Stra­te­gia

Karelia 2030 – kestä­vää elinvoimaa

Karelia2030 -stra­te­gia hyväk­syt­tiin halli­tuk­sen kokouk­sessa joulu­kuussa 2019. Kare­lian vakiin­tu­neen käytän­nön ja stra­te­gi­aan kirja­tun suun­ni­tel­man mukai­sesti stra­te­gian väliar­viointi on toteu­tettu keväällä 2023. Väliar­vioin­nin perus­teella stra­te­giaa on päivi­tetty vastaa­maan toimin­taym­pä­ris­tön muutos­ten aiheut­ta­mia haas­teita ja tarjoa­mia mahdollisuuksia.

Väestö ikään­tyy, työ muuttuu, ympä­ris­tö­vas­tuu koskee kaikkia, maail­man­ti­lanne luo epävarmuutta.

Keskei­siä toimin­taym­pä­ris­tömme muuto­stren­dejä ovat työn murros, digi­ta­li­saa­tio, väestön ikään­ty­mi­nen, ja ilmas­ton­muu­tos. Työn murrok­sen myötä työn orga­ni­soi­tu­mi­nen, sisäl­löt, tekno­lo­giat, teke­mi­sen tavat ja osaa­mis­vaa­ti­muk­set muut­tu­vat. Työl­lis­ty­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa koulu­tus­poh­jaa, ja työelä­män nopei­siin muutok­siin vastaa­mi­nen taas jatku­vaa osaa­mista. Digi­ta­li­saa­tio on keskei­nen tekno­lo­gian ja osaa­mi­sen muutos­voima. Työ muuttuu rutii­ni­työstä tietoin­ten­sii­vi­seksi asian­tun­ti­ja­työksi ja työn tuot­ta­vuus­vaa­ti­muk­set kasva­vat. Väestön ikään­ty­mi­nen ja nuori­soi­kä­luok­kien piene­ne­mi­nen kosket­ta­vat koko Suomea. Alueel­li­sesti katta­van korkea­kou­lu­tuk­sen merki­tys elin­voi­man vahvis­ta­jana kasvaa, ja koulu­tus­pe­räi­sen maahan­muu­ton merki­tys koros­tuu. Samalla koros­tu­vat kilpailu opis­ke­li­joista, osaa­mi­sesta ja kump­pa­nuuk­sista. Suomi on sitou­tu­nut olemaan edel­lä­kä­vijä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Tämä edel­lyt­tää suuria ja nopeita muutok­sia koko yhteiskunnassa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto tukevat toimin­nal­li­sella yhteis­työllä erityi­sesti Itä-Suomen osaa­mista ja elin­voi­maa. Yhdessä eri toimi­joi­den kanssa korkea­kou­lut panos­ta­vat työ- ja koulu­tus­pe­rus­tei­seen maahan­muut­toon ja osaa­jien sitout­ta­mi­seen alueen ja Suomen osaajatarpeisiin. 

Korona-pande­mia mullisti opetusta, opis­ke­lua ja työn­teon tapoja. Työn murros nopeu­tui ja monilla aloilla toimin­tae­del­ly­tyk­set muut­tui­vat voimak­kaasti. Digi­ta­li­saa­tio ja teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­nen on edennyt enna­koi­tua nopeam­min. Korkea­kou­lu­jen Digi­vi­sion 2030 johdosta korkea­kou­lu­jen välinen yhteis­työ ja työjako lisään­tyy. Venäjän hyök­käys­so­dan seurauk­sena huol­to­var­muu­den ja ener­gian merki­tys on koros­tu­nut. Talou­del­li­nen epävar­muus on kasva­nut ja kansain­vä­li­siä yhteis­työ­suh­teita on jouduttu uudelleenarvioimaan.

Kare­lian visio 2030

Karelia on arvos­tettu, hyvin­voiva ja kansain­vä­li­nen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme keskei­nen toimin­taym­pä­ris­tömme elin­voi­man vahvis­taja. Meidät tunne­taan laaduk­kaasta opetuk­sesta, inno­va­tii­vi­sesta toimin­nasta, hyvistä tulok­sista ja henki­lös­tön vahvasta osaa­mi­sesta. Olemme digi­taa­li­sen opetuk­sen ja oppi­mi­sen stra­te­gi­sesti verkos­toi­tu­nut osaaja.

