Categories
Ajankohtaista

Strategia

 Karelia2030
– kestävää elinvoimaa

Tulevalla vuosi­kym­me­nellä keski­tymme jatkuvan oppimisen ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton edistä­miseen. Strate­gisia vahvuusa­lo­jamme ovat väljästi asutun alueen hyvin­voin­ti­pal­velut, älykäs tuotanto ja älykkäät palvelut sekä hiili­neut­raalit ratkaisut. 

Väestö ikääntyy, työ muuttuu,
ympäris­tö­vastuu koskee kaikkia

Keskeisiä toimin­taym­pä­ris­tömme muuto­strendejä ovat työn murros, digita­li­saatio, väestön ikään­ty­minen, ja ilmas­ton­muutos. Työn murroksen myötä työn organi­soi­tu­minen, sisällöt, tekno­logiat, tekemisen tavat ja osaamis­vaa­ti­mukset muuttuvat. Työllis­ty­minen edellyttää vahvaa koulu­tus­pohjaa, ja työelämän nopeisiin muutoksiin vastaa­minen taas jatkuvaa osaamista. Digita­li­saatio on keskeinen tekno­logian ja osaamisen muutos­voima. Työ muuttuu rutii­ni­työstä tietoin­ten­sii­vi­seksi asian­tun­ti­ja­työksi ja työn tuotta­vuus­vaa­ti­mukset kasvavat. Väestön ikään­ty­minen ja nuori­soi­kä­luokkien piene­ne­minen kosket­tavat koko Suomea. Alueel­li­sesti kattavan korkea­kou­lu­tuksen merkitys elinvoiman vahvis­tajana kasvaa, ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton merkitys korostuu. Samalla koros­tuvat kilpailu opiske­li­joista, osaami­sesta ja kumppa­nuuk­sista. Suomi on sitou­tunut olemaan edellä­kävijä ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa. Tämä edellyttää suuria ja nopeita muutoksia koko yhteiskunnassa. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto tukevat toimin­nal­li­sella yhteis­työllä erityi­sesti Itä-Suomen osaamista ja elinvoimaa. Yhdessä eri toimi­joiden kanssa korkea­koulut panos­tavat työ- ja koulu­tus­pe­rus­teiseen maahan­muuttoon ja osaajien sitout­ta­miseen alueen ja Suomen osaajatarpeisiin. 

Karelian visio 2030

Karelia on arvos­tettu, hyvin­voiva ja kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme keskeinen toimin­taym­pä­ris­tömme elinvoiman vahvistaja. Meidät tunnetaan laaduk­kaasta ja innova­tii­vi­sesta toimin­nasta, hyvistä tulok­sista ja henki­löstön vahvasta osaami­sesta. Opiske­li­joi­demme ja kumppa­nei­demme palve­lu­ko­kemus on erinomainen. 

Karelian arvot

Vastuul­lisuus 

Toimimme työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen. Arvioimme ja kehitämme korkea­koulun toimintaa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukaista avointa toimintakulttuuria.

Edellä­kä­vijyys

Olemme osaava ja innova­tii­vinen korkea­kou­lu­yh­teisö. Toiminta- ja oppimi­sym­pä­ris­tömme tukevat tavoit­teel­lista oppimista ja asian­tun­ti­juuden jatkuvaa kehittämistä. 

Työelä­mä­lä­heisyys

Toimin­tamme perustana ovat alueen työ- ja elinkei­noe­lämän kehit­tä­minen sekä yrittä­jyyden edistä­minen. Toimin­nas­samme koros­tuvat asiakas­läh­töisyys, vuoro­vai­kut­teisuus ja kumppanuus.

Strate­giset valinnat

Osaami­sella elinvoimaa työelämään!

Kuunte­lemme ja ennakoimme aktii­vi­sesti työelämän tarpeita. Tuemme yrittä­jyyden vahvis­tu­mista ja työurien piden­ty­mistä niiden eri vaiheissa. Teemme yhdessä kumppa­neit­temme kanssa rohkeita avauksia alueen elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Profi­loi­dumme työyh­tei­söjen osaamisen laaja-alaiseksi kehit­tä­jäksi ja paino­tumme jatkuvan oppimisen palve­luihin. Tuotamme jousta­valla koulu­tuk­sella ja kumppa­nuusyh­teistyön avulla ratkaisuja monimuo­tois­tuvan työn ja työurien haasteisiin. Raken­namme yhdessä työelämän kanssa urapal­velut tutkinto-opiske­li­joille ja osaamistaan täyden­tä­ville oppijoille. Kehitämme monimuoto-opetuksen oppimis­pro­sesseja ja hyödyn­nämme tehok­kaasti nykyai­kaista opetus­tek­no­logiaa. Vahvis­tamme koulu­tuksen vetovoimaa laajen­ta­malla rekry­toin­tia­luetta, koulu­tuksen profi­loin­nilla ja monipuo­lis­ta­malla sisääntuloväyliä.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

