Paperille piirretty käyrädiagrammi.

Poweria (BI) ohjauk­seen: Kuule analy­tii­kan kutsu, osa 2

Tässä artik­ke­lissa kerro­taan Power BI -visua­li­soin­nin kehit­tä­mi­sestä Vartu 2.0 -hank­keessa. Hank­keen yhtenä tavoit­teena oli pilo­toida oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan työkalu, jonka avulla voidaan löytää tuetusta ryhmä­oh­jauk­sesta hyöty­vät Karelia-amk:n opis­ke­li­jat. Edel­li­sessä artik­ke­lissa kuvat­tiin hank­keen taustaa ja suun­ni­tel­missa havait­tuja puut­teita. Tässä artik­ke­lissa keski­ty­tään kuvaa­maan hank­keen loppu­tu­losta sekä havait­tuja jatkokehitystarpeita. 

Erityyp­pi­set visua­li­soin­nit palve­le­vat niin opis­ke­li­jaa kuin ohjaa­jia­kin 

Kuvassa 1 on esitetty niin sanottu huoli­lista. Se kertoo, ketkä opis­ke­li­joista ovat mahdol­li­sesti putoa­massa, jotta kuraat­tori voi rajata kint­tu­pol­kueh­dok­kaat opis­ke­li­joi­den henki­lö­koh­tai­sen tilan­teen perus­teella. Mikäli opis­ke­lija on visua­li­soin­nissa tarkas­tet­ta­vassa tilassa, se tarkoit­taa opis­ke­li­jan tilan­teen täyt­tä­vän tietyt kritee­rit, joiden perus­teella hän voi olla putoa­massa.  

Tummalla pohjalla vihreitä ja oransseja analytiikkavisualisointeja.
Kuva 1. Huoli­lista. Liiken­ne­va­lot kuvaa­vat keiden opis­ke­li­joi­den tilan­netta on syytä tarkas­tella ja mistä syystä. 

Kuvassa 2 esite­tään opis­ke­li­jan tämän­het­ki­nen piste­ker­tymä suhteu­tet­tuna jonkin aiemman opin­to­jak­son ryhmän suori­tus­pis­te­ker­ty­mään. Tämän perus­teella ohjaaja pystyy seuraa­maan opis­ke­li­jan edis­ty­mistä ja päät­tä­mään mahdol­li­sista tuki­toi­mista. Lisäksi visua­li­sointi voi kannus­taa opis­ke­li­jaa itseoh­jau­tu­vuu­teen ja korjaa­vien liik­kei­den teke­mi­seen. On hyvä muistaa, että visua­li­sointi toimii ainoas­taan kilpai­lu­hen­ki­sillä opis­ke­li­joilla, joita kiin­nos­taa verrata omaa suori­tus­taan muihin. 

Kuvassa 3 näkyy eri opin­to­jak­so­jen vuosit­tain suorit­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den arvo­sa­na­ja­kau­mat. Tämän avulla voidaan vertailla opis­ke­li­jan suoriu­tu­mista opin­to­jak­so­jen vaati­vuu­teen nähden sekä tarvit­taessa pohtia toisia toteu­tus­ta­poja. Lisäksi visua­li­soin­nissa on nähtä­vissä opis­ke­li­ja­mää­rien vaih­te­lut eri vuosina. 

Tummalla pohjalla aluediagrammi, jossa sinistä ja keltaista väriä.
Tummalla pohjalla kolme värikästä pylväsdiagrammia.
Kuva 2 ja 3. Opis­ke­li­jan suori­tus­pis­te­ker­tymä suhteessa ryhmän keskiar­voon opin­to­jen aloi­tuk­sesta, sekä vuosit­tai­set opin­to­jak­so­jen arvo­sa­na­ja­kau­mat. Visua­li­sointi auttaa arvioi­maan eri vuosien toteu­tus­ten vaativuutta. 

Kuvassa 4 puoles­taan nähdään millä tavoin jokin ryhmä suhteu­tuu muiden ryhmien samalla opin­to­jak­solla tuot­ta­miin keskiar­voi­hin. Visua­li­soin­nista on päätel­tä­vissä, eteneekö jokin ryhmä keskiar­von poik­kea­man perus­teella huonom­min eri vuosi­kurs­sien ryhmiin nähden. Visua­li­sointi palve­lee kuraat­to­ria ja opinto-ohjaa­jaa tarjoa­malla vertai­lu­tie­toa muilta kana­vilta saadun tiedon lisäksi, jolloin on mahdol­lista päästä mutu­tun­tu­masta eroon. Tällä hetkellä visua­li­soin­nissa voidaan vertailla vain saapu­mis­ryh­män tasolla, toteu­tuk­sen pien­ryh­miä ei vali­tet­ta­vasti voi vielä hyödyntää. 

Tummalla pohjalla keltainen ja sininen käyrädiagrammi.
Kuva 4. Opin­to­jak­so­jen keskiar­vot ja niiden poik­kea­mat ryhmit­täin. Visua­li­sointi auttaa vertai­le­maan eri ryhmien onnis­tu­mista opinnoissaan. 

