Verkkomainen kuvio ja maapallo, piirroskuva

Neuro­verk­ko­poh­jai­set teko­ä­ly­so­vel­luk­set : kehi­tys­suun­tia ja tule­vai­suu­den mahdollisuuksia

Viime vuosina erityi­sesti neuro­verk­koi­hin pohjau­tu­vien teko­ä­ly­so­vel­lus­ten kehi­tys­vauhti on ollut huima. Neuro­verk­koja ja muita teko­ä­ly­so­vel­luk­sia hyödyn­tä­vät asian­tun­ti­ja­jär­jes­tel­mät ovat tulleet huomaa­mat­to­miksi osiksi joka­päi­väistä elämäämme. Luon tässä artik­ke­lissa lyhyen, yleis­ta­jui­sen katsauk­sen neuro­verk­ko­poh­jais­ten teko­ä­ly­so­vel­lus­ten mennei­syy­teen ja nykyi­syy­teen. Pohdin myös hieman teko­ä­ly­jen esiin­mars­sin mahdol­li­suuk­sia työelä­mälle ja erityi­sesti opetustyölle.

Neuro­verk­ko­jen historia

Ihmis­ten ja eläin­ten hermos­ton tutki­muk­sen histo­ria ulottuu tuhan­sia vuosia taak­se­päin. Luon­non­tie­teel­li­sen ymmär­ryk­sen kehit­tyessä tietei­li­jät pohti­vat eläin­ten liik­kei­den ja ajatus­ten kenties liit­ty­vän jollain tavoin hermos­ton toimin­taan. Hermos­ton ajatel­tiin kuulu­van tutki­mus­koh­teena lähinnä lääke­tie­teen, biolo­gian, kemian ja fysii­kan sekä kenties myös aavis­tuk­sen teolo­gian alaan.

Hermo­verk­ko­jen infor­maa­tio­tie­teel­li­nen luonne ymmär­ret­tiin 1900-luvun alku­puo­lella. Biolo­gi­set hermo­ver­kot, kuten vaik­kapa ihmisen hermosto, pysty­vät välit­tä­mään suuria määriä infor­maa­tiota käyt­täen varsin yksin­ker­tai­sia sähkö­ke­mial­li­sia signaa­leja. Näiden signaa­lien yhteis­vai­ku­tuk­sesta emer­goi­tuu koko­nai­sen eläimen käyttäytyminen.

Ymmär­ryk­sen kart­tuessa heräsi halu simu­loida, mallin­taa ja toistaa hermos­ton toimin­taa myös keino­te­koi­silla hermo­ver­koilla. Mate­maat­tista perus­taa näiden verk­ko­jen toimin­nalle ryhdyt­tiin luomaan 1940-luvulta alkaen, ja ensim­mäi­set keino­te­koi­set hermo­ver­kot raken­net­tiin 1900-luvun puoli­vä­lissä. Nämä olivat vielä hyvin yksin­ker­tai­sia, muuta­masta solmusta eli keino­te­koi­sesta hermo­so­lusta koos­tu­via verk­koja. Tällai­sista keino­te­koi­sista hermo­ver­koista käyte­tään suomen kielessä nimi­tystä neuroverkko.

Lähes koko 1900-luku kului neuro­verk­ko­jen mate­maat­tista ja algo­rit­mista perus­taa kehi­tet­täessä. Tieto­ko­nei­den lasken­ta­teho ja muistin määrä eivät vielä riit­tä­neet kovin­kaan tehok­kai­den keino­te­kois­ten neuro­verk­ko­jen luon­tiin. Neuro­verk­ko­jen hyödyn­tä­mi­sen sijaan teko­ä­ly­oh­jel­mat sovel­si­vat pääosin muita, usein sään­tö­poh­jai­sia menetelmiä.

