­koulun toimintaa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukaista avointa toimintakulttuuria.

Rohkea aloit­teel­lisuus

Olemme osaava ja innova­tii­vinen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme aloit­teel­lisia ja teemme rohkeita avauksia toiminta-alueemme elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Yhdessä kumppa­nei­demme kanssa tuomme ylpeästi esille pohjois­kar­ja­laista osaamista.

Työelä­mä­lä­heisyys

Toimin­tamme perustana ovat alueen työ- ja elinkei­noe­lämän kehit­tä­minen sekä yrittä­jyyden edistä­minen. Toimin­nas­samme koros­tuvat asiakas­läh­töisyys, vuoro­vai­kut­teisuus ja kumppanuus.

STRATEGISET VALINNAT

Osaajia tulevai­suuden työelämään!

Tuotamme sujuvalla ja laaduk­kaalla koulu­tuk­sella osaajia työelämän tarpeisiin ja vahvis­tamme yrittä­jyyttä. Tarjoamme opiske­li­joille selkeitä ja oppija­läh­töisiä vaihtoehtoja osaamisen kehit­tä­miseen ja tutkinnon suorit­ta­miseen. Paino­tamme oppimista, opiske­lu­hy­vin­vointia ja opiskelun yhtei­söl­li­syyttä tukevaa ohjausta. Vahvis­tamme koulu­tuksen laatua ja vetovoimaa koulu­tuksen profi­loin­nilla, tiiviillä työelä­mä­kump­pa­nuuk­silla sekä korkea­kou­lujen yhteis­työllä ja työnjaolla. Tarjoamme innova­tii­visia ja pedago­gi­sesti laaduk­kaita digitaa­lisia oppimis­si­sältöjä ja toteu­tus­tapoja. Tarjoamme asiakas­läh­töisiä jatkuvan oppimisen palve­luita yksilöille ja yhtei­söille työelämän muutoksiin ja urapol­kujen eri vaiheisiin. Tuotamme yhteis­työ­opin­noil­lamme merkit­tävää lisäarvoa muiden maamme korkea­kou­lujen opiske­li­joille. Vahvis­tamme alueen elinvoimaa rohkeilla, tietoon ja tutki­mukseen perus­tu­villa avauksilla.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

Lisäämme aktii­vi­sesti koulutus- ja työpe­räistä maahan­muuttoa yhteis­työssä alueen yritysten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden kumppa­neiden kanssa. Laajen­namme työelä­mä­tar­peita vastaavaa vieras­kie­listä tutkinto- ja muunto­kou­lu­tusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­misen ja työllis­ty­misen tuki. Kehitämme kansain­vä­listä opiske­li­ja­rek­ry­tointia tukemaan opiskelun vaati­muksia, työllis­ty­mistä ja alueelle kiinnit­ty­mistä. Tuemme aktii­vi­sesti alueen työyh­tei­söjen kansainvälistymistä.

Kasva­tamme kansain­vä­lisen rahoi­tuksen määrää tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Kansain­vä­linen liike­toi­min­tamme keskittyy kannat­taviin kehit­tä­mis­pro­jek­teihin, tilaus­kou­lu­tuksiin ja opiske­li­ja­rek­ry­tointiin. Raken­namme strate­gisia, vahvoja ja pitkä­ai­kaisia kansain­vä­lisiä korkea­kou­lu­kump­pa­nuuksia. Huomioimme maail­man­ti­lanteen muutokset kansain­vä­li­sissä kumppa­nuuk­sissa ja opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kohdea­lueissa. Luomme Kareliasta aidosti kansain­vä­lisen ja verkos­toi­tuneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvin­vointia!

Kehitämme joustavia ja vaikut­tavia koulu­tus­rat­kaisuja osaavan henki­löstön, erityi­sesti sairaan­hoi­tajien, saata­vuuden paran­ta­mi­seksi koko maakun­nassa. Tuemme henki­löstön osaamisen kehit­ty­mistä muuttu­vassa palve­lu­ra­ken­teessa. Edistämme työyh­tei­söjen toimin­ta­kult­tuurin ja lähijoh­ta­juuden uudis­tu­mista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudis­tamme kestävää hyvin­vointia tukevia palveluja ja digitaa­lisia ratkaisuja yhdessä kumppa­niemme kanssa. Raken­namme yhteis­työssä tutkimus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöjä, jotka mahdol­lis­tavat osaamisen syven­tä­misen, uusien tekno­lo­gioiden käyttöönoton ja käyttä­jä­läh­töisen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syyden sekä terveyden ja hyvin­voinnin edistä­misen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja!

Kehitämme uusia älykkäitä teolli­suuden ratkaisuja ja palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointia yhdessä työ- ja elinkei­noe­lämän sekä korkea­kou­lu­kump­pa­neiden kanssa. Tuemme kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden ja innovaa­tioiden sujuvaa käyttöön­ottoa yritysten kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Kytkemme älykkään tuotannon osaamisen osaksi tutkin­to­kou­lu­tusta, jatkuvaa oppimista sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaatiotoimintaa.

Koulu­tamme osaajia tekoälyä hyödyn­tävien palve­lujen ja sovel­lusten suunnit­teluun ja käyttöön­ottoon. Kehitämme tiedolla johta­misen osaamista tutkin­to­kou­lu­tuk­sessa ja jatku­vassa oppimi­sessa. Olemme omissa proses­seis­samme digitaa­li­suuden sekä tiedon tuotannon ja tiedolla johta­misen edelläkävijä.