Vastaamme väestön ikään­ty­misen, työvoiman saata­vuuden ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­koulun kansain­vä­li­syyttä. Kasva­tamme merkit­tä­västi kansain­vä­lisen rahoi­tuksen määrää Karelian tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Vahvis­tamme koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa yhteis­työssä alueen yritysten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden kumppa­neiden kanssa. Kehitämme työelä­mä­tar­peita vastaavaa englan­nin­kie­listä tutkinto- ja muunto­kou­lu­tusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­misen ja työllis­ty­misen tuki. Raken­namme koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa tukevia koulutus- ja työllis­ty­mis­polkuja muiden koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Luomme Kareliasta aidosti kansain­vä­lisen ja verkot­tuneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle!

Tuemme osaavan henki­löstön saata­vuutta alueen hyvin­voin­ti­pal­ve­luihin myös keskus­taa­jamien ulkopuo­lelle kehit­tä­mällä joustavia ja vaikut­tavia koulu­tus­rat­kaisuja. Vahvis­tamme ikään­tyvien sosiaali- ja tervey­salan työnte­ki­jöiden työelämään osallis­tu­misen ja työurien jatka­misen edelly­tyksiä. Kehitämme monia­lai­sesti kestävää hyvin­vointia tukevia tuotteita, palveluja, toimin­ta­malleja ja tekno­lo­gisia ratkaisuja yhdessä kumppa­niemme kanssa. Toimimme aktii­vi­sesti hyvin­voin­tialan maakun­nal­li­sissa, kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Raken­namme yhdessä työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa jatkuvan oppimisen tutkimus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöjä, jotka mahdol­lis­tavat osaamisen syven­tä­misen, uusien tekno­lo­gioiden käyttöönoton ja käyttä­jä­läh­töisen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syyden sekä terveyden ja hyvin­voinnin edistä­misen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja!

Kehitämme monia­lai­sesti uusia älykkäitä teolli­suuden ratkaisuja ja palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointia työ- ja elinkei­noe­lämän kumppa­nei­demme kanssa. Tuemme kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden ja innovaa­tioiden sujuvaa käyttöön­ottoa yritysten kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Uudis­tamme monia­laisia älykkään tuotannon ja palve­luiden oppimis-, tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ristöjä. Tuemme yritysten kasvua ja kilpai­lu­kykyä älykkäiden tuotteiden ja automa­ti­soi­tujen palve­luiden jatku­valla koulu­tuk­sella. Tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ris­tömme tarjoaa yritys­kump­pa­neille mahdol­li­suuden kehittää toimin­taansa vuoro­vai­ku­tuk­sessa eri alojen opiske­li­joiden kanssa. Kareliasta valmis­tuvat ammat­ti­laiset tuntevat oman toimin­taym­pä­ris­tönsä tieto­jär­jes­telmien, automa­ti­soinnin ja digita­li­soinnin mahdol­li­suudet ja osaavat kehittää niitä yhdessä toisten alojen asian­tun­ti­joiden kanssa. Kytkemme digitaa­li­suuden osaksi kaikkia koulu­tuksia. Olemme omissa proses­seis­samme digitaa­li­suuden ja tiedolla johta­misen edelläkävijä.

Hiili­neut­raaleja ratkaisuja! 

Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Ilmas­ton­muutos ja sen torju­miseen liittyvät ratkaisut, kuten kierto­talous ja resurs­si­viisaus, tulevat olemaan osa kaikkien koulu­tus­temme opetusta ja toimintaa. Keski­tymme ratkai­suihin, joilla uusiu­tu­mat­tomiin luonnon­va­roihin pohjau­tuvia tuotteita korvataan biopoh­jai­silla tuotteilla. Tähän liittyvän tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tyksen avulla luomme uutta yritys­toi­mintaa, jolla tuetaan toiminta-alueelle kohdis­tuvia uusia inves­tointeja, rohkeita innovaa­tioita ja viennin edistä­mistä. Toimin­nassa keski­tymme erityi­sesti raken­ta­miseen, talotek­niikkaan sekä uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­miseen ja energia­te­hok­kuuteen liittyviin ratkai­suihin. Näissä asioissa tavoit­tee­namme on kansal­linen edellä­kä­vijyys ja vahva kansain­vä­linen kehit­tä­mi­so­rien­taatio yhdessä kansal­listen ja kansain­vä­listen kumppa­neiden kanssa. Karelia vahvistaa jalos­tus­ketjuun liittyvää osaamista, kuten tuotteiden suunnit­telua ja valmis­tusta sekä niiden käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluja. Tavoit­teena ovat korkean jalos­tusasteen biopoh­jaiset tuotteet.