Arvot

Vastuul­li­suus

Toimimme työnan­ta­jana ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä vastuul­li­sesti ja kestä­vää kehi­tystä edis­täen. Arvioimme ja kehi­tämme korkea­kou­lun toimin­taa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muk­sen peri­aat­tei­den mukaista avointa toimintakulttuuria.

Rohkea aloit­teel­li­suus

Olemme osaava ja inno­va­tii­vi­nen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme aloit­teel­li­sia ja teemme rohkeita avauk­sia toiminta-alueemme elin­voi­man vahvis­ta­mi­seksi. Yhdessä kump­pa­nei­demme kanssa tuomme ylpeästi esille pohjois­kar­ja­laista osaamista.

Työelä­mä­lä­hei­syys

Toimin­tamme perus­tana ovat alueen työ- ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen sekä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen. Toimin­nas­samme koros­tu­vat asia­kas­läh­töi­syys, vuoro­vai­kut­tei­suus ja kumppanuus.

STRATEGISET VALINNAT

Osaajia tule­vai­suu­den työelämään

Tuotamme suju­valla ja laaduk­kaalla koulu­tuk­sella osaajia työelä­män tarpei­siin ja vahvis­tamme yrit­tä­jyyttä. Tarjoamme opis­ke­li­joille selkeitä ja oppi­ja­läh­töi­siä vaih­toeh­toja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja tutkin­non suorit­ta­mi­seen. Paino­tamme oppi­mista, opis­ke­lu­hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lun yhtei­söl­li­syyttä tukevaa ohjausta. Vahvis­tamme koulu­tuk­sen laatua ja veto­voi­maa koulu­tuk­sen profi­loin­nilla, tiiviillä työelä­mä­kump­pa­nuuk­silla sekä korkea­kou­lu­jen yhteis­työllä ja työn­jaolla. Tarjoamme inno­va­tii­vi­sia ja peda­go­gi­sesti laaduk­kaita digi­taa­li­sia oppi­mis­si­säl­töjä ja toteu­tus­ta­poja. Tarjoamme asia­kas­läh­töi­siä jatku­van oppi­mi­sen palve­luita yksi­löille ja yhtei­söille työelä­män muutok­siin ja urapol­ku­jen eri vaihei­siin. Tuotamme yhteis­työ­opin­noil­lamme merkit­tä­vää lisä­ar­voa muiden maamme korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­joille. Vahvis­tamme alueen elin­voi­maa rohkeilla, tietoon ja tutki­muk­seen perus­tu­villa avauksilla.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansainvälisyyttä

Lisäämme aktii­vi­sesti koulu­tus- ja työpe­räistä maahan­muut­toa yhteis­työssä alueen yritys­ten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ja muiden kump­pa­nei­den kanssa. Laajen­namme työelä­mä­tar­peita vastaa­vaa vieras­kie­listä tutkinto- ja muun­to­kou­lu­tusta, johon sisäl­tyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen tuki. Kehi­tämme kansain­vä­listä opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia tuke­maan opis­ke­lun vaati­muk­sia, työl­lis­ty­mistä ja alueelle kiin­nit­ty­mistä. Tuemme aktii­vi­sesti alueen työyh­tei­sö­jen kansainvälistymistä.

Kasva­tamme kansain­vä­li­sen rahoi­tuk­sen määrää tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Kansain­vä­li­nen liike­toi­min­tamme keskit­tyy kannat­ta­viin kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin, tilaus­kou­lu­tuk­siin ja opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tiin. Raken­namme stra­te­gi­sia, vahvoja ja pitkä­ai­kai­sia kansain­vä­li­siä korkea­kou­lu­kump­pa­nuuk­sia. Huomioimme maail­man­ti­lan­teen muutok­set kansain­vä­li­sissä kump­pa­nuuk­sissa ja opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kohdea­lueissa. Luomme Kare­liasta aidosti kansain­vä­li­sen ja verkos­toi­tu­neen korkeakouluyhteisön.

