Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tukikurs­seista apua matema­tiikan haasteisiin

Aloit­tavien insinöö­rio­pis­ke­li­joiden matemaat­tisen osaamisen taso on laskenut. Tarkas­telen tässä artik­ke­lissa tilan­netta aiempaan tutki­mukseen pohjaten. Kannatan Kankaan ja Smolan­derin (2021) esittämää ajatusta aloit­tavien insinöö­rio­pis­ke­li­joiden matema­tiikan perus­tai­tojen kartoit­ta­mi­sesta. Esitän myös perus­teluja matema­tiikan kurssi­muo­toisen tuen tarjoamiselle. 

Matema­tiikan osaamisen taso on laskenut

Opiske­li­joiden matema­tiikan osaamisen taso on laskussa kaikilla koulu­tusas­teilla. Lasku on jatkunut perus­kou­lunsa päättä­villä opiske­li­joilla vuodesta 2000 alkaen (Metsä­muu­ronen & Nousiainen 2021, 27). Kansain­vä­lisen PISA-tutki­muksen tulok­sissa matema­tiikan tulosten lasku Suomessa on alkanut vuonna 2006 ja jatkuu vuonna 2018 (PISA 2018). Osaamis­tason laskun ovat huomanneet opettajat myös korkea­kou­luissa, esimer­kiksi Kareliassa (Kangas & Smolander 2021).

Korkea­kou­luihin hakeu­dutaan opiske­lemaan tyypil­li­sesti pian toisen asteen koulu­tuk­sesta valmis­tu­misen jälkeen. Erään suuntaa antavan mittarin korkea­kou­lussa aloit­tavien opiske­li­joiden matema­tiikan osaamisen taidoista saamme toisen asteen päättävien opiske­li­joiden matemaat­tisten taitojen arvioinneista.

Näiden arviointien mukaan matema­tiikan taidot ovat eriyty­mässä. Taitavat opiske­lijat ovat hyvin taitavia; erityi­sesti lukion pitkän matema­tiikan oppimäärän suorit­ta­neiden opiske­li­joiden matemaat­tiset taidot kehit­tyvät huomat­ta­vasti toisen asteen opintojen aikana. (Metsä­muu­ronen 2017, 61.) Vastaa­vasti heikot ovat osin hyvin heikkoja. Ammatil­lisen toisen asteen ja lukion lyhyen matema­tiikan minimiop­pi­määrän suorit­ta­neiden opiske­li­joiden matemaat­tinen osaaminen pysyy tyypil­li­sesti samalla tasolla kuin 9. luokalla. Myös vaihtelu on suurta: Metsä­muu­rosen aineis­tossa osan taidot ovat 6.-luokkalaisen, heikoim­milla jopa 3.-luokkalaisen tasolla. (Metsä­muu­ronen 2017, 61.)

Tekno­lo­gia­teol­lisuus tarvitsee osaajia

Tekno­lo­gia­teol­lisuus kärsii osaaja­pu­lasta. Ala tarvitsee 13 300 uutta osaajaa joka vuosi. Näistä valtaosan tulisi olla korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neita. (Tekno­lo­gia­teol­lisuus 9/2021.)

Pitkän matema­tiikan kirjoit­ta­neiden määrät ovat kasvussa. Vuonna 2020 pitkän matema­tiikan yliop­pi­las­kokeen suoritti hyväk­sy­tysti 12 600 nuorta. Määrä on kasvanut 20 prosenttia vuodesta 2016. (Tekno­lo­gia­teol­lisuus 2/2021.)

Vaikka kaikki pitkän matema­tiikan lukijat hakeu­tui­sivat teknisen alan opintoihin, eivät he riittäisi täyttämään teolli­suuden ja oppilai­tosten tarpeita. Voitaneen arvioida, että korkea­kou­luihin, myös insinöö­ria­loille, hakeutuu tulevai­suu­dessa yhä enemmän myös opiske­li­joita, joilla ei ole pitkän matema­tiikan suomia vahvoja matemaat­tisia pohjatietoja.

