Strategia

Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa

Karelia2030 -strategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa joulukuussa 2019. Karelian vakiintuneen käytännön ja strategiaan kirjatun suunnitelman mukaisesti strategian väliarviointi on toteutettu keväällä 2023. Väliarvioinnin perusteella strategiaa on päivitetty vastaamaan toimintaympäristön muutosten aiheuttamia haasteita ja tarjoamia mahdollisuuksia.

Väestö ikääntyy, työ muuttuu, ympäristövastuu koskee kaikkia, maailmantilanne luo epävarmuutta.

Keskeisiä toimintaympäristömme muutostrendejä ovat työn murros, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, ja ilmastonmuutos. Työn murroksen myötä työn organisoituminen, sisällöt, teknologiat, tekemisen tavat ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Työllistyminen edellyttää vahvaa koulutuspohjaa, ja työelämän nopeisiin muutoksiin vastaaminen taas jatkuvaa osaamista. Digitalisaatio on keskeinen teknologian ja osaamisen muutosvoima. Työ muuttuu rutiinityöstä tietointensiiviseksi asiantuntijatyöksi ja työn tuottavuusvaatimukset kasvavat. Väestön ikääntyminen ja nuorisoikäluokkien pieneneminen koskettavat koko Suomea. Alueellisesti kattavan korkeakoulutuksen merkitys elinvoiman vahvistajana kasvaa, ja koulutusperäisen maahanmuuton merkitys korostuu. Samalla korostuvat kilpailu opiskelijoista, osaamisesta ja kumppanuuksista. Suomi on sitoutunut olemaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä edellyttää suuria ja nopeita muutoksia koko yhteiskunnassa.

Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto tukevat toiminnallisella yhteistyöllä erityisesti Itä-Suomen osaamista ja elinvoimaa. Yhdessä eri toimijoiden kanssa korkeakoulut panostavat työ- ja koulutusperusteiseen maahanmuuttoon ja osaajien sitouttamiseen alueen ja Suomen osaajatarpeisiin.

Korona-pandemia mullisti opetusta, opiskelua ja työnteon tapoja. Työn murros nopeutui ja monilla aloilla toimintaedellytykset muuttuivat voimakkaasti. Digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen on edennyt ennakoitua nopeammin. Korkeakoulujen Digivision 2030 johdosta korkeakoulujen välinen yhteistyö ja työjako lisääntyy. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena huoltovarmuuden ja energian merkitys on korostunut. Taloudellinen epävarmuus on kasvanut ja kansainvälisiä yhteistyösuhteita on jouduttu uudelleenarvioimaan.

Karelian visio 2030

Karelia on arvostettu, hyvinvoiva ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Olemme keskeinen toimintaympäristömme elinvoiman vahvistaja. Meidät tunnetaan laadukkaasta opetuksesta, innovatiivisesta toiminnasta, hyvistä tuloksista ja henkilöstön vahvasta osaamisesta. Olemme digitaalisen opetuksen ja oppimisen strategisesti verkostoitunut osaaja.

Arvot

Vastuullisuus

Toimimme työnantajana ja korkeakouluyhteisönä vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme korkeakoulun toimintaa jatkuvasti. Toteutamme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaista avointa toimintakulttuuria.

Rohkea aloitteellisuus

Olemme osaava ja innovatiivinen korkeakouluyhteisö. Olemme aloitteellisia ja teemme rohkeita avauksia toiminta-alueemme elinvoiman vahvistamiseksi. Yhdessä kumppaneidemme kanssa tuomme ylpeästi esille pohjoiskarjalaista osaamista.

Työelämäläheisyys

Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus.