Kestä­vää hyvinvointia

Kehi­tämme jous­ta­via ja vaikut­ta­via koulu­tus­rat­kai­suja osaavan henki­lös­tön, erityi­sesti sairaan­hoi­ta­jien, saata­vuu­den paran­ta­mi­seksi koko maakun­nassa. Tuemme henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­ty­mistä muut­tu­vassa palve­lu­ra­ken­teessa. Edis­tämme työyh­tei­sö­jen toimin­ta­kult­tuu­rin ja lähi­joh­ta­juu­den uudis­tu­mista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudis­tamme kestä­vää hyvin­voin­tia tukevia palve­luja ja digi­taa­li­sia ratkai­suja yhdessä kump­pa­niemme kanssa. Raken­namme yhteis­työssä tutki­mus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töjä, jotka mahdol­lis­ta­vat osaa­mi­sen syven­tä­mi­sen, uusien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­o­ton ja käyt­tä­jä­läh­töi­sen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyk­sen. Toimimme Pohjois-Karja­lan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syy­den sekä tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotan­toa ja palveluja

Kehi­tämme uusia älyk­käitä teol­li­suu­den ratkai­suja ja palve­lu­pro­ses­sien auto­ma­ti­soin­tia yhdessä työ- ja elin­kei­noe­lä­män sekä korkea­kou­lu­kump­pa­nei­den kanssa. Tuemme kehit­ty­nei­den tekno­lo­gioi­den ja inno­vaa­tioi­den sujuvaa käyt­töön­ot­toa yritys­ten kasvun ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Kytkemme älyk­kään tuotan­non osaa­mi­sen osaksi tutkin­to­kou­lu­tusta, jatku­vaa oppi­mista sekä tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja innovaatiotoimintaa.

Koulu­tamme osaajia teko­ä­lyä hyödyn­tä­vien palve­lu­jen ja sovel­lus­ten suun­nit­te­luun ja käyt­töön­ot­toon. Kehi­tämme tiedolla johta­mi­sen osaa­mista tutkin­to­kou­lu­tuk­sessa ja jatku­vassa oppi­mi­sessa. Olemme omissa proses­seis­samme digi­taa­li­suu­den sekä tiedon tuotan­non ja tiedolla johta­mi­sen edelläkävijä.

Ratkai­suja vihre­ään siirtymään

Otamme vihre­ään siir­ty­mään liit­ty­vät ratkai­sut osaksi kaik­kien koulu­tus­temme opetusta ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taa. Olemme sitou­tu­neet Joen­suun kaupun­gin ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoitteisiin.

Edis­tämme toiminta-alueemme uusia inves­toin­teja, rohkeita inno­vaa­tioita ja vientiä tuote- ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­sen avulla. Tavoit­tee­namme on olla ilmas­to­vii­saa­seen raken­ta­mi­sen, uusien ener­gia­rat­kai­su­jen ja ener­gia­te­hok­kuu­den kansal­li­nen edel­lä­kä­vijä. Kehi­tämme vihreän siir­ty­män ratkai­suja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa yhdessä työelä­mäja korkea­kou­lu­kump­pa­nei­den kanssa.

Stra­te­gian toimeenpano

Stra­te­giaa toteu­te­taan ja sen toteu­tu­mista seura­taan vuosi­ta­solla Karelia/TASO -sopi­mus­ten, johdon katsel­muk­sen sekä tavoite- ja kehi­tys­kes­kus­te­lu­jen avulla. Taloutta ja stra­te­gi­siin mitta­rei­hin liit­ty­viä toimin­nal­li­sia tulok­sia seura­taan kuukausit­tain ja stra­te­gis­ten kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den toteu­tu­mista kolman­nes­vuo­sit­tain toiminta- ja talous­kat­sauk­sessa. Aihea­lueit­tain toteu­tu­mista arvioi­daan yhteis­työssä Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtä­vien sisäis­ten audi­toin­tien avulla. Koko stra­te­gian toteu­tu­mi­sen arvioi­daan kolmen vuoden välein väliar­vioin­neissa, joista ensim­mäi­nen on vuonna 2023. 

Karelia 2030 -metrokartta

Karelia 2030 -metro­kar­tan tekstivastine:

Kare­lian stra­te­gia on kuvattu metro­kar­tan kaltai­sesti eri stra­te­gis­ten valin­to­jen metro­lin­joiksi, joiden pysäkit kuvaa­vat stra­te­gia­kau­den tavoit­teita matkalla kohti vuotta 2030. 

