Lähikuvassa tietokoneen ruudun nurkkaus, jossa näkyy punaista ja vihreää käyrää.

Poweria (BI) ohjauk­seen: Kuule analy­tii­kan kutsu, osa 1

Tässä artik­ke­lissa kerro­taan Power BI -visua­li­soin­nin kehit­tä­mi­sestä Vartu 2.0 -hank­keessa. Hank­keen yhtenä tavoit­teena oli pilo­toida oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan työkalu, jonka avulla voidaan löytää tuetusta ryhmä­oh­jauk­sesta hyöty­vät Karelia-amk:n opis­ke­li­jat. Työka­lua varten tuli määri­tellä ne ohjauk­sen mitta­rit, jotka voisi­vat osoit­taa hiljai­sia signaa­leja oppi­mi­sen haas­teista. Analy­tiikka on vielä pilo­toin­ti­vai­heessa, ja se on tarkoi­tus ottaa laaja­mit­tai­seen käyt­töön Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2022. Tässä artik­ke­lissa keski­ty­tään kuvaa­maan hank­keen taus­toja sekä suun­ni­tel­missa havait­tuja puut­teita kehi­tys­työn aikana. 

Vartu 2.0 – Holis­ti­nen kint­tu­polku ohjaa opis­ke­li­joita tuetun ryhmä­oh­jauk­sen piiriin 

Vartu tarkoit­taa Varhaista tukea, joka koostuu ennal­taeh­käi­se­vistä toimen­pi­teistä, varhai­sesta puut­tu­mi­sesta opis­ke­lun estei­siin sekä korjaa­vasta toimin­nasta niiden ratkai­se­mi­seksi. Sen keskei­siä tehtä­viä on varmis­taa sujuva oppi­mi­nen ja edistää tavoit­teel­lista opis­ke­lua sekä opis­ke­li­jan henki­lö­koh­taista ja amma­til­li­seksi asian­tun­ti­jaksi kasvua. Vartu on keskei­nen osa Kare­lian ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­maa, joka on opis­ke­li­jaoh­jauk­sen perus­tana. Vartun tavoit­teena on saada kaikki apua tarvit­se­vat opis­ke­li­jat ohjauk­sen piiriin mahdol­li­sim­man aikai­sessa vaiheessa. 

Vartu-hanketta ryhdyt­tiin kehit­tä­mään yhdessä opis­ke­li­ja­kunta POKAn kanssa vuonna 2012 Otsa­korpi-säätiön rahoi­tuk­sella, ja se vakiin­tui­kin nopeasti ohjauk­seen. Kymme­nessä vuodessa maailma ja opis­ke­li­joi­den ongel­mat ovat kuiten­kin muut­tu­neet. Vaikka Vartu toimii edel­leen hyvin ohjauk­sen tuki­pi­la­rina, Vartu 2.0 -mallin kehit­tä­mi­sen lähtö­koh­tana on entistä parempi vastaa­mi­nen opis­ke­li­joi­den tämän­het­ki­siin haas­tei­siin sekä yhteis­kun­nal­li­siin muutok­siin. Myös tekno­lo­gia on kehit­ty­nyt kymme­nessä vuodessa, ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikka on mahdol­lis­tu­nut uusien väli­nei­den kautta. 

Vartu-toimin­nan keskiössä on löytää ne opis­ke­li­jat, jotka tarvit­se­vat tai hyötyi­si­vät erityi­sesti opinto-ohjauk­sesta senhet­ki­sessä elämän­ti­lan­tees­saan. Ohjauk­sen ongel­mana on aina ollut löytää em. opis­ke­li­jat ja saada heidät sekä tule­maan ohjauk­seen että vastaa­maan ohjauk­sessa saatuun apuun. Ensi­si­jai­nen ja kriit­ti­nen vaihe on opis­ke­li­joi­den ongel­mien varhai­nen havait­se­mi­nen. Tähän tarpee­seen juuri oppi­mi­sa­na­ly­tiikka vastaa. 

Vartu 2.0 -hanke käyn­nis­tyi vuoden 2021 alussa William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön rahoi­tuk­sella. Hanke päättyy kesällä 2022. 

Suun­nit­te­lu­työn rooli koros­tuu – visua­li­soin­tiin mahtuu silti yritystä ja ereh­dystä  

Syksyllä 2020 hank­keessa aloi­tet­tiin suun­nit­te­lu­työ visua­li­soin­nin koos­ta­mi­seksi. Alus­tava suun­ni­telma koos­tet­tiin APOA-hank­keessa kehi­te­tyn suun­nit­te­lu­mal­lin avulla. Sillä varmis­te­taan, että kehit­tä­jät ja käyt­tä­jät puhuvat samasta asiasta, eikä aikaa kulu­teta väärin­kä­si­tys­ten oiko­mi­siin. Lisäksi suun­ni­tel­ma­mal­liin kirja­taan aina syy, miksi jokin tietty ominai­suus tarvi­taan, mikä ohjaa kehit­tä­jää lähes­ty­mään toteu­tusta oikeasta näkökulmasta. 