Strategian toimeenpano

Strategiaa toteu­tetaan ja sen toteu­tu­mista seurataan vuosi­ta­solla Karelia/TASO -sopimusten, johdon katsel­muksen sekä tavoite- ja kehitys­kes­kus­te­lujen avulla. Taloutta ja strate­gisiin mitta­reihin liittyviä toimin­nal­lisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strate­gisten kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden toteu­tu­mista kolman­nes­vuo­sittain toiminta- ja talous­kat­sauk­sessa. Aihea­lueittain toteu­tu­mista arvioidaan yhteis­työssä Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteu­tu­misen arvioidaan kolmen vuoden välein väliar­vioin­neissa, joista ensim­mäinen on vuonna 2023. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strategia pdf-tiedostona (ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Karelia 2030 -metrokartta

Karelia 2030 -metro­kartan tekstivastine:

Karelian strategia on kuvattu metro­kartan kaltai­sesti eri strate­gisten valin­tojen metro­lin­joiksi, joiden pysäkit kuvaavat strate­gia­kauden tavoit­teita matkalla kohti vuotta 2030. 

Metro­kartan linjat ovat:

Strate­ginen valinta 1: ​​​​​​​Osaami­sella elinvoimaa työelämään!

 • Vuosina 2020-2023
  • Tutkin­to­kou­lu­tuksen laajentaminen
  • Avoin AMK 20 000 op
  • Lukio-AMK-väylä
  • Jatkuvan oppimisen laajentaminen
  • Uudet opetus­suun­ni­telmat 2022
  • Ammat­ti­mainen digisi­säl­töjen tuotanto
  • Uraoh­jaus­pal­velut
  • Määrä­ajassa valmis­tuvat 75 %
 • Vuosina 2024-2030
  • YAMK-tutkinnot 120
  • AMK-tutkinnot 740
  • Yrittä­jiksi valmis­tu­vista 5 %
  • Seniori AMK
  • Avoin AMK 30 000 op
  • YAMK-tutkinnot 150
  • AMK-tutkinnot 800

Strate­ginen valinta 2: Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

 • Vuosina 2020-2023
  • Industrial Management -koulutus 2020
  • Vahvuusa­lojen kv-verkostot
  • Inter­na­tional Business uudistuu 2021
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • 2. asteen väylä maahanmuuttajille
  • Kansain­vä­lisyys auditoin­ti­koh­teeksi 2023
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • EUA-verkoston jäsenyys
 • Vuosina 2024-2030
  • KV-liike­toi­minta 0,5 milj. eur
  • KV-osaajia valmistuu työelämään
  • Maahan­muut­ta­ja­pal­velut
  • KV laatuau­di­tointi 2029
  • 450 KV-tutkinto-opiske­lijaa
  • KV TKI-rahoitus 2,0 milj. eur

Strate­ginen valinta 3: Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle!

 • Vuosina 2020-2023
  • Pitkien välimat­kojen sote-living lab
  • Ikäosaa­misen kv-verkostot
  • Sote-muutoksen tukeminen
  • Gerono­mi­kou­lutus alkaa 2022
  • Monia­lainen terveysviestintä
  • Active Ageing -koulutus alkaa 2023
 • Vuosina 2024-2030
  • Sote-osaajia väljästi asutuille alueille
  • Koulu­tus­pe­räisiä maahan­muut­tajia sote-alalle
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • KAFS-yksikkö käynnistyy
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strate­ginen valinta 4: Älykästä tuotantoa ja palvelua!

 • Vuosina 2020-2023
  • Industry  4.0 demoympäristö
  • Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan palvelutuotteet
  • Kiinteis­tö­au­to­maatio digitaa­linen kaksonen
  • ICT-koulutus alkaa 2022
  • Karelian prosessien automatisointi
  • Tiedolla johta­misen palvelutuotteet
  • Liike­toi­min­tao­saa­misen oppimisympäristö
 • Vuosina 2024-2030
  • Älykkään automaation koulutus
  • Strate­ginen kv-verkosto
  • Diplo­mi­kou­lutus
  • Smart Summer School
  • 1. Horisont­ti­hanke
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,4 milj. eur
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 0,5 milj. eur

Strate­ginen valinta 5: Hiili­neut­raaleja ratkaisuja!

 • Vuosina 2020-2023
  • Kansal­listen ja kv-verkos­tojen vahvistaminen
  • Kv-seminaarit
  • Hiili­neut­raalit raken­ta­misen ja energia­huollon ratkaisut
  • Ympäris­tö­vastuu opetussuunnitelmiin
  • Uudis­tetut tk- ja oppimisympäristöt
  • 1. Horisont­ti­hanke
 • Vuosina 2024-2030
  • Ympäris­tö­ser­ti­fi­kaatti 2024
  • TKI-rahoitus 1,0 milj. eur
  • Puura­ken­ta­misen kansal­linen edelläkävijä
  • Karelia hiili­neut­raali 2028
  • Palve­lu­lii­ke­toi­minta 0,6 milj. eur
  • TKI-rahoitus 2,0 milj. eur
  • KV TKI-rahoitus 1,0 milj. eur