Esimerk­kinä sään­tö­poh­jai­sesta teko­ä­lystä voidaan mainita shakin maail­man­mes­ta­rin Garri Kaspa­ro­vin vuonna 1997 voit­ta­nut DeepBlue-tekoäly. Se perus­tui raakaan lasken­ta­te­hoon, jossa tekoäly laski shak­ki­pe­liä kymme­niä tai satoja siir­toja eteen­päin erilai­sia algo­rit­meja käyt­täen. DeepBluen tekoäly ei ollut neuroverkko.

Neuro­verkko puoles­taan perus­tuu opetusai­neis­ton käyt­töön. Tekoäly opete­taan opetusai­neis­tolla käyt­täen erilai­sia mene­tel­miä. Neuro­verkko luo aineis­ton perus­teella yhteyk­siä, joilla se oppii reagoi­maan toivo­tulla tavalla annet­tuun aineis­toon. Yrityk­sen, ereh­dyk­sen ja niistä oppi­mi­sen kautta tapah­tuva oppi­mi­nen muis­tut­taa ihmis­ten ja eläin­ten oppimisprosessia.

Neuro­ver­kot ovat tulleet osaksi arkea

Viime vuosi­kym­me­ninä neuro­verk­ko­jen kehitys on ollut huimaa. Menneen 2010-luvun aikana neuro­verk­koal­go­rit­mit saavut­ti­vat ja ylit­ti­vät ihmis­ta­soi­set suori­tuk­set monilla teko­ä­lyn sovel­lusa­lueilla. Esimer­kiksi vuonna 2016 AlphaGo-neuro­verk­ko­te­ko­äly voitti ihmis­pe­laa­jan Go-pelissä, jota oli aiemmin pidetty liian vaikeana pelinä tekoälylle.

Go-pelissä eri peli­vaih­toeh­to­jen määrä on niin huimaava, ettei shakin kaltai­sella puhtaan sään­tö­poh­jai­sella lasken­nalla voida saavut­taa voittoa. Sen sijaan Go:n on koettu edel­lyt­tä­vän ihmis­pe­laa­jil­taan jonkin­laista intui­tii­vista osaa­mista. AlphaGo-tekoäly kykeni simu­loi­maan tätä intui­tota ja löytä­mään erit­täin hyviä siir­toja. Erityi­sesti teko­ä­lyn tekemän niin sanotun siirto 37:n koet­tiin olevan ihmis­pe­laa­jien taito­jen ulot­tu­mat­to­missa (Metz 2016). 

Lauta­pe­lien pelaa­mi­sen lisäksi neuro­ver­koilla on saavu­tettu viime vuosina huimia tulok­sia myös monilla muilla sovel­lusa­lueilla. Neuro­verkko tunnis­taa kasvo­ku­vasta esimer­kiksi ihmisen seksu­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen (Kosinski 2018) tai puolue­kan­nan (Kosinski 2022) ihmis­kat­so­jaa parem­min. MIT-yliopis­ton tutki­muk­sissa neuro­verkko pystyi erot­ta­maan rönt­gen­ku­vista ihmisen rodun. Tämä on taito, joka ei onnistu ihmis­lää­kä­reiltä (Gichoya 2022).

Vuonna 2014 Ian Good­fel­low ryhmi­neen kehitti GAN-tekniik­kana tunne­tun mene­tel­män koulut­taa neuro­verk­koja peluut­ta­malla kahta neuro­verk­koa toisi­aan vastaan (Good­fel­low 2014). Gene­ra­tive Adap­tive Networks (GAN) -verk­koja hyödyn­tä­vät tekno­lo­giat ovatkin mullis­ta­neet monia teko­ä­lyn sovel­lus­koh­teita alle kymme­nen viime vuoden aikana. 

Neuro­verk­koa­vus­tei­sen kuvan­tun­nis­tuk­sen ja kuvan­kä­sit­te­lyn alalla kulu­neet kymme­nen vuotta ovat olleet hurjan kehi­tyk­sen aikaa. GAN-verk­koja hyödyn­tävä deep­fake-mene­telmä mahdol­lis­taa kenen tahansa kasvo­jen vaih­ta­mi­sen video­ku­vaan. GAN-verkot kyke­ne­vät myös gene­roi­maan loput­to­masti uskot­ta­vilta näyt­tä­viä ihmis­kas­voja, joita ei todel­li­suu­dessa ole olemassa. 

