Stra­te­gia

 Karelia2030
– kes­tä­vää elin­voi­maa

Tule­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä kes­ki­tym­me jat­ku­van oppi­mi­sen ja kou­lu­tus­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mi­seen. Stra­te­gi­sia vah­vuusa­lo­jam­me ovat väl­jäs­ti asu­tun alu­een hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, äly­käs tuo­tan­to ja älyk­käät pal­ve­lut sekä hii­li­neut­raa­lit rat­kai­sut. 

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gia (PDF)

Väes­tö ikään­tyy, työ muut­tuu,
ympä­ris­tö­vas­tuu kos­kee kaik­kia

Kes­kei­siä toi­min­taym­pä­ris­töm­me muu­to­stren­de­jä ovat työn mur­ros, digi­ta­li­saa­tio, väes­tön ikään­ty­mi­nen, ja ilmas­ton­muu­tos. Työn mur­rok­sen myö­tä työn orga­ni­soi­tu­mi­nen, sisäl­löt, tek­no­lo­giat, teke­mi­sen tavat ja osaa­mis­vaa­ti­muk­set muut­tu­vat. Työl­lis­ty­mi­nen edel­lyt­tää vah­vaa kou­lu­tus­poh­jaa, ja työ­elä­män nopei­siin muu­tok­siin vas­taa­mi­nen taas jat­ku­vaa osaa­mis­ta. Digi­ta­li­saa­tio on kes­kei­nen tek­no­lo­gian ja osaa­mi­sen muu­tos­voi­ma. Työ muut­tuu rutii­ni­työs­tä tie­toin­ten­sii­vi­sek­si asian­tun­ti­ja­työk­si ja työn tuot­ta­vuus­vaa­ti­muk­set kas­va­vat. Väes­tön ikään­ty­mi­nen ja nuo­ri­soi­kä­luok­kien pie­ne­ne­mi­nen kos­ket­ta­vat koko Suo­mea. Alu­eel­li­ses­ti kat­ta­van kor­kea­kou­lu­tuk­sen mer­ki­tys elin­voi­man vah­vis­ta­ja­na kas­vaa, ja kou­lu­tus­pe­räi­sen maa­han­muu­ton mer­ki­tys koros­tuu. Samal­la koros­tu­vat kil­pai­lu opis­ke­li­jois­ta, osaa­mi­ses­ta ja kump­pa­nuuk­sis­ta. Suo­mi on sitou­tu­nut ole­maan edel­lä­kä­vi­jä ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa. Tämä edel­lyt­tää suu­ria ja nopei­ta muu­tok­sia koko yhteis­kun­nas­sa. 

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Itä-Suo­men yli­opis­to tuke­vat toi­min­nal­li­sel­la yhteis­työl­lä eri­tyi­ses­ti Itä-Suo­men osaa­mis­ta ja elin­voi­maa. Yhdes­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa kor­kea­kou­lut panos­ta­vat työ- ja kou­lu­tus­pe­rus­tei­seen maa­han­muut­toon ja osaa­jien sitout­ta­mi­seen alu­een ja Suo­men osaa­ja­tar­pei­siin. 

Kare­lian visio 2030

Kare­lia on arvos­tet­tu, hyvin­voi­va ja kan­sain­vä­li­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö. Olem­me kes­kei­nen toi­min­taym­pä­ris­töm­me elin­voi­man vah­vis­ta­ja. Mei­dät tun­ne­taan laa­duk­kaas­ta ja inno­va­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta, hyvis­tä tulok­sis­ta ja hen­ki­lös­tön vah­vas­ta osaa­mi­ses­ta. Opis­ke­li­joi­dem­me ja kump­pa­nei­dem­me pal­ve­lu­ko­ke­mus on erin­omai­nen. 

Kare­lian arvot

Vas­tuul­li­suus 

Toi­mim­me työ­nan­ta­ja­na ja kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö­nä vas­tuul­li­ses­ti ja kes­tä­vää kehi­tys­tä edis­täen. Arvioim­me ja kehi­täm­me kor­kea­kou­lun toi­min­taa jat­ku­vas­ti. Toteu­tam­me avoi­men tie­teen ja tut­ki­muk­sen peri­aat­tei­den mukais­ta avoin­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria.

Edel­lä­kä­vi­jyys

Olem­me osaa­va ja inno­va­tii­vi­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö. Toi­min­ta- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töm­me tuke­vat tavoit­teel­lis­ta oppi­mis­ta ja asian­tun­ti­juu­den jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä.  

Työ­elä­mä­lä­hei­syys

Toi­min­tam­me perus­ta­na ovat alu­een työ- ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen sekä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen. Toi­min­nas­sam­me koros­tu­vat asia­kas­läh­töi­syys, vuo­ro­vai­kut­tei­suus ja kump­pa­nuus.

