Strategia

 Karelia2030
– kestävää elinvoimaa

Tulevalla vuosikymmenellä keskitymme jatkuvan oppimisen ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen. Strategisia vahvuusalojamme ovat väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut, älykäs tuotanto ja älykkäät palvelut sekä hiilineutraalit ratkaisut. 

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia (PDF)

Väestö ikääntyy, työ muuttuu,
ympäristövastuu koskee kaikkia

Keskeisiä toimintaympäristömme muutostrendejä ovat työn murros, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, ja ilmastonmuutos. Työn murroksen myötä työn organisoituminen, sisällöt, teknologiat, tekemisen tavat ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Työllistyminen edellyttää vahvaa koulutuspohjaa, ja työelämän nopeisiin muutoksiin vastaaminen taas jatkuvaa osaamista. Digitalisaatio on keskeinen teknologian ja osaamisen muutosvoima. Työ muuttuu rutiinityöstä tietointensiiviseksi asiantuntijatyöksi ja työn tuottavuusvaatimukset kasvavat. Väestön ikääntyminen ja nuorisoikäluokkien pieneneminen koskettavat koko Suomea. Alueellisesti kattavan korkeakoulutuksen merkitys elinvoiman vahvistajana kasvaa, ja koulutusperäisen maahanmuuton merkitys korostuu. Samalla korostuvat kilpailu opiskelijoista, osaamisesta ja kumppanuuksista. Suomi on sitoutunut olemaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä edellyttää suuria ja nopeita muutoksia koko yhteiskunnassa. 

Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto tukevat toiminnallisella yhteistyöllä erityisesti Itä-Suomen osaamista ja elinvoimaa. Yhdessä eri toimijoiden kanssa korkeakoulut panostavat työ- ja koulutusperusteiseen maahanmuuttoon ja osaajien sitouttamiseen alueen ja Suomen osaajatarpeisiin. 

Karelian visio 2030

Karelia on arvostettu, hyvinvoiva ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Olemme keskeinen toimintaympäristömme elinvoiman vahvistaja. Meidät tunnetaan laadukkaasta ja innovatiivisesta toiminnasta, hyvistä tuloksista ja henkilöstön vahvasta osaamisesta. Opiskelijoidemme ja kumppaneidemme palvelukokemus on erinomainen. 

Karelian arvot

Vastuullisuus 

Toimimme työnantajana ja korkeakouluyhteisönä vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme korkeakoulun toimintaa jatkuvasti. Toteutamme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaista avointa toimintakulttuuria.

Edelläkävijyys

Olemme osaava ja innovatiivinen korkeakouluyhteisö. Toiminta- ja oppimisympäristömme tukevat tavoitteellista oppimista ja asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä. 

Työelämäläheisyys

Toimintamme perustana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Toiminnassamme korostuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja kumppanuus.

 

Strategiset valinnat

Osaamisella elinvoimaa työelämään!

Kuuntelemme ja ennakoimme aktiivisesti työelämän tarpeita. Tuemme yrittäjyyden vahvistumista ja työurien pidentymistä niiden eri vaiheissa. Teemme yhdessä kumppaneittemme kanssa rohkeita avauksia alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Profiloidumme työyhteisöjen osaamisen laaja-alaiseksi kehittäjäksi ja painotumme jatkuvan oppimisen palveluihin. Tuotamme joustavalla koulutuksella ja kumppanuusyhteistyön avulla ratkaisuja monimuotoistuvan työn ja työurien haasteisiin. Rakennamme yhdessä työelämän kanssa urapalvelut tutkinto-opiskelijoille ja osaamistaan täydentäville oppijoille. Kehitämme monimuoto-opetuksen oppimisprosesseja ja hyödynnämme tehokkaasti nykyaikaista opetusteknologiaa. Vahvistamme koulutuksen vetovoimaa laajentamalla rekrytointialuetta, koulutuksen profiloinnilla ja monipuolistamalla sisääntuloväyliä.

Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä!