Metro­kar­tan linjat ovat:

Stra­te­gi­nen valinta 1: ​​​​​​​Osaa­mi­sella elin­voi­maa työelämään

 • Vuosina 2020-2023
  • Tutkin­to­kou­lu­tuk­sen laajentaminen
  • Avoin AMK 20 000 op
  • Lukio-AMK-väylä
  • Jatku­van oppi­mi­sen laajentaminen
  • Uudet opetus­suun­ni­tel­mat 2022
  • Ammat­ti­mai­nen digi­si­säl­tö­jen tuotanto
  • Uraoh­jaus­pal­ve­lut
  • Määrä­ajassa valmis­tu­vat 75 %
 • Vuosina 2024-2030
  • YAMK-tutkin­not 120
  • AMK-tutkin­not 740
  • Yrit­tä­jiksi valmis­tu­vista 5 %
  • Seniori AMK
  • Avoin AMK 30 000 op
  • YAMK-tutkin­not 150
  • AMK-tutkin­not 800

Stra­te­gi­nen valinta 2: Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansainvälisyyttä

 • Vuosina 2020-2023
  • Industrial Mana­ge­ment -koulu­tus 2020
  • Vahvuusa­lo­jen kv-verkostot
  • Inter­na­tio­nal Busi­ness uudis­tuu 2021
  • ICT-koulu­tus alkaa 2022
  • 2. asteen väylä maahanmuuttajille
  • Kansain­vä­li­syys audi­toin­ti­koh­teeksi 2023
  • 1. Hori­sont­ti­hanke
  • EUA-verkos­ton jäsenyys
 • Vuosina 2024-2030
  • KV-liike­toi­minta 0,5 milj. eur
  • KV-osaajia valmis­tuu työelämään
  • Maahan­muut­ta­ja­pal­ve­lut
  • KV laatuau­di­tointi 2029
  • 450 KV-tutkinto-opis­ke­li­jaa
  • KV TKI-rahoi­tus 2,0 milj. eur

Stra­te­gi­nen valinta 3: Kestä­vää hyvin­voin­tia väljästi asutulle alueelle

 • Vuosina 2020-2023
  • Pitkien väli­mat­ko­jen sote-living lab
  • Ikäosaa­mi­sen kv-verkostot
  • Sote-muutok­sen tukeminen
  • Gero­no­mi­kou­lu­tus alkaa 2022
  • Monia­lai­nen terveysviestintä
  • Active Ageing -koulu­tus alkaa 2023
 • Vuosina 2024-2030
  • Sote-osaajia väljästi asutuille alueille
  • Koulu­tus­pe­räi­siä maahan­muut­ta­jia sote-alalle
  • 1. Hori­sont­ti­hanke
  • KAFS-yksikkö käyn­nis­tyy
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoi­tus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoi­tus 0,5 milj. eur

Stra­te­gi­nen valinta 4: Älykästä tuotan­toa ja palvelua

 • Vuosina 2020-2023
  • Industry  4.0 demoympäristö
  • Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kan palvelutuotteet
  • Kiin­teis­tö­au­to­maa­tio digi­taa­li­nen kaksonen
  • ICT-koulu­tus alkaa 2022
  • Kare­lian proses­sien automatisointi
  • Tiedolla johta­mi­sen palvelutuotteet
  • Liike­toi­min­tao­saa­mi­sen oppimisympäristö
 • Vuosina 2024-2030
  • Älyk­kään auto­maa­tion koulutus
  • Stra­te­gi­nen kv-verkosto
  • Diplo­mi­kou­lu­tus
  • Smart Summer School
  • 1. Hori­sont­ti­hanke
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoi­tus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoi­tus 0,5 milj. eur

Stra­te­gi­nen valinta 5: Hiili­neut­raa­leja ratkaisuja

 • Vuosina 2020-2023
  • Kansal­lis­ten ja kv-verkos­to­jen vahvistaminen
  • Kv-semi­naa­rit
  • Hiili­neut­raa­lit raken­ta­mi­sen ja ener­gia­huol­lon ratkaisut
  • Ympä­ris­tö­vas­tuu opetussuunnitelmiin
  • Uudis­te­tut tk- ja oppimisympäristöt
  • 1. Hori­sont­ti­hanke
 • Vuosina 2024-2030
  • Ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaatti 2024
  • TKI-rahoi­tus 1,0 milj. eur
  • Puura­ken­ta­mi­sen kansal­li­nen edelläkävijä
  • Karelia hiili­neut­raali 2028
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,6 milj. eur
  • TKI-rahoi­tus 2,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoi­tus 1,0 milj. eur