Ratkaisuja vihreään siirtymään!

Otamme vihreään siirtymään liittyvät ratkaisut osaksi kaikkien koulu­tus­temme opetusta ja ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaa. Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoitteisiin.

Edistämme toiminta-alueemme uusia inves­tointeja, rohkeita innovaa­tioita ja vientiä tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tyksen avulla. Tavoit­tee­namme on olla ilmas­to­vii­saaseen raken­ta­misen, uusien energia­rat­kai­sujen ja energia­te­hok­kuuden kansal­linen edellä­kävijä. Kehitämme vihreän siirtymän ratkaisuja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa yhdessä työelämäja korkea­kou­lu­kump­pa­neiden kanssa.

Strategian toimeenpano

Strategiaa toteu­tetaan ja sen toteu­tu­mista seurataan vuosi­ta­solla Karelia/TASO -sopimusten, johdon katsel­muksen sekä tavoite- ja kehitys­kes­kus­te­lujen avulla. Taloutta ja strate­gisiin mitta­reihin liittyviä toimin­nal­lisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strate­gisten kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden toteu­tu­mista kolman­nes­vuo­sittain toiminta- ja talous­kat­sauk­sessa. Aihea­lueittain toteu­tu­mista arvioidaan yhteis­työssä Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteu­tu­misen arvioidaan kolmen vuoden välein väliar­vioin­neissa, joista ensim­mäinen on vuonna 2023. 

Karelia 2030 -metrokartta

Karelia 2030 -metro­kartan tekstivastine:

Karelian strategia on kuvattu metro­kartan kaltai­sesti eri strate­gisten valin­tojen metro­lin­joiksi, joiden pysäkit kuvaavat strate­gia­kauden tavoit­teita matkalla kohti vuotta 2030. 

Metro­kartan linjat ovat:

Strate­ginen valinta 1: ​​​​​​​Osaami­sella elinvoimaa työelämään!

 • Vuosina 2020-2023
  • Tutkin­to­kou­lu­tuksen laajentaminen
  • Avoin AMK 20 000 op
  • Lukio-AMK-väylä
  • Jatkuvan oppimisen laajentaminen
  • Uudet opetus­suun­ni­telmat 2022
  • Ammat­ti­mainen digisi­säl­töjen tuotanto
  • Uraoh­jaus­pal­velut
  • Määrä­ajassa valmis­tuvat 75 %
 • Vuosina 2024-2030
  • YAMK-tutkinnot 120
  • AMK-tutkinnot 740
  • Yrittä­jiksi valmis­tu­vista 5 %
  • Seniori AMK
  • Avoin AMK 30 000 op
  • YAMK-tutkinnot 150
  • AMK-tutkinnot 800

Strate­ginen valinta 2: Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

 • Vuosina 2020-2023
  • Industrial Management -koulutus 2020
  • Vahvuusa­lojen kv-verkostot
  • Inter­na­tional Business uudistuu 2021
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • 2. asteen väylä maahanmuuttajille
  • Kansain­vä­lisyys auditoin­ti­koh­teeksi 2023
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • EUA-verkoston jäsenyys
 • Vuosina 2024-2030
  • KV-liike­toi­minta 0,5 milj. eur
  • KV-osaajia valmistuu työelämään
  • Maahan­muut­ta­ja­pal­velut
  • KV laatuau­di­tointi 2029
  • 450 KV-tutkinto-opiske­lijaa
  • KV TKI-rahoitus 2,0 milj. eur

Strate­ginen valinta 3: Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle!

 • Vuosina 2020-2023
  • Pitkien välimat­kojen sote-living lab
  • Ikäosaa­misen kv-verkostot
  • Sote-muutoksen tukeminen
  • Gerono­mi­kou­lutus alkaa 2022
  • Monia­lainen terveysviestintä
  • Active Ageing -koulutus alkaa 2023
 • Vuosina 2024-2030
  • Sote-osaajia väljästi asutuille alueille
  • Koulu­tus­pe­räisiä maahan­muut­tajia sote-alalle
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • KAFS-yksikkö käynnistyy
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strate­ginen valinta 4: Älykästä tuotantoa ja palvelua!

 • Vuosina 2020-2023
  • Industry  4.0 demoympäristö
  • Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan palvelutuotteet
  • Kiinteis­tö­au­to­maatio digitaa­linen kaksonen
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • Karelian prosessien automatisointi
  • Tiedolla johta­misen palvelutuotteet
  • Liike­toi­min­tao­saa­misen oppimisympäristö
 • Vuosina 2024-2030
  • Älykkään automaation koulutus
  • Strate­ginen kv-verkosto
  • Diplo­mi­kou­lutus
  • Smart Summer School
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strate­ginen valinta 5: Hiili­neut­raaleja ratkaisuja!

 • Vuosina 2020-2023
  • Kansal­listen ja kv-verkos­tojen vahvistaminen
  • Kv-seminaarit
  • Hiili­neut­raalit raken­ta­misen ja energia­huollon ratkaisut
  • Ympäris­tö­vastuu opetussuunnitelmiin
  • Uudis­tetut tk- ja oppimisympäristöt
  • 1. Horisont­ti­hanke
 • Vuosina 2024-2030
  • Ympäris­tö­ser­ti­fi­kaatti 2024
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • Puura­ken­ta­misen kansal­linen edelläkävijä
  • Karelia hiili­neut­raali 2028
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,6 milj. eur
  • TKI-rahoitus 2,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 1,0 milj. eur