Vastaamme väestön ikääntymisen, työvoiman saatavuuden ja työn murroksen haasteisiin vahvistamalla alueen ja korkeakoulun kansainvälisyyttä. Kasvatamme merkittävästi kansainvälisen rahoituksen määrää Karelian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Vahvistamme koulutusperäistä maahanmuuttoa yhteistyössä alueen yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Kehitämme työelämätarpeita vastaavaa englanninkielistä tutkinto- ja muuntokoulutusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotouttamisen ja työllistymisen tuki. Rakennamme koulutusperäistä maahanmuuttoa tukevia koulutus- ja työllistymispolkuja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Luomme Kareliasta aidosti kansainvälisen ja verkottuneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle!

Tuemme osaavan henkilöstön saatavuutta alueen hyvinvointipalveluihin myös keskustaajamien ulkopuolelle kehittämällä joustavia ja vaikuttavia koulutusratkaisuja. Vahvistamme ikääntyvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työelämään osallistumisen ja työurien jatkamisen edellytyksiä. Kehitämme monialaisesti kestävää hyvinvointia tukevia tuotteita, palveluja, toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Toimimme aktiivisesti hyvinvointialan maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Rakennamme yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa jatkuvan oppimisen tutkimus- ja kehittämisympäristöjä, jotka mahdollistavat osaamisen syventämisen, uusien teknologioiden käyttöönoton ja käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelukehityksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja!

Kehitämme monialaisesti uusia älykkäitä teollisuuden ratkaisuja ja palveluprosessien automatisointia työ- ja elinkeinoelämän kumppaneidemme kanssa. Tuemme kehittyneiden teknologioiden ja innovaatioiden sujuvaa käyttöönottoa yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudistamme monialaisia älykkään tuotannon ja palveluiden oppimis‑, tutkimus- ja innovaatioympäristöjä. Tuemme yritysten kasvua ja kilpailukykyä älykkäiden tuotteiden ja automatisoitujen palveluiden jatkuvalla koulutuksella. Tutkimus- ja innovaatioympäristömme tarjoaa yrityskumppaneille mahdollisuuden kehittää toimintaansa vuorovaikutuksessa eri alojen opiskelijoiden kanssa. Kareliasta valmistuvat ammattilaiset tuntevat oman toimintaympäristönsä tietojärjestelmien, automatisoinnin ja digitalisoinnin mahdollisuudet ja osaavat kehittää niitä yhdessä toisten alojen asiantuntijoiden kanssa. Kytkemme digitaalisuuden osaksi kaikkia koulutuksia. Olemme omissa prosesseissamme digitaalisuuden ja tiedolla johtamisen edelläkävijä.

Hiilineutraaleja ratkaisuja! 

Olemme sitoutuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähiilisyyden tavoitteisiin. Ilmastonmuutos ja sen torjumiseen liittyvät ratkaisut, kuten kiertotalous ja resurssiviisaus, tulevat olemaan osa kaikkien koulutustemme opetusta ja toimintaa. Keskitymme ratkaisuihin, joilla uusiutumattomiin luonnonvaroihin pohjautuvia tuotteita korvataan biopohjaisilla tuotteilla. Tähän liittyvän tuote- ja menetelmäkehityksen avulla luomme uutta yritystoimintaa, jolla tuetaan toiminta-alueelle kohdistuvia uusia investointeja, rohkeita innovaatioita ja viennin edistämistä. Toiminnassa keskitymme erityisesti rakentamiseen, talotekniikkaan sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energiatehokkuuteen liittyviin ratkaisuihin. Näissä asioissa tavoitteenamme on kansallinen edelläkävijyys ja vahva kansainvälinen kehittämisorientaatio yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Karelia vahvistaa jalostusketjuun liittyvää osaamista, kuten tuotteiden suunnittelua ja valmistusta sekä niiden käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluja. Tavoitteena ovat korkean jalostusasteen biopohjaiset tuotteet.

Strategian toimeenpano

Strategiaa toteutetaan ja sen toteutumista seurataan vuositasolla Karelia/TASO ‑sopimusten, johdon katselmuksen sekä tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla. Taloutta ja strategisiin mittareihin liittyviä toiminnallisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strategisten kehittämistoimenpiteiden toteutumista kolmannesvuosittain toiminta- ja talouskatsauksessa. Aihealueittain toteutumista arvioidaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa 1–2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteutumisen arvioidaan kolmen vuoden välein väliarvioinneissa, joista ensimmäinen on vuonna 2023.