Kansal­li­sesti insinöö­rio­pis­ke­li­joista valmistuu vain hieman yli 60 prosenttia. Matema­tiikan osaaminen vaikuttaa olennai­sesti kokemukseen opintojen vaati­vuu­desta. Matema­tiikan taidot ennus­tavat opintojen sujumista jopa koulu­tus­taustaa enemmän. (Pitkänen 2021.)

Tilan­teeseen on herätty myös kansal­li­sella tasolla. Esimer­kiksi Kansal­lisen koulu­tuksen arvioin­ti­kes­kuksen tekniikan koulu­tuksen arvioin­ti­ryhmä suosit­telee läpäisyn paran­ta­mista tekniikan koulu­tuksen alalla. (Pirttilä ym. 2020, 107.)

Myös matemaat­tisten aineiden opettajien koulu­tus­määrät ovat laskeneet liki 40 prosenttia vuosi­kym­menen aikana. Matemaat­tisten aineiden opetta­jista saattaa jatkossa muodostua pula, mikä voi entisestään hanka­loittaa matemaat­tisten aineiden opetusta tulevai­suu­dessa. (Moilanen & Neittaanmäki 2021.)

Kangas & Smolander (2021) ehdot­tavat, että Kareliassa aloit­ta­ville insinöö­rio­pis­ke­li­joille järjes­tet­täisiin kartoitus matemaat­tisten perus­tai­tojen osaami­sesta. Tämä lienee erittäin kanna­tettava ehdotus.

Tukikurs­seilla saataisiin aikaan koordi­noitua, motivoivaa opetusta

Useissa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tarjotaan matema­tiikan kurssi­muo­toista tukio­pe­tusta jo ennen varsi­naisen insinöö­ri­ma­te­ma­tiikan aloit­ta­mista. Esimer­kiksi Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­tek­niikan alan insinöö­rio­pinnot aloit­ta­ville opiske­li­joille on tarjolla kurssi Matema­tiikkaan valmis­tavat opinnot 3 op.

Kurssilla kerrataan perus­koulun ja toisen asteen matema­tiikan perus­taitoja. Näitä ovat kurssi­ku­vauksen mukaan perus­las­ku­toi­mi­tukset, neliö­juuren käsite, potenssin laskusäännöt, polyno­mi­lausekkeen ja yksin­ker­taisen ratio­naa­li­lausekkeen sievennys, yksin­ker­taiset ensim­mäisen ja toisen asteen yhtälöt, prosent­ti­laskut, geometria ja suora­kul­maisen kolmion trigo­no­metria, funktioiden alkeet sekä sanal­liset ongelmanratkaisutehtävät.

Valmis­tavan kurssin lisäksi tarjolla on ensim­mäisen vuoden varsi­naisten matema­tiikan opintojen ohelle Matema­tiikan tukio­pinnot 1 op -kursseja. Kurssin valit­se­malla opiske­lijat voivat ohjatusti harjoi­tella matema­tiikan kurssien sisältöjä lisälas­ku­har­joi­tusten muodossa.

Opiskelija voi sisäl­lyttää erilaisia matema­tiikan tuki- ja valmen­tavia kursseja tutkin­toonsa useita opinto­pis­teitä. Matema­tiikan tuen lisäksi tarjolla on tukikursseja myös varsi­nai­sissa ammattiaineissa.

Kurssi­muo­toi­sesti toteu­te­tussa tukio­pe­tuk­sessa opettajan on mahdol­lista koordi­noida opetus satun­naista, opetus­suun­ni­telmaan kuuluvan kurssin ohessa annettua tukio­pe­tusta syste­maat­ti­semmin. Myös opiske­li­jalle kurssi­muo­toiseen tukio­pe­tukseen osallis­tu­minen on motivoivaa tarjolla olevien opinto­pis­teiden ja kurssin selkeän toteu­tuksen ansiosta.