 

Stra­te­gi­set valin­nat

Osaa­mi­sel­la elin­voi­maa työ­elä­mään!

Kuun­te­lem­me ja enna­koim­me aktii­vi­ses­ti työ­elä­män tar­pei­ta. Tuem­me yrit­tä­jyy­den vah­vis­tu­mis­ta ja työ­urien piden­ty­mis­tä nii­den eri vai­heis­sa. Teem­me yhdes­sä kump­pa­neit­tem­me kans­sa roh­kei­ta avauk­sia alu­een elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si. Pro­fi­loi­dum­me työyh­tei­sö­jen osaa­mi­sen laa­ja-alai­sek­si kehit­tä­jäk­si ja pai­no­tum­me jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lui­hin. Tuo­tam­me jous­ta­val­la kou­lu­tuk­sel­la ja kump­pa­nuusyh­teis­työn avul­la rat­kai­su­ja moni­muo­tois­tu­van työn ja työ­urien haas­tei­siin. Raken­nam­me yhdes­sä työ­elä­män kans­sa ura­pal­ve­lut tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le ja osaa­mis­taan täy­den­tä­vil­le oppi­joil­le. Kehi­täm­me moni­muo­to-ope­tuk­sen oppi­mis­pro­ses­se­ja ja hyö­dyn­näm­me tehok­kaas­ti nyky­ai­kais­ta ope­tus­tek­no­lo­gi­aa. Vah­vis­tam­me kou­lu­tuk­sen veto­voi­maa laa­jen­ta­mal­la rek­ry­toin­tia­luet­ta, kou­lu­tuk­sen pro­fi­loin­nil­la ja moni­puo­lis­ta­mal­la sisään­tu­lo­väy­liä.

Kou­lu­tus­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja kan­sain­vä­li­syyt­tä!

Vas­taam­me väes­tön ikään­ty­mi­sen, työ­voi­man saa­ta­vuu­den ja työn mur­rok­sen haas­tei­siin vah­vis­ta­mal­la alu­een ja kor­kea­kou­lun kan­sain­vä­li­syyt­tä. Kas­va­tam­me mer­kit­tä­väs­ti kan­sain­vä­li­sen rahoi­tuk­sen mää­rää Kare­lian tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nas­sa. Vah­vis­tam­me kou­lu­tus­pe­räis­tä maa­han­muut­toa yhteis­työs­sä alu­een yri­tys­ten, kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ja mui­den kump­pa­nei­den kans­sa. Kehi­täm­me työ­elä­mä­tar­pei­ta vas­taa­vaa englan­nin­kie­lis­tä tut­kin­to- ja muun­to­kou­lu­tus­ta, johon sisäl­tyy vah­va suo­men kie­len ope­tus sekä kotout­ta­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen tuki. Raken­nam­me kou­lu­tus­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tuke­via kou­lu­tus- ja työl­lis­ty­mis­pol­ku­ja mui­den kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa. Luom­me Kare­lias­ta aidos­ti kan­sain­vä­li­sen ja ver­kot­tu­neen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön.

Kes­tä­vää hyvin­voin­tia väl­jäs­ti asu­tul­le alu­eel­le!

Tuem­me osaa­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuut­ta alu­een hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin myös kes­kus­taa­ja­mien ulko­puo­lel­le kehit­tä­mäl­lä jous­ta­via ja vai­kut­ta­via kou­lu­tus­rat­kai­su­ja. Vah­vis­tam­me ikään­ty­vien sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöi­den työ­elä­mään osal­lis­tu­mi­sen ja työ­urien jat­ka­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Kehi­täm­me monia­lai­ses­ti kes­tä­vää hyvin­voin­tia tuke­via tuot­tei­ta, pal­ve­lu­ja, toi­min­ta­mal­le­ja ja tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja yhdes­sä kump­pa­niem­me kans­sa. Toi­mim­me aktii­vi­ses­ti hyvin­voin­tia­lan maa­kun­nal­li­sis­sa, kan­sal­li­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­kos­tois­sa. Raken­nam­me yhdes­sä työ­elä­mä­kump­pa­nei­den kans­sa jat­ku­van oppi­mi­sen tut­ki­mus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­tö­jä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat osaa­mi­sen syven­tä­mi­sen, uusien tek­no­lo­gioi­den käyt­töön­o­ton ja käyt­tä­jä­läh­töi­sen tuo­te- ja pal­ve­lu­ke­hi­tyk­sen. Toi­mim­me Poh­jois-Kar­ja­lan nos­ta­mi­sek­si ikäys­tä­väl­li­syy­den sekä ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen kär­ki­maa­kun­nak­si.

Äly­käs­tä tuo­tan­toa ja pal­ve­lu­ja!