Style­GAN-neuro­verkko luo loput­to­man virran teko­ä­lyn gene­roi­mia ihmis­kas­voja, joita ei todel­li­suu­dessa ole olemassa. Muita teko­ä­lyn gene­roi­mia kuva­gal­le­rioita voi löytää täältä.

Lähes jokai­selle tutun esimer­kin neuro­verk­koa­vus­tei­sesta teko­ä­lystä tarjoaa Googlen Trans­late -palvelu, joka kääntää lähes millä tahansa kielellä kirjoi­te­tun tekstin toiselle ihmis­kie­lelle. Alkuun Googlen kään­nös­pal­velu käytti kään­nök­sis­sään sään­tö­poh­jai­sia statis­ti­sia malleja, mutta on siir­ty­nyt neuro­verk­ko­poh­jai­siin syvä­op­pi­mis­mal­lei­hin. Google kehit­tää jatku­vasti MT (machine trans­la­tion) -tekno­lo­gi­aansa, lisää eri kielten tukea sekä paran­taa kään­nös­ten laatua (Bapna 2022).

Neuro­verk­ko­poh­jai­set teko­ä­lyt ovat tulleet osaksi arkie­lä­määmme kuin huomaa­matta. Niiden ohjel­moi­mi­nen ja käyttö ei myös­kään ole yli-inhi­mil­listä raket­ti­tie­dettä. Esimer­kiksi Karelia-amk:n lehtori Radu Mariescu-Isto­do­rin kurs­silla Self-Driving Car with JavaSc­ript opetel­laan yksin­ker­tai­sen neuro­ver­kon luontia (Mariescu-Istodor 2022). Kurssi on saavut­ta­nut suuren suosion myös Youtu­bessa, ja sillä on jo sato­ja­tu­han­sia katso­jia. Myös muiden opet­ta­jien kurs­seilla hyödyn­ne­tään neuroverkkoja.

Trans­for­mer-verkoilla yhä moni­puo­li­sem­pia sovellusmahdollisuuksia

Uusinta uutta neuro­verk­ko­jen saralla ovat niin­sa­no­tut trans­for­mer-verkot, kuten OpenAI:n kehit­te­lemä GPT (General Pre-trained Trans­for­mer) sekä Google Deep­min­din kehit­te­lemä Gato.

Trans­for­mer-verk­ko­jen toimin­ta­pe­ri­aate pohjau­tuu aiemmin kehi­tet­tyi­hin neuro­verk­ko­tek­nii­koi­hin. Näihin verk­koi­hin on kuiten­kin lisätty erilai­sia mene­tel­miä aiemmin syöte­tyn sisäl­lön muis­ta­mi­seksi sekä neuro­ver­kon huomion kiin­nit­tä­mi­seksi syöt­teen konteks­tiin. (Ankit 2022)

Trans­for­mer-verkot kyke­ne­vät moni­puo­li­siin suori­tuk­siin. Kerran koulu­tettu neuro­verkko saattaa kyetä esimer­kiksi gene­roi­maan kauno­kir­jal­li­suutta, pelaa­maan video­pe­lejä, chat­tai­le­maan ihmis­ten kanssa, ohjel­moi­maan, gene­roi­maan kuvia ja suorit­ta­maan monia muita tehtä­viä. Trans­for­mer-verkot pyrki­vät kohti yleis­tet­tä­vyyttä, generalismia.

GPT-3 on GPT-neuro­ver­kon uusin versio. Sitä käyt­täen on kehi­tetty monen­lai­sia sovel­luk­sia kuten teks­ti­ge­ne­raat­to­reita, chat­bot­teja ja koodi­ge­ne­raat­to­reita. Tekoäly kykenee tuot­ta­maan lähes virhee­töntä englan­nin­kie­listä proosaa halut­tuun tyyli­la­jiin tai esimer­kiksi JavaSc­ript-koodia pelkän sanal­li­sen kuvai­lun perusteella.