Koska kint­tu­po­lun tieto­tar­peet nojaa­vat varsin vahvasti opin­to­suo­ri­tuk­siin, tarvit­tiin lukuoi­keu­det suori­tus­pis­teet tallen­ta­vaan Karelia-Vipusen tieto­kan­taan. Tieto­hal­linto järjesti ystä­väl­li­sesti oikeu­det. Alus­ta­vaa visua­li­soin­tia toteu­tet­tiin suhteut­ta­malla opis­ke­li­jan piste­ker­ty­mää ryhmän piste­ker­ty­män keskiar­voon. Tämän alus­tuk­sen avulla saatiin paljon koke­musta Power BI -työka­lun visua­li­soin­nin toteut­ta­mi­sesta sekä erityi­sesti datayh­teyk­sien hyödyn­tä­mi­sestä vertai­luja tehdessä. 

Keväällä 2021 suun­nit­te­lu­mal­lin pohjalta tehtiin lisää tarken­nuk­sia sekä sovit­tiin toimi­tet­ta­vaksi karkea visua­li­sointi kevään loppuun mennessä. Työ auttoi luomaan perus­idean visua­li­soin­tia varten ja osoitti myös alku­pe­räis­ten visua­li­soin­ti­suun­ni­tel­mien ongel­mat. Koska käytössä oleva arvo­sana-asteikko (0–5) ei ole oikeasti tasa­vä­li­nen, rajat­tiin niihin kohdis­tu­vat lasken­nal­li­set arvot alus­ta­vasti moodiin, joka kertoo mitä arvo­sa­naa on eniten tietyssä joukossa, sekä keskiar­voon, vaikka se ei varsi­nai­sesti tuota­kaan halut­tua tulosta. 

Vali­tet­ta­vasti visua­li­sointi ei tällä mitta­rilla mitat­tuna tuot­ta­nut halut­tua loppu­tu­losta missään muodossa. Tällai­nen visua­li­sointi voi vaih­della luku­mää­rien muut­tuessa paljon­kin, eikä se kerro varsi­nai­sesti mitään toteu­tuk­sen laadusta. Sen sijaan arvo­sa­na­ja­kau­man visua­li­sointi kertoo paljon enemmän, jolloin nähdään arvo­sa­no­jen kappa­le­määrä. Kehi­tys­ver­sioissa kokeil­tiin monia tapoja asioi­den esit­tä­mi­seen. Kaikki ideat eivät aina palvel­leet tarkoi­tus­taan, kuten näkyy kuvasta 1. Tauluk­ko­muo­dossa esite­tyt keskiar­vot ja moodit ei kerro nopealla vilkai­sulla yhtään mitään. 

Kurssiarvosanoja taulukoidussa muodossa
Kuva 1. Kun visua­li­sointi ei palvele tarkoitustaan. 

Syksyllä 2021 tavoit­teet täsmen­net­tiin suun­nit­te­lu­mal­liin, jolloin kehi­tys­työ pääsi jatku­maan. Visua­li­soin­nin ulkoa­sua ja muotoa kehi­tet­tiin eteen­päin palaut­teen perus­teella. Piiloon jäänei­den hyödyn­tä­mis­tar­koi­tus­ten tullessa esille visua­li­soin­tia voitiin paran­taa niin, että olen­nai­nen tieto löytyy yhdellä vilkai­sulla.  Esimerk­kinä tästä on arvo­sa­na­poik­kea­ma­vi­sua­li­sointi toteu­tus­ten välillä (kuva 2). Toki sitäkin on mahdol­lista vielä parantaa. 

Kiin­nos­ta­vinta antia visua­li­soin­nissa ovat tieten­kin toteu­tuk­set, joissa poik­keama on suurin. Tämä vaatii visua­li­soin­nin, jossa taulukko opin­to­jak­soista on esitet­tynä laske­vassa järjes­tyk­sessä poik­kea­man suuruu­den mukaan. Silloin tärkeim­mät kohteet ovat näky­vissä heti, ilman kaavion tutkimista. 

Arvosanat kuvattuna kahtena värikkäänä käyränä tummalla pohjalla.
Kuva 2. Kun visua­li­sointi alkaa palvella tarkoi­tus­taan paremmin. 

Yhteen­veto 

Suun­nit­telu ja testaus kulke­vat käsi kädessä hyödyl­li­sen analy­tiik­ka­vi­sua­li­soin­nin kehit­tä­mi­sessä, jolloin alku­pe­räi­sistä ideoista saadaan jalos­tet­tua hyödyl­li­siä loppu­tu­lok­sia. Seuraa­vassa artik­ke­lissa käsi­tel­lään muun muassa visua­li­soin­nin loppu­tu­losta sekä miten EU:n tieto­suoja-asetus on otet­tava huomioon. 


Kirjoit­ta­jat 

Anssi Gröhn, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Vartu 2.0 -ohjaus­mal­lin pilo­tointi ja kehit­tä­mi­nen -hanke 


Artik­ke­li­kuva: Kuvaaja m. palve­lusta Unsplash