Pöytä jossa mikrofoni ja kaksi ihmistä sen ympärillä

Podcast: Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon

Karelia on yhdessä työlä­mä­kump­pa­nei­densa kanssa lähtenyt raken­tamaan yhä jousta­vampia tapoja opintojen suorit­ta­miseen työuran aikana. Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hankkeessa kehitetään mm. osaamisen näyttöjen käytäntöjä ja luodaan malli kesken jääneiden ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­tojen loppuun­saat­ta­mi­seksi yhdessä työnan­tajien kanssa. 

Hankkeen teemoista on toteu­tettu podcast-sarja, jonka kaksi ensim­mäistä jaksoa on nyt kuunnel­ta­vissa Karelian podcast-kanavalla. Podcastin ensim­mäi­sessä jaksossa käydään läpi Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hankkeen keskeisiä tavoit­teita ja menetelmiä sekä esitellään hankkeen työntekijät:

Podcastin toisessa jaksossa käydään läpi opinnol­lis­ta­misen käsitettä, tavoit­teita ja menetelmiä esimerkkien avulla:

Podcas­tissa julkaistaan vielä neljä uutta jaksoa tämän kevään aikana, joten pysy kuulolla!

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hankkeen toimista voit lukea lisää täältä.

Artik­ke­likuva: CoWomen palve­lusta Pexels