GPT-3-neuro­ver­kolle voidaan esimer­kiksi syöttää pätkä tekstiä, jonka jälkeen se generoi teks­tille jatkoa. Muita GPT-3:n sovel­lus­koh­teita voi löytää täältä.

Yksi visu­aa­li­sesti näyt­tä­vim­mistä GPT-3:n sovel­lus­koh­teista on DALL-E, ja sen uusin versio DALL-E 2. DALL-E -neuro­verkko generoi sanal­li­sesti anne­tusta kuvauk­sesta surrea­lis­ti­sen tai uudessa versios­saan lähes foto­rea­lis­ti­sen kuvan. DALL-E:n tuot­ta­mia kuvia on kuvailtu taiteeksi, luovuutta edel­lyt­tä­viksi tuotok­siksi (Newton 2022). DALL-E on viime aikoina herät­tä­nyt suuren yleisön mielen­kiin­toa myös Suomessa sen tuot­ta­mien kuvien visu­aa­li­sen näyt­tä­vyy­den vuoksi (ks. esim. Eromäki 2022). 

DALL-E -kuva­ge­ne­raat­to­rin mini­ver­siota voi testata ilmai­seksi verkossa. DALL-E 2:n käyttö on tämän artik­ke­lin kirjoi­tus­het­kellä (7/2022) rajoi­tet­tua, ja pääsy käyt­tä­jäksi tapah­tuu odotus­lis­tan kautta. DALL-E 2:n gene­roi­mia kuvia löytyy kuiten­kin verkosta lukui­sista osoit­teista (ks. esim. Rivero 2022).

Tekoäly ja tietoisuus

Neuro­verk­ko­poh­jai­nen tekoäly kykenee jo nykyi­sel­lään moniin inhi­mil­li­seltä tuntu­viin ja jopa yli-inhi­mil­li­siin suori­tuk­siin. Tekoäly on kuiten­kin vielä “tyhmä”, eikä sillä ole tämän­het­ki­sen konsen­suk­sen mukaan tietoi­suutta. Sen sijaan trans­for­mer-teko­ä­lyt ovat hyvin taita­via ennus­ta­maan, mikä sana tulee esimer­kiksi virk­keessä edel­li­sen sanan jälkeen jopa vain muuta­man käyt­tö­esi­mer­kin jälkeen (Chan 2022). Tämä on puhdasta todennäköisyyslaskentaa. 

Neuro­verkko on taitava tulkit­se­maan sanojen välisiä suhteita. Se kykenee jopa näyt­te­le­mään tietoi­suutta johon­kin rajaan saakka. GPT:tä tai muita edis­ty­neitä trans­for­mer-verk­koja hyödyn­tä­viä chatbox-palve­luita käyt­tä­vät harras­ta­jat ovat esimer­kiksi koke­neet keskus­te­le­vansa toisen ihmisen, kuten edes­men­neen suku­lai­sensa kanssa. GPT-verk­ko­jen käyt­tö­eh­dot kuiten­kin kiel­tä­vät tämän­tyyp­pi­sen käytön. Palve­lut sulje­taan väärin­käy­tös­ten ilme­tessä (Quach 2021). 

Gene­ra­lis­miin pyrki­vien trans­for­mer-verk­ko­jen esiin­nousu on ymmär­ret­tä­västi herät­tä­nyt eetti­siä kysy­myk­siä. Emme vält­tä­mättä ole kovin kaukana siitä, että trans­for­mer-verk­koon pohjau­tuva tekoäly läpäi­see Turin­gin testin ja kykenee näyt­te­le­mään tietoi­suutta sen kanssa keskus­te­le­van ihmisen kanssa. On esitetty väit­teitä, että Google LaMDA-tekoäly olisi tässä mielessä tietoi­nen jo nykyi­sin (ks. esim. Levy 2022). 