Matema­tiikan osaaminen turvattava myös tulevaisuudessa

Matemaat­tinen osaaminen on laskenut suoma­lai­sissa oppilai­tok­sissa kautta koulu­kentän jo yli vuosi­kym­menen ajan. Insinöö­rio­pin­tojen läpäisy on pysynyt matalana ja myös matemaat­tisten aineiden opettajien koulu­tus­määrät ovat kääntyneet laskuun. Samaan aikaan tekno­lo­gia­teol­lisuus kaipaa yhä enemmän vahvan matemaat­tisen pohjan omaavia korkean tekno­logian osaajia.

Matema­tiikan opetta­minen kaipaa selvästi uuden­laisia avauksia matemaat­tisten osaajien tuotannon turvaa­mi­seksi myös tulevai­suu­dessa. Yhtälö on vaikea.

Yksi mahdol­linen pienen mitta­kaavan auttava ehdotus tähän huonon­tuvaan kehitys­kulkuun voisivat olla matemaat­tisten aineiden tukio­pe­tus­kurssit eri koulutasoilla.

Myös laajem­massa mitta­kaa­vassa tapahtuva tekniikan alan vetovoiman kehit­tä­minen lienee välttä­mä­töntä. Aihe kaipaa selkeästi myös jatko­tut­ki­musta. Muun muassa tähän ongel­ma­kenttään paneu­dumme UpTech-projektissa.


Kirjoittaja

Panu Ojala, projek­ti­asian­tuntija (UpTech-projekti), Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet

Kangas, J. & Smolander, L. 2021 Matema­tiikan osaamisen haasteet insinöö­rio­pin­noissa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.karelia.fi/2021/12/matematiikan-osaamiseen-haasteet-insinooriopinnoissa/.

Metsä­muu­ronen, J. 2017. Oppia ikä kaikki – matemaat­tinen osaaminen toisen asteen koulu­tuksen lopussa 2015. https://karvi.fi/app/uploads/2017/03/KARVI_0117.pdf. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus. Julkaisut 1:2017.

Metsä­muu­ronen, J. & Nousiainen S. 2021. Matema­tiikkaa COVID-19-pandemian varjossa. Matema­tiikan osaaminen 9. luokan lopussa keväällä 2021. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/12/KARVI_2721.pdf. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus. Julkaisut 27:2021.

Moilanen, H. & Neittaanmäki, P. 2021. Matema­tiikan, fysiikan ja kemian maiste­ri­tut­kinnot ja auskul­tointi 2010-luvulla. Jyväs­kylän yliopisto. Infor­maa­tio­tek­no­logian tiede­kunnan julkaisuja 91/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8972-9

Pirttilä, A., Silven, O., Harrikari H., Joukkola, E., Juvonen L., Kontio J., Rehn A. & Leppänen O. 2020. Tekniikan korkea­kou­lu­tuksen arviointi. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/01/KARVI_0320.pdf. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus. Julkaisut 3:2020.

PISA (Programme for Inter­na­tional Student Assessment). Results from Pisa 2018. OECD 2018.

Pitkänen, V. 2021. Miksi opinnot viiväs­tyvät ja keskey­tyvät? E2 Tutkimus. Insinöö­ri­liitto. https://www.ilry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Miksi-opinnot_viivastyvat-ja-keskeytyvat-selvitys.pdf  27.10.2021.

Tekno­lo­gia­teol­lisuus. 2021. Pitkän matema­tiikan kirjoit­ta­jista ensi kertaa suurin osa naisia – Hyväk­sy­tysti pitkän matema­tiikan suorit­ta­neita kaikkiaan 20 prosenttia aiempaa enemmän. Tekno­lo­gia­teol­li­suuden uutis­kirje 2/2021.

Tekno­lo­gia­teol­lisuus. 2021. Selvitys: Tekno­lo­gia­teol­lisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa – Ikään­tyvän Suomen osaajapula uhkaa romuttaa digivihreän talous­kasvun. https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/selvitys-teknologiateollisuus-tarvitsee-10-vuoden-sisalla-130-000-uutta. Tekno­lo­gia­teol­lisuus 21.9.2021. 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Jeswin Thomas palve­lusta Unsplash