Viimei­sessä kuvassa 5 on tarkas­tel­ta­vissa opis­ke­li­joi­den tehdyt ja teke­mät­tö­mät tehtä­vät. Tarkas­tel­tava ajan­jakso on palau­tus­päi­vien perus­teella kaksi edel­listä viikkoa oletus­a­se­tuk­sen mukai­sesti, mutta ajan voi tarvit­taessa säätää halua­mak­seen. Kint­tu­po­lulla olevan opis­ke­li­jan on helpompi hahmot­taa, mitä häneltä käytän­nössä odote­taan opin­to­pis­tei­den saami­seksi. Vastaa­vasti ohjaaja pystyy kohdis­ta­maan tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen opis­ke­li­jan kanssa sekä “lempeällä painos­tuk­sella” kannus­ta­maan opin­to­jen suorittamiseen. 

Tummalla pohjalla sininen viivadiagrammi.
Kuva 5. Tehdyt ja teke­mät­tö­mät tehtä­vät kahden viimei­sen viikon aikana. Visua­li­sointi auttaa hahmot­ta­maan opis­ke­li­jan edis­ty­mistä opin­nois­saan kurs­si­ta­son akti­vi­teet­tien tasolla. 

Rajoja ja läpi­nä­ky­vyyttä – myös opis­ke­li­jat voivat tarkas­tella dataa  

Läpi­nä­ky­vyys oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan datan käsit­te­lyssä on tarpeen. Opis­ke­li­joille onkin tehty mahdol­li­suus tarkas­tella omaa dataansa. Yksi­löi­vän datan osalta kukin opis­ke­lija näkee vain omansa, mutta eri ryhmien keskiar­vot ovat näky­vissä kaikille. Erityi­sesti tehty­jen ja teke­mät­tö­mien tehtä­vien osalta opis­ke­li­jan oma data voi osoit­tau­tua hyödyl­li­seksi. Samoin vuosit­tai­nen arvo­sa­na­ja­kauma voi tarjota opis­ke­li­jalle visu­aa­li­sen näkymän omaan toteu­tu­nee­seen opiskeluun. 

Koska analyy­si­työ­kalu luokit­te­lee opis­ke­li­joita visua­li­soin­neis­saan, toiminta on käytän­nössä auto­maat­tista profi­loin­tia. Tieto­suoja-vastaa­van konsul­tointi osoitti, että auto­maat­ti­nen profi­lointi on sallit­tua koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa, mikäli se on tarpeen laki­sää­tei­sen tehtä­vän noudat­ta­mi­seksi. Auto­maat­ti­sesta profi­loin­nista on kuiten­kin lisät­tävä kuvauk­set järjes­tel­mien rekisteriselosteeseen. 

Vaikka kunkin opis­ke­li­jan on mahdol­lista tarkas­tella omaa dataansa, niiden hyödyl­li­syys voi jäädä kysee­na­lai­seksi. Tämän vuoksi opis­ke­li­joille on suun­ni­tel­tava oma näky­mänsä, jolloin analy­tiik­ka­työ­kalu tuottaa opis­ke­li­jan kannalta mielek­käitä asioita. 

Analy­tiik­ka­työ­kalu vapaut­taa resurs­seja – testausta on vielä jatket­tava 

Opis­ke­li­jan ohjauk­sen lähtö­koh­tana on aina opis­ke­li­joi­den yksi­löl­li­set tarpeet, mutta analyy­si­työ­kalu ei anna suoria vastauk­sia. Suorien johto­pää­tös­ten vetä­mi­nen analy­tii­kan tulok­sista voi pahim­mil­laan olla haital­lista. Analy­tiik­ka­työ­ka­lun voisi ajatella olevan nime­no­maan ennal­taeh­käi­se­vän ohjauk­sen työkalu. 

Analy­tiik­ka­tu­los­ten takana on hyvin­kin henki­lö­koh­tai­sia ja senhet­ki­siä syitä, joten tulok­set kutsu­vat ohjaa­jaa tutki­maan löydök­siä tai poik­kea­mia tarkem­min. Tämä vapaut­taa resurs­seja mass­a­seu­lon­nasta, ja ohjaaja voi keskit­tyä syihin sekä varsi­nai­sen ohjauk­sen toteuttamiseen. 

Vartu2 pilotoi analyy­si­työ­ka­lua ensin tuetun ryhmä­oh­jauk­sen ryhmän muodos­ta­mi­sessa etsi­mällä ne opis­ke­li­jat, jotka parhai­ten voisi­vat hyötyä tällai­sesta ohjauk­sesta. Tulok­sia analy­soi­taessa opinto-ohjaa­jien näke­myk­set ovat erit­täin tärkeässä asemassa, sillä heillä – sekä tuto­ro­pet­ta­jilla – on lähioh­jaa­jina paras tunte­mus opis­ke­li­joi­hinsa. Vartu2 on koulut­ta­nut opinto-ohjaa­jat työka­lun käyt­töön keväällä 2022. 

Not everyt­hing that can be counted counts,  
and not everyt­hing that counts can be counted. 

Albert Eins­tein

Kirjoit­ta­jat 

Anssi Gröhn, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Vartu 2.0 -ohjaus­mal­lin pilo­tointi ja kehit­tä­mi­nen -hanke 


Artik­ke­li­kuva: Kuvaaja Isaac Smith palve­lusta Unsplash