Neuro­verk­ko­jen huima suori­tus­kyky herät­tää myös turval­li­suus­huo­lia. Minkä­lai­sia turva­me­ka­nis­meja tulee kehit­tää, ettei neuro­verk­ko­te­ko­äly riis­täydy käsistä? Tätä kysy­mystä pohti­vat Google Deep­min­din tutki­jat artik­ke­lis­saan A Gene­ra­list Agent, jossa he esit­te­le­vät Googlen uuden Gato-teko­ä­lyn mahdol­li­suuk­sia (Reed 2022).

Klas­si­sen esimer­kin teko­ä­lyn mahdol­li­sista vaaroista tarjoaa Oxfor­din yliopis­ton Future of Huma­nity -insti­tuu­tin johtaja Nick Bostrom ajatus­lei­kil­lään teko­ä­lystä, jonka tehtä­vänä on valmis­taa pape­ri­liit­ti­miä mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Ensin se muuttaa koko maapal­lon, ja myöhem­min myös koko maail­man­kaik­keu­den jätti­mäi­seksi pape­ri­lii­tin­teh­taaksi aivan tavoi­te­funk­tionsa mukai­sesti (Bostrom 2003). Meidän tulee­kin olla varo­vai­sia siinä, mitä toivomme tekoälyiltä. 

Neuro­ver­koilla huima hyödyntämispotentiaali

Neuro­verk­ko­jen kehitys jatkuu huimana. Esimer­kiksi tuleva GPT-4 -gene­ra­lis­ti­verkko kykenee toden­nä­köi­sesti edel­listä versiota laajem­piin ja parem­piin suori­tuk­siin. Teko­ä­lyt ovatkin tulleet jäädäk­seen, ja ne kyke­ne­vät yhä usko­mat­to­mam­piin suorituksiin. 

Toisaalta neuro­verk­ko­jen koulut­ta­mi­seen liittyy suuria kustan­nuk­sia. GPT-3 -mallin koulut­ta­mi­nen maksoi arvioi­den mukaan noin 10 – 20 miljoo­naa dolla­ria. (Kuren­kov 2021) Siten kehit­tä­jät eivät enää pyri pelk­kään para­met­ri­mää­rän kasvat­ta­mi­seen, vaan edessä on myös teko­ä­ly­jen opti­mointi hyödyn­täen tehok­kaam­min käytet­tä­vissä olevia resurs­seja (Romero 2022). Kun tekoäly on kerran luotu ja koulu­tettu, sitä on kuiten­kin erit­täin halpaa hyödyntää. 

Teko­ä­ly­jen mahdol­lis­tama auto­ma­ti­saa­tio korvaa­kin tule­vai­suu­dessa ihmisiä rutii­ni­töissä kiih­ty­vällä vauh­dilla myös valko­kau­lus­töissä. Puhu­taan neljän­nestä teol­li­sesta vallan­ku­mouk­sesta, joka liittyy muun muassa älyk­kään auto­maa­tion ja big datan hyödyn­tä­mi­seen. Oikeas­taan vain työn­te­ki­jöi­den taidot ovat esteenä auto­maa­tion ja teko­ä­ly­jen hyödyn­tä­mi­selle. Erityi­sesti taita­vista ohjel­moi­jista ja erikois­oh­jel­mis­to­jen osaa­jista on huutava pula.

Ihmis­työnä on turha teettää töitä, jotka tekoäly tekee parem­min, nopeam­min ja halvem­malla. Neuro­verk­ko­poh­jais­ten asian­tun­ti­ja­jär­jes­tel­mien ja teko­ä­ly­jen esiin­marssi tulee olemaan suuri haaste myös koulu­tuk­selle. Mitkä työteh­tä­vät ovat sellai­sia, että ammat­ti­lai­sen tulee jatkos­sa­kin osata ne itse? Entä minkä voi suosiolla jättää asian­tun­ti­ja­jär­jes­tel­mien osaa­mi­sen varaan? 