STRATEGISET VALINNAT

Osaajia tulevaisuuden työelämään

Tuotamme sujuvalla ja laadukkaalla koulutuksella osaajia työelämän tarpeisiin ja vahvistamme yrittäjyyttä. Tarjoamme opiskelijoille selkeitä ja oppijalähtöisiä vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Painotamme oppimista, opiskeluhyvinvointia ja opiskelun yhteisöllisyyttä tukevaa ohjausta. Vahvistamme koulutuksen laatua ja vetovoimaa koulutuksen profiloinnilla, tiiviillä työelämäkumppanuuksilla sekä korkeakoulujen yhteistyöllä ja työnjaolla. Tarjoamme innovatiivisia ja pedagogisesti laadukkaita digitaalisia oppimissisältöjä ja toteutustapoja. Tarjoamme asiakaslähtöisiä jatkuvan oppimisen palveluita yksilöille ja yhteisöille työelämän muutoksiin ja urapolkujen eri vaiheisiin. Tuotamme yhteistyöopinnoillamme merkittävää lisäarvoa muiden maamme korkeakoulujen opiskelijoille. Vahvistamme alueen elinvoimaa rohkeilla, tietoon ja tutkimukseen perustuvilla avauksilla.

Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä

Lisäämme aktiivisesti koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa yhteistyössä alueen yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Laajennamme työelämätarpeita vastaavaa vieraskielistä tutkinto- ja muuntokoulutusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotouttamisen ja työllistymisen tuki. Kehitämme kansainvälistä opiskelijarekrytointia tukemaan opiskelun vaatimuksia, työllistymistä ja alueelle kiinnittymistä. Tuemme aktiivisesti alueen työyhteisöjen kansainvälistymistä.

Kasvatamme kansainvälisen rahoituksen määrää tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Kansainvälinen liiketoimintamme keskittyy kannattaviin kehittämisprojekteihin, tilauskoulutuksiin ja opiskelijarekrytointiin. Rakennamme strategisia, vahvoja ja pitkäaikaisia kansainvälisiä korkeakoulukumppanuuksia. Huomioimme maailmantilanteen muutokset kansainvälisissä kumppanuuksissa ja opiskelijarekrytoinnin kohdealueissa. Luomme Kareliasta aidosti kansainvälisen ja verkostoituneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvinvointia

Kehitämme joustavia ja vaikuttavia koulutusratkaisuja osaavan henkilöstön, erityisesti sairaanhoitajien, saatavuuden parantamiseksi koko maakunnassa. Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä muuttuvassa palvelurakenteessa. Edistämme työyhteisöjen toimintakulttuurin ja lähijohtajuuden uudistumista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudistamme kestävää hyvinvointia tukevia palveluja ja digitaalisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Rakennamme yhteistyössä tutkimus- ja kehittämisympäristöjä, jotka mahdollistavat osaamisen syventämisen, uusien teknologioiden käyttöönoton ja käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelukehityksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja

Kehitämme uusia älykkäitä teollisuuden ratkaisuja ja palveluprosessien automatisointia yhdessä työ- ja elinkeinoelämän sekä korkeakoulukumppaneiden kanssa. Tuemme kehittyneiden teknologioiden ja innovaatioiden sujuvaa käyttöönottoa yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kytkemme älykkään tuotannon osaamisen osaksi tutkintokoulutusta, jatkuvaa oppimista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Koulutamme osaajia tekoälyä hyödyntävien palvelujen ja sovellusten suunnitteluun ja käyttöönottoon. Kehitämme tiedolla johtamisen osaamista tutkintokoulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa. Olemme omissa prosesseissamme digitaalisuuden sekä tiedon tuotannon ja tiedolla johtamisen edelläkävijä.

Ratkaisuja vihreään siirtymään

Otamme vihreään siirtymään liittyvät ratkaisut osaksi kaikkien koulutustemme opetusta ja ammattikorkeakoulun toimintaa. Olemme sitoutuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähiilisyyden tavoitteisiin.

Edistämme toiminta-alueemme uusia investointeja, rohkeita innovaatioita ja vientiä tuote- ja menetelmäkehityksen avulla. Tavoitteenamme on olla ilmastoviisaaseen rakentamisen, uusien energiaratkaisujen ja energiatehokkuuden kansallinen edelläkävijä. Kehitämme vihreän siirtymän ratkaisuja kansainvälisissä verkostoissa yhdessä työelämäja korkeakoulukumppaneiden kanssa.

Strategian toimeenpano

Strategiaa toteutetaan ja sen toteutumista seurataan vuositasolla Karelia/TASO -sopimusten, johdon katselmuksen sekä tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla. Taloutta ja strategisiin mittareihin liittyviä toiminnallisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strategisten kehittämistoimenpiteiden toteutumista kolmannesvuosittain toiminta- ja talouskatsauksessa. Aihealueittain toteutumista arvioidaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteutumisen arvioidaan kolmen vuoden välein väliarvioinneissa, joista ensimmäinen on vuonna 2023. 