Kehi­täm­me monia­lai­ses­ti uusia älyk­käi­tä teol­li­suu­den rat­kai­su­ja ja pal­ve­lu­pro­ses­sien auto­ma­ti­soin­tia työ- ja elin­kei­noe­lä­män kump­pa­nei­dem­me kans­sa. Tuem­me kehit­ty­nei­den tek­no­lo­gioi­den ja inno­vaa­tioi­den suju­vaa käyt­töön­ot­toa yri­tys­ten kas­vun ja kil­pai­lu­ky­vyn vah­vis­ta­mi­sek­si. Uudis­tam­me monia­lai­sia älyk­kään tuo­tan­non ja pal­ve­lui­den oppimis‑, tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö­jä. Tuem­me yri­tys­ten kas­vua ja kil­pai­lu­ky­kyä älyk­käi­den tuot­tei­den ja auto­ma­ti­soi­tu­jen pal­ve­lui­den jat­ku­val­la kou­lu­tuk­sel­la. Tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töm­me tar­jo­aa yri­tys­kump­pa­neil­le mah­dol­li­suu­den kehit­tää toi­min­taan­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa eri alo­jen opis­ke­li­joi­den kans­sa. Kare­lias­ta val­mis­tu­vat ammat­ti­lai­set tun­te­vat oman toi­min­taym­pä­ris­tön­sä tie­to­jär­jes­tel­mien, auto­ma­ti­soin­nin ja digi­ta­li­soin­nin mah­dol­li­suu­det ja osaa­vat kehit­tää nii­tä yhdes­sä tois­ten alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Kyt­kem­me digi­taa­li­suu­den osak­si kaik­kia kou­lu­tuk­sia. Olem­me omis­sa pro­ses­seis­sam­me digi­taa­li­suu­den ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä.

Hii­li­neut­raa­le­ja rat­kai­su­ja! 

Olem­me sitou­tu­neet Joen­suun kau­pun­gin ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoit­tei­siin. Ilmas­ton­muu­tos ja sen tor­ju­mi­seen liit­ty­vät rat­kai­sut, kuten kier­to­ta­lous ja resurs­si­vii­saus, tule­vat ole­maan osa kaik­kien kou­lu­tus­tem­me ope­tus­ta ja toi­min­taa. Kes­ki­tym­me rat­kai­sui­hin, joil­la uusiu­tu­mat­to­miin luon­non­va­roi­hin poh­jau­tu­via tuot­tei­ta kor­va­taan bio­poh­jai­sil­la tuot­teil­la. Tähän liit­ty­vän tuo­te- ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­sen avul­la luom­me uut­ta yri­tys­toi­min­taa, jol­la tue­taan toi­min­ta-alu­eel­le koh­dis­tu­via uusia inves­toin­te­ja, roh­kei­ta inno­vaa­tioi­ta ja vien­nin edis­tä­mis­tä. Toi­min­nas­sa kes­ki­tym­me eri­tyi­ses­ti raken­ta­mi­seen, talo­tek­niik­kaan sekä uusiu­tu­van ener­gian hyö­dyn­tä­mi­seen ja ener­gia­te­hok­kuu­teen liit­ty­viin rat­kai­sui­hin. Näis­sä asiois­sa tavoit­tee­nam­me on kan­sal­li­nen edel­lä­kä­vi­jyys ja vah­va kan­sain­vä­li­nen kehit­tä­mi­so­rien­taa­tio yhdes­sä kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kans­sa. Kare­lia vah­vis­taa jalos­tus­ket­juun liit­ty­vää osaa­mis­ta, kuten tuot­tei­den suun­nit­te­lua ja val­mis­tus­ta sekä nii­den käyt­töön ja yllä­pi­toon liit­ty­viä pal­ve­lu­ja. Tavoit­tee­na ovat kor­kean jalos­tusas­teen bio­poh­jai­set tuot­teet.

Stra­te­gian toi­meen­pa­no

Stra­te­gi­aa toteu­te­taan ja sen toteu­tu­mis­ta seu­ra­taan vuo­si­ta­sol­la Karelia/TASO ‑sopi­mus­ten, joh­don kat­sel­muk­sen sekä tavoi­te- ja kehi­tys­kes­kus­te­lu­jen avul­la. Talout­ta ja stra­te­gi­siin mit­ta­rei­hin liit­ty­viä toi­min­nal­li­sia tulok­sia seu­ra­taan kuu­kausit­tain ja stra­te­gis­ten kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den toteu­tu­mis­ta kol­man­nes­vuo­sit­tain toi­min­ta- ja talous­kat­sauk­ses­sa. Aihea­lueit­tain toteu­tu­mis­ta arvioi­daan yhteis­työs­sä Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kans­sa 1–2 ker­taa vuo­des­sa teh­tä­vien sisäis­ten audi­toin­tien avul­la. Koko stra­te­gian toteu­tu­mi­sen arvioi­daan kol­men vuo­den välein väliar­vioin­neis­sa, jois­ta ensim­mäi­nen on vuon­na 2023.