Lienee syytä esittää kysymys myös siitä, mitä tule­ville asian­tun­ti­joille pitäisi opettaa, jotta he kyke­ni­si­vät jatkossa hyödyn­tä­mään asian­tun­ti­ja­jär­jes­tel­miä opti­maa­li­sesti oman työnsä apuna. Aina­kaan ohjel­moin­nin ja teko­ä­lyn perus­tei­den opis­ke­lusta ei liene haittaa minkään alan koulutuksessa. 

Tekoäly marssii myös opetustyöhön

Viisi­toista vuotta sitten, opet­taes­sani ohjel­moin­tia Jyväs­ky­län yliopis­tossa, tarkis­tin muiden tuntio­pet­ta­jien kanssa ohjel­moin­ti­tent­tejä. Tentit tehtiin kynällä kirjoit­taen, pape­rille. Tarkis­ta­mista riitti. 

Nykyi­sin sähköi­sesti palau­tet­ta­vat ohjel­moin­ti­teh­tä­vät tarkas­te­taan auto­ma­ti­soi­dusti testausym­pä­ris­tön avulla. Ihmis­työtä ei tarvita. Tämä mahdol­lis­taa esimer­kiksi Helsin­gin yliopis­ton järjes­tä­mien ohjel­moin­nin MOOC-kurs­sien massa­mai­sen pidon. Ohjel­moin­ti­teh­tä­vien rutii­nin­omai­nen tarkis­ta­mi­nen ei vaadi neuro­verk­koja. Yksin­ker­tai­nen, sään­tö­poh­jai­nen tekoäly riittää. 

Siinä missä sään­tö­poh­jai­nen testausau­to­maa­tio tarkas­taa nykyi­sin ohjel­mis­to­jen oikeel­li­suutta, muuta­man vuoden tai vuosi­kym­me­nen päästä neuro­verk­ko­poh­jai­nen tekoäly tarkas­taa myös luon­nol­li­sella kielellä kirjoi­te­tun opin­näy­te­työn. Samalla neuro­verkko etsii merk­kejä siitä, onko tuotos luon­nol­li­sen ihmisen tuot­tama, vai onko sen mahdol­li­sesti kirjoit­ta­nut toinen neuroverkko.

Opetus­työssä neuro­verk­ko­te­ko­ä­ly­jen esiin­marssi saattaa näkyä siten, että tule­vai­suu­dessa asian­tun­ti­ja­jär­jes­telmä hoitaa yhä suurem­man osan rutii­ni­teh­tä­vistä. Näitä rutii­ni­teh­tä­viä voivat olla esimer­kiksi palau­tet­tu­jen tehtä­vien tarkis­ta­mi­nen. Vain käyt­tä­jien osaa­mi­nen asettaa rajat auto­maa­tion hyöty­käy­tölle. Siten myös opet­ta­jan oman osaa­mi­sen yllä­pi­toon ja kehit­tä­mi­seen on syytä varata tarpeeksi resursseja. 

Asian­tun­ti­ja­jär­jes­tel­mien käyttö vaatii asian­tun­ti­ja­ta­son osaa­mista, eikä kukaan voi olla kaik­kien alojen asian­tun­tija. Siten myös erilai­set ihmis­asian­tun­ti­joi­den tarjoa­mat mento­rointi- ja tuki­pal­ve­lut tulevat pysy­viksi osiksi oppi­lai­tos­ten toimin­taa. Puus­ti­sen ja Hytti­sen esit­te­lemä digi­men­to­roin­ti­toi­minta (2022) osoit­taa, että tämän­tyyp­pi­sissä peda­go­gi­sissa tuki­käy­tän­teissä ollaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa jo pitkällä.