Karelia 2030 -metrokartta

Karelia 2030 -metrokartan tekstivastine:

Karelian strategia on kuvattu metrokartan kaltaisesti eri strategisten valintojen metrolinjoiksi, joiden pysäkit kuvaavat strategiakauden tavoitteita matkalla kohti vuotta 2030. 

Metrokartan linjat ovat:

Strateginen valinta 1: ​​​​​​​Osaamisella elinvoimaa työelämään

 • Vuosina 2020-2023
  • Tutkintokoulutuksen laajentaminen
  • Avoin AMK 20 000 op
  • Lukio-AMK-väylä
  • Jatkuvan oppimisen laajentaminen
  • Uudet opetussuunnitelmat 2022
  • Ammattimainen digisisältöjen tuotanto
  • Uraohjauspalvelut
  • Määräajassa valmistuvat 75 %
 • Vuosina 2024-2030
  • YAMK-tutkinnot 120
  • AMK-tutkinnot 740
  • Yrittäjiksi valmistuvista 5 %
  • Seniori AMK
  • Avoin AMK 30 000 op
  • YAMK-tutkinnot 150
  • AMK-tutkinnot 800

Strateginen valinta 2: Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä

 • Vuosina 2020-2023
  • Industrial Management -koulutus 2020
  • Vahvuusalojen kv-verkostot
  • International Business uudistuu 2021
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • 2. asteen väylä maahanmuuttajille
  • Kansainvälisyys auditointikohteeksi 2023
  • 1. Horisonttihanke
  • EUA-verkoston jäsenyys
 • Vuosina 2024-2030
  • KV-liiketoiminta 0,5 milj. eur
  • KV-osaajia valmistuu työelämään
  • Maahanmuuttajapalvelut
  • KV laatuauditointi 2029
  • 450 KV-tutkinto-opiskelijaa
  • KV TKI-rahoitus 2,0 milj. eur

Strateginen valinta 3: Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle

 • Vuosina 2020-2023
  • Pitkien välimatkojen sote-living lab
  • Ikäosaamisen kv-verkostot
  • Sote-muutoksen tukeminen
  • Geronomikoulutus alkaa 2022
  • Monialainen terveysviestintä
  • Active Ageing -koulutus alkaa 2023
 • Vuosina 2024-2030
  • Sote-osaajia väljästi asutuille alueille
  • Koulutusperäisiä maahanmuuttajia sote-alalle
  • 1. Horisonttihanke
  • KAFS-yksikkö käynnistyy
  • Palveluliiketoiminta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strateginen valinta 4: Älykästä tuotantoa ja palvelua

 • Vuosina 2020-2023
  • Industry  4.0 demoympäristö
  • Ohjelmistorobotiikan palvelutuotteet
  • Kiinteistöautomaatio digitaalinen kaksonen
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • Karelian prosessien automatisointi
  • Tiedolla johtamisen palvelutuotteet
  • Liiketoimintaosaamisen oppimisympäristö
 • Vuosina 2024-2030
  • Älykkään automaation koulutus
  • Strateginen kv-verkosto
  • Diplomikoulutus
  • Smart Summer School
  • 1. Horisonttihanke
  • Palveluliiketoiminta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strateginen valinta 5: Hiilineutraaleja ratkaisuja

 • Vuosina 2020-2023
  • Kansallisten ja kv-verkostojen vahvistaminen
  • Kv-seminaarit
  • Hiilineutraalit rakentamisen ja energiahuollon ratkaisut
  • Ympäristövastuu opetussuunnitelmiin
  • Uudistetut tk- ja oppimisympäristöt
  • 1. Horisonttihanke
 • Vuosina 2024-2030
  • Ympäristösertifikaatti 2024
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • Puurakentamisen kansallinen edelläkävijä
  • Karelia hiilineutraali 2028
  • Palveluliiketoiminta 0,6 milj. eur
  • TKI-rahoitus 2,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 1,0 milj. eur