Kirjoit­taja:

Panu Ojala, projek­ti­asian­tun­tija, UpTech-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Ankit U.: Trans­for­mer Neural Networks: A Step-by-Step Break­down. Built In. 29.6.2022.
https://builtin.com/artificial-intelligence/transformer-neural-network

Bapna, A. ym: Buil­ding Machine Trans­la­tion Systems for the Next Thousand Langua­ges. 6.7.2022
https://arxiv.org/pdf/2205.03983.pdf

Bostrom, N.: Ethical Issues in Advanced Arti­ficial Intel­li­gence. 2003.
https://nickbostrom.com/ethics/ai

Chan S.C.Y. ym: Data Distri­bu­tio­nal Proper­ties Drive Emer­gent In-Context Lear­ning in Trans­for­mers. 30.5.2022.
https://arxiv.org/abs/2205.05055

Eromäki V.: Uuno Turha­puro kirjoit­ta­massa USA:n itse­näi­syys­ju­lis­tusta ja avokado-noja­tuoli – asian­tun­tija pitää DALL-E -teko­ä­lyä merk­ki­paa­luna. YLE Uutiset. 15.7.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12513401

Gichoya J.W. ym: AI recog­ni­tion of patient race in medical imaging: a model­ling study. The Lancet. 11.5.2022.
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00063-2/fulltext

Good­fel­low, I. ym: Gene­ra­tive Adver­sa­rial Networks. Advances in Neural Infor­ma­tion Proces­sing Systems 27 (NIPS 2014). 2014
https://arxiv.org/abs/1406.2661?context=cs

Kosinski M. & Wang Y.: Deep Neural Networks Are More Accu­rate Than Humans at Detec­ting Sexual Orien­ta­tion From Facial Images. Social Psyc­ho­logy February 2018 Vol. 114 Issue 2 Pages 246–257.
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/deep-neural-networks-are-more-accurate-humans-detecting-sexual

Kosinski M.: Facial Recog­ni­tion Tech­no­logy Can Expose Poli­tical Orien­ta­tion from Natu­ra­lis­tic Facial Images. Nature Scien­ti­fic Reports January 11, 2021 Vol. 11 https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1

Kuren­kov A.: GPT-3 is No Longer the Only Game in Town. Last Week in AI. 6.11.2021. https://lastweekin.ai/p/gpt-3-is-no-longer-the-only-game

Levy S.: Blake Lemoine Says Google’s LaMDA AI Faces ’Bigotry’. Wired.17.6.2022. https://www.wired.com/story/blake-lemoine-google-lamda-ai-bigotry/

Newton C.: How DALL-E could power a crea­tive revo­lu­tion. The Verge. 10.6.2022.
https://www.theverge.com/23162454/openai-dall-e-image-generation-tool-creative-revolution

Mariescu-Istodor R.: Prepa­ring a course for YouTube. Pulssi. 20.5.2022.
https://www.karelia.fi/2022/05/preparing-a-course-for-youtube/

Metz C.: In Two Moves, AlphaGo and Lee Sedol Rede­fi­ned the Future. Wired. 16.3.2016.
https://www.wired.com/2016/03/two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/

Puus­ti­nen S. & Hytti­nen M.: Kare­lian digi­men­to­rit tukevat peda­go­gii­kan ja opetus­tek­no­lo­gian yhdis­tä­mi­sessä. Pulssi. 27.5.2022.
https://www.karelia.fi/2022/05/karelian-digimentorit-tukevat-pedagogiikan-ja-opetusteknologian-yhdistamisessa/

Quach K.: A deve­lo­per built an AI chatbot using GPT-3 that helped a man speak again to his late fiancée. OpenAI shut it down. The Regis­ter. 8.9.2021. https://www.theregister.com/2021/09/08/project_december_openai_gpt_3/

Reed S. ym: A Gene­ra­list Agent. 19.5.2022. https://arxiv.org/pdf/2205.06175.pdf

Rivero N.: The best examples of DALL-E 2’s strange, beau­ti­ful AI art. Quartz. 10.6.2022.
https://qz.com/2176389/the-best-examples-of-dall-e-2s-strange-beautiful-ai-art/

Romero A.: GPT-4 Is Coming Soon. Here’s What We Know About It. Towards Data Science. 17.4.2022.
https://towardsdatascience.com/gpt-4-is-coming-soon-heres-what-we-know-about-it-64db058cfd45

Artik­ke­li­kuva: Free Stock photos by Vecteezy